Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

1 juli 2019

Förskoleklass

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Överlämning vid skolbyte

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läsa, skriva räkna - garanti för tidiga insatser

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Överlämning vid skolbyte

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läsa, skriva räkna - garanti för tidiga insatser

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

1 januari 2020

Förskoleklass

Rätt till förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land

Barn till beskickningsmedlemmar från tredje land får rätt till förskoleklass. Det gäller till exempel barn till diplomater.

De här barnen har sedan tidigare rätt till grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola, men de omfattas inte av skolplikten.

Källa: SFS 2019:801.

Gymnasieskola

Förlängd försöksverksamhet med distansundervisning i Torsås

Torsås kommun har fått förlängd försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan. Utbildningen får påbörjas senast vårterminen 2021.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordninglänk till annan webbplats

Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förlängs

Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förlängs i 2 år. Ändringen gäller för utbildning som påbörjas mellan 1 juli 2009 och 30 juni 2024.

Källa: SFS 2019:571.

Vuxenutbildning

Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Riksdagen har beslutat om ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Ändringarna består bland annat av uppdateringar som är tänkta att anpassa systemet för kostnadsutjämning bättre till aktuella uppgifter. Utjämningen förstärks utifrån faktorer som befolkningsgleshet och socioekonomi, exempelvis utbildningsbakgrund. Ändringarna kommer att införas successivt genom ett så kallat införandebidrag.

Källa: SFS 2019:796.

Allmänt

Barnkonventionen blir svensk lag

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020.

Barnkonventionen i skolan

1 februari 2020

Vuxenutbildning

Fler timmar samhällsorientering för nyanlända invandrare

Syftet med samhällsorientering är att göra det lättare för nyanlända att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för att fortsätta lära sig. Från och med den 1 februari ökar antalet timmar som kommunerna minst ska erbjuda i samhällsorientering från 60 till 100 timmar.

Pressmeddelande på regeringens webbplats: Utökad samhällsorientering för nyanländalänk till annan webbplats

1 juli 2020

Gymnasieskola

Fordonsprogrammet

Två inriktningar har reviderats: personbilar och lastbil och mobila maskiner. Förändringen innebär att det tillkommer 16 nya ämnen och 32 nya kurser.

Remiss: Revidering av gymnasieskolans yrkesprogram

Vuxenutbildning

Det går inte längre att utfärda slutbetyg

Efter den 1 juli 2020 går det inte längre att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Den möjligheten kommer nu att tas bort och sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2020. Efter det kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Sista datum för att utfärda slutbetyg är 1 juli 2020

Källa: SFS 2016:1052.

1 juli 2021

Gymnasieskola

Ändringar i gymnasieskolans yrkesprogram

Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Ändringarna ska börja tillämpas första gången på utbildningar som startar efter den 30 juni 2021. För utbildning som har påbörjats före dess gäller fortfarande de nuvarande bestämmelserna.

Ansökningstiden är förlängd för riksrekryterande utbildning och särskilda varianter som planeras att starta hösten 2021. Sista ansökningsdag är den 7 april 2020.

Förändringarna kan även påverka fristående huvudmän, både befintliga och de som vill ansöka om godkännande för en viss utbildning hos Skolinspektionen i nästa ansökningsomgång.

Källa: SFS 2019:1266.

Om förändringar i gymnasieförordningen på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Anordna särskilda varianter av gymnasieutbildning

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 27 januari 2020