Statsbidrag för lärarassistenter 2023

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Vi har fattat beslut om att ändra tidpunkten för när en utökning betraktas som ny. Läs mer under Vilka villkor gäller för statsbidraget.

Viktiga datum och beslut

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan begära ut.

Bidragsramarna för ansökningsomgång år 2023 är beslutade.

Bidragsram, kommunala huvudmän, lärarassistenter 2023 Pdf, 450 kB.

Bidragsram, enskilda huvudmän, lärarassistenter 2023 Pdf, 550 kB.

Bidragsram, övriga huvudmän, lärarassistenter 2023 Pdf, 415 kB.

Begäran om utbetalning är öppen 1 oktober–1 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Kostnaderna som ni begär utbetalning för ska avse lärarassistenter som är anställda under perioden 1 juli–31 december 2023.

Under den här begäran om utbetalning kan ni som mest begära ut det som kvarstår av er bidragsram efter beslut om utbetalning 1. Beloppen kommer senare att framgå här.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Bidragsramar 2023

Bidragsramen gäller för vårterminen och höstterminen 2023

Bidragsramen gäller för hela år 2023, alltså både för vårterminens och höstterminens begäran om utbetalning.

Utifrån vilka kostnader huvudmannen har för sina lärarassistenter, kan hen fördela bidragsramen mellan vårtermin och hösttermin. Har huvudmannen under vårterminen minst dubbelt så stora kostnader som sin bidragsram kan hen välja att begära ut hela bidraget under vårterminen. Men, om huvudmannen ska behålla lärarassistenterna under höstterminen, bör hen planera för att det ska finnas tillräckligt med medel kvar för att finansiera tjänsterna även under denna period.

Notera att begäran om utbetalning för vårterminen måste avse kostnader för lärarassistenter som är anställda under vårterminen och begäran om utbetalning för höstterminen måste avse kostnader för lärarassistenter som är anställda under höstterminen.

Det går inte att begära ut ytterligare medel än vad ni har blivit tilldelade i er bidragsram.

Bidragsramarna beräknas utifrån huvudmannens elevantal i förhållande till elevantalet i riket. Har huvudmannen exempelvis en procent av Sveriges elever tilldelas huvudmannen en procent av bidragsramen. Andelen räknas sedan fram i kronor av totala anslaget för bidraget. De huvudmän som i beräkningen fått en lägre ram än 50 000 kronor justeras upp till 50 000 kronor.

Elevantalet beräknas utifrån ett genomsnitt av de tre senaste läsåren. Antalet elever bygger på den senast inrapporterade och kvalitetssäkrade elevstatistiken till Statistiska Centralbyrån (SCB). Den elevstatistik som rapporterats in till SCB i oktober publicerar SCB först i mars/april året därpå, vilket innebär att statistiken inte finns tillgänglig när Skolverket ska beräkna bidragsramarna. För att beräkna ramarna för bidragsomgången 2023 använder vi oss alltså av den elevstatistik som rapporterades in till SCB i oktober 2019, oktober 2020 och oktober 2021.

Bidragsramen kan öka eller minska mellan bidragsomgångarna för en huvudman. Det innebär att exempelvis en ökning av en huvudmans elevantal måste ligga i nivå med den totala ökningen i riket för att bidragsramen ska förbli oförändrad. Det kan alltså variera från år till år hur stor bidragsram en huvudman kan tilldelas genom det här statsbidraget.

Vid beräkningen av bidragsramen ingår elever i skolformerna

 • förskoleklass
 • grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Kontakta Skolverket för en omprövning av huvudmännens bidragsram

Huvudmän som planerar att överlåta eller överta skolenheter ska kontakta Skolverket eftersom det då är aktuellt att göra en omprövning av huvudmännens bidragsram. De berörda huvudmännen behöver då skicka in underlag till oss för att vi ska kunna behandla er begäran.

Begäran om tilldelning av bidragsram

En begäran om tilldelning av bidragsram (från den huvudman som har tagit över en skolenhet) ska innehålla uppgifterna:

 • namn och organisationsnummer för berörda parter
 • vilket statsbidrag som ni önskar att ompröva och vilka bidragsramar (vilket läsår)
 • skäl till övertagandet
 • omfattning – vilka skolenheter som berörs och deras skolenhetskoder
 • datum när övertagandet ska ske
 • summan som ska överlåtas och vilket statsbidrag som det handlar om
 • ett förtydligande om att begäran avser att de elever som ligger till grund för beslutet om bidragsram, d.v.s. de elever som har rapporterats in till SCB för läsåren 2019/20, 2020/21 och 2021/22 överförs till den nya huvudmannen.

