Statsbidrag för yrkesförarutbildning 2024

Statsbidraget ska gå till att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom vuxenutbildning på gymnasial nivå. Statsbidraget för yrkesförarutbildning är ett av fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

 • Totalt har vi beviljat 219 725 543 kronor i statsbidrag för yrkesförare 2024.
 • 280 kommuner i samverkansgruppen har ansökt och beviljats statsbidrag.

Beslut i ansökan för regionalt yrkesvux 2024 Excel, 76 kB.

Samverkande kommuner regionalt yrkesvux 2024 Excel, 69 kB.

Beslut om ansökan fattades den 26 juni. Ansökan var öppen 1 april–1 maj 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

I regleringsbrevet för 2024 har vi tilldelats 950 200 000 kronor extra för regionalt yrkesvux, utöver vad som redan har beslutats i ansökan för 2024. Det går att ansöka om de extra pengarna från den 1 februari till den 3 juni 2024. Ansökan öppnar sedan igen den 15 augusti till den 15 november 2024. Vi fattar beslut löpande så länge som de extra pengarna räcker.

Ansök om extra bidrag via e-tjänsten. Det är huvudsökande kommun eller kommunalförbund för 2024 som ska skicka in ansökan.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen för kommer att ske 15 januari–17 februari 2025. Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

 • Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning.
 • Förordningen förutsätter att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen, och därför ska minst tre kommuner stå bakom en ansökan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning. Syftet är att det ska bli fler utbildningsplatser inom yrkesförarutbildning och att tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Statsbidrag kan användas för tre sammanhållna utbildningar

Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik – TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Persontrafik – PESPER1 – 200 verksamhetspoäng

Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik – TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Godstrafik – GOSGOD0 – 200 verksamhetspoäng
 • Godshantering – GODGOD1 – 100 verksamhetspoäng

Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik – TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Godstrafik – GOSGOD0 – 200 verksamhetspoäng
 • Godshantering – GODGOD1 – 100 verksamhetspoäng
 • Fordonskombinationer – TRAFOR0 – 200 verksamhetspoäng

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av yrkesförarutbildningarna. En av kommunerna ansvarar för att skicka in gemensam ansökan och redovisning. De kommuner som samverkar har ett gemensamt ansvar för att följa beslut och villkor för statsbidraget.

Kommunerna ska:

 • planera utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna
 • planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen
 • visa i ansökan att det finns ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna
 • ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet.

Utbildningarna ska:

 • genomföras som en sammanhållning yrkesutbildning
 • styras av nationella kursplaner och föreskrifter från Skolverket och Transportstyrelsen
 • bestå av arbetsplatsförlagt lärande om minst 15 procent.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning.
 • Det ska finnas villkor om att eleverna måste ha B-körkort för att få delta i utbildningen.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget kommer att fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för Yrkesvux, Yrkesvux sfi, Lärlingsvux, Lärlingsvux sfi och Yrkesförare.

Ersättningsnivåer

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng ger 60 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng ger 69 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng ger 95 000 kronor per plats.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågot om statsbidraget kan du mejla statsbidragvux@skolverket.se.

Senast uppdaterad 03 juni 2024.

Frågor och svar

Ja, det är möjligt att söka statsbidrag för en utbildning som genomförs på två år. Däremot beviljas ni bara statsbidrag för ett år i taget och vi kan inte garantera att ni får statsbidrag nästkommande år.

I redovisningen ska ni bara redovisa de poäng som eleven läst under pågående år, och alltså inte hela utbildningen om det är så att eleven läser den på två år.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det blir två utbetalningar per år.

Nej. Minst 15 procent apl ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar eller av den delen som inte har validerats. Det är inte möjligt att tillgodose tidigare yrkeserfarenhet som apl.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Det går absolut att ni gör så, så länge ni är överens om vem som redovisar eleven. Generellt är det hemkommunen som söker statsbidrag för sina elever, men det kan finnas IKE (interkommunal ersättning). I vår kontroll kommer vi att se om en elev är dubbelredovisad och då behöver ni vara överens om hur ni gör så det blir rätt.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också att ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.