Genomföra nationella prov med nyanlända elever

Genomförandet av de nationella proven för nyanlända elever i grundskolan kan se olika ut beroende på ämne och om det är rimligt, utifrån elevens kunskaper i svenska språket, att en nyanländ elev genomför ett helt eller vissa delar av ett nationellt prov.

Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att genomföra ett nationellt prov helt eller delvis. 

Elever på språkintroduktionsprogram i gymnasieskolan

Proven är inte obligatoriska på språkintroduktionsprogram i gymnasieskolan, men gymnasieskolor kan välja att använda proven som ett stöd för bedömning och betygssättning. Om proven används gäller de föreskrivna provdatumen.  

Svenska och svenska som andraspråk

Utprövningar av proven i svenska och svenska som andraspråk har visat att den tiden som anges i Lärarinformationen är tillräcklig för att elever som följer kursplanen i svenska och svenska som andraspråk ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att genomföra ett nationellt prov helt eller delvis. 

I ämnesprovet i årskurs 6 och 9 i svenska och svenska som andraspråk får eleverna använda ordlista/ordbokunder hela provet. 

Bedömningsanvisningarna skiljer sig åt mellan svenska och svenska som andraspråk i de prov där skillnader finns i kurs- och ämnesplanerna. I gymnasieskolan skiljer sig kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk åt. Det innebär att delar i provet är olika utformade. 

Engelska

De nationella proven i engelska är helt och hållet på engelska. Färdigheterna i svenska påverkar inte möjligheten att genomföra dessa prov, varken i grundskolan eller gymnasieskolan. 

Matematik, SO-ämnen och NO-ämnen

Både i grundskolan och gymnasieskolan kan elever få språkligt stöd för att genomföra proven i matematik, SO-ämnen och NO-ämnen. Eleverna kan till exempel få tillgång till modersmålslärare eller lexikon (ej ordförklarande ordbok) vid provtillfället. Modersmålsläraren kan då översätta vissa ord och begrepp muntligt. Strax före provet kan den ordinarie läraren gå igenom svåra ord och uttryck, dock inte sådana som eleven ska visa särskild kunskap om vid själva provgenomförandet.

Det är inte tillåtet att skriftligt översätta delar av eller hela provet till andra språk. Däremot kan modersmålslärare muntligt vid provtillfället översätta vissa ord och begrepp i provet. Det är viktigt att läraren utformar hjälpen så att svaren eller lösningarna inte röjs eller så att eleven får otillbörlig hjälp att förstå textens ämnesinnehåll. Läraren måste vara noga med att inte på något sätt hjälpa eleven med svaren, eller bekräfta elevens svar.

Proven finns översatta till engelska. Rektorn beslutar om en klass eller en enskild elev ska använda den engelska versionen istället för den svenska.

Senast granskad: 2017-06-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner