Skolledning och rektors arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS

För skolledning och rektor finns information om lagar, styrdokument och kvalitetssäkringsarbete som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Här finns även hänvisningar till andra samhällsaktörer som är aktuella i sammanhanget.

trapphus

ANDTS – en del i skolans systematiska kvalitetsarbete

Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak, samt präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Det innebär att sätta upp mål och skapa förutsättningar och rutiner för skolans personal att arbeta med ANDTS. Kvalitetsverkstaden är ett verktyg som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsverkstaden

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som kan användas gemensamt i hela organisationen. Syftet med Kvalitetsverkstaden är att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, förbättra resultat och likvärdighet, samt skapa delaktighet och dialog. Skolans ANDTS-uppdrag kan med stöd av Kvalitetsverkstaden kartläggas, följas upp och utvecklas.

Kvalitetsverkstaden

Konkreta tips

Skapa en policy och handlingsplan för ANDTS

En förebyggande insats som kan vara en del av skolans övriga systematiska kvalitetsarbete är att ha en policy och handlingsplan med rutiner för åtgärder vid misstanke eller upptäckt av alkohol, narkotika, dopning eller tobak under skoltid.

Policyn beskriver skolans syfte och mål, samt regler och insatser i det förebyggande ANDTS-arbetet.

Handlingsplanen beskriver principer och rutiner för skolans agerande. Arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter i skolans verksamhet och för externa aktörer synliggörs här.

Insatser och tillvägagångssätt utformas efter lagar och styrdokument. Den aktuella lokala kontexten har stor betydelse för arbetets utformande. Kontinuerlig kartläggning och uppföljning är en förutsättning för att nå resultat.

Länsstyrelsernas och kommunernas ANDTS-uppdrag

På regional och lokal nivå har regionen och kommunen med berörda verksamheter, exempelvis skolan, ansvaret för det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet med ANDTS. Länsstyrelserna är centrala aktörer och har ett särskilt ansvar för samordningen av arbetet med ANDTS, på regional och lokal nivå.

Ansvar

ANDTS i skolans styrdokument

  • Skollagen (2010:800).
  • Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37).
  • Läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144).
  • Läroplanen för gymnasieskolan samt de olika ämnenas ämnes- och kursplanerna (SKOLFS 2011:19), (SKOLFS 2010:261).
Forskning och fördjupning

Mer stöd från Skolverket

Den samlade elevhälsans kompetens är viktig i skolans ANDT(S)-arbete. Elevhälsan ska företrädas av medicinsk, psykologiskt, psykosocial och specialpedagogisk kompetens och främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med övrig skolpersonal. De olika professionerna har specifika kunskaper som gäller ANDT(S) och samhällets övriga stöd- och regelsystem.

Det här är ANDTS

ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel om pengar. Den nationella ANDTS-strategin innefattar ett folkhälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt den idéburna sektorn.

Nationell ANDTS-strategi - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 maj 2024

Relaterat