Spridning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Om det står klart att innehållet i ett nationellt prov eller delprov är känt bland elever kan rektor behöva ta beslut om att använda ett ersättningsprov. Det är viktigt att skolan har tydliga rutiner så att man kan agera skyndsamt i ett sådant fall.

Om ett prov har spridits är det rektorn som beslutar om eleverna ska genomföra ersättningsprovet istället för ordinarie prov eller inte. Ett sådant beslut ska grunda sig på att rektorn med säkerhet vet att provet är känt för eleverna i förväg. Skolverket kan rekommendera rektorer att använda ersättningsprovet om vi fått bevis för att ett prov har blivit exponerat.

Ha tydliga rutiner

Det är avgörande att skolan följer de regler som finns för hantering av proven för att minska risken för att prov exponeras innan provdatum.

Det är också viktigt att skolan har rutiner för en eventuell spridning. Att ett prov är känt för eleverna blir ofta uppmärksammat kort inpå provdagen, vilket gör att skolan ofta har kort om tid på sig att kopiera upp ersättningsprov och förbereda provgenomförandet. Skolan kan till exempel se till att berörd personal vet var ersättningsprovet finns. Ersättningsprov skickas inte ut varje år och de skickas endast ut i ett exemplar.

Det är rektorn som beslutar om skolan ska använda ersättningsprovet istället för ordinarie prov. Eftersom nya ersättningsprov inte skickas ut varje år kan samma ersättningsprov komma att användas flera gånger. Skolan behöver därför spara originalet av ersättningsprovet även efter att det har använts.

Grundskolan: Hantera nationella proven säkert

Gymnasieskolan: Hantera nationella proven säkert 

Komvux på gymnasial nivå: Hantera nationella proven säkert

När spridning upptäcks i efterhand

I vissa fall kan elevernas kännedom om provet bli uppenbar alldeles för sent eller till och med efter provgenomförandet. Det är då viktigt att läraren är uppmärksam på prestationer som sticker ut. Om en eller flera elever har ett oväntat högt resultat i förhållande till vad hen vanligtvis brukar prestera kan det vara ett tecken på fusk. Läraren kan inte utgå ifrån att en hel klass har fuskat. Den här bedömningen behöver göras på individnivå.

Missad chans att visa sina kunskaper

Om läraren kan konstatera att en elev har fuskat kan provresultatet inte tas med i den samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen. Det här innebär att eleven har missat en chans att visa sina kunskaper och skolan kan inte låta elever göra om till exempel ersättningsprovet vid ett annat tillfälle. Läraren bör också konsultera den policy som används vid fusk på aktuell skola.

Lämna in resultat

När skolan har använt ersättningsprovet

Insamlingen till Statistiska centralbyrån (SCB) skiljer sig åt för grundskolan och gymnasieskolan när en skola har använt ersättningsprovet. Specialskolor rapporterar inga resultat till SCB.

Om årskurs 9 har använt ersättningsprovet ska skolan i rapporteringen till SCB ange att eleverna har genomfört ersättningsprov. Om en gymnasieskola har använt ersättningsprovet ska de rapportera in resultatet till SCB och ange att ersättningsprovet har använts.

Det här påverkar förstås inte elevernas resultat, men det är viktigt för den officiella statistiken att olika provs resultat inte blandas ihop.

Skolan deltar inte i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen, av elever födda på vissa datum, syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten.

När läraren uppmärksammar spridningen i efterhand

Om det vid bedömningen står klart för läraren att en eller flera elever har haft kännedom om provet i förväg ska skolan ange att eleven ej deltagit i provet i insamlingen till SCB (insamling 1).

Skolan deltar inte i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen, av elever födda på vissa datum, syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten

Kontakt

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress:

E-post till nationellaprov@skolverket.se

Viss spridning av muntligt delprov i matematik i åk 9 höstterminen 2023

Viss spridning av det muntliga delprovet i matematik i åk 9

Skolverket har fått kännedom om att viss spridning av det muntliga delprovet i matematik i årskurs 9 har skett på sociala medier. Skolverkets bedömning är att provet fortfarande kan genomföras men du som lärare behöver vara vaksam på prestationer som sticker ut. Om det finns tveksamheter kring en elevs resultat så bör du i samråd med kollegor diskutera om elevens resultat fortfarande kan särskilt beaktas.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress.
  nationellaprov@skolverket.se

  Ersättningsprovet ska enligt reglerna arkiveras och detta behöver skolan ha rutiner för. Om skolan brustit i rutinerna och inte hittar ersättningsprovet kan de kontakta vår distributör Exakta.

  Telefon: 040-685 51 10

  E-post: np.bestallning@exakta.se

  Om spridningen blivit känd med kort varsel kan skolan kontakta en närliggande skola för att få tillgång till ersättningsprovet och kopiera upp det till eleverna. Observera att provet inte får överföras till digitalt format eller skickas digitalt mellan skolor.

  Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. Vi genomför just nu en rad insatser för att motverka att prov sprids innan provtillfället. Rutinerna för att ta emot leveranser med provmaterial och hantera proven säkert på skolan är viktiga delar i det här arbetet.

  Hantera nationella prov i grundskolan

  Hantera nationella prov i gymnasieskolan

  Anmäler till polis och Skolinspektionen

  Alla rapporter om felaktig hantering av de nationella proven anmäls till Skolinspektionen som ansvarar för att granska om enskilda skolor följer lagar och regler. Skolverket har i flera fall där det varit tydligt varifrån spridningen av ett nationellt prov startat även gjort en polisanmälan.

  Digitaliseringen av proven

  Att digitalisera de nationella proven är ett stort och komplicerat arbete som tar tid. Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige och medför en stor förändring av skolornas arbetssätt. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av digitaliseringen av proven. Beredskapen på skolorna ser olika ut idag och Skolverket måste därför försäkra sig om att alla skolor har nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt.

  Under hösten 2018 inleder vi en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten omfattar 100 skolor. Den syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen och till att undersöka skolors beredskap.

  Mer om digitaliseringen av de nationella proven

  Mer om försöksverksamheten med digitala nationella prov

  Vi rekommenderar att delprovet genomförs trots spridningen och att dess resultat räknas med som ett av lärarens underlag vid betygssättningen.

  Elevens prestation är unik vid genomförandet av delprov A och spridningen är därför inte jämförbar med när ett skriftligt nationellt delprov sprids i förväg.