Skolverket

Validering

En person kan oftast mer än vad som är fångat i olika dokument som betyg eller intyg. Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv.

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs.

Vad är skillnaden mellan validering och prövning?

Istället för att utföra en prövning kan en elev i kommunal vuxenutbildning få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering menas en process med strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Det innebär också ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur hen fått dem. En validering är en annan typ av kunskapsbedömning som innebär att eleven får ett intyg istället för ett betyg från skolan.

Syftet med valideringen kan vara att

  • eleven ska börja studera en kurs eller ett ämne och vill anpassa innehållet på studierna efter sin kunskapsnivå
  • förkorta tiden på en pågående utbildning
  • få betyg i de kurser som krävs inför att söka en viss utbildning.

Källa: 20 kapitlet 42§ skollagen.

Vilket slags intyg ska vuxenutbildningen utfärda efter valideringen?

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska ha möjlighet att få dessa skriftligt dokumenterade. Det görs i form av ett intyg som rektorn utfärdar. I intyget dokumenterar rektorn den kunskap som motsvarar delar av en kurs och annan kompetens som har framkommit vid valideringen.

Källor: 4 kapitlet 25§ förordning om vuxenutbildning och 21 kapitlet 23–24 §§ skollagen.

Går det att få betyg efter en validering?

Om eleven vill ha betyg efter en validering måste han eller hon genomgå en prövning.

Källor: 4 kapitlet 24 § förordning om vuxenutbildning samt bestämmelser om prövning i 20 kapitlet 40 §.