Skolverket

Samverkan för bästa skola

Vi stödjer utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Här hittar du information om och exempel på hur vi arbetar tillsammans med skolor och förskolor inom Samverkan för bästa skola.

Så kan vi stödja er inom Samverkan för bästa skola

Vi stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Vårt uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov.

Under tre år erbjuder vi på Skolverket personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på vilka utvecklingsbehov som finns. Vårt stöd och de lösningar vi tar fram bygger på beprövad erfarenhet. Vi samarbetar tätt med flera forskare från olika lärosäten i arbetet.

Läs om regeringsuppdraget på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Läs tilläggsuppdraget om förskolan och förskoleklass på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Ladda ner information om genomförandet av uppdraget Samverkan för bästa skolaPDF (pdf, 699 kB)

Så gör vi en nulägesanalys i skolan

I ett första steg stödjer vi er i att analysera elevernas resultat och andra underlag för att identifiera de problem som finns i verksamheten och orsakerna till problemen. Det kan till exempel handla om hur verksamheten är organiserad, hur undervisningen ser ut eller hur olika beslutsnivåer följer upp och analyserar data. Nulägesanalysen hjälper oss att tillsammans få syn på vilka insatser som möjligtvis kan åtgärda de problem som finns och bidra till utveckling som leder till att elevernas kunskapsresultat ökar.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Ladda ner vårt verktyg för att utföra en nulägesanalys i skolanPDF (pdf, 3 MB)

Så gör vi en nulägesanalys i förskolan

I nulägesanalysen för förskolan tittar vi gemensamt på beskrivningar av verksamheten och insamlade data. Vi analyserar problem och orsaker samt de förutsättningar som förskolan har för att driva sin verksamhet. Nulägesanalysen hjälper oss att tillsammans få syn på vilka insatser som kan höja verksamhetens kvalitet.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Ladda ner vårt verktyg för att utföra en nulägesanalys i förskolanPDF (pdf, 2 MB)

Dialog, beslut och genomförande av unika utvecklingsinsatser

Tillsammans diskuterar vi tänkbara insatser som bidrar till att ni skapar goda förutsättningar för att barnen och eleverna ska nå målen i läroplanen och kursplanerna, till exempel genom förbättringar i organiseringen av utbildningen, samt utveckling av skolans eller förskolans undervisning. Ni beskriver de insatser ni har behov av i en åtgärdsplan och formulerar vilka mål som ska uppnås med hjälp av insatserna.

Med stöd av oss, universitet och högskola, eller en konsult, planerar ni för insatserna. Ni som huvudman prioriterar i vilken ordning olika insatser ska genomföras. Skolverket i sin tur beslutar om vilka insatser som vi kan finansiera. Vi skriver en överenskommelse där det framgår vem som är ansvarig för vad i respektive utvecklingsinsats.

Eleverna spelar en viktig roll när ni ska ta reda på hur skolan kan utvecklas. I regeringsuppdraget står det just att eleverna ska få möjlighet att tycka till.

Huvudmannen, skolorna och förskolorna genomför sedan de planerade insatserna. Vi arrangerar också konferenser och seminarier för samtliga huvudmän som deltar inom Samverkan för bästa skola i syfte att föra dialog och dela erfarenheter och lärdomar.

Samarbetet inom Samverkan för bästa skola pågår i tre år

Huvudmannen har ansvar att följa upp hur arbetet och utvecklingsinsatserna går, som en del av huvudmannens löpande kvalitetsarbete. Vi på Skolverket håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen under samarbetet och ger fortsatt stöd.

Samarbetet pågår i tre år och som avslutning och uppföljning för vi en dialog med huvudmannen om hur de berörda skolorna och förskolorna har arbetat med att nå sina mål och i vilken mån de lyckats uppnå sina mål under perioden.

Förutsättningar för att delta

Det är enbart utvalda skolor och förskolor som kan delta i Samverkan för bästa skola. Ni kan alltså inte anmäla intresse för att er skola ska delta.

Vi väljer ut och erbjuder vårt stöd till ett antal skolor och förskolor (både offentliga och enskilda huvudmän) utifrån underlag vi får från Skolinspektionen. Vi väljer ut skolor som har låga kunskapsresultat eller en hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Vi väljer ut förskolor som har svåra förutsättningar att uppnå läroplanens mål för verksamheten. För att avgöra vilka förskolor som har svåra förutsättningar använder vi bland annat statistik över personalens utbildningsnivå och barnens familjebakgrund.

