Prövning i skolan

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Elever i grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning har, med vissa begränsningar, möjlighet att genomgå prövning. Även den som inte är elev kan vända sig till en skola för att genomgå prövning och få ett betyg i ett ämne eller en kurs. Skolan måste vid tidpunkten för prövningen ge undervisning i det ämne eller i den kurs som en elev eller någon annan vill genomgå prövning i. Den som vill göra en prövning kontaktar sin egen skola eller en skola som anordnar undervisningen i det aktuella ämnet eller kursen.

Så fungerar en prövning

Vid prövningen kommer du att behöva visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Det betyder att prövningar kan se olika ut beroende på vilket ämne eller kurs det gäller. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen eller ämnet. Prövningen ska vara utformad så att du har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A. Det är skolan som utformar prövningen i detalj.

Efter genomförd prövning sätts ett betyg med utgångspunkt i vad du kan vid prövningstillfället. Om läraren eller lärarna har information om dina kunskaper utöver underlaget från prövningen så värderar läraren eller lärarna om även denna information kan ingå i bedömningsunderlaget. Sådan information kan inte ersätta delar av prövningen. Prövningen måste alltid omfatta samtliga delar av kunskapskraven och alla betygssteg och får inte bestå enbart av kompletteringar av vissa uppgifter för att till exempel nå betyget E.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns allmänna råd om prövning. Dessa är rekommendationer för hur skolor kan tillämpa bestämmelser om prövning i skollagen och andra författningar. Råden bör följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Allmänna råd om prövning

Prövningar i grundskolan och specialskolan

Du har rätt att genomgå prövning för att få betyg från grundskolans årskurs 9 eller specialskolans årskurs 10. Prövningen kan gälla ett eller flera ämnen eller hela utbildningen. Även du som redan har ett betyg har rätt att genomgå prövning.

Du behöver vända dig till en grundskola eller specialskola där undervisning anordnas i aktuellt ämne. Vanligtvis anordnar grundskolor undervisning i samma ämnen. Undantag kan vara olika språk i ämnena moderna språk eller modersmål. Det kan gälla såväl franska, tyska, spanska som till exempel albanska, arabiska, pashto eller kinesiska. Om du vill ha betyg i ett språk inom ämnet modersmål måste du vända dig till en skola där undervisning anordnas i språket som modersmål. Detsamma gäller om du vill ha betyg i ett språk inom ämnet moderna språk.

Lovskola

Obligatoriskt anordnad lovskola

Alla skolhuvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola till elever som har avslutat årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 9. I anslutning till lovskolan ska eleverna erbjudas att genomgå prövning för betyg i de ämnen som undervisningen i lovskolan avsett.

Att prövningen ska ske i anslutning till lovskolan innebär enligt Skolverkets mening att prövningen behöver inträffa direkt efter avslutad lovskola eller under tiden i lovskolan, senast under juni månad. Eleven avgör själv om hon eller han vill genomgå en prövning i anslutning till lovskolan.

Detta gäller även i frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola (sådan lovskola som huvudmannen anordnar under andra månader än juni i syfte att räkna av från den tid som huvudmannen måste erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola i juni).

Frivilligt anordnad lovskola

Vissa huvudmän väljer att frivilligt anordna annan lovskola för elever. Sådan lovskola regleras inte i skollagen, men huvudmannen kan i vissa fall ha rätt till statsbidrag för sina kostnader för undervisningen. För att en elev ska kunna få ett nytt betyg i ett avslutat ämne i grundskolan respektive specialskolan eller i en gymnasiekurs behöver en prövning genomföras efter den anordnade undervisningen. Det finns dock inte någon skyldighet för skolhuvudmannen att se till att prövningen kan göras i anslutning till lovskolan, utan prövningen får genomföras på begäran av eleven när det finns praktiska förutsättningar för det.

Ansökan till gymnasieskolan

Om du söker till gymnasieskolan får du räkna med det nya betygsvärdet från prövningen.

Avgift för prövning

Skolan får ta ut en avgift om högst 500 kronor för en prövning. Om du har gått ut grundskolan eller specialskolan och inte har fått minst betyget E i ämnet du prövar i så är prövningen avgiftsfri.

Utformning av betygsdokument

Via länken hittar du mallar för hur betyg efter prövning ska utformas. 

Betygsdokument

Prövningar i gymnasieskolan

Du som inte är elev i gymnasieskolan

Du som inte är elev men vill ha betyg från gymnasieskolan kan vända dig till en gymnasieskola för att genomgå prövning för betyg. Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg i en kurs. Prövningen kan även gälla gymnasiearbetet. Du kan bara vända dig till skolenheter som för tillfället anordnar undervisning i aktuell kurs.

