Samordnare för nyanländas utbildning

Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande.

Så går arbetet i samordnaruppdraget till

Skolverket erbjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. I nuläget har 230 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Huvudman ansvarar för att utse samordnare. Samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

För intresse att delta mejla till samordnare@skolverket.se

Så går arbetet till från nulägesbeskrivning till utvecklingsplan

Det är viktigt att huvudmannens och rektorns val av utvecklingsinsatser bygger på en behovsanalys som har gjorts i verksamheten och att arbetet med nyanlända elever blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet

 1. Nulägesbeskrivning:
  Skolverket har tagit fram ett underlag för nulägesbeskrivning som samordnarna kan använda som ett komplement till andra underlag som används hos huvudmannen. Nulägesbeskrivningen är ett stöd för huvudman och samordnare för att beskriva nuläget i arbetet med nyanlända elever på alla nivåer i styrkedjan. Underlaget är bara till för huvudmannen och ska inte redovisas till Skolverket
 2. Analys och nulägesbedömning:
  Med hjälp av nulägesbeskrivningen tar huvudmannen,med stöd av samordnaren, fram en behovsanalys och en utvecklingsplan.
 3. Utvecklingsplan :
  Tas fram utifrån underlaget och analysen och lämnas till RUC i de regionala nätverken. Varje RUC sammanställer sedan de utvecklingsbehov som finns och vidarebefordrar dem till Skolverket. På det sättet kan Skolverket ta fram kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsstöd som möter de faktiska behov som finns i landet.
 4. Planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatser (utifrån villkoren)
 5. Huvudmannen ansvarar för att följa upp utvecklingsarbetet kontinuerligt.
Beskrivning av Skolverkets stöd för systematiskt kvalitetsarbete med nyanlända från nulägesbeskrivning till aktivitetsplan.

Framgångsfaktorer för nyanländas mottagande och utbildning

På huvudmanna- och skolenhetsnivå

 • Riktlinjer för organisation och mottagande av nyanlända elever och utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska
 • Organisation, mottagande och elevresultat följs upp och analyseras som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
 • Resurser till utbildningen som fördelas efter barns och elevers olika försättningar och behov
 • Strategier för kompetensutveckling

På skolenhetsnivå

 • Samsyn i förhållningssätt
 • Alla ser de nyanlända eleverna som hela skolans ansvar
 • Förutsättningar för elevens sociala delaktighet
 • Alla lärare har kunskap om nyanlända elevers lärande
 • En kartläggning genomförs av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter
 • Utbildningen och undervisningen planeras och genomförs utifrån det bedömningen visar om elevens förutsättningar och behov

För frågor mejla samordnare@skolverket.se

Underlag för ett systematiskt kvalitetsarbete

Steg 1. Gör en nulägesbeskrivning.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer


Nulägesbeskrivning (ifyllbar) OBS! Filen är uppdaterad den 14/1 2021.PDF (pdf, 2 MB)

Exempel på ifyllt formulärPDF (pdf, 115 kB)

Steg 2. Gör en analys och nulägesbedömning med utgångspunkt från din nulägesbeskrivning.

Analys och nulägesbedömning (ifyllbar) PDF (pdf, 1 MB)OBS! Filen är uppdaterad den 14/1 2021.

Steg 3. Ta fram en utvecklingsplan utifrån analysen.

Utvecklingsplan 30 augusti 2018PDF (pdf, 1 MB)

Insatslista som rör nyanländas lärande

Insatslista fjärde kvartalet, 2020PDF (pdf, 178 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Senast uppdaterad 23 februari 2021