De skolor och förskolor vi väljer att kontakta och erbjuda vårt stöd till är de som vi bedömer har svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

Skolformer som berörs inom Samverkan för bästa skola

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Så utvärderar vi Samverkan för bästa skola

Vi följer upp arbetet löpande hos oss och respektive huvudman under de tre år som ett samarbete pågår. Vår utvärdering av Samverkan för bästa skola innefattar intervjuer, enkätinsamlingar och sammanställning av statistik. En avslutande rapport från vår utvärdering kommer att publiceras 2021.

Vi gör en processutvärdering

Vi utför en processutvärdering vilket innebär att vi följer ett urval av huvudmän och skolor i de olika delarna av arbetet i Samverkan för bästa skola och undersöker vad arbetet leder till på längre sikt.

Vi har valt att göra en processutvärdering med ett tudelat syfte. För det första ska utvärderingen löpande undersöka och bedöma huvudmännens och skolenheternas förutsättningar för deltagande och genomförandet i olika delar av processen i Samverkan för bästa skola.

För det andra ska utvärderingen efter några år undersöka vilka förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet som Samverkan för bästa skola har gett upphov till hos deltagande huvudmän och skolenheter.

Vi har undersökt möjligheten att även göra en effektutvärdering men har tagit beslutet att det inte är lämpligt inom Samverkan för bästa skola. En effektutvärdering skulle innebära att vi delar upp vårt urval av huvudmän i två olika grupper; en grupp som får vårt stöd och en grupp som inte får vårt stöd, en så kallad kontrollgrupp.

Gruppernas utveckling skulle sedan jämföras med varandra för att undersöka skillnaden på effekter med stöd av Skolverket kontra effekter utan stöd från Skolverket.

Eftersom samarbetet med oss pågår i tre år skulle den ena gruppen inte få ta del av vårt stöd under lika många år. Det strider mot Skolverkets uppdrag som är att ge stöd till de skolor som bäst behöver det.

Underlaget vi får från processutvärderingen stödjer oss i att ta beslut, att utveckla och förbättra vårt stöd i riktade insatser till skolor som deltar i Samverkan för bästa skola.

Vi analyserar huvudmännens utgångsläge

För de huvudmän som ingår i processutvärderingen gör vi en förmätning där vi ställer frågor och sammanställer siffror om huvudmännens och skolornas startläge. Frågorna handlar om huvudmannens och skolornas förutsättningar när de ska inleda arbetet i Samverkan för bästa skola, hur de själva beskriver sina problem och utmaningar samt hur de själva beskriver hur de arbetar med att utveckla sin verksamhet i nuläget.

Vi sammanställer också statistik om elevers resultat för de skolor som ingår i utvärderingen och analyserar sedan insamlade svar från elever och lärare i Skolinspektionens Skolenkät. Skolenkäten skickas till vårdnadshavare, elever och pedagogisk personal och svaren används av Skolinspektionen för att granska landets skolor.

Läs mer om Skolinspektionens Skolenkät på myndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi utvärderar det pågående arbetet

I processutvärderingen följer vi de aktuella huvudmännen och skolornas arbete löpande under processens gång. Vi undersöker med både enkäter och intervjuer hur de uppfattar olika stadier av vårt samarbete inom Samverkan för bästa skola.

Detta gör vi för att undersöka eventuella behov av förändringar eller förbättringar i vårt stöd men också för att fånga upp kortsiktiga effekter av vårt arbete.

Utvärdering vid avslut av samarbete

I sista delen av vår utvärdering gör vi en eftermätning för att undersöka hur de aktuella huvudmännens och skolornas verksamheter har förändrats på längre sikt och hur de arbetar med utveckling. Vi följer upp samma frågor som vi ställde i inledningen av utvärderingen. Återigen sammanställer vi statistik om elevernas resultat i skolorna och resultaten från Skolinspektionens Skolenkät för de aktuella skolorna. Dessa uppgifter jämför vi sedan med statistiken som samlas in vid inledningen av samarbetet med respektive huvudman.

Vi redovisar till regeringen

Vi redovisar vårt uppdrag till regeringen årligen den 15 mars. Vår redovisning till regeringen är en rapport som beskriver vårt pågående arbete och eventuella behov av förändringar.

