Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

1 mars 2019

Grundskola och gymnasieskola

Åtstramade regler kring hantering av nationella prov

Skolverket har genomfört flera insatser för att motverka att nationella prov sprids innan provtillfället. Skolornas rutiner för att ta emot leveranser med provmaterial och för att hantera proven säkert är också viktiga delar i arbetet med att förhindra spridning.

Hantera nationella prov säkert

Vuxenutbildning

Det har skett förändringar i kursplanerna för kemi, matematik och svenska som andraspråk för komvux på grundläggande nivå.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivålänk till annan webbplats

15 maj 2019

Grundskola och specialskola

Anpassad timplan ska anges i betygsdokumentet

Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan.

I betygskatalogen ska detta framgå genom att siffran 3 anges. I slutbetyget ska det anges i noteringsfältet om eleven har haft anpassad timplan och i sådana fall på vilket sätt timplanen har anpassats.

Betygsdokument i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

1 juli 2019

Förskola

Reviderad läroplan för förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Här får du en överblick över de största förändringarna.

Reviderad läroplan för förskolan

Nya regler för förskolechefer och rektorer

Alla förskolechefer och rektorer som en huvudman anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet. Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. Från den 1 juli 2019 benämns förskolechef rektor och omfattas av befattningsutbildningen för rektorer. 

Rektor införs i förskolan

Förskoleklass

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Bland annat att kartläggningsmaterialen ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” blir obligatoriska att använda i förskoleklass. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Förändringar i läroplanerna för att främja trygghet och studiero

I läroplanerna för förskoleklassen blir nu rektorns ansvar för trygghet och studiero tydligare. Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Läs regeringens pressmeddelande på regeringens webbplats: Läroplansändringar för att främja ökad trygghet och studierolänk till annan webbplats

Förändringar i läroplanerna för förskoleklassen

Förändringar i avsnitt 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Den första punkten under Mål ersätts av två nya punkter.

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Förändringar i avsnitt 2.8 Rektorns ansvar

En ny punkt tillkommer under rektorns ansvar.

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

 • alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.


Förändringar i läroplanerna om förskollärare som undervisar

Det som står om lärare i läroplanerna för grundskolan, sameskolan och specialskolan ska också gälla förskollärare som undervisar inom de verksamheter som läroplanerna gäller för.

Grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin. Grundsärskolan omfattas inte av garantin.

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Grundskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Utöver det fördelas ytterligare 100 timmars undervisning i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. Undervisningstiden i elevens val minskar med 205 timmar.

Mer matematik och idrott och hälsa från höstterminen 2019

Grundsärskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Undervisningstiden i elevens val minskar med 45 timmar och i slöjd med 60 timmar.

Förändringar i timplanen från höstterminen 2019

Specialskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Undervisningstiden i elevens val minskar med 105 timmar.

Förändringar i timplanen från höstterminen 2019

Sameskolan: Skolverket ska analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa bör utökas i sameskolan på samma sätt som i grundskolan. Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 2019.

Eventuellt utökad undervisningstid i idrott och hälsa

Förändringar i läroplaner för att främja trygghet och studiero

I läroplanerna för grundskolan och sameskolan blir nu rektorns ansvar för trygghet och studiero tydligare. Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Läs regeringens pressmeddelande på regeringens webbplats: Läroplansändringar för att främja ökad trygghet och studierolänk till annan webbplats

Förändringar i läroplanerna om trygghet och studiero

Förändringar i avsnitt 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Den första punkten under Mål ersätts av två nya punkter.

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Förändringar i avsnitt 2.8 Rektorns ansvar

En ny punkt tillkommer under rektorns ansvar.

