ANDTS Alkohol

Materialet om alkohol består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör alkohol. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

fyra lärare tittar på en laptop
Konkreta tips

Instruktion för övningar om alkohol

 1. Välj ur de olika materialen på sidan och ta del av innehållet enskilt eller i grupp. Reflektera och anteckna.
 2. Utse en kollega i gruppen att leda arbetet under punkt 3.
 3. Diskutera med dina kollegor utifrån föreslagna frågeställningar och planera en eller flera aktiviteter. Länkar till förslag på undervisningsmaterial finns att ta del av vid behov.
 4. Genomför det ni planerat.
 5. Utse en kollega att leda arbetet under punkt 6.
 6. Följ upp och utvärdera genomförda aktiviteter utifrån föreslagna frågeställningar och fundera över vad som eventuellt blir nästa steg.


Övning film, alkohol

Se filmen ”Barn som anhöriga i skolan”, där ungdomar från stiftelsen Maskrosbarn medverkar i samverkan med Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA).

Barn som anhöriga i skolan (13.25 min) Länk till annan webbplats.

Utse en samtalsledare till efterföljande diskussion med stöd av föreslagna reflektionsfrågor. Inled med att i gruppen fritt reflektera över filmen och därefter kan ni diskutera frågorna nedan. Samtalsledaren ansvarar för att leda samtalet.

 • Reflektera utifrån filmen ni sett om vad ni känner igen och vilka tankar den väcker hos er.
 • Vad tänker vi om det om det som lyfts om skolans betydelse?
 • Vad känner vi igen om vår egen och skolans roll att stödja dessa elever?
 • Hur kan vi ge elever med svårigheter hemma stöd för deras lärande och en stimulerande samvaro i skolan?
 • Hur kan vi erbjuda dem en verksamhet som präglas av goda relationer, rutiner, överblickbarhet och förutsägbarhet?
 • Hur kan vi främja deras kamratrelationer och få dem att känna sig inkluderade i en trygg gemenskap?

Planera en eller flera aktiviteter utifrån den information och diskussion ni tagit del av.

Hur ser det ut hos er och vad behövs mer? Gör en kartläggning och diskutera utifrån den vad ni behöver utveckla och pröva vad gäller stödet till eleverna.

 • Kartlägg hur elever med svårigheter uppmärksammas i er skola. Ni kan samtala med kollegor och ta reda på vilka handlingsplaner och rutiner som finns för att stödja dessa elever.
 • Hur uppmärksammas dessa elever och deras behov i undervisningssituationen, utvecklingssamtal, hälsosamtal och i övrigt?
 • Vad säger eleverna själva, kommer de till tals om vilket stöd de önskar och på vilket sätt?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
 • Vilka samarbetar ni med utanför skolan i de här frågorna och hur fungerar samarbetet?

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området alkohol?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan arbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska arbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?

Övning texten Så dricker tonåringar, alkohol

 1. Läs texten "Så dricker tonåringar", reflektera och anteckna.
 2. Utse en samtalsledare till efterföljande diskussion med stöd av föreslagna reflektionsfrågor.

Så dricker tonåringar, Systembolaget Länk till annan webbplats.

 1. Delge varandra era generella reflektioner utifrån det ni läst.
 2. Stämmer aktuell nationell statistik om ungdomars alkoholvanor överens med hur vi upplever att det ser ut för våra elever?
 3. Vilken attityd hos de vuxna runt våra elever är rådande och hur påverkar det dem?
 4. Finns det någon koppling mellan ökat cannabisbruk och minskat alkoholmissbruk för gruppen ungdomar i samhället? Kan vi se några sådana tendenser för våra elever?
 5. Hur får ungdomar tillgång till alkohol?
 6. Vet vi vilka elever som återkommande dricker alkohol? Har vi några insatser för dem?
 7. Råder det någon skillnad mellan kön och alkoholvanor?
 8. Vad ser vi som skyddsfaktorer och viktiga insatser i samhället och i skolans arbete för minskat alkoholintag ibland ungdomar?
 9. Vad gör vi på vår skola och vad skulle vi kunna göra?
 10. Vilka är viktiga samarbetspartners för skolan i sammanhanget?

Planera en eller flera aktiviteter utifrån den information och diskussion ni tagit del av.

Hur ser det ut hos er och vad behövs mer? Gör en kartläggning och diskutera utifrån den vad ni behöver utveckla och pröva vad gäller stödet till eleverna?

 • Har vår skola handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området alkohol?
 • Vad finns det för tankar om svårigheter och möjligheter i arbetet?
 • Vilken förbättringspotential kan vi se?
 • Hur skulle vi kunna involvera föräldrarna i arbetet?
 • Finns det behov av kompetensutveckling? Inom vilka områden i så fall?
 • Finns det något att förbättra i arbetet med olika samverkansparter?
 • Vilken eller vilka aktiviteter anser vi vara mest lämpliga att genomföra i ett första skede?
 • Vad vill vi uppnå med insatsen?
 • Hur går vi tillväga? Vem tar ansvar för vad?
 • När och hur följer vi upp?

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta våra handlingsplaner och dokument ?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan arbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska arbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?
Ansvar

Ansvar

Kort om regelverket

Alla barn och elever har enligt Skollagen och läroplaner rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och doping integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden. Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Den samlade elevhälsan kan bidra med sin specialistkompetens. Samverkan med andra aktörer kan i vissa fall bli aktuellt.

Skollagen

Läroplaner

Skolans ansvar för barn som far illa, stöd i arbetet

Forskning och fördjupning

Undervisningsmaterial Alkohol

Om ni planerar att genomföra lektioner kopplade till området alkohol finns förslag på upplägg för olika skolämnen på Centralförbundet för alkohol och narkotikas (CAN)webbplats.

ANDT på schemat, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Länk till annan webbplats.

Det här är ANDTS

ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det förekommer att ANDT kompletteras med ett S för spel om pengar. Den nationella ANDT-strategin innefattar ett folkhälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt den idéburna sektorn. En ny nationell strategi kommer under 2020.

Nationella ANDT-strategin, regeringen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2023

Relaterat