Ladda ner vår regeringsredovisning för 2017PDF (pdf, 3 MB)

Ladda ner vår regeringsredovisning för 2016PDF (pdf, 7 MB)

Att våga ställa sig bredvid och titta på sin egen verksamhet

På Presterudsgymnasiet i Kristinehamn visade en nulägesanalys att det fanns ett bristande engagemang och samhörighet i arbetslagen. I dialog med Skolverket framkom att ett utvecklat arbete med kollegialt lärande och fokus på det systematiska kvalitetsarbetet skulle kunna göra stor skillnad. Bland annat började skolan att arbeta med ett så kallat årshjul för att göra det tydligare vem som gör vad vid vilka tillfällen.

Om inte ljudspelaren ovan fungerar som den ska kan du lyssna via vår SoundCloud-kanal.länk till annan webbplats

 

Höjd kvalitet på undervisningen med stärkt styrkedja

På Stenbocksskolan i Boxholms kommun visade en nulägesanalys att undervisningen brast i kvalitet och att stödet från huvudman till skolorna i kommunen fungerade mindre bra. På huvudmannanivå arbetade man därför med att stärka styrkedjan genom hela organisationen. Dessutom arbetade skolan med handledning av ämneslag och handledarutbildning för förstelärare.

Om inte ljudspelaren ovan fungerar som den ska kan du lyssna via vår SoundClound-kanal.länk till annan webbplats

 

Att lyfta språket med genrepedagogik

Flyktinghösten 2015 innebar stora utmaningar för Osby kommun. Under bara några månader anlände 100 nya elever med varierande skolbakgrund. På sju skolor i kommunen kopplades tio förstelärare in, varav fem arbetade med nyanländas lärande. I fokus stod arbetet med genrepedagogik. Det handlar om att synliggöra sådant som i den vanliga undervisningen ofta tas för givet att eleverna redan känner till.

Om inte ljudspelaren ovan fungerar som den ska kan du lyssna via vår SoundCloud-kanal.länk till annan webbplats


Lyssna på fler reportage

Lyssna på alla 19 avsnitt.

Om inte spellistan ovan fungerar som det ska kan du lyssna via vår SoundCloud-kanal.länk till annan webbplats

Se intervjun med Henrik Ljungqvist (Rektor på Ronnaskolan) om Samverkan för bästa skola

Exempel på utvecklingsinsatser i skolor och förskolor

Här kan du ta del av övergripande beskrivningar och exempel på utvecklingsinsatser i skolor och förskolor som deltar i regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola.

Utveckla huvudmannens arbete med att analysera och bedöma skolans eller förskolans utvecklingsbehov

Hos de huvudmän (kommunen eller skolans styrelse) och de skolor och förskolor som har identifierat olika svårigheter och utmaningar i styrkedjan har huvudmannen exempelvis valt att satsa på utbildning och handledning i systematiskt kvalitetsarbete.

Styrkedjan är kedjan av de funktioner och processer som krävs för planering och genomförande - från huvudman till lärare. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en kontinuerlig uppföljning av verksamheten, analys av resultat och utifrån det planering och utveckling av utbildning.

Utbildning och handledning i systematiskt kvalitetsarbete i styrkedjan

För att utveckla styrkedjans kvalitetsarbete i detta exempel får utvalda funktioner i styrkedjan utbildning och handledning utifrån de behov som finns.

Utbildningen kan ha fokus på

 • fördjupad kunskap och samsyn om styrkedjans olika roller, ansvar och uppdrag
 • att förbättra kommunikationen mellan de olika ansvarsnivåerna i styrkedjan
 • hur kompetensen hos alla i styrkedjan kan utnyttjas
 • hur man styr och leder kvalitetsarbete
 • hur man analyserar utvecklingsbehov, utvärderar och dokumenterar resultat och mål
 • hur man tolkar skolans förordningar och föreskrifter
 • hur skolan eller förskolan kan arbeta med kollegialt lärande

Utveckla lärare och pedagoger i språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Hos en del skolor som har låga kunskapsresultat har huvudmannen satsat på att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Det är ett arbetssätt där man fokuserar på att utveckla språk och ämneskunskaper parallellt i ämnesundervisningen.

Lärare och pedagoger kan få utbildning och handledning i att utveckla undervisningen utifrån barnens och elevernas behov, erfarenheter och förutsättningar i förhållande till de utbildningsmål som finns.

