Genomföra nationella prov med nyanlända elever

Att göra nationella prov med nyanlända elever kan kännas som en utmaning för skolan. Hur genomförandet går till är avgörande för hur tillförlitligt provresultatet blir. Ibland kan det vara bäst att en nyanländ elev helt eller delvis undantas från att göra provet.

Eftersom de nationella proven är obligatoriska är utgångspunkten förstås att alla elever ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det krävs så kallade särskilda skäl för att undanta en elev och det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från ett nationellt prov helt eller delvis. Särskilda skäl kan till exempel vara att eleven saknar de kunskaper i svenska språket som krävs för att kunna genomföra ett prov.

Elever med bristande språkkunskaper

Språkbarriärer kan stå i vägen för att provets resultat ska bli ett stöd för dig som lärare. Provresultatet blir inte rättvisande om en elev inte kan visa sina kunskaper i ämnet endast på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket. Resultatet blir inte tillförlitligt och varken skolan eller Skolverket kan använda provet för att följa upp resultatet, vilket är ett av syftena med proven.

Att ändra eller översätta leder fel

Att översätta delar eller hela prov alternativt ta bort eller ändra uppgifter i provet leder i många fall till att provet inte längre prövar de kunskaper som provet ska pröva. Proven är utprövade på svenska. Om lokala översättningar görs kan resultaten inte användas för analyser av måluppfyllelse och utgör ett mindre tillförlitligt stöd i betygsättningen. Läraren som ska bedöma elevens svar utifrån bedömningsanvisningarna kan inte göra det på ett korrekt sätt om en modersmålslärare översätter elevens svar.

Möjlighet att undanta elev från provet

I de fall eleven inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att göra ett nationellt prov kan det vara lämpligt att undanta eleven. Det är skolans rektor som fattar beslut om att undanta en elev från ett helt prov eller ett delprov.

Engelska versioner av proven är inte avsedda för nyanlända

De nationella proven i matematik, NO- och SO-ämnena finns översatta till engelska. Dessa prov är endast avsedda för elever som har sin undervisning på engelska.

Inte obligatoriska på språkintroduktionsprogram

Proven är inte obligatoriska på språkintroduktionsprogram i gymnasieskolan, men gymnasieskolor kan välja att använda proven som ett stöd för bedömning och betygssättning. Om proven används gäller de föreskrivna provdatumen. Provresultaten riskerar att tappa sin tillförlitlighet om skolor väljer att genomföra prov på andra datum än de som är beslutade av Skolverket.

Det är inte lämpligt att låta elever på språkintroduktionsprogrammet genomföra nationella slutprov i svenska för invandrare(sfi). Dessa prov ska inte användas för att pröva elevens kunskaper i ämnet svenska som andraspråk då det är en annan kursplan som gäller för sfi.

Olika förutsättningar i olika ämnen

Förutsättningarna för att göra ett nationellt prov på samma villkor som alla andra elever skiljer sig mellan ämnena.

Svenska och svenska som andraspråk

Utprövningar av proven i svenska och svenska som andraspråk har visat att den tiden som anges i lärarinformationen är tillräcklig för att elever som följer kursplanen i svenska och svenska som andraspråk ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Det är inte meningen att skolan ska anpassa provgenomförandet för en elev endast på grund av att han eller hon är nyanländ. Förlängd provtid kan inte sällan innebära att eleven blir trött och presterar sämre än vad han eller hon vanligtvis hade gjort. Det finns inte heller något som säger att en nyanländ elev gör bättre ifrån sig om han eller hon får lyssna istället för att läsa.

I stort sett samma prov i svenska och svenska som andraspråk

Elever som läser svenska och svenska som andraspråk gör i stort sett samma prov men bedömningsanvisningarna kan skilja sig åt i vissa avseenden eftersom kunskapskraven är olika utformade. Eleverna får använda ordlista eller ordbok under hela provet i årskurs 6 och 9, i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.

Ämnet svenska som andraspråk är ämnat främst för elever som gått en stor del av sin skolgång i Sverige. Det kan därför vara svårt för en elev som är helt ny inför det svenska språket att uppnå de kunskaper som krävs för ett godkänt betyg. För att du som undervisar nyanlända elever ändå ska kunna se en progression och stötta eleven i dennes språkutveckling finns materialet Bygga svenska. Bygga svenska kan användas för att bedöma elevernas utveckling i svenska fram till det att de uppnått kunskaper som motsvarar E-nivå i svenska eller svenska som andraspråk.

Engelska

De nationella proven i ämnet engelska är helt och hållet på engelska. Färdigheterna i svenska påverkar inte möjligheten att genomföra dessa prov, varken i grundskolan eller gymnasieskolan. 

Matematik, NO- och SO-ämnen

Både i grundskolan och gymnasieskolan kan elever få språkligt stöd för att genomföra proven i matematik, samt i NO- och SO-ämnena. Eleverna kan till exempel få tillgång till modersmålslärare, tvåspråkig lärare eller lexikon (ej ordförklarande ordbok) vid provtillfället. Modersmålsläraren kan då översätta vissa ord och begrepp muntligt. Strax före provet kan den ordinarie läraren gå igenom svåra ord och uttryck, dock inte sådana som eleven ska visa kunskap om vid själva provgenomförandet. Läraren behöver vara noga med att inte på något sätt hjälpa eleven med svaren, eller bekräfta elevens svar. Det är inte tillåtet att skriftligt översätta delar av eller hela provet till andra språk.

Senast granskad: 2018-01-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner