Aktuella regeländringar

Här hittar du som är huvudman eller rektor information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Vi uppdaterar sidan inför varje halvårsskifte.

1 januari 2022

Grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och komvux på gymnasial nivå

Nya bestämmelser om försöksverksamhet med digitala nationella prov, extern bedömning och central rättning

Den förordning som reglerar försöksverksamheten med digitala nationella prov ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att försöksverksamheten förlängs till den 31 december 2023 och att den ska omfatta datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning. Tidigare omfattade försöksverksamheten datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning. Delarna kring medbedömning utgår alltså och central rättning tillkommer. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Förordning (2021:1061) om ändring i förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:1214) om ändring i förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning Länk till annan webbplats.

Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Digitalisering av de nationella proven – övergripande information

Komvux

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik inom komvux

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Inom komvux börjar de ändrade ämnesplanerna i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022. I gymnasieskolan började de nya ämnesplanerna tillämpas från och med den 1 juli 2021.

De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Förordning (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena Länk till annan webbplats.

Förordning (SKOLFS 2020:194) om ändring i förordningen (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om ändringarna Länk till annan webbplats.

11 april 2022

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Särskild kvot vid urval till fristående skolor

Med anledning av ett väntat stort flyktingmottagande på grund av kriget i Ukraina har regeringen beslutat om en tillfällig förordning om särskild kvot i fristående skolor.

Förordningen innebär att en huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola får avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever (särskild kvot) som ges företräde framför övriga sökande. I den särskilda kvoten får bara elever som har varit bosatta i Sverige kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret ingå.

Förordningen träder i kraft den 11 april 2022 och gäller till och med den 30 juni 2023.

Förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor Länk till annan webbplats.

Vad innebär särskild kvot vid urval till fristående skolor?

15 april 2022

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut om särskild variant eller riksrekrytering ska gälla för högst fyra antagningsomgångar

Regeringen har beslutat att ett beslut om särskild variant eller ett beslut om riksrekrytering ska gälla för högst fyra antagningsomgångar. Tidigare gällde att ett sådant beslut skulle gälla för exakt fyra antagningsomgångar.

De ändrade bestämmelserna börjar gälla den 15 april 2022.

Förordning (2022:149) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) Länk till annan webbplats.

1 juli 2022

Ny princip för betygssättning

Riksdagen och regeringen har beslutat om regeländringar som innebär en ny princip för betygssättning. De nya bestämmelserna omfattar alla skolformer där betyg sätts.

Begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan ersätts begreppet kunskapskrav av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper.

Enligt den nya principen för betygssättning ska läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet med ändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Den sammantagna bedömningen görs för alla betygssteg från A till D. Samtliga kriterier för betyget E måste dock vara uppfyllda för att eleven ska kunna få godkänt betyg.

Betygskriterierna för betygsstegen A, C och E ska beskriva typiska kunskaper för respektive betyg. Kriterierna för betyget B innebär att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan A och C och kriterierna för betyget D innebär att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan C och E.

Ändringarna börjar att gälla den 1 juli 2022.

Lag (2022:146) om ändring i skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

Förordning (2022:280) om ändring i skolförordningen (2011:185) Länk till annan webbplats.

Förordning (2022:278) om ändring i gymnasieförordningen (2010: 2039) Länk till annan webbplats.

Förordning (2022: 282) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Förordning (2022:338) om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning Länk till annan webbplats.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Större möjlighet att stänga skolor

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att göra tillsynen mer effektiv och möjligheterna till ingripande mot kommunala och fristående huvudmän så lika som möjligt. Ändringarna innebär bland annat att Skolinspektionen ska kunna förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet vidare (verksamhetsförbud) om ett föreläggande att åtgärda brister inte har följts och missförhållandena är allvarliga. Ändringarna innebär också att fler grunder för att återkalla ett godkännande av enskild som huvudman införs. Fler grunder för kommuner att återkalla beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg införs också.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.

Lag (2022:115) om ändring i skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

Ändringar i behörighetsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i reglerna kring lärarlegitimation och behörighet. Ändringarna, som träder i kraft den 1 juli 2022, gäller bland annat reglerna för behörighet i ämnena svenska som andraspråk och modersmål. Ändringarna hänger samman med beslutade förändringar i lärarutbildningarna som syftar till att öka antalet behöriga lärare.

Förordning (2021:1340) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Handels- och administrationsprogrammet blir Försäljnings- och serviceprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet byter namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Det nya programmet har inte några inriktningar, vilket innebär att examensmålen och programstrukturen också justeras. Ändringarna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2022. Äldre bestämmelser gäller för utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2022.

Fyra ämnen inom programmet ändras också. Ämnet näthandel upphävs och ämnesplanerna för följande ämnen revideras:

 • försäljning och kundservice
 • handel
 • information och kommunikation

De ändrade ämnesplanerna tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2022. De gamla ämnesplanerna gäller för elever som före den 1 juli 2022 har börjat läsa på Handels- och administrationsprogrammet, eller på ett annat program där eleven har kurser i dessa ämnen i sin individuella studieplan.

Förordning (2020:763) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) Länk till annan webbplats.

Förordning (SKOLFS 2020:176) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:213) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS: 2020:206) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:58) om ämnesplan för ämnet försäljning och kundservice i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:207) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:59) om ämnesplan för ämnet handel i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:208) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:60) om ämnesplan för ämnet information och kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:209) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:62) om ämnesplan för ämnet näthandel i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Läs mer om förändringarna av Handels- och administrationsprogrammet Länk till annan webbplats.

Komvux

Ändringar i läroplanen, del 1 och 2

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer. Förutom namnbytet har områdets bredd skrivits fram tydligare i läroplanen. Komvux jämställdhetsuppdrag har också förtydligats i läroplanen. Ändringarna träder i kraft den 2 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med den 1 juli 2022.

Förordning (SKOLFS 2021:10) om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Nytt i läroplanernas inledande delar 2022

Ändringar av fyra ämnen inom handel och administration

Fyra ämnesplaner inom handel och administration ändras i gymnasieskolan och inom komvux. Det sker i samband med att Handels- och administrationsprogrammet i gymnasieskolan byter namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Ämnet näthandel upphävs och ämnesplanerna för följande ämnen revideras:

 • försäljning och kundservice
 • handel
 • information och kommunikation

De ändrade ämnesplanerna tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni.

Föreskrifter (SKOLFS: 2020:206) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:58) om ämnesplan för ämnet försäljning och kundservice i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:207) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:59) om ämnesplan för ämnet handel i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:208) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:60) om ämnesplan för ämnet information och kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:209) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:62) om ämnesplan för ämnet näthandel i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Läs mer om förändringarna av kurser inom handel och administration Länk till annan webbplats.

1 augusti 2022

Komvux

Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända

Från och med 1 augusti blir kommuner skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning för vissa nyanlända med så kallad utbildningsplikt inom komvux. Den sammanhållna utbildningen syftar till att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska innehålla utbildning i sfi, orienteringskurser samt kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen ska i genomsnitt omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. Utbildningen ska följa en plan som beslutas av hemkommunen, och det ska finnas en individuell studieplan för varje elev.

Bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2022.

Lag (2022:109) om ändring i skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

Förordning (2022:110) om ändring i förordningen (2021:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Höstterminen 2022

Grundskola, specialskola och sameskola

Ändrade kursplaner

Kursplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan har ändrats. De huvudsakliga förändringarna är att

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2022.

Att ändringarna i kursplanerna och kunskapskraven för sameskolan och specialskolan, samt kunskapskraven för grundskolan inklusive i ämnet judiska studier, ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2022 framgår av Skolverkets ändringsföreskrifter SKOLFS 2021:16–21.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:185) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:186) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:22) om kursplan för samiska Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:187) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:23) om kunskapskrav för samiska Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:188) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:189) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:190) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:125) om kunskapskrav för ämnet judiska studier i grundskolan Länk till annan webbplats.

Läs mer om ändringarna och ta del av vårt stöd kring implementeringen av de ändrade kursplanerna här

Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för dig som lärare

Grundsärskola och specialskola

Ändrade kursplaner

Kursplanerna för grundsärskolan samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning vilka går i specialskolan har ändrats. De huvudsakliga förändringarna är att

 • fakta och förståelse betonas mer och antalet mål begränsas
 • skillnaden mellan stadier i det centrala innehållet blir tydligare
 • kunskapskraven blir mindre detaljerade
 • ämnesinnehållet blir tydligare i grundsärskolans ämnesområden
 • kursplanerna i grundsärskolan samordnas- både med varandra och med de reviderade kursplanerna för grundskolan och specialskolan.

