Nationella prov

Nationella prov är ett stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. De nationella proven är obligatoriska att genomföra i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i vissa kurser i gymnasieskolan och inom sfi och i vissa kurser på komvux, gymnasial nivå.

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Alla nationella prov i skolan

Proven är främst summativa

De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs.

Kan användas formativt

De nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en formativ funktion. Proven ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas. 

Konstrueras av universitet och högskolor

De nationella proven konstrueras på uppdrag av Skolverket av flera av landets universitet och högskolor och är väl utprövade av lärare och elever.

Läs mer om provens konstruktion Läs mer om utprövningar av nationella prov

Senast granskad: 2017-07-06
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner