Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

1 augusti 2018

Allmänt

Överlämning vid skolbyte

Från och med 1 juli 2018 är skolan är skyldig att lämna över de uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven när hen byter skolenhet eller skolform. Vilka uppgifter som är relevanta att överlämna är i hög grad beroende av elevens studiesituation och av när under skoltiden som övergången sker.

Överlämning vid skolbyte

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Lagstiftningen på utbildningsområdet har anpassats till det nya regelverket om behandling av personuppgifter som trädde i kraft i maj 2018. Enligt nya bestämmelser i skollagen har enskilda utbildningsanordnare fått motsvarande möjligheter som myndigheter att vid behov behandla känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser.

Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2018.

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Det skedde fler regeländringar på skolområdet under sommaren 2018. Dem har Skolverket skrivit om tidigare.

1 januari 2019

Förskola

Förskola på nationella minoritetsspråk

Regler om rätten till förskola på nationellt minoritetsspråk har förts över till skollagen och delvis stärkts.

Förskola på nationella minoritetsspråk

Allmänt

Krav på att huvudmannen utser skolchef och nya regler om skolchefens uppgift

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs från och med 1 januari 2019.

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer

Nya regler om ägarprövning för enskilda huvudmän

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Läs mer om ägar- och ledningsprövning på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor

Skollagens bestämmelser om statliga åtgärder för rättelse när det gäller verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett landsting blir tydligare. Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Statens skolinspektion och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad.

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs från och med 1 januari 2019.

Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor

15 maj 2019

Grundskola och specialskola

Anpassad timplan ska anges i betygsdokumentet

Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska detta anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.

Betygsdokument i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

1 juli 2019

Förskola

Reviderad läroplan för förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Här får du en överblick över de största förändringarna.

Reviderad läroplan för förskolan

Nya regler för förskolechefer och rektorer

Alla förskolechefer och rektorer som en huvudman anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet. Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen.

Rektor införs i förskolan

Fritidshem

Krav på legitimation i fritidshemmet

Det blir krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag.

Krav på legitimation i fritidshemmet

Förskoleklass

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Grundskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Utöver det fördelas ytterligare 100 timmars undervisning i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. Undervisningstiden i elevens val minskar med 205 timmar.

Mer matematik och idrott och hälsa från höstterminen 2019

Grundsärskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Undervisningstiden i elevens val minskar med 45 timmar och i slöjd med 60 timmar.

Förändringar i timplanen från höstterminen 2019

Specialskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Undervisningstiden i elevens val minskar med 105 timmar.

Förändringar i timplanen från höstterminen 2019

Sameskolan: Skolverket ska analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa bör utökas i sameskolan på samma sätt som i grundskolan. Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 2019.

Eventuellt utökad undervisningstid i idrott och hälsa

Stadieindelning av kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan

Skolverket avser att stadieindela kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan. Dessutom införs kunskapskrav för svenska i årskurs 3 för samma elevgrupp. Kursplanerna och kunskapskravet beräknas träda i kraft sommaren 2019.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Förändringar som rör introduktionsprogrammen

Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. 

Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen 

Förändringar i ämnesplaner

Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans ämnesplaner.

Förändringar i gymnasieskolans ämnesplaner

Alla elever ska ha en mentor

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i dess helhet. Förändringen träder ikraft 1 juli 2019. Regleringen finns i skollagen 15 kap §19a.

Mentorskap i gymnasieskolan

Senast uppdaterad 15 mars 2019