På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna gäller fortfarande, men det finns tillfälliga bestämmelser som gör att huvudmän i en del fall kan få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna om det behövs på grund av coronapandemin. En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de tillfälliga reglerna.

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Prao

Prao är obligatoriskt. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får om vad som gäller kring prao.

Prao under coronapandemin

Vår skola har elever som ska ut på prao, hur ska vi tänka?

I dagsläget ser vi att det kan vara möjligt för huvudmannen att låta elever göra prao på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Detta gäller även om en skola tillfälligt skulle behöva stänga helt eller delvis.

Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tio dagars prao från och med årskurs 8. Det innebär att huvudmannen exempelvis kan skjuta upp planerad prao från årskurs 8 till årskurs 9. Men skolan måste erbjuda alternativ om en elev inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats innan hen går ut årskurs 9, till exempel för att arbetsplatsen inte tillåter det eller för att eleven är smittkänslig. Om det finns synnerliga skäl kan prao ersättas av andra arbetslivsorienterande insatser.

Organisera arbetet med att anordna prao

Så ersätter du prao

Obligatorisk prao

Vilka skolformer ska erbjuda prao?

Prao ska erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor. Alla fristående skolor omfattas alltså av kravet om obligatorisk prao, oberoende om undervisningen i den fristående skolan bedrivs med en särskild pedagogisk inriktning.

För elever som är mottagna i grundsärskolan finns det redan i dag ett obligatoriskt inslag av prao genom de bestämmelser i skolförordningen som anger att utrymmet i timplanen för skolans val ska användas för undervisning i ett eller flera ämnen och för praktisk arbetslivsorientering.

Källor: 10 kap. 8 a § skollagen, 10 kapitlet 6-7 § och 11 kapitlet 8 § skolförordningen.

Är det obligatoriskt med prao i grundsärskolan?

Ja, prao är sedan tidigare redan obligatoriskt i grundsärskolan.

Utrymmet i timplanen för skolans val ska användas för undervisning i ett eller flera ämnen och för praktisk arbetslivsorientering.

Källor: 10 kapitlet 6-8 §§ skolförordningen, kapitel 2.6 Grundsärskolans läroplan och kapitel 2.8 Grundsärskolans läroplan.

Från och med när gäller bestämmelserna om obligatorisk prao?

Bestämmelserna om obligatorisk prao gäller från 1 juli 2018.

Däremot gäller inte bestämmelserna om obligatorisk prao för de elever som höstterminen 2018 börjar årskurs 9. Det innebär att bestämmelserna om prao läsåret 2018/19 endast ska tillämpas för de elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 8 i grundskolan.

Vad räknas som prao?

Kan man använda undervisningstimmar från elevens val till prao?

Nej, det är inte möjligt att i grundskolan använda undervisningstimmar från elevens val för prao. Elevens val ska vara en möjlighet för eleven att välja bland ett eller flera ämnen för att fördjupa eller bredda sina kunskaper. Prao är ett obligatoriskt inslag i utbildningen och det är därför inte möjligt att använda timmar från elevens val.

Det är ingen särskilt avsatt tid i timplanen för prao, utan det är tänkt att tid tas från ämnen alternativt att undervisningstimmar läggs till. Hur skolan väljer att fördela timmarna för övrigt, är upp till rektor och huvudman.

Om en elev i grundsärskolan inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen så kan till exempel praktisk arbetslivsorientering erbjudas som elevens val.

Kan prao innefatta jobbskuggning eller studiebesök på arbetsplatser?

Nej, det kan det inte. Den typen av aktiviteter kan gärna vara ett komplement till prao, men kan inte ersätta de 10 dagarna. Genom prao får eleverna egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till. Avsikten är alltså inte att andra former av arbetslivsorienterande insatser ska ersätta prao, utan i stället komplettera praon.

Källa: 10 kapitlet 8a § skollagen.

Vi skapar arbetsmarknadskunskap på flera olika sätt, till exempel genom att eleverna får samarbeta med företag. Anses det som prao?