Begäran om överlåtelse av bidragsram

En begäran om överlåtelse av bidragsram (från den huvudman som har överlåtit en skolenhet) ska innehålla uppgifterna:

 • namn och organisationsnummer för berörda parter
 • vilket statsbidrag som ni önskar att ompröva och vilka bidragsramar (vilket läsår)
 • skäl till överlåtelsen
 • omfattning – vilka skolenheter som berörs och deras skolenhetskoder
 • datum för när överlåtelsen ska ske
 • summan som ska överlåtas och vilket statsbidrag som det handlar om
 • ett förtydligande om att begäran avser att de elever som ligger till grund för beslutet om bidragsram, det vill säga de elever som har rapporterats in till SCB för läsåren 2019/20, 2020/21 och 2021/22 överförs till den nya huvudmannen.

Underlagen måste vara signerade och daterade

Underlagen från båda huvudmännen måste vara signerade av en person hos respektive huvudman som har mandat att teckna avtal som är juridiskt och ekonomiskt bindande för huvudmannens räkning. Underlagen behöver även vara daterade. Det går bra att skanna in de underskrivna underlagen och mejla eller skicka dem med post till oss.

Beslut från Skolinspektionen och registerutdrag från Bolagsverket

Vi behöver också få en kopia på beslutet från Skolinspektionen om att den nya huvudmannen har tillåtelse att bedriva verksamhet över skolenheten och att den tidigare huvudmannen inte längre bedriver verksamheten. Utöver detta behöver vi en kopia på organisationernas registerutdrag från Bolagsverket där det framgår vem eller vilka som är firmatecknare i organisationen.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola
 • gymnasieskola, anpassad gymnasieskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisning. Titeln lärarassistent är inte ett krav för att ta del av bidraget. Personer som inte har titeln lärarassistent, men som arbetar med arbetsuppgifter som avlastar lärarna, ska kunna jämställas med en lärarassistent.

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur lärare ska avlastas på bästa sätt. Huvudmannen måste kunna visa att de uppgifter som en lärarassistent utför leder till att lärarna får mer tid att ägna åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Skolverket tillhandahåller ett webbstöd som är en hjälp till huvudmän och rektorer i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov. Läs mer under rubriken Arbetsuppgifter som andra än läraren kan utföra på sidan Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningen som huvudmannen är skyldig att följa.

Skolverket har fattat beslut om att tidpunkten för när en utökning betraktas som ny infaller vid årsskiftet. När ni begär ut bidrag under ansökningsomgång 2023 innebär det att en utökning betraktas som ny om den tillkommit efter den 31 december 2021.

Huvudmannen kan få bidrag för att bibehålla en sedan tidigare genomförd utökning. En förutsättning för att få bidrag för bibehållande är att huvudmannen tidigare fått statsbidrag för lärarassistenten. Huvudmannen kan också få bidrag för en tjänst som denne inte tidigare fått bidrag för. Tjänsten ska då innebära en utökning av antalet lärarassistenter hos huvudmannen vid tidpunkten för rekvisition jämfört med antalet lärarassistenter den 31 december 2021.

Huvudmannen måste själv finansiera minst hälften av de totala kostnaderna för lärarassistenterna. Kostnaderna innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader som huvudmannen har för lärarassistenten. Den delen skulle kunna utgöras av till exempel ett annat statsbidrag. Däremot kan huvudmannen inte erhålla medel från statsbidraget för lärarassistenter om denne får hundra procents finansiering från ett annat statsbidrag. Med andra ord kan man inte dubbelfinansiera lärarassistenterna. Den andra hälften kan huvudmannen begära utbetalning för genom bidraget.

Hur stort är statsbidraget?

Det totala beloppet för statsbidraget för bidragsomgång

gen 2023 är 500 miljoner kronor.

Vi gör uppföljningar och kontroller av att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för våra målgrupper att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.lararassistenter@skolverket.se.

Senast uppdaterad 24 juli 2023.

Frågor och svar

Nej, förskolan omfattas inte av bidraget i enlighet med 3 § i förordningen.

Skolverket räknar antal årsarbetare. Det innebär att två halvtidstjänster ska räknas som en hel tjänst. Det här är av betydelse när ni ska beräkna vilka lärarassistenter som utgör en utökning vid aktuell rekvisition jämfört med den 31 december 2021.

Nej, det är upp till er som huvudman att bestämma vilken anställningsform lärarassistenten ska ha. Men det är viktigt att känna till att timanställning inte är en anställningsform. De anställningsformer som vi godkänner för att erhålla bidraget är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd:

 • allmän visstidsanställning
 • vikariat
 • säsongsanställning och provanställning.

Eftersom timanställning inte är en anställningsform kan den inte ligga till grund för att få statsbidrag för lärarassistenter.