De ändrade kursplanerna träder i kraft den 1 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2022.

Föreskrifter (SKOLFS 2021:12) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2021:13) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2021:14) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2021:15) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:67) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ändringar i läroplanerna, del 1 och 2

Skolans jämställdhetsuppdrag har förtydligats i läroplanerna. 2018 gjordes motsvarande förstärkning av de obligatoriska skolformernas jämställdhetsuppdrag. Ändringarna träder i kraft den 2 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2022.

Förordning (SKOLFS 2021:9) om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Förordning (SKOLFS 2021:11) om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats.

Nytt i läroplanernas inledande delar 2022

1 januari 2023

Tillfälligt sänkt avgift för prövning tas bort

Den avgift som huvudmannen får ta ut vid prövning för elever som gått ut gymnasieskolan och har ett examensbevis eller studiebevis från 2020 eller 2021 är tillfälligt sänkt. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

Den 1 januari 2023 tas den tillfälligt sänkta avgiften bort. Då gäller åter att avgiften för en prövning inte får vara högre än 500 kronor.

Förordning (2021:593) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:1330) om ändring i förordningen (2021:593) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet Länk till annan webbplats.

Läs mer här om reglerna kring avgifter för prövningar

Pedagogisk omsorg

Krav på godkännande av verksamheten samt tydligare kvalitetskrav

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för pedagogisk omsorg. Det införs krav i skollagen på att en enskild huvudman som ska bedriva pedagogisk omsorg måste få ett godkännande från kommunen. Tidigare har det inte funnits bestämmelser om godkännande av pedagogisk omsorg, utan endast bestämmelser om rätt till bidrag för sådan verksamhet.

Om verksamheten ska bedrivas i en bostad där personer som är 15 år eller äldre är folkbokförda måste dessa personer visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan verksamheten kan godkännas.

De nya bestämmelserna innebär också tydligare kvalitetskrav. Den pedagogiska omsorgen ska förbereda barnen för fortsatt lärande och utbildning inom skolväsendet. Huvudmannen får en skyldighet att ge särskilt stöd till barn som behöver sådant stöd i sin utveckling.

Vidare ska personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Huvudmannen får också ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

De nya bestämmelserna börjar att gälla den 1 januari 2023.

Lag (2022:241) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Läs mer här om de regler för pedagogisk omsorg som gäller idag

Höstterminen 2023

Gymnasieskolan

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som ska ge elever på yrkesprogram ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. De kurser som krävs för sådan grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever ska alltså inte behöva läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet.

För att säkra elevers rätt att läsa det som krävs för grundläggande behörighet utan att minska yrkesinnehållet ska också programmens omfattning utökas, både vad gäller antalet gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet kommer att omfatta 2700 gymnasiepoäng. Övriga yrkesprogram kommer att omfatta 2800 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.

Lag (2022:275) om ändring i skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

1 juli 2025

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå samt komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Nytt system med ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan samt inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. De nya bestämmelserna träder i kraft den 15 juli 2022 och ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Det ämnesutformade betygssystemet ersätter dagens system med kurser och kursbetyg. Ett ämne kommer att bestå av en eller flera nivåer. För varje nivå ska det anges hur många gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som nivån omfattar. Betyg ska sättas efter varje avslutad nivå. När en elev har fått ett godkänt betyg på en högre nivå i ett ämne ersätter betyget på den högre nivån det eller de betyg som eleven har fått på lägre nivåer. Det gäller även om eleven har läst den högre nivån inom komvux och den eller de lägre nivåerna i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Reglerna om ämnesbetyg ska alltså tillämpas först efter halvårsskiftet 2025. Dessa bestämmelser ska inte sammanblandas med den nya principen för betygssättning, som ska tillämpas redan från och med den 1 juli 2022.

Lag (2022:147) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Ämnesbetygsreformen, gymnasieskolan

Ämnesbetygsreformen, gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats.

Ämnesbetygsreformen, komvux Länk till annan webbplats.

Ny princip för betygssättning från och med 1 juli 2022

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 20 maj 2022