Dessa aktiviteter kan vara ett komplement till prao, men kan inte ersätta de 10 dagarna på en arbetsplats eller på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Huvudmannen ansvarar för att prao anordnas för alla elever under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

Källa: 10 kapitlet 8a § skollagen.

Kan arbetsmarknadsdagar, seminarier och utställningar räknas in i elevernas praoperiod?

Nej, det kan de inte. Sådana aktiviteter kan vara ett komplement till prao, men kan inte räknas inom de 10 dagarna. Genom prao kan eleverna få egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och få inblick i hur arbetslivet fungerar samt hur arbetet i specifika branscher går till. Avsikten är alltså inte att andra former av arbetslivsorienterande insatser ska ersätta prao, utan i stället komplettera praon.

Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Källa: 10 kapitlet 8a § skollagen.

Våra elever har redan varit på prao i årskurs 7 och 8. Kan de räkna in den tiden?

Nej, den tiden kan inte tillgodoräknas.

De nya bestämmelserna om prao ska höstterminen 2018 tillämpas på de elever som börjar årskurs 8. Det är huvudmannen som beslutar om de 10 dagarna fördelas mellan årskurs 8 och 9 eller läggs under endast en av dessa årskurser.

Kravet på obligatorisk prao börjar inte gälla för de elever som höstterminen 2018 börjar årskurs 9. Elever som höstterminen 2018 börjar årskurs 9 behöver alltså inte genomföra prao.

Ansvaret för prao

Vem är ansvarig för att hitta praoplatser?

Det är huvudmannen som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Ansvaret för att eleverna ska få en likvärdig utbildning ligger på huvudmannen. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte blir begränsade av kön eller social eller kulturell bakgrund. Det är något som huvudmän måste förhålla sig till när de organiserar prao.

En huvudman kan ta hjälp av elever eller vårdnadshavare för att hitta praoplatser. Om en huvudman ber vårdnadshavare om hjälp att hitta praoplatser kan platserna fördelas mellan eleverna. Men då måste huvudmannen tala om det innan. Huvudmannen är alltid ytterst ansvarig för att eleven får en praoplats.

Att en elev eller vårdnadshavare hjälper till att skaffa praoplats innebär inte att huvudmannen har fullgjort sitt ansvar vad gäller lämplig och säker arbetsmiljö. Huvudmannen ska se till att den som anordnar prao vidtar åtgärder och har rutiner utifrån att arbets- och skoluppgifter kan komma att utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. Det står i gällande arbetsmiljöregler.

Källa: 10 kapitlet 8a § skollagen.

Hur ska arbetet med praon fördelas mellan skolans personal?

Det är upp till skolans huvudman att bestämma hur verksamheten kring prao ska organiseras på den enskilda skolan. Praon är däremot en angelägenhet inte bara för studie- och yrkesvägledningen, utan också för lärarna. En förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket erfarenheter som möjligt under sin prao, är att praon integreras i undervisningen och att syfte och mål för praoverksamheten är tydligt för varje elev innan de kommer ut på en arbetsplats. Såväl planering av, som erfarenheter från praon, bör integreras i olika ämnen i grundskolan med utgångspunkt i vad lärare och rektorer lokalt anser vara lämpligast.

När skolan inte lyckas hitta praoplats till alla elever - vad får vi då erbjuda dem istället?

Huvudmannen är ansvarig för att alla elever får en praoplats. Prao ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Detta innebär att huvudmannen på olika sätt ska ha gjort tillräckliga ansträngningar för att hitta lämpliga praoplatser på en arbetsplats innan prao på ett yrkesprogram kan övervägas. Grundskolans planering av eventuell prao vid ett yrkesprogram bör ske i nära samverkan med gymnasieskolan så att eleven får möjlighet att delta i relevant undervisning.

Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev.

Källa: 10 kapitlet 8a § skollagen.

Prao för elever med funktionsnedsättning

Vad gäller för elever som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att vara själva på en arbetsplats?

En elev kan ha rätt till särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Prao är en del av elevens utbildning och särskilt stöd kan därför bli aktuellt även vid prao. Rektorn får utreda om en elev utifrån det skulle behöva stöd i utbildningen.

