Concept cartoons i matematik

Här har vi samlat concept cartoons i matematik för grundskolan årskurs 1–9. Med tecknade bilder kan du väcka elevernas intresse, skapa diskussioner och stimulera elevernas matematiska resonemang.

Elever diskuterar värdet på siffran sju i bilens registreringsnumrmer KLR 762

Eleverna diskuterar värdet på siffran sju i bilens registreringsnummer.

Konkreta tips

Material med concept cartoons i matematik

Concept Cartoons i matematik är ett inspirationsmaterial som vänder sig till matematiklärare som undervisar i grundskolans årskurs 1–9. Materialet är uppbyggt kring tecknade bilder där elever uttrycker sina tankar kring olika situationer i vardagen. Syftet med bilderna är att väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna ges möjlighet att kollektivt reflektera kring matematiska begrepp och därmed utveckla sitt matematiska tänkande.

Här hittar du vårt samlade material om concept cartoons i matematik. Materialet är indelat i matematiska områden där det inom varje område finns frågeställningar i stigande svårighetsgrad.

Använd concept cartoons i undervisningen

Materialet kan användas i helklass eller i mindre grupper.

Bilder med pratbubblor uttrycker matematiska ställningstaganden i olika vardagssituationer. I varje bild finns alltid en pratbubbla med ett frågetecken som ska öppna upp för alternativa sätt att tänka än de som presenteras. I en concept cartoon finns oftast ett korrekt svar men ibland kan det finnas flera svar som är korrekta.

Introducera bildens frågeställning och ge eleverna tillfälle att diskutera hur de olika personerna i bilden kan ha tänkt samt vilken eller vilka personer de tycker har ett korrekt svar. Det kan även finnas en poäng med att diskutera hur de tror att de övriga personerna har tänkt utifrån sina svar. Ge eleverna tillfälle att bemöta varandras synpunkter innan du avslutar med en sammanfattning.

Materialet kan också användas i ett formativt syfte, det vill säga du kan använda elevernas reflektioner som underlag för att forma undervisningen. Förbered dig genom att sätta dig in i vilket matematiskt begrepp som varje concept cartoon tar upp, samt hur du kan fördjupa den efterföljande diskussionen. Efter varje concept cartoon följer en text som tar upp vanliga felsvar eller missuppfattningar gällande frågeställningen eller det matematiska begreppet.

Forskning och fördjupning

Om concept cartoons

Forskarna Brenda Keogh och Stuart Naylor vid Manchester Metropolitan University skapade sina första Concept Cartoons på 1990-talet. För att tydliggöra elevernas olika uppfattningar om matematiska begrepp tog de fram bilder som föreställer elever som diskuterar ett begrepp, en fråga eller en händelse. Deras ambition var att bilderna skulle

  • lyfta fram och synliggöra elevernas egna matematiska idéer
  • uppmuntra elevernas matematiska tänkande och resonemang
  • lyfta olika missuppfattningar och vanliga fel
  • stödja elevers språkutveckling genom att hjälpa elever att ställa egna frågor och att stimulera till diskussioner
  • illustrera alternativa synsätt som kan utmana elevernas föreställningar och utveckla förståelse för ämnet
  • inleda eller sammanfatta ett matematikområde.
Senast uppdaterad 20 juni 2023