Enkäter om digitalisering

Skolverket har i uppdrag att följa upp den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Här kan du läsa mer om uppföljningen av våra enkäter om digitalisering från maj 2020 samt från 2018.

2020: Enkät om hur huvudmän arbetar med digitaliseringen i skolan

Skolverket presenterade i maj 2020 en enkätundersökning som är riktad mot skolhuvudmän. Syftet med undersökningen är att få en nationell bild av hur huvudmän för grund- och gymnasieskolan arbetar med skolans digitalisering.

Vi har tittat på vilket ansvar huvudmännen tar för skolornas digitalisering och i vilken mån de arbetar strategiskt utifrån målen i den nationella digitaliseringsstrategin. Undersökningen genomfördes under november 2019 till januari 2020. Enkäten skickades till drygt 1000 huvudmän, varav 717 huvudmän inkom med svar.

Läs undersökningen: Huvudmännens arbete med skolans digitalisering Länk till annan webbplats.

Digitaliseringsstrategin har fått genomslag

Undersökningen visar att den nationella digitaliseringsstrategin har fått genomslag bland många huvudmän. Majoriteten av huvudmännen för grund- och gymnasieskolan uppger att de utgår från den nationella strategin när de formulerar mål och planer för sin verksamhet. Undersökningen visar även att knappt sju av tio huvudmän har tagit fram en samlad plan för arbetet med sina skolors digitalisering. Av de huvudmän som har tagit fram en sådan plan är det sju av tio som har följt upp sin plan.

Att huvudmännen har kännedom om vilken kompetens deras rektorer och lärare har är en förutsättning för att kunna ge skolorna rätt stöd när det gäller till exempel att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser och att skapa förutsättningar för kollegialt lärande. Undersökningen visar att var femte huvudman inte har tagit reda på vilket behov av kompetensutveckling inom digital kompetens som finns hos lärare och annan pedagogisk personal vid skolan.

Förberedelser inför de digitala nationella proven en viktig del

I uppföljningen ställde vi ett antal frågor med koppling till den kommande digitaliseringen av de nationella proven. Inte minst i samband med digitaliseringen av de nationella proven är det centralt att den digitala infrastrukturen och de digitala verktygen finns på plats och fungerar.

Undersökningen visar att då det gäller tillgången till digitala enheter och support har huvudmännen i stor utsträckning tagit reda på skolornas behov. När det gäller om skolornas internetuppkoppling är dimensionerad för att klara kraven för de kommande digitala nationella proven är dock andelen som tagit reda på skolornas behov lägre. Även andelen huvudmän som har en eller flera personer med ett särskilt ansvar för förberedelser inför de kommande digitala nationella proven är lägre.

Enligt svaren i enkäten finns det huvudmän som inte arbetar med förberedelser inför de kommande digitala nationella proven. Det är därför viktigt att Skolverket når ut med information till alla huvudmän om hur de bör förbereda sig. Skolverket påbörjade i december 2019 ett arbete med att bygga upp register med adresser till huvudmän som kommer att beröras av de kommande nationella proven – en direktkanal till huvudmän för information om digitaliseringen av nationella prov.

Digitalisering av nationella prov - övergripande information Länk till annan webbplats.

Direktkanal för information till huvudmän Länk till annan webbplats.

Förutsättningar för de digitala proven Länk till annan webbplats.

2018: Enkät om hur rektorer och lärare arbetar med digitalisering

Under 2018 genomförde Skolverket en omfattande enkätundersökning riktad mot rektorer och lärare. Undersökningen visade att tillgången till datorer i grundskolan har ökat sedan 2015. Det finns idag (2018) nästan en dator per elev.

Vi såg också att lärare undervisar mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag.

Nio av tio positivt inställda till digitala nationella prov

I undersökningen ställdes även frågor om de förestående digitala nationella proven. Enkäten visade att knappt nio av tio rektorer är positivt inställda till digitaliseringen av proven. Drygt sju av tio rektorer tror att extern bedömning kan ge en mer likvärdig bedömning av elevlösningarna, jämfört med att undervisande lärare rättar proven.

Vi kunde också se att nästan sju av tio rektorer i grundskolan och nästan sex av tio i gymnasieskolan uppgav att de har ett ganska stort eller mycket stort behov av investeringar i digital teknik. Nästan alla skolor har tillgång till ett trådlöst nätverk men bara hälften av rektorerna anser att deras nätverk har tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt.

Läs undersökningen: Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande: Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 16 november 2021

Innehåll på denna sida