Samordnare för nyanländas utbildning

Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande. Syftet är att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Systematisk uppföljning och planering av nyanländas skolgång

Bild av steg i nyanlända elevers skolgång

Här kan du ladda ner en mer utförlig bild av bilden ovan, som du exempelvis kan använda i en presentation. Länk till annan webbplats. (pdf, 121 kB)
Tänk på att utbildningen behöver ses som en helhet. Rutorna i bilden ska därför inte uppfattas som en kronologisk ordning som ska följas.

Så går arbetet i samordnaruppdraget till

Skolverket erbjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Huvudman ansvarar för att utse samordnare

Huvudman ansvarar för att utse samordnare. Samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever. I nuläget finns cirka 200 samordnare runt om i hela landet.

Regionala nätverk

Skolverket stödjer samordnarna via lärosäten i regionala nätverk. Träffarna har fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och skolförbättring med utgångspunkt i de analyser som de deltagande huvudmännen gör. Lärosätets huvudsakliga uppgift är att stödja samordnarna i deras arbete med att, tillsammans med huvudman, systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten gällande arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande, samt att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan samordnarna.

Huvudman eller samordnare redovisar i korthet i slutet av varje år påbörjade och avslutade insatser i en mall som lämnas till RUC i de regionala nätverken. RUC avidentifierar dem och vidarebefordrar till Skolverket. På det sättet får Skolverket en samlad bild av de faktiska behov som finns i landet och kan ta fram kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsstöd.

För intresse att delta mejla till samordnare@skolverket.se

Konkreta tips

Så går arbetet till från nulägesbeskrivning till utvecklingsplan

Det är viktigt att huvudmannens och rektorns prioritering av utvecklingsinsatser bygger på en behovsanalys som har gjorts i verksamheten och att arbetet med nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

1. Nulägesbeskrivning

Var är vi? Skolverket har tagit fram ett underlag för nulägesbeskrivning som kan användas som ett komplement till andra underlag som används hos huvudmannen. Nulägesbeskrivningen är ett stöd för att beskriva nuläget. Underlaget är bara till för huvudmannen och ska inte redovisas till Skolverket

2. Analys och nulägesbedömning

Vart ska vi? Med hjälp av nulägesbeskrivningen görs en behovsanalys som underlag för en utvecklingsplan.

3. Utvecklingsplan

Vart ska vi? Hur gör vi?Utvecklingsplan beskriver prioritering av insatser, mål och vilka förväntade och faktiska effekter insatserna ska leda till.

4. Planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatser

Hur gör vi? Hur blev det? Med stöd av planeringen följs insatser upp och utvärderas för att ge en bild av om formulerade mål har uppfyllts och vilka effekter som syns i verksamheten.

5. Huvudmannen ansvarar för att följa upp utvecklingsarbetet kontinuerligt.

Var är vi nu? Varvet börjar om! Med utgångspunkt från samlade bild som nu finns skapas en ny nulägesbeskrivning och ett nytt varv påbörjas.

Beskrivning av Skolverkets stöd för systematiskt kvalitetsarbete med nyanlända från nulägesbeskrivning till aktivitetsplan.
Konkreta tips

Framgångsfaktorer för nyanländas elevers mottagande och utbildning

På huvudmanna- och skolenhetsnivå

  • Riktlinjer för organisation och mottagande av nyanlända elever och utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska
  • Organisation, mottagande och elevresultat följs upp och analyseras som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Resurser till utbildningen som fördelas efter barns och elevers olika försättningar och behov
  • Strategier för kompetensutveckling

På skolenhetsnivå

  • Samsyn i förhållningssätt
  • Alla ser de nyanlända eleverna som hela skolans ansvar
  • Förutsättningar för elevens sociala delaktighet
  • Alla lärare har kunskap om nyanlända elevers lärande
  • En kartläggning genomförs av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter
  • Utbildningen och undervisningen planeras och genomförs utifrån det bedömningen visar om elevens förutsättningar och behov

Presentation -styrning och planering

I denna Power Pointpresentation ligger fokus på styrning, ansvar, planering och beslut för nyanlända och flerspråkiga elever. Presentationen är till för nämnder och styrelser, förvaltning och skolledning med flera.

Presentation: Introduktion till skolans arbete med nyanlända elever Powerpoint, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Powerpoint, 2 MB) (powerpoint, 2 MB)

Konkreta tips

Underlag för ett systematiskt kvalitetsarbete

Steg 1. Gör en nulägesbeskrivning.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer


Nulägesbeskrivning (ifyllbar) OBS! Filen är uppdaterad den 14/1 2021. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Exempel på ifyllt formulär Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 121 kB)

Steg 2. Gör en analys och nulägesbedömning med utgångspunkt från din nulägesbeskrivning.

Analys och nulägesbedömning (ifyllbar) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)OBS! Filen är uppdaterad den 14/1 2021.

Steg 3. Ta fram en utvecklingsplan utifrån analysen.

Utvecklingsplan 30 augusti 2018 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Forskning och fördjupning

Insatslista som rör nyanländas lärande

Insatslista oktober, 2021 Pdf, 442 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 442 kB)

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

På skolor och förskolor runt om i landet pågår arbete med att utveckla beprövad erfarenhet. Lärares, rektorers och andra professionellas praktiska kunskap, ibland även kallad förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap, utvecklas i handling och är en viktig förutsättning för att beprövad erfarenhet ska kunna utvecklas.

Det här är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - Skolverket Länk till annan webbplats.

Skolverkets kunskapsöversikt Ställa frågor och söka svar

Att ställa frågor och söka svar - Skolverket

Brev till huvudman

Två gånger per år skickar vi ut ett brev till skolhuvudmän i Sverige med nyheter och aktuell information om det pågående arbetet.

Senaste nyhetsbrevet Brev till huvudman Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 237 kB)

Intervjuer med deltagare i samordnarinsatsen för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Dubbla insatser underlättade arbetet för nyanlända

Ökad måluppfyllelse med utvecklad studiehandledning på modersmål

Samordnaren bidrar till att behålla fokus på angelägen fråga

Pm samordnare för nyanländas lärande

Pm 2020, en sammanfattning av insatsen och dess effekter Word, 163 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 163 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Senast uppdaterad 29 oktober 2021

Innehåll på denna sida