Välja förskoleklass och grundskola eller grundsärskola

De flesta barn går först i förskoleklassen och sedan i grundskolan eller grundsärskolan. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om att välja skola.

Ansvar och regler vid val av skola

Vilket ansvar har kommunen för att ordna plats i skolan?

Hemkommunen är skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som har rätt till utbildning. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Möjligheten att välja skola är alltså inte begränsad till den kommundel eller stadsdel där barnet bor.

Källor: 9 kapitlet 12 och 15 §§, 10 kapitlet 24 och 30 §§, 11 kapitlet 24 och 29 §§ skollagen.

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i. Om en person saknar stadigvarande vistelseort är hemkommunen den kommun som personen för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller personer som har skyddad folkbokföring.

Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen.

Hur ska skolplaceringen gå till?

Hur många elever som får plats vid varje kommunal skola bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet. Det brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerat vid den skola som ligger närmast hemmet.

Annars får kommunen bara frångå vårdnadshavarens önskemål om den placering de vill ha skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. När kommunen ska placera en elev i grundskolan eller grundsärskolan får den även frångå vårdnadshavarens önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till de andra elevernas trygghet och studiero. Men det gäller inte vid placering i förskoleklassen.

Om fler barn väljer en skola än det finns platser för är det kommunen som bedömer vilka barn som har rätt till en plats på skolan. Då ska kommunen tillämpa närhetsprincipen och eventuella andra lokala principer som inte strider mot närhetsprincipen. Kommunen får inte efterfråga och låta referenser från en tidigare skola ligga till grund för urvalet eller beslutet. 

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens om vid vilken skola barnet ska gå. Det innebär också att skolan är skyldig att kontrollera vilka som är vårdnadshavare via folkbokföringsregistret och säkerställa att de är överens.

Källor: 6 kapitlet 13 § föräldrabalken, 9 kapitlet 15 §, 10 kapitlet 30 §, 11 kapitlet 29 § skollagen och Justitieombudsmannens beslut den 13 oktober 2010, diarienummer 1411–2009.

Vad innebär ”nära hemmet” när kommunen ska tillämpa närhetsprincipen?

Vad som menas med uttrycket "nära hemmet" är inte definierat, varken i skollagen eller i dess förarbeten. Enligt ett tidigare avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen får innebörden antas vara beroende av de lokala förhållandena. Därför anser domstolen att det i första hand får vara upp till varje kommun att själv bestämma vilka kriterier som ska gälla. Kommunen behöver ta hänsyn till faktorer som till exempel elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor. Enligt samma avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen kan bestämmelsen inte anses ge utrymme för att de elever som bor närmast en viss skola ges företräde framför andra sökande i kommunen bara av det skälet.

Källor: 9 kapitlet 15 §, 10 kapitlet 30 §, 11 kapitlet 29 § skollagen, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2015 referat 50.

Kan en kommun använda syskonförtur vid skolplacering?

Syskonförtur regleras inte i skolförfattningarna. Om det är fler barn som väljer en skola än det finns platser för får en vårdnadshavares önskemål inte leda till att en annan elev får en skolplacering för långt från hemmet. Det beror på närhetsprincipen.

Kommunen behöver alltid försäkra sig om att de principer som används vid skolplacering, till exempel syskonförtur, inte går emot bestämmelserna om vårdnadshavarens önskemål eller närhetsprincipen.

Mer om närhetsprincipen under Hur ska skolplaceringen gå till?

I övrigt har kommunerna ett relativt stort utrymme att själva bestämma vilka principer som ska gälla vid skolplacering. Kammarrätten i Stockholm har i två domar prövat placeringsbeslut som gällde elever som bor inom ett visst avstånd från skolan och som har syskon som går i förskoleklass eller årskurs 1–3 vid skolan. I dessa beslut har de eleverna prioriterats framför andra elever. Dessa två domar kan ge mer vägledning.

Källor: 9 kapitlet 15 §, 10 kapitlet 30 §, 11 kapitlet 29 § skollagen, Kammarrätten i Stockholm 2018-06-25 mål nummer 6009–17, Kammarrätten i Stockholm 2018-06-25 mål nummer 6008–17.

Får skolor använda färdighetsprov vid antagning och urval?

Huvudregeln är att varken kommunala eller fristående skolor får använda tester och prov som villkor för antagning eller för urval av elever. Men det finns undantag för vissa speciella utbildningar i grundskolan. Det gäller bland annat utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd.

