Provdatum i sameskolan

Elever i sameskolan gör nationella prov under en bestämd provperiod eller på ett bestämt provdatum. De flesta prov ligger på våren för att eleverna ska ha fått så mycket undervisning som möjligt.

Eleverna ska genomföra proven under den period eller på det datum som är bestämt av Skolverket. De provperioder som är bestämda för till exempel årskurs 3 och de muntliga delproven i årskurs 6 och 9 kan inte flyttas. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet.

Datum för läsåret 2023/2024

Skolan bestämmer när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Datum och provperiod i årskurs 3

Läsåret 2023/24

Ämne

Provperiod

matematik

11 mars 2024 - 17 maj 2024

svenska och svenska som andraspråk

11 mars 2024 - 17 maj 2024

Datum och provperiod i årskurs 6

Läsåret 2023/24

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–49

6 nov – 8 dec 2023

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

11

tis 12 mars 2024

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

11

tors 14 mars 2024

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45-49

6 nov – 8 dec 2023

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

16

ons 17 april 2024

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + rast ca 30 min

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

16

fre 19 april 2024

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–49

6 nov – 8 dec 2023

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

17

ons 24 april 2024

40-60 min + 60-80 min

matematik

D+E

17

fre 26 april 2024

60-80 min + 40-60 min

Datum för läsåret 2024/2025

Skolan bestämmer när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Provperiod i årskurs 3

Läsåret 2024/2025

Ämne

Provperiod

matematik

10 mars 2025 - 16 maj 2025

svenska och svenska som andraspråk

10 mars 2025 - 16 maj 2025

Datum och provperiod i årskurs 6

Läsåret 2024/2025

Ämne

Delprov

Format

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

(Muntligt)

45–49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

Digitalt

12

tis 18 mars 2025

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

Digitalt

12

tors 20 mars 2025

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

(Muntligt)

45–49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

Digitalt

13

ons 26 mars 2025

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + rast ca 30 min
+ 45 min (exkl. 15-20 min för praktiska förberedelser och instruktioner)

engelska

C

Digitalt

13

fre 28 mars 2025

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

(Muntligt)

45-49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

Papper

19

tis 6 maj 2025

40-60 min + 60-80 min

matematik

D+E

Papper

19

tors 8 maj 2025

60-80 min + 40-60 min


Särskilda skäl krävs för att senarelägga prov

Att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag kan innebära en risk att elever känner till innehåll i provet i förväg. Det krävs därför särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten.

När en elev är sjuk

Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Skolan ska i sådana fall ange att eleven "ej deltagit i provet" vid inrapporteringen till SCB.

En missad chans att visa sina kunskaper

Om en elev missar ett provtillfälle och inte gör provet vid ett senare tillfälle betyder det förstås att eleven missat en möjlighet att visa sina kunskaper. Du som lärare får inte samma underlag för bedömning som du har för de andra eleverna, som har gjort proven. Du har dock tillgång till dina andra underlag. De nationella proven är endast ett underlag för bedömning och betygssättning och kan aldrig helt och hållet avgöra en elevs betyg.

Nationella prov i årskurs 3

Matematik i årskurs 3

Nationella proven ramas in av en berättelse

Proven i årskurs 3 ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr. Berättelsens syfte är att leda in eleven i uppgiften och avdramatisera provsituationen. Berättelsen finns inläst på en medföljande CD-skiva och ska endast användas i matematik. Berättelsen finns även att beställa på teckenspråk.

Ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling

Det nationella provet ska på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmågor i ämnet matematik. Tillsammans med dina löpande iakttagelser är de nationella proven ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling. Med provet följer bedömningsanvisningar som du använder när du rättar och bedömer elevens visade kunskaper.

Består av flera muntliga och skriftliga delprov

Nationella provet i årskurs 3 består av ett antal olika delprov, både muntliga och skriftliga. Eleverna får tillämpa sina förmågor på ett urval av det centrala innehållet i matematik. De får möta en variation av uppgifter i provet, alltifrån tal som eleven räknar ut individuellt till större uppgifter som ska lösas i grupp. Eleverna får genom provet möjlighet att visa sina kunskaper i matematik på olika sätt – som att skriva, samtala och rita.

Delprov i matematik i årskurs 3

Delprov

Tidsåtgång

Elevens självbedömning

cirka 20 min (inkl. instruktion)

A Muntlig gruppuppgift

cirka 20–30 min (inkl. instruktion)

B

cirka 20–30 min (inkl. instruktion)

C

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

D

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

E

cirka 30–50 min (inkl. instruktion)

F1/F2 (genomförs samtidigt)

cirka 30–50 min (inkl. instruktion)

G1/G2 (genomförs samtidigt)

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

Svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3

Nationella proven ramas in av en berättelse

Proven i årskurs 3 ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr. Berättelsens syfte är att leda in eleven i uppgiften och avdramatisera provsituationen.

Ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling

Det nationella provet ska på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmågor i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Tillsammans med lärarens löpande iakttagelser är de nationella proven ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling. Med provet följer bedömningsanvisningar som du använder när du rättar och bedömer elevens visade kunskaper.

Består av flera delprov

Förmågan att läsa prövas i olika delprov. Eleven ska bland annat läsa en faktatext och en skönlitterär text. I anslutning till den skönlitterära texten ska eleven svara på frågor och ha ett samtal med dig som lärare om texten. Förmågan att skriva prövas genom att eleven ska skriva en berättelse och en faktatext. Elevens muntliga förmåga prövas i en par- eller gruppuppgift där elever samtalar eller berättar och instruerar.

Delprov i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3

Delprov

Tidsåtgång

Elevens självbedömning

cirka 20 min (inkl. instruktion)

A Muntlig gruppuppgift

cirka 60 min (inkl. instruktion)

B Läsa – berättande text

cirka 60–80 min (inkl. instruktion)

C Läsa – faktatext

cirka 60–80 min (inkl. instruktion)

D Enskild högläsning

cirka 15–20 min

delproven genomförs samtidigt


E Enskilt textsamtal

F Skriva – berättande text

cirka 60 min (inkl. instruktion)

delproven genomförs samtidigt


G Skriva – stavning och interpunktion

H Skriva – faktatext

cirka 60 min (inkl. instruktion)

Nationella prov i årskurs 6

Engelska i årskurs 6

Tre delprov

Det nationella provet i engelska i årskurs 6 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Två av provets delprov ska göras på bestämda datum. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen.

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B1 – Reception, Reading

Tidsåtgång: 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B1 förekommer olika texttyper, till exempel berättelser och beskrivningar. Eleverna läser texterna och besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

Delprov B2 – Reception, Listening

Tidsåtgång: 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B2 förekommer till exempel radioprogram, reportage och intervjuer. Eleverna lyssnar på inspelningarna och besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja mellan olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Det finns möjlighet att låta eleverna genomföra delprov C på dator. Om eleverna gör det är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Om eleverna gör provet på dator ska proven avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik i årskurs 6

Fem delprov

Nationella provet i matematik i årskurs 6 består av fem delprov som prövar de olika förmågorna i kursplanen på olika sätt. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen.

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång: cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3–4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.

Delprov B – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 40-60 min

I delprov B ska eleven skriva svar på ett antal uppgifter utan stöd av miniräknare.

Delprov C – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 60-80 min

Delprovet består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Delprov D – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 60-80 min

Delprovet består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Delprov E – en större uppgift

Tidsåtgång: 40-60 min

Delprov E består av en mer omfattande uppgift. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6

Fem delprov

Det nationella provet i årskurs 6 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet är uppbyggt kring ett tema och består av fem delprov. Fyra av delproven är förlagda till två bestämda provdagar. På varje provdag genomförs två delprov med en längre rast emellan. Det muntliga delprovet ska göras under en provperiod på höstterminen.

Delprov A – muntlig förmåga

Tidsåtgång: 60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

I delprov A prövas elevens muntliga förmåga. Delprovet består av två delar där eleven ska hålla en förberedd redogörelse i den ena delen och samtala i den andra. Till en av delarna utgörs underlaget av cd/usb med inlästa skönlitterär texter.

Delprov B1 och B2 – läsförståelse

Tidsåtgång: 80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B1 och B2 prövas läsförståelse av skönlitterär- och sakprosatext. Det finns ett texthäfte med sakprosa av olika slag, dikter, prosa och bilder som utgångspunkt för provuppgifterna. Texterna är av olika typ och svårighetsgrad. Texthäftet används endast när eleverna gör läsförståelseproven under de beslutade provdagarna och ska inte förberedas eller användas i förväg.

Delprov C1 och C2 – skrivförmåga

Tidsåtgång: 80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Delprov C1 och C2 prövar elevens förmåga att skriva olika texttyper. Vid det ena provtillfället ska eleven skriva en berättande text och vid det andra provtillfället skriver eleven en sakprosatext.

Det finns möjlighet att låta eleverna genomföra delprov C1 och C2 på dator. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Rättstavningsfunktionen får inte vara automatiskt. Om eleverna gör provet på dator ska proven avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Senast uppdaterad 08 februari 2024

Innehåll på denna sida