Ett konto på Instagram har publicerat bilder från de muntliga nationella proven i årskurs 9. Vår bedömning är att proven fortfarande kan pröva de kunskaper som proven är tänkta att pröva. Mer om spridningen av de muntliga delproven

Spridning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Om det står klart att innehållet i ett nationellt prov eller delprov är känt bland elever kan rektor behöva ta beslut om att använda ett ersättningsprov. Det är viktigt att skolan har tydliga rutiner så att man kan agera skyndsamt i ett sådant fall.

Om ett prov har spridits är det rektorn som beslutar om eleverna ska genomföra ersättningsprovet istället för ordinarie prov eller inte. Ett sådant beslut ska grunda sig på att rektorn med säkerhet vet att provet är känt för eleverna i förväg. Skolverket kan rekommendera rektorer att använda ersättningsprovet om vi fått bevis för att ett prov har blivit exponerat.

Ha tydliga rutiner

Det är avgörande att skolan följer de regler som finns för hantering av proven för att minska risken för att prov exponeras innan provdatum.

Det är också viktigt att skolan har rutiner för en eventuell spridning. Att ett prov är känt för eleverna blir ofta uppmärksammat kort inpå provdagen, vilket gör att skolan ofta har kort om tid på sig att kopiera upp ersättningsprov och förbereda provgenomförandet. Skolan kan till exempel se till att berörd personal vet var ersättningsprovet finns. Ersättningsprov skickas inte ut varje år och de skickas endast ut i ett exemplar.

När spridning upptäcks i efterhand

I vissa fall kan elevernas kännedom om provet bli uppenbar alldeles för sent eller till och med efter provgenomförandet. Det är då viktigt att läraren är uppmärksam på prestationer som sticker ut. Om en eller flera elever har ett oväntat högt resultat i förhållande till vad hen vanligtvis brukar prestera kan det vara ett tecken på fusk. Läraren kan inte utgå ifrån att en hel klass har fuskat. Den här bedömningen behöver göras på individnivå.

Missad chans att visa sina kunskaper

Om läraren kan konstatera att en elev har fuskat kan provresultatet inte tas med i den samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen. Det här innebär att eleven har missat en chans att visa sina kunskaper och skolan kan inte låta elever göra om till exempel ersättningsprovet vid ett annat tillfälle. Läraren bör också konsultera den policy som används vid fusk på aktuell skola.

Lämna in resultat

När skolan har använt ersättningsprovet

Insamlingen till Statistiska centralbyrån (SCB) skiljer sig åt för grundskolan och gymnasieskolan när en skola har använt ersättningsprovet. Specialskolor rapporterar inga resultat till SCB.

Om en grundskola har använt ersättningsprovet ska de i rapporteringen till SCB ange att eleverna ej har deltagit i provet. Om en gymnasieskola har använt ersättningsprovet ska de fortfarande rapportera in resultatet, men ange att ersättningsprovet har använts.

Det här påverkar förstås inte elevernas resultat, men det är viktigt för den officiella statistiken att olika provs resultat inte blandas ihop.

Skolan deltar inte i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen, av elever födda på vissa datum, syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten.

När läraren uppmärksammar spridningen i efterhand

Om det vid bedömningen står klart för läraren att en eller flera elever har haft kännedom om provet i förväg ska skolan ange att eleven ej deltagit i provet i insamlingen till SCB (insamling 1).

Skolan deltar inte i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen, av elever födda på vissa datum, syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten.

Muntliga nationella provet i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk sprids på Instagram

Ett konto på Instagram har publicerat bilder från de muntliga nationella proven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. De muntliga delproven genomförs runt om i landet under vecka 45–50. Instagramkontot är polisanmält sedan tidigare och Skolverket har delgett Polisen den här nya informationen.

Vår bedömning är att provet fortfarande kan pröva de kunskaper som provet är tänkt att pröva.

I engelska och matematik kan elevens prestation på delprov A påverkas av att eleven eventuellt har kunnat förbereda sig mer än vad som annars är fallet.

I svenska och svenska som andraspråk är det framförallt presentationsdelen i delprovet som påverkas av att eleven har haft längre tid på sig att förbereda sig. Vi är väl medvetna om att upplägget medför risker. Den sammantagna bedömningen av delprovet påverkas i låg grad av att elever haft tillgång till delprovet i förväg.

Elevens provresultat ska särskilt beaktas vid betygssättningen, men det finns undantag om du ifrågasätter tillförlitligheten i resultatet. Om du vid den allsidiga utvärderingen vid betygssättningen har särskilda skäl att starkt ifrågasätta tillförlitligheten i en elevs resultat, ska du inte särskilt beakta detta resultat. 

Mer om att särskilt beakta resultaten från de nationella provenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 23 april 2018

Frågor och svar

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress.
nationellaprov@skolverket.se

Ersättningsprovet ska enligt reglerna arkiveras och detta behöver skolan ha rutiner för. Om skolan brustit i rutinerna och inte hittar ersättningsprovet kan de kontakta vår distributör Exakta.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Om spridningen blivit känd med kort varsel kan skolan kontakta en närliggande skola för att få tillgång till ersättningsprovet och kopiera upp det till eleverna. Observera att provet inte får överföras till digitalt format eller skickas digitalt mellan skolor.

Det finns tvingande regler kring hur skolor ska hantera nationella prov. Till exempel ska provet hållas inlåst innan det ska användas och facit får inte öppnas förrän provet är genomfört och det ska rättas. Dessutom är det otillåtet för elever att ha med sig mobiltelefoner på proven. Med anledning av att det var flera fall av otillåten spridning förra året så har vi stramat upp reglerna genom att:

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till att proven hålls inlåsta.
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen.

Anmäler till polis och Skolinspektionen

Alla rapporter om felaktig hantering av de nationella proven anmäls till Skolinspektionen som ansvarar för att granska om enskilda skolor följer lagar och regler. Skolverket har i flera fall där det varit tydligt varifrån spridningen av ett nationellt prov startat även gjort en polisanmälan.

Digitaliseringen av proven

Att digitalisera de nationella proven är ett stort och komplicerat arbete som tar tid. Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige och medför en stor förändring av skolornas arbetssätt. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av digitaliseringen av proven. Beredskapen på skolorna ser olika ut idag och Skolverket måste därför försäkra sig om att alla skolor har nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt.

Under hösten 2018 inleder vi en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten omfattar 100 skolor. Den syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen och till att undersöka skolors beredskap.

Mer om digitaliseringen av de nationella proven

Mer om försöksverksamheten med digitala nationella prov