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

 • alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

 

Förändringar i läroplanerna om förskollärare som undervisar

Det som står om lärare ska också gälla förskollärare som undervisar inom de verksamheter som läroplanen gäller för. Det gäller för läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Förändringar i kursplan och kunskapskrav i specialskolan

Skolverket har beslutat om stadieindelning av kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan. Dessutom införs kunskapskrav för svenska i årskurs 4 för samma elevgrupp. Kursplanerna och kunskapskravet träder i kraft den 1 juli 2019.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörninglänk till annan webbplats

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:67) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörninglänk till annan webbplats

Försöksverksamheten med fjärrundervisning får fortsätta i ett år till

Försöksverksamheten med fjärrundervisning är förlängd till och med den 30 juni 2020.

Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Fritidshem

Krav på legitimation i fritidshemmet

Det blir krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag.

Krav på legitimation i fritidshemmet

Förändringar i läroplanerna för att främja trygghet och studiero

I läroplanerna för fritidshemmet blir nu rektorns ansvar för trygghet och studiero tydligare. Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

Läroplan för grundskolan samt för förkoleklassen och fritidshemmet

Läs regeringens pressmeddelande på regeringens webbplats: Läroplansändringar för att främja ökad trygghet och studierolänk till annan webbplats

Förändringar i läroplanerna för fritidshemmet

Förändringar i avsnitt 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Den första punkten under Mål ersätts av två nya punkter.

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Förändringar i avsnitt 2.8 Rektorns ansvar

En ny punkt tillkommer under rektorns ansvar.

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

 • alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

 

Förändringar i läroplanerna om förskollärare som undervisar

Det som står om lärare i läroplanerna för grundskolan, sameskolan och specialskolan ska också gälla förskollärare som undervisar inom de verksamheter som läroplanerna gäller för.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Förändringar som rör introduktionsprogrammen

Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. 

Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen 

Förändringar i ämnesplaner

Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans ämnesplaner.

Förändringar i gymnasieskolans ämnesplaner

Förändringar i läroplanen för att främja trygghet och studiero

I läroplanen för gymnasieskolan blir rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero tydligare. I läroplanen sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

Läroplan för gymnasieskolan

Läs regeringens pressmeddelande på regeringens webbplats: Läroplansändringar för att främja ökad trygghet och studierolänk till annan webbplats

Förändringar i läroplanen om trygghet och studiero

Förändringar i avsnitt 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Den första punkten under Mål ersätts av två nya punkter.

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Förändringar i avsnitt 2.6 Rektorns ansvar

En ny punkt tillkommer under rektorns ansvar.

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

 • alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Ändring i poängplanen för fjärde tekniskt år

Ändringarna berör framförallt profilerna design- och produktutveckling och produktionsteknik, men påverkar också de övriga profilerna. Ändringarna ska användas för första gången på kurser som påbörjas från och med den 1 juli 2019.

Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:26) om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt årlänk till annan webbplats

Alla elever ska ha en mentor

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i dess helhet. Förändringen träder ikraft 1 juli 2019.

Mentorskap i gymnasieskolan

Försöksverksamheten med fjärrundervisning får fortsätta i ett år till

Försöksverksamheten med fjärrundervisning är förlängd till och med den 30 juni 2020.

Försöksverksamhet med fjärrundervisning

1 augusti 2019

Vuxenutbildning

Nya regler om sammanhållen yrkesutbildning

En sammanhållen yrkesutbildning består av en kombination av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde. Tidigare var det endast nationella kurser i yrkesämnen som kunde ingå.

I elevens bilaga till utdrag ur betygskatalogen ska det även framgå om eleven i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen.

Sammanhållen yrkesutbildning och nationella yrkespaket för komvux

Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildninglänk till annan webbplats

1 november 2019

Förskola, grundskola och gymnasieskola

Brexit - nya regler för brittiska medborgare

Här kan du läsa om vad som gäller för brittiska medborgare på skolområdet om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal, en så kallad hård Brexit.

Nyanländas rätt till utbildning - Brexit

1 januari 2020

Allmänt

Barnkonventionen blir svensk lag

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020.

Barnkonventionen

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 10 juli 2019