Skolverket

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis betygssättning av en elevs kunskaper.

I årskurs 3 är syftet med de nationella proven att stödja bedömningen av uppnådda kunskapskrav. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

Genom analyser av provresultaten i relation till uppnådda kunskapskrav på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå kan de nationella proven bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete.