Det finns en tillfällig förordning som i vissa fall ger huvudmän en ökad flexibilitet om det behövs med anledning av coronaviruset och covid-19. Förordningen gäller till och med den 30 juni 2021.

Våren 2020 infördes också en ny lag som gör det möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen på nationell, regional eller kommunal nivå.

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

April 2020

Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan upphävs

Det allmänna rådet för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan upphävdes den 22 april 2020. De flesta råden i kapitel 2, Att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro, har blivit reglerade i lag och är alltså inte längre bara rekommendationer. Rådet har ersatts med stöd på Skolverkets webbplats.

Främja närvaro och förebygga frånvaro

25 juni 2020

Gymnasieskola

Ändrade statsbidragsvillkor ska göra det enklare att erbjuda lovskola

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det genomförs nu tillfälliga ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidrag för lovskola.

 • Det blir förenklingar av hur bidraget betalas ut till huvudmännen.
 • För att det ska gå att erbjuda lovskola även om det inte finns behöriga och legitimerade lärare att tillgå blir det under en period möjligt att få statsbidrag för lovskola även om andra personer än lärare undervisar, under förutsättning att de är har lämplig utbildning eller erfarenhet.
 • Statsbidraget kan användas till lovskola för elever som har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen.

Däremot är det ingen skyldighet för huvudmännen att faktiskt erbjuda lovskola för elever som har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen. Huvudmän får själva besluta om de ska erbjuda lovskola i gymnasieskolan eller inte.

Alla dessa ändringar är tillfälliga och gäller mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021.

Läs mer i pressmeddelandet på regeringens webbplats: Ändrade statsbidragsvillkor ska göra det enklare att erbjuda lovskolalänk till annan webbplats

Statsbidrag för lovskola 2020

Förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollovlänk till annan webbplats

1 juli 2020

Gymnasieskola

Fordons- och transportprogrammet

Två inriktningar har reviderats: personbilar och lastbil och mobila maskiner. Förändringen innebär att det tillkommer 16 nya ämnen och 32 nya kurser.

Förändringar av fordons- och transportprogrammet

Ämnet vård och omsorg specialisering

Ämnet vård och omsorg specialisering har reviderats och utökats i poängomfattning och får tillämpas inom vuxenutbildningen ett år innan det får tillämpas inom gymnasieskolan.

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Ämnena flygyrkesteknik och spårfordonsteknik upphävs

Vuxenutbildning

Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux

Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux. Från och med 1 juli 2020 är det inte längre en egen skolform. Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, alltså komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Det övergripande målet för komvux kompletteras också med ytterligare två punkter:

 • Komvux ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
 • Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Mer om att särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux och varför

SFS 2020:446: Lag om ändring i skollagen (2010:800)länk till annan webbplats

Proposition 2019/20:105: Komvux för stärkt kompetensförsörjninglänk till annan webbplats

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2021

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

15 juli 2020

Gymnasieskola

Elever kan få göra prövning i grundskoleämnen i gymnasieskolan

Med anledning av coronapandemin har regeringen beslutat att gymnasieelever ska kunna göra prövning i grundskoleämnen i gymnasieskolan. Tidigare har elever i gymnasieskolan bara kunnat göra prövning i gymnasiekurser och i gymnasiearbetet. En elev som velat få betyg i ett grundskoleämne genom prövning har därför behövt vända sig till en grundskola. De nya bestämmelserna innebär att en elev i gymnasieskolan ska ha rätt att göra prövning vid sin egen skola i alla grundskoleämnen som ingår i elevens individuella studieplan. Men det gäller bara om eleven inte tidigare har fått betyg i grundskoleämnet eller om eleven har fått betyget F.

Prövningen ska vara avgiftsfri för elever i gymnasieskolan som fått betyget F i det grundskoleämne som prövningen gäller. Den ska också vara avgiftsfri för elever som fått ”streck”, det vill säga om ett betyg inte kunnat sättas i grundskoleämnet för att det saknas underlag för att göra en bedömning av elevens kunskaper på grund av att hen varit frånvarande.

Mer om de nya bestämmelserna i regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)länk till annan webbplats

6 november 2020

Övriga ändringar

Skolenhetsregistret blir tillgängligt igen

Skolenhetsregistret innehåller information om vilka skolenheter som finns i landet, kontaktuppgifter till skolorna och deras huvudmän. En ny förordning som regeringen har beslutat om gör det möjligt för Skolverket att åter publicera ett uppdaterat skolenhetsregister. Förordningen träder i kraft den 6 november 2020.

Skolverkets pressmeddelande: Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen

Förordning om skolenhetsregister (SFS 2020:833)länk till annan webbplats

1 juli 2021

Grundskola och motsvarande skolformer

Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet får därmed möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2021.

Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

De nya reglerna i skollagen börjar gälla den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021. En ändring i offentlighets- och sekretesslagen börjar gälla den 1 januari 2021.

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (proposition 2019/20:127)länk till annan webbplats

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Grundskola, specialskola och sameskola

Ändrade kursplaner

Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan och att de ändrade kursplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna är att

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Innan vi kan presentera kursplanerna i sin helhet behöver vi på Skolverket även ta beslut om kunskapskraven. Det gör vi under hösten. Samtidigt tar vi också beslut om kursplanerna i sin helhet för fem ämnen i specialskolan och för kursplanen i samiska för sameskolan.

Här kan du läsa mer och ta del av de förslag som vi lämnade till regeringen i december 2019:

Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för dig som lärare

Gymnasieskola och motsvarande skolformer

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå och att de ändrade ämnesplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna är att

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Här kan du läsa mer och ta del av de förslag som vi lämnade till regeringen i december 2019:

Förändringar i gymnasieskolan - engelska, matematik och moderna språk

Ändringar i gymnasieskolans yrkesprogram

Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Ändringarna ska börja tillämpas första gången på utbildningar som startar efter den 30 juni 2021. För utbildning som har påbörjats före dess gäller fortfarande de nuvarande bestämmelserna.

Förändringar för gymnasieskolan

Ansökningstiden är förlängd för riksrekryterande utbildning och särskilda varianter som planeras att starta hösten 2021. Sista ansökningsdag är den 7 april 2020.

Förändringarna kan även påverka fristående huvudmän, både befintliga och de som vill ansöka om godkännande för en viss utbildning hos Skolinspektionen i nästa ansökningsomgång.

Källa: SFS 2019:1266.

Om förändringar i gymnasieförordningen på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Anordna särskilda varianter av gymnasieutbildning

Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i gymnasieskolan och motsvarande skolformer. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet får därmed möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2021.

Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom de kurser som regeringen eller den regeringen ger i uppdrag föreskriver. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

De nya reglerna i skollagen börjar gälla den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021. En ändring i offentlighets- och sekretesslagen börjar gälla den 1 januari 2021.

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (proposition 2019/20:127)länk till annan webbplats

Lag om ändring i skollagen (2010:800)länk till annan webbplats

Vuxenutbildning

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå och att de ändrade ämnesplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna är att

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Här kan du läsa mer och ta del av de förslag som vi lämnade till regeringen i december 2019:

Förändringar i gymnasieskolan - engelska, matematik och moderna språk

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2021. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Den möjligheten kommer nu alltså att tas bort. Efter den 1 juli 2021 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Källa: SFS 2020:247

Läs mer om regeländringen: 1 juli 2021 - nytt sista datum för att utfärda slutbetyg

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 01 december 2020