Statsbidrag för likvärdig skola 2023

Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut. Ansökan om begäran om utbetalning är öppen i e-tjänsten mellan 15 januari–15 februari 2023.

Bidragsramar, Likvärdig skola 2023 Pdf, 413 kB.

Ansökan kommer vara öppen i e-tjänsten 15 januari–15 februari 2023.

Skolverket avvisar i normalfallet ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:30).

I ansökans e-formulär lämnar ni uppgifter om respektive insats som ni planerar att genomföra. Dessa uppgifter redogör sammantaget för den plan ni som huvudman enligt 6 § i förordning (2018:49) ska ha upprättat vid ansökan.

Det är viktigt att ni gör en analys av er verksamhet innan ni beslutar om vilken eller vilka insatser ni ska prioritera. Läs mer om detta under rubriken Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov.

Bidraget som har beviljats 2023 redovisas under hösten 2024.

När du redovisar ska du

 • fylla i vilka kostnader ni använt statsbidraget till inom kategorierna annan pedagogisk personal, annan skolledare, förebyggande och hälsofrämjande, kompetensutveckling, kompetensutveckling inom elevhälsoarbete, lärverktyg, personal i elevhälsan, rektor, studie- och yrkesvägledare, övrigt alternativt lärare, förskollärare och fritidspedagog med undervisning
 • ange om ni genomfört de insatser ni angav i ansökan med statsbidraget under bidragsåret 2023
 • redovisa uppgifter om de insatser ni eventuellt genomfört i stället för planerade insatser (namn på insats, kategori, skol- eller verksamhetsform och kostnad) samt
 • intyga att ni följer kraven i förordningen i övrigt.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga om ni inte

 • redovisar statsbidraget
 • har använt hela statsbidraget
 • uppfyller villkoren.

Skolverket förbehåller sig rätten att genomföra stickprov.

Urval av huvudmän vars planer ska granskas

Skolverket ska utifrån en risk- och väsentlighetsanalys granska ett urval av huvudmännens planer varje bidragsår. Risk- och väsentlighetsanalysen utgår ifrån olika riskfaktorer som Skolverket identifierar. Urvalet bygger också på en viktning mellan kommunala och enskilda huvudmän utifrån hur stor andel av respektive huvudmannatyp som valt att söka bidraget. Skolverket har de senaste bidragsåren granskat ca 10 % av samtliga ansökningar.

I och med granskningen kommer Skolverket att bedöma huruvida kraven i förordningen uppfylls. Skolverket granskar redogörelsen av planen i ansökan utifrån

 • att insats och kostnad framgår
 • hur huvudmannen planerat för insatser som statsbidraget ska användas till
 • insatserna är utökade
 • de planerade insatserna syftar till att stärka likvärdigheten och/eller kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Granskningen innebär att handläggningstiden kan komma att bli längre för de huvudmän vars planer granskas. Skolverkets ambition är att fatta beslut för samtliga huvudmän så snart som möjligt under våren.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till utökade insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Med utökade insatser avses insatser som är helt nya eller en utökning av redan befintliga insatser. Det handlar i första hand om att inte ersätta kostnader för ordinarie verksamhet. Med ordinarie verksamhet menas sådan verksamhet som huvudmannen har skyldighet att genomföra enligt skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning. Insatser utöver ordinarie verksamhet som huvudmannen redan bekostar godtas i regel inte heller eftersom det bedöms syfta till en besparing.

Bidraget för 2023 kan ni använda för kostnader till insatser under perioden 1 januari-31 december 2023. Det är viktigt att insatserna samtidigt tar sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Bidraget kan till exempel användas till att utöka insatser som ni redan genomför. Läs mer om hur ni ansöker under rubriken Ansökan: våren 2023.

Längre ner på den här webbsidan kan du få stöd och inspiration för att hitta insatser som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund leder till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

De insatser som bidraget kan användas till ska svara mot de behov som framgått av huvudmannens nulägesanalys samt ingå i huvudmannens kontinuerliga planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Statsbidraget kan användas till att göra en nulägesanalys, exempelvis genom att täcka kostnader för kompetensutveckling inom systematiskt kvalitetsarbete och analys, stöd för organisationsutveckling eller att anställa projektledare som leder arbetet med att ta fram nulägesanalysen. Om ni vill ha stöd i att hitta former för arbetet med nulägesanalys, kan ni använda något av de nedan länkade analysverktyg som Skolverket erbjuder för huvudmän och rektorer.

