Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2024

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att

 • delvis bevilja 9 organisationer statsbidrag om totalt 6 000 000 kronor
 • ge avslag på 7 organisationer.

Beviljade belopp för statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2024 Pdf, 282 kB.

Utbetalning 1: vårterminen

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i ansökan för 2024.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi planerar att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i ansökan för 2024 under augusti eller september.

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Redovisningen är öppen 15 augusti–15 september 2025 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om redovisning

Vi planerar att fatta beslut i oktober 2025. Vi kommer då att publicera besluten på den här sidan och i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram följande uppgifter:

 • beskrivning av de insatser som ni har genomfört inom ramen för statsbidraget
 • redovisning av det totala antalet elever som har deltagit per insats
 • redovisning av det totala antalet skolpersonal som har deltagit per insats
 • vilken eller vilka skolformer som insatsen eller insatserna riktade sig till
 • personuppgifter (personnummer, namn och telefonnummer) för samtliga ledamöter i styrelsen (ordförande, kassör, övriga ledamöter), samt vilka som är firmatecknare och vald revisor i organisationen.

Redovisning av kostnader

Redovisa följande kostnader för genomförandet av insatsen eller insatserna:

 • löner (lön, sociala avgifter och skatter)
 • utbildningsmaterial
 • teknisk utrustning
 • lokalkostnader
 • kompetenshöjande insatser (exempelvis utbildning)
 • resor (kostnader för resor i samband med insats)
 • övriga kostnader uppdelade med belopp per kostnadspost (till exempel kostnaden för revisorsintyg).

Om ni har pengar kvar från statsbidraget som ni inte har använt behöver ni redovisa anledningen till detta. Om ni inte har kunnat genomföra en eller flera av era planerade insatser behöver ni även ange en förklaring till detta.

Förbered bilagor

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med redovisningen. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • protokoll för det senaste årsmötet
 • protokoll från konstituerande styrelsemöte där det framgår vem eller vilka som är firmatecknare för organisationen
 • årsredovisningen (eller motsvarande) som har hanterats på det senaste årsmötet
 • revisorsintyg underskrivet av en oberoende revisor som utför en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som har tagits emot har uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 286 500 kronor år 2024) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta betyder att om ni har fått statsbidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 286 500 kronor eller mer ska ni skicka in ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor.

Revisorsintyget ska innehålla följande uppgifter:

 • vilket statsbidrag som det handlar om
 • namnet på den organisation som revisorsintyget avser och vilken period som redovisas
 • storleken på det beviljade statsbidraget
 • utgifter inom kostnadsposterna
  • lönekostnader
  • utbildningsmaterial
  • teknisk utrustning
  • lokalkostnader
  • kompetenshöjande insatser
  • resor
  • övriga kostnader
 • redogörelse för hur granskningen har gått till och vilka handlingar som har legat till grund för granskningen
 • om statsbidraget har använts för att genomföra insatser om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan
 • uppgifter om huruvida sociala avgifter och skatter är betalda till Skatteverket eller inte
 • redovisning av eventuella avvikelser som har framgått av granskningen.

Revisorsintyget ska även innehålla kontaktuppgifter till revisorn och vara underskrivet av revisorn. Skicka in intyget som pdf i samband med redovisningen.

Observera att ni inte kan skicka in revisorsintyget och de övriga bilagorna när ni redovisar i e-tjänsten. Vi kommer att begära in underlagen när vi har tagit emot er redovisning.

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan
 • fritidshemmet
 • gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan
 • komvux.

Vad ska statsbidraget användas till?

De organisationer som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan. Statsbidraget kan användas för

 • lönekostnader för personal som administrerar, samordnar eller på annat sätt arbetar med entreprenörskap (lön, sociala avgifter och skatter)
 • utbildningsmaterial
 • teknisk utrustning
 • lokalkostnader (en ändamålsenlig lokal med kostnader för hyra, elektricitet och internet)
 • kompetenshöjande insatser
 • resor (kostnader för resor i samband med insats)
 • övriga kostnader (kostnaden för revisorsintyg och andra kostnader kopplade till genomförandet av insatser för entreprenörskap i skolan).

Vi kan genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker kostnaderna.

