Modersmål

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden.Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål.


Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor.

Inspirationsdagar för modersmålslärare våren 2018

Digitala resurser i modersmålsundervisningen

Syftet med dagen är att ge såväl kunskaper som insikter samt inspiration kring hur digitala resurser kan användas i elevernas språkutveckling. Vi tar avstamp i kursplaner för modersmål och nya skrivningar i läroplanens första kapitel. Innehållet är verksamhetsnära och konkret och hjälper dig att utveckla ett öppet förhållningssätt till digital teknik och hur det kan användas i kombination med pedagogik och ämnesinnehåll i modersmålsundervisningen.

Välj ort och datum

Språkutvecklande arbete i modersmålsundervisningen

Syftet med dagen är att ge såväl kunskaper som insikter kring hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande så att elevernas språkinlärning i alla ämnen påskyndas. Innehållet är verksamhetsnära, direkt användbart och ger dig verktyg för det dagliga arbetet.

Välj ort och datum

Modersmål, förstaspråk

Med modersmål och förstaspråk menar man vanligtvis det eller de första språk, som barnet lär sig i tidig ålder i en miljö, där språket talas och kännetecknas av att vara huvudspråk, när man kommunicerar. En person kan med andra ord ha flera förstaspråk, till exempel genom att ha föräldrar, som talar varsitt språk. Den som behärskar flera förstaspråk kallas för flerspråkig.
Rätten till att utveckla sitt modersmål

Utökad rätt att läsa nationella minoritetsspråken som modersmål. När minoritetsspråket är elevens andraspråk.

En elev som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning – även om eleven inte har grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. En elev som vill läsa sitt minoritetsspråk ska vända sig till skolan.

Det räcker med att en elev ansöker om  modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken, för att huvudman ska ha skyldighet att anordna sådan i verksamheten.
Nationella minoritetsspråk: kursplaner, kommentarmaterial och betyg

Studiehandledning

Nyanlända elever kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål genom studiehandledning. Vilka ämnen som eleven kan få studiehandledning i, samt i vilken utsträckning, beror på elevens behov.
Studiehandledning på modersmål

Modersmålets betydelse för elevers utveckling

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.
Elever som läser sitt modersmål har generellt bättre betyg i alla skolans ämnen. I Skolverkets rapport "Med annat modersmål", 2008, ges flera olika exempel på hur en språk- och kunskapsutvecklande skola fungerar som bäst för flerspråkiga elever. Skolledningens förhållningssätt är viktigt och att skolan har en språkpolicy. Det är även bra om alla lärare arbetar språkutvecklande.
Med annat modersmål, rapport Skolverket, 2008
Tvåspråkighet i undervisningen, film från School Education Gateway, EU

Bedömning för betygsättning

Betygssättning i ämnet modersmål sker utifrån samma bestämmelser, som gäller för alla andra ämnen i grundskolan. Vid bedömning av terminsbetyg utgår man från elevens kunskaper jämfört med de kunskapskrav, som undervisningen har behandlat till och med den aktuella terminen. Vid betygssättning i slutet av vårterminen årskurs 6 och 9 ska bedömningen göras utifrån alla delar av kunskapskraven i respektive språk.
Kursplan modersmålsundervisning, kunskapskriterier

Stödmaterial modersmålsundervisning

Verktyg online

Animationstema illustrerar över 700 verb med hjälp av korta videofilmer och ger även svenskt uttal. Det svenska uttalet finns till vänster om filmerna. Du kan välja mellan 10 andra språk, förutom svenska.

Animationsteman, Flerspråkiga verb, Lexin

Bildtema är en interaktiv ordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer. Alla termer går att lyssna på, så man hör hur de ska uttalas. Bildteman är uppdelat i 31 olika huvudområden, som till exempel människokroppen, fåglar och blommor.

Bildtema, Lexin

Lexin innehåller lexikon på 15 språk. Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning. Oftast finns det även grammatikkommentarer, ordförklaringar, stilkommentarer, sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och språkexempel.

Lexin

Europeiska skolnäteverkets tjänst LRE innehåller lärmedel från flera länder på ca 40 språk. Du kan också själv bidra med lärmedel på portalen.

Lärresurser, LRE, Europeiska skolnätverket
Skolord - ämnesord på olika språk, 19 olika språk.

Skolord – ämnesord på olika språk, pedagog värmland

Matematikbegrepp omfattar grundläggande mbegrepp i matte på 21 olika språk. materialet innehåller felaktigheter, så kontrollera alltid med en ämneslärare i matematik att versionen är korrekt.Kvalitetssäkrade begrepp kommer i mars månad att läggas upp på denna sida.

Matematiska begrepp Franska (694 kB) Matematiska begrepp Dari (728 kB) Matematiska begrepp Thai (700 kB) Matematiska begrepp Kinesiska (834 kB) Matematiska begrepp Albanska (560 kB) Matematiska begrepp Ahmariska (947 kB) Matematiska begrepp Arabiska (764 kB) Matematiska begrepp Bosniska Kroatiska Serbiska (641 kB) Matematiska begrepp Romska Arli (667 kB) Matematiska begrepp Ryska (591 kB) Matematiska begrepp Somaliska (694 kB) Matematiska begrepp Engelska (625 kB) Matematiska begrepp Pashto (476 kB) Matematiska begrepp Polska (463 kB) Matematiska begrepp Spanska (740 kB) Matematiska begrepp Sydkurdiska (446 kB) Matematiska begrepp Tigrinya (3,6 MB) Matematiska begrepp Turkiska (721 kB) Matematiska begrepp Vietnamesiska (730 kB) Matematiska begrepp Tyska (709 kB) Matematiska begrepp Persiska (620 kB) Matematiska begrepp Rumänska (972 kB)

Inspirationsfilm för förskolan

Utbildningsradion har inspirationsfilmer om språk i förskolan. Skolverket har tagit fram diskussionsmaterial till filmerna. De är till för arbetet med förskolans läroplan.
Diskutera förskolans mål för språk

Att arbeta med källkritik

Undervisning i modersmål har bland annat som mål att elever ska urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. På Kolla källan finns stöd.

Senast granskad: 2018-03-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner