Skolverket

Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här.

Krav på utsedd skolchef, möjlighet till rättelseåtgärder för Skolinspektionen och ändringar för att minska frånvaro

Proposition 2017/18:182 Samling för skolan

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

Lagändring 2018-07-01: Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer

Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor

Skollagens bestämmelser om statliga åtgärder för rättelse när det gäller verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett landsting blir tydligare. Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Statens skolinspektion och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad.

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

Lagändring 2018-07-01: Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor

Ändringar i skollagen för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro

Skollagen ändras för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom de obligatoriska skolformerna. Om en elev som går i någon av de obligatoriska skolformerna har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron utreds så fort som möjligt, om det inte är onödigt. Det gäller oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro. Skolan ska alltid informera hemkommunen när den inleder en utredning om frånvaro.

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Lagändring 2018-07-01: För att minska elevers upprepade eller längre frånvaro

Obligatorisk prao i grundskolan och regler kring utbildningskontrakt vid APL för elever som går gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan

Proposition 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2018 och innebär att obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) återinförs i högstadiet. Prao anordnas under minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan och från och med årskurs 9 i specialskolan. Förslaget innebär också att omfattningen i tid av det arbetsplatsförlagda lärandet anges i det utbildningskontrakt som tecknas för en elev som går gymnasial lärlingsutbildning. Skyldigheten att teckna utbildningskontrakt utsträcks även till att omfatta elever som går lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan.

Läs mer om vad som gäller för prao:

Regelverket kring prao (med förändringar från 2018-07-01)

Organisera arbetet med att anordna prao (med förändringar från 2018-07-01)

Förändringar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Proposition 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla

Den 1 juli 2018 började flera förändringar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gälla. Förändringarna rör främst särskilt stöd och introduktionsprogrammen men även det kommunala aktivitetsansvaret. Det blir även förändringar för vissa gymnasieprogram och ämnen.

Lagändringar 2018-2019 på program för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Individuell studieplan, anpassad timplan och studiehandledning på modersmål för nyanlända elever

Proposition 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå behörighet till nationella program i gymnasieskolan.

Bestämmelserna omfattar

  • en individuell studieplan för nyanlända elever i högstadiet i grundskolan eller specialskolan
  • förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet eller det starkaste skolspråket för elever i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
  • möjlighet för rektorn att besluta om anpassad timplan så att en elev får mer undervisningstid i färre ämnen för att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Lagändringarna gäller från 1 augusti 2018.

Lagändring 2018-08-01: Individuell studieplan för nyanlända elever

Lagändring 2018-08-01: Anpassad timplan för nyanlända elever

Lagändring 2018-08-01: Studiehandledning på modersmål

Krav på legitimation i fritidshemmet

Proposition 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

Lagändringarna gäller från 1 juli 2019.

Lagändring 2019-07-01: Krav på legitimation i fritidshemmet

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Ändringarna innebär att enskilda utbildningsanordnare får motsvarande möjligheter som myndigheter att vid behov behandla känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser. Bestämmelserna på utbildningsområdet anpassas även i övrigt till det nya regelverket om behandling av personuppgifter som består av EU:s nya dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Förändringarna gäller från 1 augusti 2018.

Läs om ändringarna  som gäller från 2018-08-01 i proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet (på regeringens webbplats)länk till annan webbplats

Nya kurser inom komvux på grundläggande nivå

Den 15 juli 2018 infördes två nya nationella kurser på grundläggande nivå inom komvux, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. En annan ändring är att regeringen inför två nya syften för orienteringskurser, grundläggande digital kompetens och grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige. Hem- och konsumentkunskap tas bort.

Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Senaste lydelse SKOLFS 2012:18)länk till annan webbplats

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Ändringsförfattning SKOLFS 2018:42)länk till annan webbplats

Skolor ska undvika håltimmar när de lägger scheman

Med start den 1 juli 2018 ska alla skolor undvika håltimmar när de lägger sina scheman. Det är för att alla elever ska få så sammanhållna skoldagar som möjligt. Det gäller schemaläggning i

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan.

Förändringen sker genom ett nytt tillägg i skolförordningen (2011:185).

Läs mer om förändringen med ett tillägg i skolförordningen (2011:185) på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Regelverk kring scheman och lärotider

Ändringar i läroplaner

Läroplansändring 2018-07-01: Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Reviderad läroplan för förskolan

Ändringar i ämnesplaner

Ämnesplansändring 2018-08-01: Ändrad ämnesplan för specialidrott

Ändringar som rör dig som söker lärarlegitimation

Nya kurser i kommunal vuxenutbildning

Det tillkommer nya kurser i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Från och med den 15 juli 2018 går det att bli behörig att undervisa i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen.

Regeländring 2018-07-15: Nya kurser i kommunal vuxenutbildning

Nya behörighetsregler för undervisning i specialskolan

Från och med den 1 augusti 2018 krävs det inte längre en speciallärarexamen för att få behörighet att undervisa elever som är döva, hörselskadade eller har en grav språkstörning i specialskolan.

Regeländring 2018-08-01: Nya behörighetsregler för undervisning i specialskolan

Krav på legitimation i fritidshemmet

Nästa sommar försvinner det undantag som finns i dag.

Lagändring 2019-07-01: Krav på legitimation i fritidshemmet

Ämnet design är från den 1 augusti 2018 inte längre ett yrkesämne

Regeländring 2018-08-01: Krav på legitimation för att få tillsvidareanställning i design