Det kan tänkas finnas enstaka fall där huvudmannen bedömer att det inte är lämpligt att placera en elev vid en viss arbetsplats. En sådan bedömning kan innebära att andra arbetslivsorienterade insatser ses som mer lämpade för en enskild elev.

Källa: 3 kapitlet 6-9 §§ skollagen.

Vad gäller kring skolskjuts för elever med funktionsnedsättningar som har svårt att själva ta sig till och från en arbetsplats?

Se svaret under Skolskjuts och elevresor

När och hur länge ska eleverna vara på prao?

Ingår praon i den garanterade undervisningstiden eller ska de 10 dagarna läggas till utöver den?

Det finns ingen särskilt avsatt tid i timplanen för prao, utan den tiden är tänkt att tas från andra ämnen. Alternativt kan man lägga till undervisningstimmar. Hur skolan väljer att fördela timmarna för övrigt är upp till rektor och huvudman. Det är däremot inte möjligt att använda undervisningstimmarna från elevens val.

Hur många dagar ska eleverna vara på prao?

Minimikravet är sammanlagt 10 dagar, men det finns inget som hindrar att huvudmannen organiserar det så att prao omfattar fler dagar.

Källa: 10 kapitlet 8a § skollagen.

Kan man lägga den obligatoriska praoperioden i årskurs 7 och 8 istället för årskurs 8 och 9?

Prao ska genomföras som tidigast i årskurs 8, men praon kan förläggas när som helst under årskurs 8 och 9.

Utöver prao i årskurs 8 och 9 står det skolorna fritt att erbjuda prao även i tidigare årskurser. Det finns däremot ingen möjlighet för skolan att tillgodogöra sig prao som genomförts i tidigare årskurser, för den prao som ska genomföras under årskurs 8 och 9.

Skälen bakom regleringen är att det är lämpligt att obligatorisk prao genomförs från en ålder då eleverna kan förväntas ha uppnått en viss mognad för att kunna tillägna sig kunskaper om hur det går till på en arbetsplats och delta i vissa arbetsuppgifter.

Källa: 10 kapitlet 8a § skollagen.

När på året ska prao äga rum och måste den förläggas samtidigt för alla skolor i en kommun?

Huvudmannen beslutar vilka veckor som prao kommer att äga rum. Prao kan äga rum i antingen årskurs 8 och 9, det vill säga att man sprider ut dagarna mellan årskurserna. Det kan även vara så att man koncentrerar praodagarna till en enda årskurs. Det är huvudmannen som beslutar om de 10 dagarna fördelas mellan årskurs 8 och 9 eller om de ska läggas under endast en av dessa årskurser.

Då fristående skolor har sina huvudmän och kommunala skolor har kommunen som huvudman, kan spridningen av prao se olika ut i en kommun där det finns fristående skolor.

Kan vi fördela de 10 dagarna i bara årskurs 8 eller måste det även finnas praodagar i årskurs 9?

Ja, det är upp till skolans huvudman att bestämma när dagarna ska ligga och om de ska fördelas i en eller båda årskurserna.

Vilka arbetstider ska man ha när man är ute på prao i grundskolan?

En skoldag får vara högst 8 timmar lång och skolan får inte förlägga obligatorisk verksamhet till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Det finns inga regler om arbetstider vid prao i skollagen, men Arbetsmiljöverket har information om minderårigas arbetstider.

Arbetstider för minderåriga på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Källa: 7 kapitlet 17 § skollagen.

Måltider och resor

Vad gäller kring måltider och resor när eleven är på prao?

Kommunerna kan inte ansöka om särskilda bidrag för kostnaderna. De medel som är avsatta för prao ligger i det generella statsbidraget till kommunerna och fördelas enligt principerna för detta.

Det är i nuläget inte ovanligt att skolor erbjuder elever att äta måltiderna på en intilliggande skola, men det är inte ett krav att organisera skolmåltiderna på det sättet.

Har elever rätt till skolskjuts när de är på prao?

Se svaret under Skolskjuts och elevresor

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 16 oktober 2020