Skolledning och rektors arbete med ANDT(S)

För skolledning och rektor finns information om lagar, styrdokument och kvalitetssäkringsarbete som rör ANDT(S). Här finns även hänvisningar till andra samhällsaktörer som är aktuella i sammanhanget.

trapphus
Konkreta tips

ANDT(S) – en del i skolans systematiska kvalitetsarbete

Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak, samt präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Det innebär att sätta upp mål och skapa förutsättningar och rutiner för skolans personal att arbeta med ANDT(S). Kvalitetsverkstaden är ett verktyg som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsverkstaden

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som kan användas gemensamt i huvudmannaorganisationen.

I den lilla organisationen kan rektor i grundskola eller förskola samla en arbetsgrupp och tillsammans arbeta med processtödet.

Syftet med Kvalitetsverkstaden är att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, förbättra resultat och likvärdighet, samt skapa delaktighet och dialog.

Skolans ANDT(S)-uppdrag kan med stöd av Kvalitetsverkstaden kartläggas, följas upp och utvecklas.

Kvalitetsverkstaden, Skolverket

Annat stöd från Skolverket

Här kan du ta del av Skolverkets material för stöd i arbetet med frågor som kan handla om ANDT(S).

Hälsofrämjande skolutveckling, Skolverket

Leda och organisera elevhälsan i skolan, Skolverket

Elevhälsa i skollagen, Skolverket Länk till annan webbplats.

Främja barns och elevers hälsa, Skolverket

Så arbetar du med värdegrunden, Skolverket

Koll på studiero, självskattningsverktyg, Skolverket

Publikationer:

Hälsa för lärande - lärande för hälsa, publikation Skolverket

Skolan och hemmet, Skolverket, om föräldrasamarbete

Skapa en policy och handlingsplan för ANDT(S)

En förebyggande insats som ska vara en del av skolans övriga systematiska kvalitetsarbete är att ha en policy och handlingsplan med rutiner för åtgärder vid misstanke eller upptäckt av alkohol, narkotika, dopning eller tobak under skoltid.

Policyn beskriver skolans syfte och mål, samt regler och insatser i det förebyggande ANDT(S)-arbetet.

Handlingsplanen beskriver principer och rutiner för skolans agerande. Arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter i skolans verksamhet och för externa aktörer synliggörs här.

Insatser och tillvägagångssätt utformas efter lagar och styrdokument. Den aktuella lokala kontexten har stor betydelse för arbetets utformande. Kontinuerlig kartläggning och uppföljning är en förutsättning för att nå resultat.

Länsstyrelsernas och kommunernas ANDT- uppdrag

På regional och lokal nivå har regionen och kommunen med berörda verksamheter, exempelvis skolan, ansvaret för det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet med ANDT. Länsstyrelserna är centrala aktörer och har ett särskilt ansvar för samordningen av arbetet med ANDT, på regional och lokal nivå.

Så stödjer ANDT-samordnarna den nationella ANDT-politiken Länk till annan webbplats.

ANDT-samordnare på länsstyrelserna, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ansvar

ANDT(S) i skolans styrdokument

 • Skollagen (2010:800).
 • Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37).
 • Läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144).
 • Läroplanen för gymnasieskolan samt de olika ämnenas ämnes- och kursplanerna (SKOLFS 2011:19), (SKOLFS 2010:261).

I dokumentet "ANDT(S) i skolans styrdokument" finns en sammanställning av innehållet i de styrdokument som berör skolans ANDT(S)-uppdrag. Genomgången av styrdokumenten har vidtagits i ett brett perspektiv för att fånga upp ANDT(S)-frågornas hela komplexitet och betydelse för skolans verksamhet och uppdrag. Förutom Skollagen och skolans övriga styrdokument finns samhällets övriga lagar som berör skolan i ANDT(S)-frågor med. 

ANDT(S) i skolans styrdokument Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 304 kB)

Skolverkets stöd och vägledningsmaterial för att arbeta med insatser inom ANDT(S)-området

Studiero och disciplinära åtgärder, Skolverket

Ledarskap som främjar studiero, koll på studiero, självskattningsverktyg, Skolverket

Skolans ansvar för barn och elever som far illa, Skolverket

Elevhälsa i skollagen, Skolverket  Länk till annan webbplats.OBS! Denna publikation är under revidering och kommer ersättas med en ny version under 2020.

Stöd från Skolverket i elevhälsofrågor och ANDT(S)

Den samlade elevhälsans kompetens är viktig i skolans ANDT(S)-arbete. Elevhälsan ska företrädas av medicinsk, psykologiskt, psykosocial och specialpedagogisk kompetens och främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med övrig skolpersonal. De olika professionerna har specifika kunskaper som gäller ANDT(S) och samhällets övriga stöd- och regelsystem.

Vägledning för elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen

Elevhälsan enligt Skollagen, publikation Skolverket Länk till annan webbplats.

Elevhälsans uppdrag, publikation Skolverket

Samverkan för bästa skola, Skolverket

Samarbete bygger en bättre skola, Skolverket

Skolans ansvar för barn som far illa, Skolverket

Samverkan socialtjänst skola – SAMS Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Obruten skolgång för placerade barn, Skolverket

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, Skolverket

Forskning och fördjupning

Länkar till andra

Övriga instanser i samhället som kan bidra till den nationella ANDT-strategin.

Folkhälsomyndigheten

Rapporten "Den svenska narkotikasituationen 2019" gäller för år 2018 och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter (bland andra Skolverket) rapporterar in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA. Sammanställningen ger en överblick över Sveriges narkotikasituation och sammanfattar bland annat användningen av cannabis, narkotikabrott och beslag, narkotikarelaterade dödsfall och kommunernas drogförebyggande arbete.

I korthet visar rapporten att:

 • Under 2018 ses en minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall
 • Opioider är fortfarande vanligast orsak till dödsfallen
 • Andelen som uppger att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna har ökat i flera åldersgrupper
 • En fortsatt ökning av antalet narkotikabeslag och brott ses
 • Fler regioner erbjuder sprututbyte
 • Majoriteten av personerna som fick narkotikarelaterad vård använde mer än en substans och ofta opioider
 • Kommunerna använder ett brett urval av insatser i det ANDT-förebyggande arbetet

Den svenska narkotikasituationen 2019, rapport, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Nationell samordning, regional, lokal, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Indikatorlabbet är en statistikdatabas där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål.

Indikatorlabbet, statistik, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kunskapsläget om Cannabis  och folkhälsa i korthet, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna

ANDT-samordnare på länsstyrelserna, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Riskbruk, missbruk och beroende, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Attityd och värderingsstudie, Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor, MUCF Länk till annan webbplats.

Brottförebyggande rådet, Brå

Brottförebyggande rådet, Brottsförebyggande rådet (Brå) Länk till annan webbplats.

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Samordnad individuell plan, SIP, SKR Länk till annan webbplats.

Material om ANDT(S) för skolpersonal

Det finns ett webbaserat arbetsmaterial om ANDT(S) för skolpersonal. Det följer en struktur för kollegialt lärande i att arbeta med frågorna som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Alkohol
Narkotika
Dopning
Tobak
Spel

Det här är ANDT(S)

ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det förekommer att ANDT kompletteras med ett S för spel om pengar. Den nationella ANDT-strategin innefattar ett folkhälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt den idéburna sektorn.

Nationell ANDTS-strategi - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 04 oktober 2021

Relaterat