Så implementerar du Gy25

Här hittar du som är skolchef eller rektor en guide som du kan använda för att organisera och leda implementeringen av ämnesbetyg – Gy25. Sidan innehåller ett förslag på en implementeringsprocess i nio steg. Upplägget anpassar du sedan till din verksamhet.

Tidslinje över arbetet med ämnesbetygsreformen

Ämnesbetyg – Gy25

Grundläggande information om Gy25 och beslutade ämnesplaner hittar du på den övergripande sidan om förändringarna.

Aktuell information om Gy25

Steg 1: Skapa en gemensam kunskapsbas

Det första steget handlar om att etablera en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån i det fortsatta implementeringsarbetet. Detta kan påbörjas redan under 2023 även om alla beslut om reformen inte har fattats och allt material ännu inte är tillgängligt. Detta steg handlar om att ni i er organisation skaffar er kunskaper om vad förändringarna innebär, hur den är tänkt att fungera i praktiken samt vilka syften som ligger bakom den.

I ett första skede behöver ni som leder implementeringsarbetet sätta er in i ämnesbetyg – Gy25. Läs in er på förändringarna och arbeta tillsammans i er rektorsgrupp eller annat lämpligt forum. Därefter kan förändringarna presenteras för nämnd eller styrelse samt personal.

För dig som är skolchef

Du som är skolchef kan vilja presentera förändringarna för nämnd eller styrelse. Du ger då också en ungefärlig bild av vilka resurser som behövs i implementeringsarbetet och den arbetsinsats som kommer att krävas av personalen. Du anpassar presentationen efter dina behov.

Presentation som kan visas för nämnd eller styrelse

Gy25 – en introduktion för styrelse- och nämndledamöter Powerpoint, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

För dig som är rektor

Du som är rektor kan vilja presentera reformen för din personal. Du anpassar presentationen efter dina behov.

Presentation som kan visas för skolpersonal

Gy25 – en introduktion för dig som arbetar i skolan Powerpoint, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Steg 2: Gör en plan på huvudmannanivå

Nu gör ni en övergripande plan för implementeringen på huvudmannanivå. Planen behöver inkludera arbetet för att uppnå förtrogenhet med ämnesbetyg – Gy25 och de praktiska förändringar som er organisation avser att genomföra.

Forum för planens utformning

Som skolchef behöver du ställa dig frågan vem eller vilka som ska utarbeta planen. I många organisationer kan det vara lämpligt att planera tillsammans i en rektorsgrupp. I andra passar det bättre att skapa en planeringsgrupp. Fundera också på hur personalen ska få inflytande över planeringsarbetet och hur de fackliga representanterna ska informeras.

Det systematiska kvalitetsarbetet

Se till att implementeringen av förändringarna blir en del av ert systematiska kvalitetsarbete. Ni får då en bättre överblick och kan prioritera lättare när era förändrings- och utvecklingsarbeten finns samlade.

Formulera mål och mått

Formulera mål för implementeringen och bestäm ett (eller flera) mått för varje mål. Måtten är ert sätt att mäta måluppfyllelsen.

Arbetet med mål och mått – ett exempel

Ni kan till exempel sätta upp följande mål för ert implementeringsarbete:

 • Ämnesbetygsreformen är implementerad i utbildningen.

Måluppfyllelsen kan ni till exempel mäta genom att genomföra en självskattning bland personalen för att se hur stor andel som instämmer i följande påståenden:

 • Jag förstår ämnesbetygsreformens innehåll och syfte.
 • Jag har omsatt ämnesbetygsreformen i min yrkesutövning.
 • På min skola har vi genomfört de praktiska förändringar som ämnesbetygsreformen kräver.
 • På min skola pågår ett gemensamt arbete med att tolka och relatera ämnesbetygsreformens innehåll till vår verksamhet.

När det är dags för utvärdering kan personalen diskutera resultatet av självskattningen under till exempel en kompetensutvecklingsdag. Självskattningen och dokumentationen från diskussionerna kan ni sedan använda som ett underlag för att uppskatta måluppfyllelsen.

Formulera insatser

Nu planerar ni de insatser som behövs för att ni ska nå ert mål. Fördelningen av ansvar och mandat behöver vara tydlig och väl genomtänkt för varje insats. För att underlätta skol- eller komvuxenheternas planeringsarbete behöver det också framgå vad den enskilda enheten ska ansvara för och besluta om på egen hand.

För att ämnesbetyg ska kunna implementeras i utbildningen behöver personalen först och främst utveckla en förståelse för reformens innehåll och syfte.

Implementeringen kräver också att goda förutsättningar skapas för personalens enskilda och gemensamma arbete. Personalen behöver tolka och relatera reformens innehåll till den egna verksamheten både enskilt och i kollegiet.

Förändringarna kan också innebära att lärares arbete med planeringen av undervisningen samt bedömning och betygssättning blir mer omfattande och krävande.

I en övergångsperiod behöver dessutom personalen arbeta i både kurs- och ämnesbetygssystemet parallellt. När ni planerar för att ge förutsättningar för personalens arbete, tänk då också särskilt på hur ni kan tillgodose behoven hos lärare som saknar ämneskollegor på den skola där de undervisar.

Ämnesbetyg – Gy25 kommer också att påverka lärares lärarlegitimationer och behörigheter. Befintliga legitimationer kommer att behöva uppdateras för många lärare. Skolverket kommer löpande att informera om hur lärarlegitimationer och behörigheter kommer att påverkas. Berörda lärare kommer under 2024 att bli kontaktade av Skolverket.

Nya poängplaner behöver även utformas och läromedel och IT-system behöver ses över.

Organisation för genomförande

I planen på huvudmannanivå ska det vara tydligt om och i så fall vilka gemensamma forum mellan enheterna som kommer att finnas för det kollegiala arbetet.

Beroende på er organisation så kan det vara aktuellt att lärare från olika enheter inom organisationen deltar i kollegiala lärande för att utveckla förtrogenhet med förändringarna.

Även när det gäller frågor som läromedel, IT-system, utarbetande av poängplaner, med mera, så kan det vara aktuellt med ett samarbete över enhetsgränser, till exempel inom ramarna för en rektorsgrupp.

Uppföljning, utvärdering och återrapportering

I planen på huvudmannanivå beskriver ni när och hur implementeringen ska följas upp, utvärderas och återrapporteras. Den första utvärderingen kommer ni antagligen att göra på enhetsnivå. Sedan sammanställer ni och analyserar utvärderingarna på huvudmannanivå. Följ rutinerna i ert systematiska kvalitetsarbete.

Kommunikation

Bestäm hur ni ska kommunicera er plan till personal och nämnden eller styrelsen.

Planera även för att informera elever och vårdnadshavare om förändringarnas innehåll och syfte. Ni kan välja att informera från huvudmannanivå eller enhetsnivå, till exempel vid föräldramöten. De första eleverna som omfattas av ämnesbetyg – Gy25, och därmed de första som behöver nås av informationen, är elever

 • som börjar studera på komvux på gymnasial nivå eller komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå efter den 30 juni 2025
 • som börjar sitt första år i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan läsåret 2025/2026
 • som påbörjar vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år läsåret 2025/2026.

Tidsplanering

Tidsätt planens samtliga delar. Ni kan ställa er följande frågor:

 • När ska ni påbörja och avsluta varje insats?
 • När kommunicerar ni till personal, nämnd eller styrelse samt elever och vårdnadshavare?
 • När ska enheterna utvärdera och återrapportera till huvudmannivån?
 • När ska huvudmannanivån utvärdera och återrapportera till nämnd eller styrelse?

Steg 3: Engagera personalen

Om ni inte redan har informerat personalen om förändringarnas syfte och innehåll så gör ni det nu. Lyft särskilt fram vad förändringarna betyder för personalen i deras respektive yrkesroller.

Personalen behöver också få kunskap om innehållet i huvudmannens övergripande plan, vad som ska planeras på den egna enheten och hur de ges möjlighet till inflytande och delaktighet i planeringsarbetet.

Steg 4: Gör en plan på enhetsnivå

Även enheterna behöver planera för implementeringen av ämnesbetyg – Gy25. Hur omfattande enhetens plan behöver vara beror på hur mycket av implementeringsarbetet ni valt att organisera på huvudmannanivå respektive enhetsnivå. I arbetet med planen så lyssnar ni in personalens behov och ger inflytande över planeringen och insatsernas utformning.