Organisationerna ska främja entreprenörskap i skolan genom att

 • utveckla kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna beviljas statsbidraget krävs det att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har bedrivit insatser om entreprenörskap i skolan under minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriver verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis har som syfte att främja entreprenörskap i skolan
 • har barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • har andra inkomster förutom statsbidraget
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Organisationer som är företag enligt EU:s regler

Till organisationer som är företag enligt EU:s regler om statligt statsstöd lämnar Skolverket bidraget som ett stöd av mindre betydelse. Vilket betyder att beloppet sammanräknat med andra bidrag i form av statliga stöd får vara högst 300 000 euro under en treårsperiod. Om en organisation klassificeras som ett företag eller inte beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Läs mer om det här i

 • 4 § förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan
 • artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • förordning (EU) nr 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förordningen (2011:192) ställer krav på att organisationer som får bidrag för entreprenörskap i skolan bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Förordningen ställer även krav på att organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och erbjuda insyn i verksamheten.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Om organisationen är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn ska det i organisationens stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser framgå följande:

 • Organisationen är en självständig förening. Det innebär att organisationen ska ha antagit egna stadgar där föreningens namn, ändamål och verksamhet framgår.
 • Det finns en vald styrelse eller motsvarande som har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemskapet är frivilligt. Det innebär att medlemmarna ska ha tagit ställning för sitt medlemskap. Det får inte ske per automatik när en person till exempel deltar i en aktivitet eller går med i en annan organisation.
 • Medlemskapet är öppet. Det kravet innebär att ingen får vägras inträde som medlem eller uteslutas som medlem om det inte finns särskilda skäl för det. Det ska även framgå att medlemmar har rätt till utträde.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten och dess ekonomi. Det innebär att medlemmarna ska ha rätt att närvara och rösta vid årsmöte eller annat högsta beslutande organ, eller att de har rätt att skicka ombud som företräder dem vid årsmötet. Om olika typer av medlemskap erbjuds och vissa av dessa saknar rösträtt behöver detta vara väl motiverat för att inte strida mot rätten till rösträtt för medlemmar.
 • Medlemmarna väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändring och upplösning enligt demokratiska inflytandeformer. Det ska vara reglerat i stadgarna och ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet, för att kravet på demokratisk uppbyggnad ska anses vara uppfyllt.
 • Årsmöten ska hållas regelbundet och dokumenteras (kan även kallas för föreningsstämma eller årsstämma). Ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet.
 • Medlemmarna utser en oberoende revisor som granskar organisationens ekonomi och styrelsens förvaltning. Se nedan lista på kriterier för bedömning av oberoende revisor.

Enligt revisionslagen § 17 (1999:1079) ska revisorn vara oberoende av den styrelse som denna är satt att granska. En revisor ska därför inte:

 1. vara ledamot i organisationens styrelse, varken innevarande eller föregående år
 2. vara gift, sambo, nära släkt eller närstående med någon i organisationens styrelse
 3. arbeta med organisationens förvaltning eller bokföring,
 4. vara anställd av organisationen
 5. stå i skuld till organisationen.

Det är inget som hindrar att revisorn är medlem i organisationen.

Uppgifterna i de inhämtade underlagen ska sammanfattningsvis således innehålla tydliga tecken på öppenhet, medlemsinflytande och stöd för revisorns oberoende för att uppfylla kraven på demokratisk uppbyggnad.

Krav på respekt för demokratins idéer

Utöver en demokratisk uppbyggnad ska organisationen i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Det innebär att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i punkt 1 eller 2
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Organisationen ansvarar för sina företrädare, medlems- eller lokalföreningar och samarbetsorganisationer. Organisationen ansvarar även för medlemmar som representerar organisationen i ett visst sammanhang och inbjudna föreläsare under vissa omständigheter.

I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen och i social media ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Vi tar vid behov stöd i Demokrativillkorsutredningens förslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).

Underlag som vi granskar

Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk i sin uppbyggnad och verksamhet genom att kontrollera

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse.

Vid behov kan vi även kontrollera till exempel

 • föreningens övriga policydokument
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens webbplats
 • öppen social media
 • nyhetsrapportering.

Hur stort är statsbidraget?

För denna bidragsomgång finns det 6 000 000 kronor att fördela.

Hur stort bidrag som respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.entreprenorskap.organisation@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 09 april 2024.

Frågor och svar

Statsbidraget ska användas under aktuellt bidragsår, det vill säga före den 31 december 2024. Med det menas att aktiviteten ska vara genomförd och betald innan årsskiftet. Den enda kostnad som går att redovisa nästa år är kostnaden för revisor.

Statsbidraget ska användas för enskilda verksamheter. Två olika organisationer kan därför inte ansöka om bidrag för att genomföra olika delar av samma verksamhet.

Ja, enligt 2 § förordningen (2011:192) krävs det att organisationen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Vår tolkning av detta är att organisationer ska ha bedrivit två års verksamhet med att främja entreprenörskap inom skolväsendet för att kunna vara berättigad till bidraget.

Verksamhet inom skolväsendet syftar på insatser som bedrivs inom alla skolformer. Utöver det omfattas även den verksamhet som bedrivs på fritidshem i anslutning till skolans början och slut eller under lov. Detta innebär att de insatserna som bidrag söks för ska rikta sig till barn och elever när de befinner sig inom skolans verksamhet. Detsamma gäller insatser som riktar sig till skolpersonal där verksamheten behöver ske under tid som räknas som arbetstid.