ANDTS Dopning

Materialet om dopning består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör dopning. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

idrottslektion introduktion av lärare
Konkreta tips

Instruktion för övningar om dopning

 1. Välj ur de olika materialen på sidan och ta del av innehållet enskilt eller i grupp. Reflektera och anteckna.
 2. Utse en kollega i gruppen att leda arbetet under punkt 3 och 4.
 3. Diskutera med dina kollegor utifrån föreslagna frågeställningar som du finner i anslutning till valt material.
 4. Planera en eller flera aktiviteter. Länkar till förslag på undervisningsmaterial finns att ta del av vid behov.
 5. Genomför det ni planerat.
 6. Utse en kollega att leda arbetet under punkt 7.
 7. Följ upp och utvärdera genomförda aktiviteter utifrån föreslagna frågeställningar och fundera över vad som eventuellt blir nästa steg.


Övning film, dopning

 1. Reflektera och anteckna var för sig.
 2. Utse en samtalsledare för efterföljande diskussion med stöd av föreslagna uppföljningsfrågor.

Film från Utbildningsradion (UR) om dopning  (6.50 minuter). Länk till annan webbplats.

 1. Visste ni om att dopning är mest förekommande utanför idrottens värld?
 2. Vad är de vanligaste orsakerna till att ungdomar använder dopningspreparat?
 3. Var får man tag på dopningspreparat?
 4. Hur ser den allmänna rådande uppfattningen ut kring kosttillskott och vad finns det för risker med det?
 5. Hur påverkas unga människor fysiskt, psykiskt och socialt på kort och lång sikt av att utsätta sig för dopning?
 6. Vad finns det för krav på utseende och prestation i samhället som påverkar våra elever? Hur kan vi påverka?
 7. Hur kommer det sig att straffen för de som tillverkar och säljer dopningspreparat är relativt sett låga?
 8. Vet vi om elever på skolan använder sig av kosttillskott, anabola steroider och/eller andra dopningspreparat?

Planera en eller flera aktiviteter utifrån den information och diskussion ni tagit del av.

Hur ser det ut hos er och vad behövs mer? Gör en kartläggning och diskutera utifrån den vad ni behöver utveckla och pröva vad gäller stödet till eleverna.

 • Har vår skola handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området dopning?
 • Vad finns det för tankar om svårigheter och möjligheter i arbetet?
 • Vilken förbättringspotential kan vi se?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
 • Finns det något att förbättra i arbetet med olika samverkansparter?
 • Vad säger eleverna själva, kommer de till tals om vilket stöd de önskar och på vilket sätt?
 • Hur skulle vi kunna involvera föräldrarna i arbetet?
 • Vilken eller vilka aktiviteter anser vi vara mest lämpliga att genomföra i ett första skede?
 • Vad vill vi uppnå med insatsen?
 • Hur går vi tillväga? Vem ansvarar för vad?
 • När och hur följer vi upp?

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området dopning?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan utvecklingsarbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska arbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?

Övning faktablad, anabola steroider, dopning

 1. Ta del av CANs faktablad om anabola steroider och reflektera, anteckna.
 2. Utse en samtalsledare för efterföljande diskussion i grupp utifrån föreslagna reflektionsfrågor.

Fakta om anabola steroider från Centralförbundet för alkohol och narkotika(CAN) Länk till annan webbplats.

 1. Vilka ungdomar använder anabola steroider (AAS)?
 2. Vilka lagar är det viktigt att vara medveten om?
 3. Hur arbetar vi med hälsa och träning på vår skola?
 4. Vilka kroppsideal råder i samhället som påverkar unga att använda AAS och hur kan skolan påverka?
 5. Hur påverkar förebilder oss och hur har de förändrats genom tiderna?
 6. Vilka risker finns med att använda sig av AAS?
 7. Hur kan skolan tidigt upptäcka och arbeta med att förebygga bruk av AAS?
 8. Vilka externa aktörer kan skolan samarbeta med?

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området dopning?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan arbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska arbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?

Planera en eller flera aktiviteter utifrån den information och diskussion ni tagit del av.

Hur ser det ut hos er och vad behövs mer? Gör en kartläggning och diskutera utifrån den vad ni behöver utveckla och pröva vad gäller stödet till eleverna.

 • Har vår skola handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området dopning?
 • Vad finns det för tankar om svårigheter och möjligheter i arbetet?
 • Vilken förbättringspotential kan vi se?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
 • Finns det något att förbättra i arbetet med olika samverkansparter?
 • Vad säger eleverna själva, kommer de till tals om vilket stöd de önskar och på vilket sätt?
 • Hur skulle vi kunna involvera föräldrarna i arbetet?
 • Vilken eller vilka aktiviteter anser vi vara mest lämpliga att genomföra i ett första skede?
 • Vad vill vi uppnå med insatsen?
 • Hur går vi tillväga? Vem ansvarar för vad?
 • När och hur följer vi upp?

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området dopning?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan utvecklingsarbetet integreras och involveras i övrigt arbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska utvecklingsarbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?
Ansvar

Ansvar

Kort om regelverket

Alla barn och elever har enligt Skollagen och läroplaner rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och doping integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden. Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Den samlade elevhälsan kan bidra med sin specialistkompetens. Samverkan med andra aktörer kan i vissa fall bli aktuellt.

Skollagen

Läroplaner

Lag om dopning Länk till annan webbplats.

Skolans ansvar för barn som far illa, stöd i arbetet

Skolan och hemmet, föräldrarsamverkan, publikation

Forskning och fördjupning

Undervisningsmaterial dopning

Om ni planerar att genomföra lektioner kopplade till området dopning finns förslag på upplägg för olika skolämnen på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (CAN) webbplats.

ANDT på schemat, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) Länk till annan webbplats.

Det här är ANDT(S)

ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det förekommer att ANDT kompletteras med ett S för spel om pengar. Den nationella ANDT-strategin innefattar ett folkhälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt den idéburna sektorn. En ny nationell strategi kommer under 2020.

Nationella ANDT-strategin, regeringen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2023

Relaterat