I förskoleklassen och grundsärskolan får man inte använda färdighetsprov vid antagning eller urval överhuvudtaget.

Källor: 10 kapitlet 9–9 a §§ skollagen, 9 kapitlet 25–27 §§ i skolförordningen.

Får en kommun inrätta särskilda resursskolor?

Se svaret under Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Välja en fristående skola

Vad gäller om man vill välja en fristående skola?

Vårdnadshavare kan välja en fristående skola för sitt barn i stället för en kommunal skola. Huvudregeln är att fristående skolor ska vara öppna för alla elever som har rätt till utbildning. Men huvudmän för fristående förskoleklasser får begränsa utbildningen till att bara gälla elever som behöver särskilt stöd för sin utveckling. En fristående grundskola eller grundsärskola får begränsa utbildningen till att bara gälla någon eller alla av dessa grupper:

 • vissa årskurser
 • elever som behöver särskilt stöd,
 • vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.

Om det inte finns plats för alla som söker till den fristående skolan ska urvalet göras på ett sätt som Skolinspektionen godkänt. Exempel på vanliga urvalsgrunder är

 • anmälningstid (kötid)
 • syskonförtur
 • geografisk närhet.

Skolan får inte efterfråga och låta referenser från en tidigare skola ligga till grund för urvalet eller beslutet.

Har en elev i en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola rätt till skolskjuts?

Källor: 9 kapitlet 17–18 och 21 a §§ skollagen, 10 kapitlet 35–36 och 40 §§ skollagen, 11 kapitlet 34–35 och 39 §§ skollagen.

Vad innebär särskild kvot vid urval till fristående skolor?

Den tillfälliga förordningen om särskild kvot i fristående skolor trädde i kraft den 11 april 2022 och gäller till och med den 30 juni 2024. Förordningen innebär att en huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola får reservera ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever (särskild kvot) som får företräde framför övriga sökande. I den särskilda kvoten får bara elever som har varit bosatta i Sverige mindre än två år före starten av det aktuella läsåret ingå.

Huvudmannen beslutar hur många platser som ska ingå i den särskilda kvoten. Antalet platser får dock inte vara fler än fem procent av det högsta antalet elever som huvudmannen har beslutat att skolan har möjlighet att ge utbildning med bibehållen god kvalitet under det aktuella läsåret.

Om en elev inte tas emot inom två år från bosättningsdatumet får eleven inte längre ingå i den särskilda kvoten. Men om skolan använder sig av anmälningstid som urvalsgrund kan eleven tillgodoräkna sig de två åren vid urval bland sökande som inte ingår i kvoten.

Informations- och anmälningsskyldighet

Om en huvudman väljer att använda bestämmelserna om särskild kvot ska de som står i kö till skolan och andra tänkbara sökande få information om det. De ska också få information om hur många elever som tas emot i den särskilda kvoten under läsåret.
Huvudmannen ska även anmäla till Skolinspektionen samt till den kommun där skolan är belägen att elever tas emot i särskild kvot under läsåret. På Skolinspektionens webbplats finns information om hur anmälan ska göras.

Källa: Förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor.

Frågor och svar om utbildning för barn och ungdomar som flytt från Ukraina

Förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Nyanlända barns rätt till utbildning

Anmälan om tillämpning av särskild kvot, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller kring bidrag till fristående skolor?

Hemkommunen ska ge bidrag för alla elever som går i fristående skolor. Bidraget ges till den som driver skolan och är uppdelat i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Det bestäms på samma grunder som när kommunen fördelar resurser till sina egna skolor.

Fristående skolor kan få tilläggsbelopp för elever som tillhör någon av dessa grupper:

 • elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd
 • elever som ska erbjudas modersmålsundervisning
 • elever som deltar i lovskola.

Tilläggsbeloppet för en elev som behöver särskilt stöd bestäms individuellt utifrån elevens behov. Hemkommunen måste inte betala tilläggsbelopp för en elev som behöver särskilt stöd om det innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. En fristående skola måste heller inte ta emot eller fortsätta ge utbildning åt en elev som behöver särskilt stöd om hemkommunen beslutat att inte ge tilläggsbelopp för eleven på grund av betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Källor: 9 kapitlet 17 § och 19–21 §§, 10 kapitlet 35 § och 37–39 §§, 11 kapitlet 34 § och 36–38 §§ skollagen.

Rätten att gå klart utbildningen

Vilken rätt har en elev att gå kvar i en viss skola?

