Nationella prov

Nationella prov är stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i vissa kurser i gymnasieskolan och inom sfi och komvux på gymnasial nivå.

Kolla in vår nya webbplats som är under uppbyggnad

Under fliken Undervisning hittar du ingångar för de olika skolformerna och verksamheterna. Där kan du läsa mer om nationella prov i just den skolform eller verksamhet som du arbetar inom. 

beta.skolverket.se

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Alla nationella prov i skolan

Proven är främst summativa

De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs.

Kan användas formativt

De nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en formativ funktion. Proven ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas. 

Digitalisering av proven

Skolverket har sedan september 2017 ett uppdrag om att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven. Att digitalisera proven i grundskolan och på gymnasial nivå är ett flerårigt arbete som myndigheten förberett sig på. Införandet av digitala prov sker stegvist från 2018 då vi påbörjar en försöksverksamhet. 

Regeringen vill att nationella prov ska vara rättvisa, likvärdiga och digitala, och målsättningen är att alla prov, i den mån det är möjligt, ska vara digitaliserade år 2022. Syftet är även att få en effektivare hantering av de nationella proven. 

Vi genomför från hösten 2018 en försöksverksamhet med ett stegvist införande av digitaliserade prov och extern bedömning. Från hösten 2018 är det också obligatoriskt att eleverna använder dator eller annan digital enhet när de skriver uppsatser i svenska, svenska som andraspråk och engelska i årskurs 9, gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

Mer om digitaliseringen av de nationella proven

Mer om att använda dator vid genomförandet

Konstrueras av universitet och högskolor

De nationella proven konstrueras på uppdrag av Skolverket av flera av landets universitet och högskolor och är väl utprövade av lärare och elever. Det tar mellan 1,5 och 2 år att konstruera ett prov.

Proven konstrueras utifrån analyser av läroplan, ämnes- och kursplaner. All bedömning ska vara valid (giltig och trovärdig). Det här innebär att den ska pröva rätt saker och göra det på ett sådant sätt att resultaten blir så informativa och användbara som möjligt. De nationella proven ska täcka så stora delar av kursplanen som möjligt, även om de av praktiska skäl inte kan göras så omfattande att allt finns med.

Proven prövas ut bland 200- 1000 elever

Bedömningen ska också vara tillförlitlig, det vill säga ha hög reliabilitet eller mätsäkerhet. För att säkerställa hög reliabilitet krävs att uppgifterna är utprövade i större grupper av elever. De nationella proven är alla utprövade i stor skala och därefter utvecklade med hjälp av vetenskapliga metoder. Därmed kan man säga att provuppgifterna i stor utsträckning är rensade från eventuella slumpmässiga fel som kan påverka resultatet. Det krävs också att proven genomförs under likvärdiga former för att de ska visa likvärdiga resultat för alla elever.

Läs mer om utprövningar av nationella prov

Senast granskad: 2018-04-13
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner