På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna för förskolan, skolan och vuxenutbildningen gäller fortfarande, men det finns tillfälliga bestämmelser som gör att skolor och huvudmän kan få göra vissa undantag.

Följ händelseutvecklingen och ta del av aktuell information om tillfälliga bestämmelser

De tillfälliga bestämmelserna gör det möjligt att besluta om undantag från delar av skolförfattningarna om en skola på grund av vissa omständigheter behöver stänga. Det gäller exempelvis bestämmelser om

 • distans- och fjärrundervisning
 • lärotider
 • entreprenad.

En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de nya tillfälliga reglerna.

Välja grundskola

Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Elever kan också få gå i skola i en annan kommun. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om vad som gäller kring skolvalet till grundskolan.

Val av grundskola

Vilket ansvar har kommunen?

Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Alltså inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid en skola. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den principen brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan.

Källa: 10 kapitlet 30 § skollagen.

Vad menas med hemkommun?

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i.

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i.

Kan en kommun använda syskonförtur vid skolplacering?

Syskonförtur regleras inte i skolförfattningen. Enligt skollagen ska kommunen i första hand utgå från vårdnadshavarnas önskemål när de ger en elev en plats vid en skola. Men vårdnadshavarnas önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet, det som kallas närhetsprincipen. Kommunen får annars bara frångå vårdnadshavares önskemål om placering om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vid placering i grundskolan får kommunen även frångå önskemål om placering om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Men det gäller inte i förskoleklassen. Om det är fler som söker till en skola än det finns platser får vårdnadshavarens önskemål inte leda till att en annan elev får en skolplacering för långt från hemmet.

Vad som avses med uttrycket "nära hemmet" är inte definierat, varken i skollagen eller i dess förarbeten. Enligt ett tidigare avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen får innebörden antas vara beroende av de lokala förhållandena. Därför anser domstolen att det i första hand får vara upp till varje kommun att själv bestämma vilka kriterier som ska gälla. Kommunen behöver beakta faktorer som till exempel elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor. I samma avgörande har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att bestämmelsen inte kan anses ge utrymme för att de elever som bor närmast en viss skola enbart av detta skäl ges företräde framför andra sökande i kommunen.

Det innebär att kommunerna har ett relativt stort utrymme att själva bestämma vilka principer som ska gälla vid placeringen. Kommunen behöver alltid försäkra sig om att de principer som de använder vid skolplaceringen inte begränsar eller sätter bestämmelserna om vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen ur spel. Det gäller till exempel syskonförtur. Kammarrätten i Stockholm har i två domar prövat placeringsbeslut där elever som bor inom ett visst avstånd från skolan och som har syskon som går i förskoleklass eller årskurs 1–3 vid skolan har prioriterats framför andra elever. Dessa två domar kan ge ytterligare vägledning om skolplacering.

Källa: 9 kapitlet 15 § och 10 kapitlet 30 § skollagen, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2015 ref. 50, Kammarrätten i Stockholm 2018-06-25 mål nr 6009-17, Kammarrätten i Stockholm 2018-06-25 mål nr 6008-17.

Vad gäller om man vill välja en fristående skola?

Vårdnadshavare kan välja en friskola för sitt barn istället för en kommunal skola . Om det inte finns plats för alla som söker till den fristående skolan ska urvalet göras på ett sätt som Skolinspektionen godkänt. Exempel på vanliga urvalsgrunder är anmälningstid (kötid), syskonförtur och geografisk närhet.

Varken kommuner eller de som driver fristående grundskolor får använda tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet av elever. Men det finns undantag för vissa speciella utbildningar. Det gäller bland annat utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd.

Källor: 10 kapitlet 35-36 § skollagen, 10 kapitlet 9-9 a §§ skollagen, 9 kapitlet 25-27 §§ i skolförordningen.

Bidrag till fristående grundskolor

Vad gäller kring bidrag till fristående grundskolor?

Hemkommunen ska ge bidrag för alla barn som går på en fristående skola. Bidraget ges till den som driver skolan och är uppdelat i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet är ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet bestäms på samma grunder som vid kommunens fördelning av resurser till sin egen grundskola.

Tilläggsbelopp ges för elever som

 • har ett omfattande behov av särskilt stöd,
 • ska erbjudas modersmålsundervisning,
 • eller deltar i lovskola

Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd bestäms individuellt utifrån elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Den fristående skolan är inte heller skyldig att ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev, om hemkommunen bestämt att inte ge tilläggsbelopp på grund av att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Källa: 10 kapitlet 35 § och 37-39 §§ skollagen.

Rätten att gå klart utbildningen

Vilken rätt har en elev att fullfölja utbildningen i grundskolan?

En elev som är placerad vid en kommunal skola har rätt att gå kvar där, om det inte innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt att flytta eleven med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Detsamma gäller elever som går i förskoleklass, dessa har rätt att fortsätta i grundskolan på samma skola. En elev som gått i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om förhållanden ändras under läsåret. Om det enbart återstår en årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen.

För fristående grundskolor finns det inte några bestämmelser om rätten att gå kvar vid en viss skola. Den fristående skolan behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev om hemkommunen beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för eleven.

Källa: 10 kapitlet 28 §, 30- 31 §, 35 § och 39 § skollagen.

Gå i skola i en annan kommun

Kan en elev gå i grundskolan i annan kommun?

En elev har rätt att gå i en annan kommuns grundskola om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Innan den andra kommunen fattar beslut om detta ska den hämta in yttrande från elevens hemkommun.

En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun efter önskemål av elevens vårdnadshavare. I detta fall finns det inte någon rättighet att gå i den andra kommunens grundskola, utan det är frivilligt för den andra kommunen att ta emot eleven.

Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan kommun. Däremot har man rätt till skolskjuts om hemkommunen kan anordna det utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.

Skolskjuts ska också alltid anordnas om en elev behöver övernattning och går i en annan kommuns grundskola på grund av att hon på grund av sina personliga förhållanden har särskilda skäl till det.

Källa: 10 kapitlet 25 §, 27 § och 32-33 §§ skollagen.

Vilken rätt har kommunen till ersättning för en elev som går i skola i annan kommun?

En kommun som har elev från en annan kommun i grundskolan ska ersättas för sina kostnader.

Det gäller

 • när eleven har personliga förhållanden och särskilda skäl att gå i den andra kommunens grundskola
 • när det endast är en årskurs kvar för eleven i grundskolan och denne går kvar trots att grunden för mottagandet ändrats
 • när en kommun frivillig tar emot en elev från en annan kommun. Om kommunerna inte är överens om annat, ska ersättningen avgöras med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen använder sig av när de fördelar resurser till den egna grundskolan

Är elevens behov av särskilt stöd mycket omfattande behöver hemkommunen inte ge bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Källa: 10 kapitlet 25-28 §§ och 34 § skollagen.

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 24 mars 2020
 • Elever och föräldrar

  Utbildningsguiden

  Här presenterar vi Skolverkets mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan söka efter och jämföra skolor. Syftet är att ge elever och föräldrar stöd att välja skola.

 • Elever och föräldrar

  Utbildningsinfo

  Här finns alla skolor och utbildningar i Sverige. Utbildningsinfo hjälper dig att välja.

 • Regler och ansvar

  Skolskjuts och elevresor

  Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regelverket kring skolskjuts och elevresor.