Ta utgångspunkt i huvudmannens plan

Planen på enhetsnivå behöver stämma överens med planen på huvudmannanivå. Även planen på enhetsnivå ska utgå från det systematiska kvalitetsarbetet. Formulera mål, mått och insatser som utgår från motsvarigheterna i planen på huvudmannanivå.

Fördelning av ansvar och mandat

Fördelningen av ansvar och mandat på enhetsnivå behöver knyta an till den fördelning som ni gör i planen på huvudmannanivå. Tillgången till personal avgör hur ni fördelar ansvar och mandat mellan rektor, biträdande rektor, arbetslagsledare, lärare och annan personal. Ta hänsyn till er organisations specifika förutsättningar.

Organisation för genomförande

Utifrån huvudmannens plan skapar ni den organisation på enhetsnivå som ni behöver för att genomföra era insatser. Ni kan använda er av befintliga forum eller skapa nya vid behov. Det kan vara lämpligt att en eller flera nyckelpersoner i er verksamhet ges mandat att planera och leda arbetet med insatserna. Det kan till exempel vara utbildade handledare, förstelärare, arbetslagsledare eller andra lämpliga personer.

Lärare kommer både att behöva arbeta med kollegor oavsett ämne och med ämneskollegor. Att sätta sig in i de generella delarna av reformen, till exempel hur modellen för ämnesbetyg fungerar och vad nya examensmål innebär är bra att göra till exempel med alla kollegor som arbetar inom samma gymnasieprogram. Ämnesplanerna är det en fördel att tolka och reflektera över tillsammans med kollegor i samma ämne.

Tänk även på att personal kan ha olika lång erfarenhet och utbildning. Därför är det viktigt att ni tar hänsyn till deras kunskaper och erfarenheter, till exempel när ni sätter ihop samtals- eller arbetsgrupper.

Tidsplanering och kommunikation

Det är huvudmannens tidsplan som sätter ramarna för enhetens tidsplanering. Tidsplanen ska vara realistisk och utgå från personalens förutsättningar.

Ni kan ställa er följande frågor

 • När ska ni påbörja och avsluta varje insats?
 • När kommunicerar ni till elever och vårdnadshavare?
 • När utvärderar ni och återrapporterar till huvudmannivån?

Uppföljning, utvärdering och återrapportering

I er plan på enheten behöver ni beskriva hur implementeringsarbetet ska följas upp, utvärderas och återrapporteras. Följ de arbetssätt ni använder i ert ordinarie systematiska kvalitetsarbete.

Steg 5: Kommunicera

I detta steg kommunicerar ni till elever och vårdnadshavare i enlighet med era planer på huvudmanna- och enhetsnivå. Berätta om ämnesbetyg – Gy25 och dess syfte.

På huvudmannanivå kan ni även informera den politiska nämnden eller styrelsen om planerna för implementering. Berätta även hur och när ni kommer att återrapportera implementeringsarbetet.

Steg 6: Genomför och följ upp

Genomför insatserna och följ upp dem löpande. I samband med utbildningstillfällen kan ni till exempel samla in återkoppling från personalen.

Ni använder uppföljningarna för att göra eventuella justeringar av insatserna. Samtidigt blir de ett underlag som kan vara till nytta i utvärderingen.

Steg 7: Utvärdera på enhetsnivå

Ni som ansvarar för utvärderingen på enheten granskar nu era mätresultat för att se hur det har gått. För att förstå varför måluppfyllelsen blev som den blev krävs en analys. Nu har ni hjälp av materialet från era uppföljningar. Komplettera med andra relevanta underlag om så behövs. Återigen använder ni alltså samma arbetssätt som i ert ordinarie systematiska kvalitetsarbete. Slutligen sammanställer ni ert resultat och er analys och rapporterar till huvudmannanivån.

Så kan ni utvärdera – ett exempel

Här fortsätter exemplet från rutan "Arbetet med mål och mått – ett exempel".

En utvärdering av målet "ämnesbetygsreformen är implementerad i utbildningen.” kan gå till på följande sätt:

Självskattningen visar att personalen i hög grad instämmer i de givna påståendena med undantag för påståendena ”på min skola pågår ett gemensamt arbete med att tolka och relatera ämnesbetygsreformens innehåll till vår verksamhet.” och ”jag har omsatt ämnesbetygsreformen i min yrkesutövning”.

Ni har nått långt, men inte riktigt hela vägen fram. Vilka orsaker kan ligga bakom resultatet?

