Anpassa prov i sameskolan

För elever med funktionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet.

Att genomföra nationella prov med elever med funktionsnedsättning

För elever med funktionsnedsättningar kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar.

Provens förslutningar öppnas på provdagens morgon. Om det föreligger starka skäl, till exempel att ett provmaterial behöver anpassas genom förstorad text, kan rektor besluta att öppna förslutningen dagen innan provets genomförande. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster under provgenomförandet är inte skäl nog att öppna proven i förtid.

Planera anpassningen utifrån elevens förutsättningar

Du som lärare behöver planera anpassningen av proven utifrån elevens förutsättningar. Det krävs inte att eleven har en formell diagnos för att få göra nationella prov på ett anpassat sätt. Som stöd finns exempel på anpassningar i lärarinformationen till respektive prov. Vi kan inte rekommendera anpassningar i enskilda fall.

Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva. Beslut om anpassningar behöver därför föregås av en omsorgsfull analys där skolan tar hänsyn till elevens förutsättningar och vad provet prövar.

Inför ett beslut om anpassning är det också viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt elevens vårdnadshavare om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas.

Film: Hur funkar nationella prov för elever med funktionsnedsättningar (tid 3:42)

I filmen träffar du Jens Anker-Hansen som övergripande berättar om hur nationella prov funkar för elever med funktionsnedsättningar.

I lärarinformationen finns exempel på anpassningar

En anpassning kan till exempel vara förlängd provtid. I lärarinformationen till provet finns exempel på anpassningar.

Elever med funktionsnedsättning kan ha åtgärdsprogram som anger att eleven får använda sig av hjälpmedel i undervisningen. Rektorn kan besluta att eleven får använda samma typ av hjälpmedel under nationella provet om provet fortfarande prövar det som det är avsett att pröva.

Bedömning

Det är viktigt att eleven i god tid före provtillfället får veta om anpassningarna påverkar bedömningen. Eleven behöver förstå provets syfte och vad som prövas i provet. Det är viktigt att du som bedömer resultatet känner till konsekvenserna av att anpassa provet och hur resultatet i så fall kan användas.

Möjlighet att undantas från att genomföra ett delprov

De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev undantas från att genomföra ett delprov eller ett prov.

Mer om anpassningar av prov i olika ämnen

På respektive provinstitutions webbplats kan du läsa mer om anpassning vid genomförandet av de nationella proven.

Nationella prov i årskurs 3

Matematik i årskurs 3 (su.se)länk till annan webbplats

Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 (uu.se)länk till annan webbplats

Nationella prov i årskurs 6

Engelska i årskurs 6 (gu.se)länk till annan webbplats

Matematik i årskurs 6 (su.se)länk till annan webbplats

Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 (uu.se)länk till annan webbplats

På respektive provinstitutions webbplats kan du läsa mer om anpassning vid genomförandet av de nationella proven.

Nationella prov i årskurs 3

Matematik i årskurs 3 (su.se)länk till annan webbplats

Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 (uu.se)länk till annan webbplats

Nationella prov i årskurs 6

Engelska i årskurs 6 (gu.se)länk till annan webbplats

Matematik i årskurs 6 (su.se)länk till annan webbplats

Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 (uu.se)länk till annan webbplats

Att genomföra nationella prov med elever i läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på många olika sätt och påverka färdigheterna att avläsa och tolka text. Läsförståelseproven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6 prövar avkodning och förståelse av text. Att låta eleven lyssna på texten är därför en anpassning som innebär att provet inte längre prövar det som provet är avsett att pröva.

Gör anpassningar som innebär att provet fortfarande prövar rätt saker. Vanliga anpassningar är förlängd provtid eller uppdelning av provet på flera tillfällen.

Anpassa genomförandet

Alla elever med läs- och skrivsvårigheter behöver inte samma anpassningar eller att få lyssna på texterna. I lärarinformationen finns exempel på olika anpassningar.

Göra läsförståelseprov utan anpassning

Eleven kan genomföra delproven enligt anvisningarna. Förvissa dig då om att eleven verkligen har förstått vad som prövas, varför och vilken roll resultatet kommer att spela för bedömningen och betyget. Resultatet speglar då elevens färdighet utan hjälpmedel. Komplettera resultatet från det nationella provet med andra typer av bedömningar för att få en bred bild av elevens läsförståelse.

Inte göra delprovet alls

De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver göra ett prov. Det är då viktigt att ta hänsyn till att eleven kan känna sig särbehandlad, men också till att eleven kan tycka att provet är omöjligt på grund av funktionsnedsättningen.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Frågor och svar

Ja, i vissa ämnen.

Matematik

Du som lärare kan hjälpa eleverna genom att läsa delar i alla prov i matematik. Skolan kan också beställa proven i matematik i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) och i gymnasieskolan som inlästa ljudfiler på usb eller cd-skiva. Du kan också använda kopior med större text, men prov som är tryckta på papper får inte överföras till digitalt format, eftersom det ökar risken för spridning.

Biologi, kemi, fysik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Skolan kan också beställa proven i NO och SO i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) som inlästa ljudfiler på usb eller cd-skiva. Du kan också använda kopior med större text, men prov som är tryckta på papper får inte överföras till digitalt format, eftersom det ökar risken för spridning.

Svenska och svenska som andraspråk

I årskurs 3 och 6

I årskurs 3 och 6 (4 och 7 i specialskolan) ska eleverna i första hand läsa texterna själva i de delprov som prövar läsförmåga och läsförståelse. Om en elev lyssnar till texterna vid själva provtillfället, prövar provet inte elevens kunskaper mot kunskapskravet i samma utsträckning. Då kan du som lärare inte längre använda resultatet som stöd för din bedömning och betygssättning.

Du kan däremot anpassa proven så att de fortfarande prövar läsförmågan. Det här kan till exempel göras genom att du delar upp texten i flera korta delar som eleven läser med en kort paus mellan, förstorar texten eller att låta eleven läsa texten högt enskilt med läraren i uppdelade etapper. Fler exempel på anpassningar finns i lärarinformationen till proven.

I årskurs 9 och gymnasieskolan

I årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) och i gymansieskolan följer en cd-skriva med provet. Där finns inlästa texter som eleven kan lyssna till.

Engelska

I årskurs 9 och gymnasieskolan

Som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter finns en inläsning av den långa text som ingår i delprov B1 – Focus: Reading. Eftersom läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på flera olika sätt är det viktigt att läraren gör en individuell bedömning av om eleven har behov av att lyssna på den långa texten som stöd för läsningen. Den inspelade texten ska spelas upp av läraren och inte lämnas över till eleven.

Eftersom proven är obligatoriska är utgångspunkten förstås att alla elever ska göra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det krävs så kallade särskilda skäl för att undanta en elev och det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att ett nationellt prov helt eller delvis. Särskilda skäl kan till exempel vara att eleven saknar de kunskaper i svenska språket som krävs för att kunna genomföra ett prov.

Genomföra nationella prov med nyanlända elever i grundskolanlänk till annan webbplats

Genomföra nationella prov med nyanlända elever i gymnasieskolanlänk till annan webbplats