Nationella prov i Engelska 5 och 6

Kursproven i engelska består av delprov med olika fokus: läsa, lyssna, tala/samtala och skriva. Kursprovet i engelska 5 är obligatoriskt att använda som stöd för betygssättningen på samtliga program och kursprovet i engelska 6 är obligatoriskt att använda som stöd för betygssättningen på alla högskoleförberedande program. De nationella proven är även obligatoriska inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

När genomförs proven?

Provdatum i gymnasieskolan Provdatum inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Syftet med de olika delproven är att pröva elevernas kunskaper mot de målpunkter som anges under rubriken Ämnets syfte i ämnesplanen och de kunskapskrav som finns för respektive kurs. Alla delar av kunskapskraven kan dock inte bedömas i proven.

Resultaten på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg. Proven ska stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. 

Delprov A: Focus: Speaking

Delprovet genomförs som ett samtal mellan två, alternativt tre elever. Ett samtal tar cirka 15 minuter att genomföra. Läraren bedömer elevens prestation med stöd av bedömningsfaktorer baserade på ämnesplanen samt bedömda och kommenterade inspelningar av autentiska elevsamtal.

Delprov B: Receptive Skills - Focus: Reading

Denna del består av längre och kortare texter med flervalsfrågor eller öppna frågor, på vilka eleverna svarar genom att skriva ett eller flera ord. Det förekommer även texter eller dialoger med luckor som eleven ska fylla i samt så kallade matchningsuppgifter. Läraren bedömer elevens svar med hjälp av bedömningsanvisningar, som bland annat innehåller autentiska exempel på elevsvar.

Delprov B: Receptive Skills - Focus: Listening

Delprovet innehåller till exempel intervjuer, reportage eller nyhetsinslag följda av öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det förekommer också korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär. Läraren bedömer elevens svar med hjälp av bedömningsanvisningar, som bland annat innehåller autentiska exempel på elevsvar.

Delprov C: Focus: Writing

I det här delprovet prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift. I Engelska 5 kan uppgifterna vara av berättande, diskuterande eller utredande karaktär. Olika typer av brev kan också förekomma. I Engelska 6 är uppgiften ofta att skriva en utredande eller argumenterande text, men brevskrivning av mer formell karaktär förekommer också. Det finns även ett förberedelsematerial för Engelska 6. Läraren bedömer elevens prestation med stöd av bedömningsfaktorer baserade på ämnesplanen samt bedömda och kommenterade autentiska elevtexter.

Om eleverna genomför delprovet på dator är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. 

Läs mer om att genomföra prov på dator


Material för självbedömning för engelska 5

Med hjälp av detta material kan eleven utveckla sin förmåga att reflektera över sitt eget lärande och sin egen kompetens. Eleven kan även med stöd av materialet diskutera sin kunskapsutveckling med läraren. 

Materialet hittar du i Skolverkets bedömningsportal.

Engelska 5 i Skolverkets bedömningsportal

Digital läsning i engelska 5 och 6

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska. Materialet är tänkt att ge stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Materialet hittar du i Skolverkets bedömningsportal.

Engelska 5 i Skolverkets bedömningsportal

Senast granskad: 2016-12-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner