Skolledning och rektors arbete med ANDTS

För skolledning och rektor finns information om lagar, styrdokument och kvalitetssäkringsarbete som rör ANDTS. Här finns även hänvisningar till andra samhällsaktörer som är aktuella i sammanhanget.

trapphus
Konkreta tips

ANDTS – en del i skolans systematiska kvalitetsarbete

Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak, samt präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Det innebär att sätta upp mål och skapa förutsättningar och rutiner för skolans personal att arbeta med ANDTS. Kvalitetsverkstaden är ett verktyg som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsverkstaden

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som kan användas gemensamt i hela organisationen.

Syftet med Kvalitetsverkstaden är att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, förbättra resultat och likvärdighet, samt skapa delaktighet och dialog.

Skolans ANDTS-uppdrag kan med stöd av Kvalitetsverkstaden kartläggas, följas upp och utvecklas.

Kvalitetsverkstaden

Annat stöd från Skolverket

Här kan du ta del av Skolverkets material för stöd i arbetet med frågor som kan handla om ANDTS.

Hälsofrämjande skolutveckling

Leda och organisera elevhälsan i skolan

Främja barns och elevers hälsa

Så arbetar du med värdegrunden

Materialet Trygghet och studiero

Publikationer:

Hälsa för lärande - lärande för hälsa, publikation

Skapa en policy och handlingsplan för ANDTS

En förebyggande insats som ska vara en del av skolans övriga systematiska kvalitetsarbete är att ha en policy och handlingsplan med rutiner för åtgärder vid misstanke eller upptäckt av alkohol, narkotika, dopning eller tobak under skoltid.

Policyn beskriver skolans syfte och mål, samt regler och insatser i det förebyggande ANDTS-arbetet.

Handlingsplanen beskriver principer och rutiner för skolans agerande. Arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter i skolans verksamhet och för externa aktörer synliggörs här.

Insatser och tillvägagångssätt utformas efter lagar och styrdokument. Den aktuella lokala kontexten har stor betydelse för arbetets utformande. Kontinuerlig kartläggning och uppföljning är en förutsättning för att nå resultat.

Länsstyrelsernas och kommunernas ANDTS- uppdrag

På regional och lokal nivå har regionen och kommunen med berörda verksamheter, exempelvis skolan, ansvaret för det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet med ANDTS. Länsstyrelserna är centrala aktörer och har ett särskilt ansvar för samordningen av arbetet med ANDTS, på regional och lokal nivå.

Så stödjer ANDTS-samordnarna den nationella ANDTS-politiken Länk till annan webbplats.

ANDTS-samordnare på länsstyrelserna, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ansvar

ANDTS i skolans styrdokument

  • Skollagen (2010:800).
  • Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37).
  • Läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144).
  • Läroplanen för gymnasieskolan samt de olika ämnenas ämnes- och kursplanerna (SKOLFS 2011:19), (SKOLFS 2010:261).

Skolverkets stöd och vägledningsmaterial för att arbeta med insatser inom ANDT(S)-området

Studiero och disciplinära åtgärder

Ledarskap som främjar studiero

Skolans ansvar för barn och elever som far illa

Stöd från Skolverket i elevhälsofrågor och ANDT(S)

Den samlade elevhälsans kompetens är viktig i skolans ANDT(S)-arbete. Elevhälsan ska företrädas av medicinsk, psykologiskt, psykosocial och specialpedagogisk kompetens och främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med övrig skolpersonal. De olika professionerna har specifika kunskaper som gäller ANDT(S) och samhällets övriga stöd- och regelsystem.

Vägledning för elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen

Skolans ansvar för barn som far illa

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Forskning och fördjupning

Länkar till andra

Övriga instanser i samhället som kan bidra till den nationella ANDT-strategin.

Folkhälsomyndigheten

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Nationell samordning, regional, lokal, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Indikatorlabbet är en statistikdatabas där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål.

Indikatorlabbet, statistik, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna

ANDT-samordnare på länsstyrelserna, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Attityd och värderingsstudie, Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor, MUCF Länk till annan webbplats.

Brottförebyggande rådet, Brå

Brottförebyggande rådet, Brottsförebyggande rådet (Brå) Länk till annan webbplats.

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Samordnad individuell plan, SIP, SKR Länk till annan webbplats.

Material om ANDTS för skolpersonal

Det finns ett webbaserat arbetsmaterial om ANDTS för skolpersonal. Det följer en struktur för kollegialt lärande i att arbeta med frågorna som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Alkohol
Narkotika
Dopning
Tobak
Spel

Det här är ANDTS

ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel om pengar. Den nationella ANDTS-strategin innefattar ett folkhälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt den idéburna sektorn.

Nationell ANDTS-strategi - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2023

Relaterat