Regeringsuppdrag 2023

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Bedömningsstöd i anpassade grundskolan

Consequences of the COVID-19 pandemic for the education system

Delredovisning av demokratistärkande insatser för att motverka antisemitism och andra former av rasism

Digitalisering av de nationella proven

Elevhälsa och stöd till elever inom komvux

Ett gemensamt skolvalssystem

EU:s agenda för vuxnas lärande

Fortbildning för förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan

Främja digitalisering 2022

Information och stöd i genomförandet av kombinationsutbildningar inom komvux

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Kompetensinsatser med fokus på mäns våld mot kvinnor

Kompetensutveckling i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning

Läslyftet 2021–2023

Narkotikakunskap i skolan, slutredovisning

Redovisning av insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Redovisning av uppdrag om föreskrifter om tilläggsbelopp

Redovisning av uppdrag om hur införandet av central rättning av digitala nationella prov kan tidigareläggas

Redovisning av uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2022

Redovisning av uppdrag om utökad undervisningstid i lågstadiet

Redovisning insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

Samverkan för bästa skola 2022

Slutredovisning av försöksverksamheten med branschskolor 2018–2023

Slutredovisning av tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Stöd för huvudmän att skapa möjligheter till grundläggande behörighet för elever på yrkesprogram

Stöd vid inrättande av akutskolor

Ta fram stödmaterial för utredning av en elevs behov av särskilt stöd

Tekniksprånget 2022

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) - delredovisning

Trygghet och studiero

Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet – Lärarlyftet 2022