Regeringsuppdrag 2016

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Delredovisning av uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet

Förslag på en nationell IT-strategi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Förslag på en nationell IT-strategi för skola och förskola

Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2016

It-användning och it-kompetens i skolan: Skolverkets it-uppföljning 2015

Redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet

Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar under andra halvåret 2015

Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram

Samverkansuppdrag om funktionshinderspolitiken 2011-2016

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan 2015

Skolverkets årsredovisning 2015

Slutredovisning: Uppdrag att svara för utbildning

Slutredovisning av uppdrag om utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik

Slututvärdering av Matematiklyftet 2013 - 2016

Tilläggsuppdrag om återinförande av riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2015

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera information som förmedlas i lokala rekryteringsstrategier

Uppdrag att förebygga avhopp från gymnasieskolan

Uppdrag att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

Uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Uppdrag att redovisa en genomförandeplan för uppdrag om samverkan för bästa skola

Uppdrag att representera Sveriges i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN)

Uppdrag att utveckla och tillhandahålla ytterligare kursprov i provbanken (bedömningsportalen)

Uppdrag avseende utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering

Uppdrag om anslutande till europeiska nätverket CertiLingua, Label of Excellence for plurilingual, European and international competences

Uppdrag om att anpassa kursplanen för sfi

Uppdrag om att utveckla ett nytt informationssystem som möjliggör jämförelser med skolor

Uppdrag om informationsinsatser med anledning av ändringar i skollagen

Uppdrag om insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever - våren 2016

Uppdrag om insatser för en förstärkt elevhälsa

Uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna 2015

Uppdrag om IT-användning och IT-kompetens i skolan

Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i grundsärskolan

Uppdrag om kvalitetsindikatorer i förskolan

Uppdrag om Lärande på arbetsplats i Norden

Uppdrag om nationella it-strategier för skolväsendet

Uppdrag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet

Uppdrag om ny kursplan för svenska som andraspråk samt nationella delkurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Uppdrag om riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan 2014/15

Uppdrag om samlad redovisning och analys av Skolverkets insatser inom särskilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2015/2016

Uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader för vissa arbetslösa 20-24 år 2015

Uppdrag om stöd till skolhuvudmännen med att kartlägga nyanlända elevers kunskaper

Uppdrag om sysselsättning efter avslutade studier

Uppdrag om Tekniksprånget andra halvåret 2015

Uppdrag om underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 2016

Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning

Utvärdering av Matematiklyftets resultat – Slutrapport