Så gör vi en nulägesanalys i skolan, från Samverkan för bästa skola Länk till annan webbplats.

Underlag för nulägesbeskrivning, analys och utvecklingsplan, från insatser för nyanländas lärande

Systematiskt kvalitetsarbete Länk till annan webbplats.

Redovisning av nationella målsättningar Länk till annan webbplats.

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Länk till annan webbplats.

Huvudmän med överenskommelser med Skolverket

Vissa huvudmän har en överenskommelse med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola eller inom ramen för Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång. Om ni redan ingår i dessa riktade insatser kan bidraget användas för att komplettera överenskomna insatser eller fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet.

Samverkan för bästa skola Länk till annan webbplats.

Riktade stödinsatser för nyanländs lärande

Inför varje bidragsomgång behöver ni revidera er plan utifrån de behov ni identifierar i er nulägesanalys som en del av ert systematiska kvalitetsarbete. Som stöd för utformandet av insatserna rekommenderas ni använda Skolmyndigheternas gemensamt framtagna framgångsfaktorer för ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet i skolan.

Skolmyndigheternas framgångsfaktorer till ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet

 1. Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt skapa samsyn kring uppdrag och mål
 2. Skapa ett förtroendefullt klimat mellan och på alla nivåer inom organisationen
 3. Verka för ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete som omfattar samtliga verksamheter
 4. Verka för ett skolutvecklingsarbete som fokuserar på undervisningens kvalitet
 5. Skapa en organisation och kultur som främjar kompetensbyggande, kunskap och lärande
 6. Arbeta med ett tydligt ledarskap på alla nivåer
 7. Arbeta systematiskt och långsiktigt med att säkra kompetensförsörjningen
 8. Verka för att alla barns och elevers behov av ledning, stimulans och stöd fångas upp tidigt och tillgodoses
 9. Verka för ett systematiskt och uthålligt hälsofrämjande och förebyggande arbete som omfattar hela verksamheten
 10. Genomföra en kompensatorisk resursfördelning och andra kompensatoriska insatser för att uppväga skillnader mellan och inom verksamheter i syfte att främja likvärdighet.

Klicka på länken nedan för redovisningen i sin helhet och en mer utförlig beskrivning av framgångsfaktorerna på huvudmannanivå, rektorsnivå och undervisningsnivå.

Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet Länk till annan webbplats.

Processtödet Kvalitetsverkstaden

Kvalitetsverkstaden är ett webbaserat processtöd som huvudmän och rektorer kan använda för att samarbeta kring och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsverkstaden Länk till annan webbplats.

Läs mer om likvärdig utbildning

Stärka likvärdigheten i utbildningen Länk till annan webbplats.

Sambedömning som redskap för ökad likvärdighet Länk till annan webbplats.

Rapport om likvärdighet: Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 2018 Länk till annan webbplats.

Exempel på insatser för olika nivåer

Här finns förslag på insatser som ni kan använda bidraget till, det går även att använda det till andra insatser så länge syftet är att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet.

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.
 • Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever.

Mer läsning

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt förbättringsarbete.
 • Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.

Mer läsning

 • Lärare kan få handledning om kollegialt lärande, uppföljning och utveckling av undervisningen, anpassning och inkludering.
 • Lärare kan få kompetensutveckling inom didaktik, exempelvis om kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ämnesundervisning.
 • Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta resurser till elevhälsan.

Mer läsning

Du kan få stöd inom flera av de områden som nämns ovan för insatser på huvudmannanivå, skolnivå och i klassrummet.

Nationella skolutvecklingsprogram

Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram får huvudmän och skolor goda möjligheter att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat.

Kompetensutveckling

Säkra din behörighet och vässa din kompetens utifrån behoven på just din skola. Vi har runt hundra kurser och utbildningar som du kan välja mellan.

Här har vi samlat reportage om olika utvecklingsinsatser på skolor som vi samarbetar med inom ramen för Samverkan för bästa skola. Det finns också exempel på utvecklingsinsatser som dessa skolor själva har arbetat med.

Filmer och poddar om utvecklingsinsatser

Vilka kostnader kan bidraget användas till?

Statsbidraget ska finansiera utökade eller nya insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska tydligt gå att koppla till fritidshemmet, förskoleklassen eller grundskolans verksamhet.

 • lön eller köp av tjänst som huvudmannen inte redan är skyldig att erbjuda, såsom handledare, pedagogisk personal, personal som arbetar med organisation- och verksamhetsutveckling, etc.
 • kurser och studiematerial för kompetensutveckling
 • digitala lärverktyg som exempelvis stärker läs- och skrivkunskaper
 • insatser för hälsofrämjande skolutveckling
 • insatser som tidigare har finansierats av annat statsbidrag och som uppfyller bidragets villkor, till exempel Lågstadiesatsningen.
 • insatser som ni är skyldiga att genomföra enligt Skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning, såsom exempelvis att erbjuda ändamålsenliga lokaler, en specialpedagog och kurator eller tillhandahålla ett bibliotek och gymnastiksal
 • för att ersätta kostnader för insatser som ni redan genomför i syfte att göra en besparing
 • insatser som ni redan får något annat statsbidrag för. Det får alltså inte ske en dubbelfinansiering med flera statsbidrag för samma kostnader, eftersom detta inte är att bedöma som ”utökade insatser”
 • kostnader för insatser som riktar sig till andra skol- och verksamhetsformer än fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det finns flera villkor för bidraget. Det är viktigt att du läser igenom samtliga villkor som gäller för statsbidraget.

Upprätta en plan för era insatser

När ni ansöker och begär ut bidraget ska ni lämna in uppgifter om er plan genom att besvara frågorna i e-tjänstens formulär. Där ska ni bland annat beskriva er insats och redogöra på vilket sätt insatsen stärker likvärdigheten och/eller kunskapsutvecklingen. Planen ska utgå från ert systematiska kvalitetsarbete och nulägesanalys. Läs mer om e-formuläret under avsnittet Ansökan: våren 2023

Skolverket kommer att granska ett urval av planerna. Läs mer om granskning av planer i avsnittet Kontroll av planer i samband med ansökan.

Planen ska ha hörts med facket

Berörda fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas. Eftersom det finns olika former för hur fackliga organisationer hörs behöver ni inte skicka in något som styrker att planen har hörts med facket. Men vid en eventuell granskning av villkoret ska ni kunna styrka att planen har hörts med berörda fackliga organisationer, oavsett i vilken form ni valt att så göra, exempelvis genom att förankra det bland skyddsombud och arbetslagsledare.

Bidraget ska användas till utökade insatser i fritidshem, förskoleklass och grundskola

Insatserna ska vara av utökad karaktär, vilket innebär att ni inte får använda bidraget till insatser som ni är skyldiga att genomföra enligt skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning, redan finansierar själva eller genom annat statsbidrag.

Bidraget ska redovisas

Den som tagit emot statsbidrag ska efter bidragsårets slut redovisa hur bidraget nyttjats. Läs mer om redovisningen under avsnittet Redovisning: hösten 2024.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2023 finns tillgängliga medel om 6 658 000 000 kronor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Av bidragsramen framgår den totala summan bidrag som varje huvudman kan ansöka om vid ansökningstillfället under år 2023.

Vi tar fram bidragsramarna utifrån ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman. Bidragets totala belopp för 2023 är 6 658 000 000 kronor, vilket vi fördelar proportionerligt utifrån huvudmannens sammanvägda index och elevantal.

Modell för socioekonomiskt index

Vi använder oss av ett socioekonomiskt index som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den baseras på en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. En huvudman med en högre andel elever som enligt modellen inte väntas bli behörig till gymnasiet får ett högre bidrag per elev än en huvudman med en lägre andel obehöriga.

Modellen använder följande variabler:

 • vårdnadshavarnas utbildningsnivå
 • året när eleven invandrade till Sverige
 • vårdnadshavarnas inkomst
 • elevens kön
 • ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
 • om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
 • antal syskon som är folkbokförda i hemmet
 • socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Elevstatistik

Vi använder oss av elevstatistiken som samlas in av Statistiska centralbyrån, SCB, den 15 oktober varje år. För att göra bidragsramarna mer stabila över tid används genomsnittet av elevantalet hos en huvudman för tre föregående år. Den senast uppdaterade elevstatistiken har två års eftersläpning, vilket innebär att bidragsramarna för 2023 baseras på genomsnittet av elevantalet 2019, 2020 och 2021.

