Regeringen har beslutat om en ny förordning som ger huvudmän en ökad flexibilitet om en skola håller eller har hållits stängd med anledning av coronaviruset och covid-19. Förordningen gäller från den 16 mars till och med den 30 juni 2021.

Riksdagen har också beslutat om en ny lag som gör det möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen på nationell, regional eller kommunal nivå. Lagen började gälla den 21 mars 2020.

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

Mars 2020

Nationella proven ställs in

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg

April 2020

Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan upphävs

Det allmänna rådet för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan upphävdes den 22 april 2020. De flesta råden i kapitel 2, Att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro, har blivit reglerade i lag och är alltså inte längre bara rekommendationer. Rådet har ersatts med stöd på Skolverkets webbplats.

Främja närvaro och förebygga frånvaro

1 juli 2020

Gymnasieskola

Fordons- och transportprogrammet

Två inriktningar har reviderats: personbilar och lastbil och mobila maskiner. Förändringen innebär att det tillkommer 16 nya ämnen och 32 nya kurser.

Förändringar av fordons- och transportprogrammet

Ämnet vård och omsorg specialisering

Ämnet vård och omsorg specialisering har reviderats och utökats i poängomfattning och får tillämpas inom vuxenutbildningen ett år innan det får tillämpas inom gymnasieskolan.

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Ämnena flygplansteknik och tågteknik upphävs

Vuxenutbildning

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2021

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

1 juli 2021

Grundskola och motsvarande skolformer

Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet får därmed möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2021.

Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Gymnasieskola och motsvarande skolformer

Ändringar i gymnasieskolans yrkesprogram

Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Ändringarna ska börja tillämpas första gången på utbildningar som startar efter den 30 juni 2021. För utbildning som har påbörjats före dess gäller fortfarande de nuvarande bestämmelserna.

Förändringar för gymnasieskolan

Ansökningstiden är förlängd för riksrekryterande utbildning och särskilda varianter som planeras att starta hösten 2021. Sista ansökningsdag är den 7 april 2020.

Förändringarna kan även påverka fristående huvudmän, både befintliga och de som vill ansöka om godkännande för en viss utbildning hos Skolinspektionen i nästa ansökningsomgång.

Källa: SFS 2019:1266.

Om förändringar i gymnasieförordningen på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Anordna särskilda varianter av gymnasieutbildning

Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i gymnasiskolan och motsvarande skolformer. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet får därmed möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2021.

Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Vuxenutbildning

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2021. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Den möjligheten kommer nu alltså att tas bort. Efter den 1 juli 2021 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Källa: SFS 2020:247

Läs mer om regeländringen: 1 juli 2021 - nytt sista datum för att utfärda slutbetyg

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 20 maj 2020