En elev som har blivit placerad vid en viss skola har rätt att gå kvar i den skolan, om det inte innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Det innebär också att en elev som går i förskoleklassen har rätt att fortsätta i grundskolan i samma skola. Men i enstaka fall kan det bli nödvändigt att flytta en elev i grundskolan eller grundsärskolan för att de andra eleverna ska få trygghet och studiero. En elev i förskoleklassen kan inte flyttas till en annan skola på grund av problem med trygghet och studiero.

Ibland ändras de förhållanden som låg till grund för mottagandet i en kommunal skola under läsåret, till exempel genom att eleven flyttar till en annan kommun. Men en elev som börjat i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret i alla fall. Om en elev bara har en årskurs kvar i grundskolan eller grundsärskolan har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen i samma skola.

Elever i fristående skolor har rätt att gå kvar i den skola där de blivit mottagna, med ett undantag. En fristående skola behöver inte fortsätta ge utbildning åt en elev som behöver särskilt stöd om hemkommunen beslutat att inte ge tilläggsbelopp för eleven på grund av betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Källor: 9 kapitlet 15–15 a §§ och 17 §, 10 kapitlet 28 §, 30–31 §§ och 35 §, 11 kapitlet 27 §, 29–30 §§ och 34 § skollagen.

Gå i skolan i en annan kommun

Kan en elev gå i skolan i en annan kommun än hemkommunen?

En elev har rätt att gå i en annan kommuns skola om hen har särskilda skäl att få gå i skolan där utifrån sina personliga förhållanden. Innan den andra kommunen fattar beslut om att ta emot eleven ska den hämta in ett yttrande från elevens hemkommun.

En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun om elevens vårdnadshavare önskar det. Men om det inte finns särskilda skäl är det inte en rättighet utan det är frivilligt för den andra kommunen att ta emot eleven.

Här svarar vi på vad som gäller kring skolskjuts om en elev går i en annan skola än den kommunen placerat hen i:

Vilken rätt till skolskjuts har en elev i en kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola?

Källor: 9 kapitlet 13 §, 15 b–15 c §§, 10 kapitlet 25 §, 27 § och 32–33 §§, 11 kapitlet 25–26 §§ och 31–32 §§ skollagen.

Vilken ersättning ska hemkommunen betala för en elev som går i skolan i en annan kommun?

En kommun som har tagit emot en elev från en annan kommun i sin skola ska få ersättning för sina kostnader.

Det gäller

 • när eleven har särskilda skäl att gå i den andra kommunens skola på grund av egna personliga förhållanden
 • när eleven bara har en årskurs kvar i grundskolan eller grundsärskolan och går kvar trots att grunden för mottagandet ändrats
 • när en kommun frivilligt tar emot en elev från en annan kommun. Om kommunerna inte kommer överens om något annat ska ersättningsnivån bestämmas utifrån kommunens åtagande och elevens behov. Man ska utgå från samma grunder som hemkommunen använder när den fördelar resurser till den egna skolan.

Om eleven har ett betydande behov av särskilt stöd behöver hemkommunen inte ge bidrag för det särskilda stödet ifall det innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Källor: 9 kapitlet 13 och 16 §§ skollagen, 10 kapitlet 25–28 §§ och 34 § skollagen, 11 kapitlet 25–27 §§ och 33 § skollagen.

Samtycke vid skolplacering

Måste vårdnadshavare vara överens när de ska välja vilken skola deras barn ska gå i?

Om en elev har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens om i vilken skola hen ska gå. Samma sak gäller om barnet ska byta skola eller börja i förskoleklassen på höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.

Skolan måste kontrollera vem som är barnets vårdnadshavare via folkbokföringsregistret och fråga vad vårdnadshavaren tycker om skolplaceringen. Det gäller både kommunala och fristående skolor. Om barnet är folkbokfört på en annan ort eller har oklar identitet måste skolan hämta in barnets personuppgifter.

Enligt föräldrabalken måste vårdnadshavarna komma överens om barnets uppfostran och utveckling för att göra det som är bäst för barnet. Däremot ger lagen ingen vägledning kring hur huvudmannen ska göra om vårdnadshavarna inte är överens. Men ett barn har rätt att få utbildning även om vårdnadshavarna inte är överens om i vilken skola barnet ska gå. Om det finns tillräckligt starka skäl kan hemkommunen se till att barnet får utbildning genom att bestämma vid vilken skola hen ska gå, även om det strider mot en av eller båda vårdnadshavarnas önskemål.