Huvudmän kan inte få en bidragsram för 2023 om de

 • inte lämnat statistik till SCB
 • kommit till efter 15 oktober 2021 eller
 • saknar tillstånd att bedriva verksamhet.

Index per skolenhet, statsbidrag Likvärdig skola 2023 Pdf, 3 MB.

Index per skolenhet, statsbidrag Likvärdig skola 2023 Excel, 462 kB.

För bidragsomgången 2023 finns tillgängliga medel om 6 658 000 000 kronor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Av bidragsramen kommer framgå den totala summan bidrag som varje huvudman kan ansöka om vid ansökningstillfället under år 2023.

Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren.

För bidragsomgång 2023 väntas beslut om bidragsramar fattas under hösten 2022.

Överlåtelse och övertagande av huvudman

Vid ett övertagande och överlåtande av en huvudman till en annan kan det vara möjligt att ompröva de egna bidragsramarna. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrag.administration@skolverket.se samt kontakta de bidrag det berör. Kontakta gärna statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se för mer information när ni planerar förändringar i er verksamhet.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 december 2022.

Frågor och svar

Enligt 10 § i förordning om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling framgår att Skolverket kan besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning om det finns särskilda skäl för det.

I samband med att ni begär ut bidraget (15 januari–15 februari 2023) får ni lämna uppgifter om er plan med insatser som ni ska genomföra i syfta att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i fritidshem, förskoleklass och/eller grundskola. Ni kan läsa mer om detta under fliken ”Begäran om utbetalning: 15 januari–15 februari”. De planerade insatserna ska utgå från ert systematiska kvalitetsarbete och en nulägesanalys. Ni kan få stöd i detta under rubriken ”Stöd för att ta fram en plan”.

Att ni har tilldelats en bidragsram av Skolverket innebär att ni har rätt att ansöka om utbetalning av hela eller del av er bidragsram för att använda det i enlighet med statsbidragets villkor och syften. Förutsatt att ni fortfarande är huvudman och har elever i förskoleklass och grundskola.

Ni kan använda statsbidraget till utökade insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i fritidshem, förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera.

Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov

Exempel på insatser för olika nivåer

Nej, bidraget får inte användas till insatser i grundsärskolan. Bidraget får bara användas till insatser som riktar sig till fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Vi följer upp bidraget dels genom redovisning för bidragsomgången. Redovisningen för bidragsomgång 2023 sker under våren 2024. Vi kan också komma att följa upp att villkoren har följts genom stickprov och kontroller. Skolverket granskar även ett urval av huvudmännens planer med insatser utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.

Läs mer under rubriken Redovisning: våren 2023.

Läs mer under rubriken Kontroll av planer i samband med begäran om utbetalning.

Ja, ni kan revidera er plan för insatser under bidragsåret och flytta kostnader mellan insatserna utan att meddela Skolverket, så länge ni följer villkoren i förordningen. Det är först under redovisningen av bidraget ni är skyldiga att redovisa vilka insatser ni använt bidraget till. Då kommer vi kolla på att bidraget har använts till insatser som faller inom ramen för bidraget.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ja, ni kan använda bidraget för likvärdig skola till kostnader som tidigare har finansierats av andra statsbidrag inom förskoleklass och grundskola, så länge villkoren enligt förordningen (2018:49) följs. Eftersom ni själva inte har finansierat insatserna anses de vara utökade insatser. Ni kommer att behöva redogöra för insatsen vid ansökan om utbetalning. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva har finansierat.

Läs gärna mer om villkoren som gäller för att ta del av bidraget och hur det kan användas under avsnittet Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Med utökade insatser avses insatser som är helt nya eller en utökning av redan befintliga insatser. Det handlar i första hand om att inte ersätta kostnader för ordinarie verksamhet. Med ordinarie verksamhet menas sådan verksamhet som huvudmannen har skyldighet att genomföra enligt skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning. Insatser utöver ordinarie verksamhet som huvudmannen redan bekostar godtas i regel inte heller eftersom det bedöms syfta till en besparing.