De utvärderingar personalen genomförde i samband med era kompetensutvecklingsdagar indikerar hög nöjdhet och måluppfyllelse. Här verkar inte problemet ligga.

När ni diskuterar självskattningsresultatet i personalgruppen visar det sig däremot att det råder skilda meningar bland personalen i vissa frågor som rör betygssättning. Det gemensamma arbetet med att tolka och relatera ämnesbetygsreformen till den egna praktiken verkar ha strandat och tiden som avsatts till detta har börjat användas till annat.

Ni förstår att ni kommer att behöva vidta åtgärder, men först är det dags att dokumentera. Dokumentationen tar ni med er i ert fortsatta systematiska kvalitetsarbete som grund för ändrade eller nya insatser. Utvärderingen skickar ni till er huvudmannanivå.

Steg 8: Utvärdera på huvudmannanivå

Ni som ansvarar för utvärderingen på huvudmannanivå sammanställer resultaten från enheternas mätningar och ställer dem i relation till ert mål. Så får ni fram er måluppfyllelse.

I nästa steg undersöker ni varför måluppfyllelsen blev som den blev. Precis som på enhetsnivå gör ni en analys. Nu finns också enheternas analyser att utgå ifrån. Lägg enheternas analyser sida vid sida och leta efter skillnader, likheter och mönster som kan hjälpa er att förstå måluppfyllelsen. Beskriv det ni hittar och redogör för tänkbara orsaker till er måluppfyllelse.

Om ni anser att ni inte har uppnått ert mål så är det inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som ni kommer att arbeta vidare. Ni kan behöva förlänga insatserna eller tillsätta nya för att nå önskat resultat.

Steg 9: Dokumentera och återrapportera

På huvudmannanivå sammanställer ni er dokumentation från utvärderingen. Dokumentationen är ett underlag när ni gör er nästa nulägesbeskrivning i ert fortsatta systematiska kvalitetsarbete. Den är också ett underlag när ni nu återrapporterar måluppfyllelsen och analysen till er styrelse eller nämnd.

Vägledning i arbetet

Här hittar du det material Skolverket tar fram som vägledning i arbetet med Gy25.

Beslutade examensmål och programmål

Här nedan hittar du beslutade examensmål för gymnasieskolan och beslutade programmål för anpassade gymnasieskolan.

Examensmål för gymnasieskolan Pdf, 712 kB.

Programmål för anpassade gymnasieskolan Pdf, 363 kB.

Examensmål kommer gå att ladda ner separat när programstrukturerna för gymnasieskolan publiceras i mitten av mars. Programmålen kommer gå att ladda ner separat när programstrukturerna för anpassade gymnasieskolan publiceras i månadsskiftet mars/april.

Film: Så blir gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux 2025, Gy25 (tid: 2.50 min)

Ta del av vår korta film som enkelt beskriver Gy25 och modellen för ämnesbetyg. Filmen svarar bland annat på frågor om hur förändringarna kommer att bli för elever i de berörda skolformerna, hur det påverkar lärarnas arbete och vad rektorer behöver tänka på vid införandet av Gy25.

Presentation som kan visas för skolpersonal

Du som är rektor kan vilja presentera reformen för din personal. Du anpassar presentationen nedan efter dina behov.

Gy25 - en introduktion för dig som arbetar i skolan Powerpoint, 3 MB.

Mötesplats - digitala konferenser för berörda skolformer

Vi erbjuder årligt återkommande digitala konferenser för skolformerna gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux.

Film: Gör dig redo för Gy25 i gymnasieskolan - Mötesplats gymnasieskola (tid: 43:05 min)

Filmen går att se fram till 30 juni 2024.

Den här filmen är ett inspelat webbinarium som visades under Mötesplats gymnasieskola den 6 till 8 februari 2024. Webbinariet riktar sig till dig som jobbar i gymnasieskolan.

Film: Gör dig redo för Gy25 i komvux - Mötesplats gymnasieskola (tid: 41:35 min)

Filmen går att se fram till 30 juni 2024.

Den här filmen är ett inspelat webbinarium som visades under Mötesplats gymnasieskola den 6 till 8 februari 2024. Webbinariet riktar sig till dig som jobbar inom komvux.

Senast uppdaterad 09 april 2024

Innehåll på denna sida