Statistiknyhet

Statistik om sökande till gymnasieskolan 2023/24

Ekonomiprogrammet är nu det vanligaste förstahandsvalet följt av samhällsvetenskapsprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2023/24. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

PM − Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2023/24

Officiell statistik på riksnivå, i tabeller, över sökande till gymnasieskolan läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Sök statistik över sökande till gymnasieskolan på kommunnivå Länk till annan webbplats.

Antal sökande till nationella program

Det var 130 000 elever som sökte till ett nationellt program inför läsåret 2023/24. Detta är en ökning med 1 100 elever från föregående läsår. Andelen elever som sökte ett högskoleförberedande program i första hand var 63 procent och andelen som sökte ett yrkesprogram 37 procent. Det innebär att andelen förstahandssökande till högskoleförberedande program minskat med en procentenhet sedan föregående läsår, och sökande till yrkesprogram har ökat med motsvarande. Under den senaste tioårsperioden har det varit små förändringar mellan åren.

Antal sökande och behöriga

Ekonomiprogrammet är för första gången det vanligaste förstahandsvalet bland eleverna följt av samhällsvetenskapsprogrammet med 24 100 respektive 22 600 sökande elever. Bland yrkesprogrammen sökte eleverna i störst utsträckning el- och energiprogrammet, 7 100 elever, följt av fordons- och transportprogrammet, 6 300 elever.

Diagram 1. Antal sökande och behöriga till respektive nationellt program inför läsåret 2023/24

Tillgänglig bild över diagram 1 Excel, 21 kB.

Ekonomiprogrammet är det förstahandsval med störst ökning av antalet sökande elever jämfört med föregående år, 24 100 jämfört med 22 500. Störst minskning har teknikprogrammet som minskat från 11 400 till 9 800.

Behörigheten till förstahandsvalet varierar, främst mellan elever som sökte till ett högskoleförberedande program och de som sökte till ett yrkesprogram. Behörigheten var generellt sett högre bland eleverna som sökte till ett högskoleförberedande program jämfört med de elever som sökte ett yrkesprogram. Högst andel behöriga sökande hade naturvetenskapsprogrammet och lägst andel hade vård- och omsorgsprogrammet.

Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

För de elever som påbörjade sin utbildning läsåret 2023/24 gäller nya bestämmelser som innebär att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Yrkesprogrammen är nu något mer omfattande än tidigare, men eleverna har samtidigt möjlighet att välja bort kurserna för grundläggande behörighet och ändå nå en yrkesexamen. Tidigare var det möjligt för eleverna att lägga till dessa kurser.

Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .