Kvalitet i fritidshem

Vad är god kvalitet i fritidshemmet? Hur kan du och dina kollegor tillsammans analysera verksamheten och identifiera utvecklingsområden? Det här materialet i form av en dialogduk ger struktur åt det verksamhetsutvecklande arbetet och kan bidra med nya infallsvinklar och perspektiv på kvalitet.

Konkreta tips


Det här är dialogduken

  • Det här materialet riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och är utvecklat för att stödja arbetslagets gemensamma kvalitetsarbete.
  • Dialogduken är klickbar och du följer ett flöde i fyra steg.
  • Steg 1–3 bidrar till gemensam kunskap och underlag för kollegiala samtal.
  • Steg 4 bidrar till arbetslagets fortsatta arbete med att identifiera utvecklingsområden och handlingsplaner.
  • Till dialogduken finns även ett anteckningsstöd i pdf-format.

Dialogduk om kvalitet i fritidshem Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Spara gärna ner dialogduken på din dator när du arbetar med materialet.

Konkreta tips

De olika stegen i dialogduken

Steg 1 – Kvalitet och kvalitetsarbete i fritidshem

Här får du ta del av en inledande text skriven av Karin Lager som lyfter framgångsfaktorer och olika perspektiv på kvalitet i fritidshemmet. Texten avslutas med förslag på samtalsfrågor. Texten finns även som ljudfil.

Tidsåtgång: 60–90 min för läsning och efterföljande samtal.

Steg 2 – Case att diskutera

Här presenteras åtta valbara case från olika typer av fritidshem som vart och ett har sina specifika styrkor och utmaningar. Ni arbetar med samtliga åtta case eller väljer de case som känns relevanta utifrån era behov. Fritidshemmens nulägen beskrivs på ett autentiskt sätt i casen och ger underlag för reflektion och kollegiala samtal. Varje case avslutas med förslag på samtalsfrågor. Casen finns även som ljudfiler.

Tidsåtgång: 45–60 min per case för läsning och efterföljande samtal.

Steg 3 – Framtidens fritidshem

Här får du lyssna på en podd där Ann S. Pihlgren uttrycker sina visioner kring framtidens fritidshem och vad som krävs för att komma dit. Till podden finns förslag på samtalsfrågor.

Tidsåtgång: 60–75 min för lyssning och efterföljande samtal.

Steg 4 – Samtalsmodeller och stöd för ert fortsatta arbete

Här får du ta del av en presentation av samtalsmodeller som ni kan tillämpa i processen med att identifiera och enas om utvecklingsområden. Ni hittar också ett frågeunderlag som kan hjälpa er att komma vidare i arbetet.

Konkreta tips

Så här arbetar du med dialogduken

Arbetet med dialogduken kan genomföras på olika sätt. Det som är viktigt är att ni schemalägger tid för de kollegiala samtalen.

Ni kan välja att läsa eller lyssna på allt material gemensamt vid era schemalagda träffar. Ni kan också välja att ta del av materialet på egen hand inför träffarna och använda den gemensamma tiden endast till de uppföljande samtalen utifrån frågeställningarna i materialet.

Valet av case i steg 2 kan göras gemensamt av hela gruppen eller av en utsedd samtalsledare.

Några förslag på hur träffarna kan läggas upp

Arbeta med materialet under ordinarie mötestider

Genomför arbetet med materialet under era ordinarie mötestider. Antalet tillfällen som behövs beror på träffarnas längd och hur ni väljer att använda tiden. Om ni väljer att läsa eller lyssna på materialet gemensamt behövs fler tillfällen än om alla tar del av materialet på egen hand inför träffarna.

Inled med längre möte, avsluta under ordinarie mötestider

Påbörja arbetet vid ett tillfälle då ni har möjlighet att fördjupa er i materialet under en längre tid, exempelvis under en studiedag eller ett längre möte. Arbeta då med steg 1 och 2. Fortsätt sedan med steg 3 och 4 under era ordinarie mötestider.

Inled under ordinarie mötestider, avsluta med längre möte

Påbörja arbetet under era ordinarie mötestider. Vid det första tillfället kan ni arbeta med steg 1 och vid nästkommande tillfällen fortsätter ni med steg 2 och 3. Ägna sedan ett längre tillfälle, exempelvis en studiedag, åt arbetet med steg 4.

Rektor skapar förutsättningarna

Rektor har ett viktigt uppdrag att skapa de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med dialogduken. Det också angeläget att rektor efter genomförandet sätter sig in i vad deltagarna kommit fram till under samtalen i steg 1–3.

Eftersom arbetet med materialet är tänkt att utmynna i en handlingsplan för det verksamhetsutvecklande arbetet, kan rektor med fördel medverka i arbetet med steg 4. Rektor bör också vara aktiv i den långsiktiga uppföljningen av det verksamhetsutvecklande arbetet.

Utse en samtalsledare

För att säkerställa att strukturen i dialogduken följs, att samtalen behandlar det tänkta innehållet och att alla deltagare kommer till tals, är det bra om rektor utser en samtalsledare.

Samtalsledaren bör vara en medarbetare i fritidshemmet. Samtalsledarens roll är att förbereda träffarna genom att sätta sig in i materialet på förhand och leda samtalen. Valet av case i steg 3 kan göras gemensamt av hela gruppen eller av den utsedda samtalsledaren.

Dela in deltagarna i grupper

Gruppstorleken vid samtalstillfällena har betydelse för dynamiken och allas möjlighet till delaktighet. Fyra till sex deltagare kan vara en bra gruppstorlek. Det kan därför finnas ett behov att dela in en större personalgrupp i två eller flera mindre samtalsgrupper. Det viktigt att gruppen i möjligaste mån är densamma under alla tillfällen.

Spara ner dialogduken på din dator

Här hittar du dialogduken. Spara gärna ner dialogduken på din dator när du arbetar med materialet.

Dialogduk om kvalitet i fritidshem Pdf, 105 kB.

Anteckningsstöd

Anteckningsstödet finns i två olika versioner, en version som du skriver ut och en skrivbar version för dig som vill anteckna digitalt. Välj den version som passar dig bäst.

Anteckningsstöd till dialogduken - att skriva ut Pdf, 42 kB.

Den skrivbara versionen av anteckningsstödet använder du om du vill anteckna digitalt. Den måste öppnas i Acrobat Reader och sparas på din dator innan du börjar skriva i den. Gör så här:

  • Spara först ner filen på din egen dator genom att högerklicka på länken nedan och välj "Spara länk som...".
  • Därefter kan du öppna filen i din egen dator genom att klicka på den.

Anteckningsstöd till dialogduken - att arbeta med i din dator Pdf, 807 kB.


Senast uppdaterad 05 mars 2024