Källor: 6 kapitlet 13 § föräldrabalken, 7 kapitlet 11 § och 10 kapitlet 30 § skollagen, Justitieombudsmannens beslut den 17 mars 2000 diarienummer 3328-1998 och 13 oktober 2010 diarienummer 1411-2009 samt Skolinspektionens beslut den 13 april 2011 diarienummer 41-2010:5781.

Vad ska kommunen göra om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola som barnet ska gå i?

Enligt föräldrabalken måste vårdnadshavarna komma överens om barnets uppfostran och utveckling för att göra det som är bäst för barnet. Däremot ger lagen ingen vägledning kring hur kommunen ska göra om vårdnadshavarna inte är överens. Men ett barn har rätt att få utbildning även om vårdnadshavarna inte är överens om vid vilken skola barnet ska gå.

Om vårdnadshavarna inte är överens om i vilken skola barnet ska gå ska kommunen utgå från barnets bästa och förhålla sig neutral i vårdnadshavarnas konflikt. Det viktiga är att barnet kan börja i skolan. Barnet kan erbjudas en plats vid den skola som ligger närmast den bostad där barnet är folkbokfört. Men kommunen kan även erbjuda barnet en plats vid en annan skolenhet i kommunen. Om det finns särskilda skäl kan kommunen även erbjuda en plats vid en skolenhet som inte ligger i barnets hemkommun. Om det finns tillräckligt starka skäl kan hemkommunen se till att barnet får utbildning genom att bestämma vid vilken skola hen ska gå, även om det strider mot en av eller båda vårdnadshavarnas önskemål.

I ett exempel har Skolinspektionen godtagit att en kommun placerat en elev som valt att stanna hemma i stället för att gå till skolan vid en viss skolenhet i kommunen trots att den ena vårdnadshavaren inte ville det. Skolinspektionen bedömde att elevens rätt till utbildning vägde tyngre än att vårdnadshavarna skulle vara överens om vilken skola eleven skulle gå i.

I ett annat beslut har Skolinspektionen bedömt att en fristående skola inte kan ta emot en elev eftersom vårdnadshavarna inte är överens. Fristående skolor har inte ansvar för elevers skolplikt och rätt till utbildning på samma sätt som kommuner har. Visserligen har lagstiftarens syfte varit att likställa offentliga och fristående skolor i skollagen, men i det aktuella beslutet bedömde Skolinspektionen att ansvaret skiljer sig väsentligt åt. Därför bedömde de att en fristående skola inte kan ta emot en elev när den ena vårdnadshavarens motsätter sig det.

Källor: 6 kapitlet 13 § föräldrabalken, 1 kapitlet 10 §, 7 kapitlet 11 § och 10 kapitlet 30 § skollagen och, Justitieombudsmannens beslut den 13 oktober 2010 diarienummer 1411-2009, Skolinspektionens beslut den 13 april 2011 diarienummer 41-2010:5781 samt Skolinspektionens beslut den 12 december 2013 diarienummer 42-2013:5108.

Behöver vårdnadshavarna vara överens för att en elev ska kunna byta skola?

Ja, om en elev har två vårdnadshavare måste båda två vara överens om i vilken skola hen ska gå. Det gäller också om eleven ska byta skola och oberoende av om den nya skolan ligger i eller utanför hemkommunen.

Enligt föräldrabalken måste vårdnadshavarna komma överens om barnets uppfostran och utveckling för att göra det som är bäst för barnet. Däremot ger lagen ingen vägledning kring hur huvudmannen ska göra om föräldrarna inte är överens. Men ett barn har rätt till utbildning även om vårdnadshavarna inte är överens om i vilken skola barnet ska gå. Om vårdnadshavarna inte är överens om att eleven ska byta skola innebär det att eleven får gå kvar i den skola där hen är placerad. Det gäller under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa.

Källor: 6 kapitlet 13 § föräldrabalken, 1 kapitlet 10 §, 9 kapitlet 15 a § och 10 kapitlet 28 §, 30–31 §§ och 35 §, 11 kapitlet 27 §, 29–30 §§ och 34 § skollagen.

Vilken rätt har en elev att gå kvar i en viss skola?

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 01 februari 2023
 • Elever och föräldrar

  Utbildningsguiden

  Här presenterar vi Skolverkets mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan söka efter och jämföra skolor. Syftet är att ge elever och föräldrar stöd att välja skola.

 • Regler och ansvar

  Skolskjuts och elevresor

  Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regelverket kring skolskjuts och elevresor.