Om du vill ha betyg i en kurs som avser ett språk som till exempel franska, tyska, arabiska eller kinesiska måste du tänka på om kursen anordnas inom ämnet modersmål eller ämnet moderna språk. Det är två olika ämnen med olika kurser. Om du vill ha betyg i till exempel franska inom ämnet modersmål måste du vända dig till en skola där kursen ges som modersmål. Detsamma gäller om du vill ha betyg i en kurs i till exempel spanska inom ämnet moderna språk. Då måste du vända dig till en skola som ger kursen som modernt språk.

Du som är elev i gymnasieskolan

Du som är elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid din egen skolenhet i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan. Men bara om du inte tidigare fått betyg i kursen eller om du har fått betyget F. Kurser som ingår i din individuella studieplan är sådana som du redan läser eller som du avser att läsa. Det betyder att du inte kan genomgå prövning i en kurs som inte ges vid din skolenhet.

Om du är elev på ett introduktionsprogram och vill genomgå prövning för att få ett betyg i ett ämne i grundskolan måste du vända dig till en grundskola. Det gäller även om undervisning ges vid din skolenhet i grundskoleämnet inom ramen för introduktionsprogrammet.  

Du som avslutat en gymnasiekurs och inte fått betyg på kursen eller fått betyget F har rätt att gå om kursen eller att genomgå prövning. Om du väljer att genomgå prövning behöver du först på egen hand läsa in det som fattas för att du ska ha tillräckliga kunskaper för ett godkänt betyg. Vissa gymnasieskolor anordnar frivillig stödundervisning till exempel i form av studiegårdar eller som lovskolor för elever som inte fått godkänt betyg i en eller flera kurser. Om du deltagit i sådan frivillig stödundervisning måste du genomgå en prövning för att kunna få ett betyg. Liksom för alla andra prövningar gäller att den måste omfatta samtliga delar av kunskapskraven och alla betygssteg och den får inte bestå enbart av kompletteringar.  

Frivilligt anordnad lovskola

Vissa huvudmän väljer att frivilligt anordna annan lovskola för elever. Sådan lovskola regleras inte i skollagen, men huvudmannen kan i vissa fall ha rätt till statsbidrag för sina kostnader för undervisningen. För att en elev ska kunna få ett nytt betyg i ett avslutat ämne i grundskolan respektive specialskolan eller i en gymnasiekurs behöver en prövning genomföras efter den anordnade undervisningen. Det finns dock inte någon skyldighet för skolhuvudmannen att se till att prövningen kan göras i anslutning till lovskolan, utan prövningen får genomföras på begäran av eleven när det finns praktiska förutsättningar för det.

Ett betyg per kurs

Vid en prövning i en kurs kan du bara få ett enda betyg. Om du till exempel genomgår prövning i kursen matematik 4 så får du inte betyg i de underliggande kurserna matematik 1-3.

Avgift för prövning

Skolan får ta ut en avgift om högst 500 kronor för en prövning. Om du är elev i gymnasieskolan och inte fått minst betyget E på den kurs prövningen gäller så tas ingen avgift ut. 

Prövningar i kommunal vuxenutbildning

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser inom kommunal vuxenutbildning som det sätts betyg på, inklusive utbildning i svenska för invandrare (sfi), och i gymnasiearbetet. Det här gäller även om du tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Är du däremot elev i gymnasieskolan får du inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete som du redan fått ett godkänt betyg på.

Du kan endast göra en prövning hos en huvudman som inom ramen för kommunal vuxenutbildning (komvux) anordnar den aktuella kursen. Om du vill göra en prövning i gymnasiearbetet behöver du söka dig till en huvudman som anordnar utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet gäller. En huvudman är den som äger skolan, det vill säga antingen kommunen eller ägaren till en fristående skola.

Du som vill ha betyg i ett språk

Om du vill ha betyg i en kurs som avser ett språk som till exempel franska, tyska, arabiska eller kinesiska måste du tänka på om kursen anordnas inom ämnet modersmål eller ämnet moderna språk. Det är två olika ämnen med olika kurser. Om du vill ha betyg i till exempel franska inom ämnet modersmål måste du vända dig till en skola där kursen ges som modersmål. Detsamma gäller om du vill ha betyg i en kurs i till exempel spanska inom ämnet moderna språk. Då måste du vända dig till en skola som ger kursen som modernt språk.

Ett betyg per kurs

Vid en prövning i en kurs kan du bara få ett enda betyg. Om du till exempel genomgår prövning i kursen matematik 4 så får du inte betyg i de underliggande kurserna matematik 1-3.

Betyg efter validering

Som vuxen har du erfarenheter, kunskaper och kompetens som du fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering bedöms, värderas och dokumenteras dina kunskaper. Om du vill ha betyg efter validering måste du genomgå en prövning.

Läs mer om validering av kunskaper

Avgift för prövning

Skolan får ta ut en avgift om högst 500 kronor för en prövning. Om du är elev inom kommunal vuxenutbildning och fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om du genomgår prövning efter validering tas ingen avgift ut.  Inte heller tas avgift ut för den som har avslutat kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och inte har nått upp till nivån för betyget E på den kurs prövningen gäller.

Senast granskad: 2017-12-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner