Vi stramar upp reglerna för hur nationella prov ska hanteras

Med anledning av att ett antal prov otillåtet har spridits den senaste tiden har vi stramat upp reglerna kring hanteringen av nationella prov. Vi måste gemensamt ta ett krafttag mot fusk så att alla elever får en chans att visa sina kunskaper på ett likvärdig och rättvist sätt.

Skolor har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Om detta inte görs uppfylls inte provens syften och eleverna missar en chans till bedömning utifrån nationellt framtagna prov.

Skärpta regler

Det finns tvingande regler kring hur nationella prov ska hanteras som alla skolor ska följa. Men med anledning av den senaste tidens otillåtna spridning av nationella prov har vi beslutat att ytterligare strama åt dessa regler genom att:

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen. 

Just nu arbetar vi med att ta fram nya hanteringsföreskrifter där dessa förtydliganden kommer att ingå. Hanteringsföreskrifterna är tvingande regler om hur skolor ska hantera proven.

Skolinspektionen informeras

Vi informerar Skolinspektionen om all bristfällig hantering som kommer till vår kännedom. Skolinspektionen är den myndighet som ansvarar för att skolorna följer de regler som finns för hantering av proven. Skolinspektionen har möjlighet att vidta åtgärder mot skolor som inte följer reglerna.

Har du frågor?

Kontakta Skolverkets Upplysningstjänst

Denna information kommer också att gå ut via brev till alla skolor som genomför nationella prov.

Senast granskad: 2017-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner