Forskning för skolan

Skolverket ska sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Målet är att öka kunskapen om forskning hos lärare, förskollärare och annan pedagogisk personal, rektorer, förskolechefer och huvudmän, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken. Vi samarbetar med olika universitet och högskolor där mycket av forskningen bedrivs.

Mer forskning om förskolan

19 maj

Nu utökar vi bevakningen och rapportering av utbildningsvetenskaplig forskning på Skolverket.se. Först ut är förskolan, senare kommer flerspråkighet, digitalisering och ledarskap och organisation.

GÅ DIREKT TILL...

Språklig kompetens
Specialpedagogik
Bedömning
Betygsättning
It i skolan

Tema läs- och skrivinlärning

Om att lära barn läsa och skriva och om hur förmågan att läsa och skriva påverkar inlärningen av andra ämnen.

Tema naturvetenskap

Om undervisning i naturvetenskapliga ämnen, elevers intresse för området och kollegialt lärande.

Tema samhällsvetenskap

Om undervisning i SO-ämnen och ämnenas roll ur ett medborgarperspektiv.

Tema elevperspektiv

Så ser eleverna på utbildning, lärande, betyg, bedömning och den sociala miljön i skolan.

Tema rektor

Rektor som pedagogisk ledare för skolan, rektors roll för elevernas resultat och balansen i den dubbla styrningen från kommun och stat.

Tema bedömning

Så arbetar skolan med betyg och bedömning och så kan bedömning användas för elevers kunskapsutveckling.

Tema läromedel

Om vad som är läromedel, hur de används och hur eleverna tar till sig materialet.

Symbol för Forskning för skolan

PUBLIKATIONER

Att läsa och förstå

Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse.

Delaktighet för lärande

Denna kunskapsöversikt lyfter fram forskning som handlar om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.