Lärares avlastningsbehov – checklista för huvudman

Var står ni idag? Med hjälp av vår checklista nedan kan ni snabbt få grepp om vad ni behöver tänka på inför inventering av lärares avlastningsbehov.

Läs igenom frågorna och ta ställning till hur väl olika påståenden stämmer överens med er verksamhet. Notera gärna vilka områden ni bedömer att ni behöver arbeta mer med. I slutet frågeformuläret hittar ni förslag på material som kan vara till nytta i det fortsatta arbetet.

Koll på

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Lärare ska kunna stanna i yrket hela livet. Det förutsätter att det finns möjlighet att individuellt anpassa arbetets innehåll och utformning över tid. Ett aktivt och långsiktigt arbetsmiljöarbete är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

Vi har en strategi på huvudmannanivå för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i vår skolverksamhet.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi genomför systematiska kartläggningar för att få överblick över vårt arbetsmiljöarbete.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

De riskbedömningar vi gör som rör arbetsmiljön grundar sig på skolornas egna bedömningar. De utmynnar i handlingsplaner både på central och lokal nivå för att stärka arbetsmiljöarbetet.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Lärarnas avlastningsbehov

Huvudmannen behöver stötta rektorer i att avlasta lärarna. Det innebär att planera, samråda, följa upp och göra nödvändiga insatser för att främja kompetensförsörjningen.

Vi har en plan för hur vi ska stödja rektorerna i arbetet med att inventera lärarnas behov av avlastning.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi har en plan för hur vi ska förankra syfte och mål med inventering av lärarnas avlastningsbehov i vår skolverksamhet.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi har påbörjat en dialog med rektorer och fackliga samverkansorgan centralt om att inventera lärarnas avlastningsbehov.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi har en plan för hur vi ska stötta våra rektorer i det arbete som följer på en genomförd inventering av lärarnas avlastningsbehov.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Strategisk kompetensförsörjning

Rätt kompetenser behöver vara tillgängliga när de behövs och de ska användas på ett optimalt och hållbart sätt. Därför behöver huvudmannen kartlägga och analysera behovet av kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Som exempel kan aktuella prognoser om elevkullar och personalstatistik vara ett underlag i arbetet. Tänk på att förankra i hela styrkedjan.

Vi har en långsiktig strategi för vårt arbete med kompetensförsörjning.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi genomför systematiska kartläggningar och analyser för att synliggöra behovet av kompetensförsörjning.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi har en kontinuerlig dialog om kompetensförsörjning med rektorerna i vår skolverksamhet.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Kommunikation och förankring

Huvudmannen behöver vara tydlig och transparent i sitt strategiska arbete med kompetensförsörjning.

Vi har en kommunikationsstrategi på huvudmannanivå som omfattar kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi följer upp, analyserar och utvecklar fortlöpande vår interna kommunikation om kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på
Senast uppdaterad 27 juni 2023.