Insatserna kan bestå av

 • handledning i hur skolan eller förskolan kan utveckla en språk- och kunskapsutvecklande undervisning genom ett kollegialt lärande
 • stöd i hur man kan använda de utbildningar och material som finns i Skolverkets Lärportal för att utveckla undervisningen

Utveckla förutsättningar för att skapa trygghet och studiero

I de skolor och förskolor som upplever problem med trygghet och studiero samt har utmaningar i elevhälsoarbetet kan huvudmannen satsa på flera olika utvecklingsinsatser.

Nedan kan du se ett antal exempel. De kan genomföras på olika nivåer i styrkedjan och i samarbete med skolledning, enskilda lärare, grupper av lärare, förskolepersonal och elevhälsan. Insatserna kopplas samman med ett tydligt mål och syfte. Insatserna kan exempelvis bestå av:

 • Utbildning och handledning i ledarskap och didaktik (läran om undervisning).
 • Utveckling av roller och arbetssätt hos elevhälsan.
 • Utveckling av arbetssätt och samarbete med elevcoacher
 • Utveckling av hur skolan kan arbeta både kort- och långsiktigt med förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.
 • Utveckling av tydliga strukturer och rutiner i förskolan och i skolan så att lärare och pedagoger kan bedriva undervisning i en trygg och stimulerande arbetsmiljö.

Lista på skolor och förskolor som vi samarbetar eller har samarbetat med

Se karta med markerade huvudmän sorterade på urvalsomgång

Ladda ner karta (senast uppdaterad i oktober 2018)PDF (pdf, 9 MB)

Hitta huvudmän i bokstavsordning A - Ö

Välj och klicka på en bokstav för att se förskolor och skolor för respektive huvudman.

A

Al-Risalah Skandinaviska Stiftelse

Alsalamskolan

Alvesta kommun

Grönkullaskolan F - 6 och Hagaskolan 7 - 9.

Alzahráa Akademi AB, Stockholm

Arboga kommun

B

Bergs kommun

Borås kommun

Bodaskolan 1 - 6 och 7 - 9, Ekarängsskolan, Erikslundsskolan 7 - 9 och F - 6, Målsrydsskolan, Norrbyskolans förskola, Norrbygårdens förskola och Särlaskolan 7 - 9 samt F - 6.

Botkyrka kommun

Björkhaga skola, Brunnaskolan, Fittjaskolan Botkyrka Norra, Förskolan Ametisten, Förskolan Gullvivan, Förskolan Humlan, Förskolan Ugglan, Förskolan Vallmon, S:t Botvids gymnasium och Storvretskolan.

Boukefs privatskola AB

Boukefs Privatskola

Boxholms kommun

Stenbocksskolan F - 3 och 4 - 9 samt Åsboskolan F - 3.

Burlövs kommun

C

Cybergymnasiet i Göteborg AB

Cybergymnasiet Göteborg.

Cybergymnasiet Sthlm AB

Cybergymnasiet Stockholm.

D

Dialogskolan, Stockholm Lära AB, Stockholm

E

Edinit AB

International IT College of Sweden, Gothenburg, International IT College of Sweden, Stockholm.

Emmaboda kommun

Bjurbäcksskolan 7 - 9.

Eskilstuna kommun

Skiftingehus F - 9, Rinmangymnasiet Gymnasiesärskola, Stålöforsskolan 7-9, Årbyskolans grundsärskola, Tallåsens förskola, Fröslundavägens förskola, Lagrådsgatans förskola och Nyforsgatans förskola.

F

Falköpings kommun

Ållebergsgymnasiet C, Kyrkerösskolan AC och BD, samt Gudhemsskolan.

Forsviks friskola, Karlsborg

Föreningen Al-Noor Al-Islamia

Kunskapsljuset

G

Gullspångs kommun

Göteborgs kommun

Angeredsgymnasiet 1, Angeredsgymnasiet 2, Bergsjöskolan 7 - 9, Burgårdens utbildningscentrum 1, Burgårdens utbildningscentrum 3, Burgårdens utbildningscentrum 5, Hjällboskolan 6 - 9, Lövgärdesskolan 4 - 9, Sandeklevsskolan 1, Sandeklevsskolan 2, Sjumilaskolan f-3, Sjumilaskolan A, Sjumilaskolan B, Svartedalsskolan A samt Svartedalsskolan B, Förskolan Blåsvädersgatan, Förskolan Dimvädersgatan, Förskolan Skolspåret 77, Förskolan Hammarkroken 1 och Förskolan Merkuriusgatan 75.

H

Halmstad kommun

Andersbergsskolan 1, Andersbergsskolan 2, Östergårdsskolan 1, Östergårdsskolan 2, Östergårdsskolan 3 och Östergårdsskolan 4.

Hamnaskolan, Elithan AB, Söderhamn

Haninge kommun

Kvarnbäcksskolan, Brandbergsskolan samt Söderbymalmsskolan.

Helsingborgs kommun

Dalhemsskolan F - 9, Påarps skola F - 9 och Västra Berga skola F - 9.

Hylte kommun

Kråkebergsskolan (fd Örnaskolan 1), Örnaskolan 2 och Örnaskolan 3.

Hässleholms kommun

Hästvedaskola åk F - 3, Hästvedaskola åk 4 - 9 och Ljungdalaskolan F - 6.

I

-

J

Järfälla kommun

Tallbohovskolan, Aspnässkolan och Nybergsskolan.

Jönköpings kommun

Alfred Dalinskolan, Birka förskola, Huluängs förskola, Kohagens förskola, Råslättsskolan, Storängens förskola, Vintergrönans förskola och Ängsforsens förskola.

K

Katrineholms kommun

Järvenskolan 1, Nyhemsskolan F - 6 och Skogsborgsskolan.

Kristinehamns kommun

Hacklehemsskolan 1 - 6 grundsärskola, Presterudsgymnasiet och Stenstalidskolan 7 - 9 grundsärskola.

Kumla kommun

Malmens skola F - 5.

L

 

Landskrona kommun

Pilängsskolan, Dammhagskolan, Seminarieskolan, Förskolan Pilängsgården, Kulturförskolan Plantan, Förskolan Lundegården och Förskolan Juno.

M

Malmö kommun

Augustenborgsskolan, Balders förskola, Gånglåtens förskola, Hyllievångens förskola, Johannesskolan, Kirsebergsskolan, Rörsjöskolan 2 Zenith, Triangelns förskola och Vitklintens förskola.

Marks kommun

Marks gymnasieskola och Ängskolan.

Mjölby kommun

Egebyskolan L, Trojenborgsskolan MH, Mjölby gymnasium 2, och Kyrk grundsärskola.

Mora kommun

Morkarlbyhöjdens skola 7 - 9, Noretskolan F - 6 grundsärskola och Noretskolan 7 - 9.

Munkfors kommun

Forsnässkolan 4 - 9 och Munkerudsskolan F - 3.

Mönsterås kommun

Krungårdsskolan F - 6 och Krungårdsskolan 7 - 9.

N

Nordanstigs kommun

Bergsjö skola 4 - 6 och Bergsjö centralskola.

Norrköpings kommun

Djäkneparksskolan 1, Klingsborgsskolan 1 + 2, Gustaf Adolfsskolan och Söderporten 1 + 4.

Nynäshamns kommun

Sunnerbyskolan F - 9, Vanstaskolan F - 3, Vanstaskolan 4 - 9 och Olympicaskolan, Hedemora.

O

Olympica AB

Olympicaskolan

Osby kommun

Ovanåkers kommun

Alftaskolan F - 6, Alftaskolan 7 - 9, Celsiusskolan F - 6 och Celsiusskolan 7 - 9.

P

Partille kommun

Björndammens skola 5 - 9 och F - 4, Furulunds skola F - 5, Partille Gymnasium Nat.prg.och OM.

Profilskolan, UNI-Partner, Stockholm

Q

-

R

Robertsfors kommun

Tundalsskolan 4 - 6 och Tundalsskolan 7 - 9.

S

Skara kommun

Gällkvistskolan och Katedralskolan Skara Ro B, C och D.

Skellefteå kommun

Auraskolan, Bolidenskolan F - 6, Bolidenskolan 7 - 9, Furuskolan, Örjansskolan 3 - 5 och Örjansskolan 6 - 9.

Skövde kommun

Eriksdalsskolan 862 och 863, Helenaskolan 857 och 858, Rydskolan 847, 861 och 867, Stöpenskolan samt Tidanskolan.

Smedjebackens kommun

Sollefteå kommun

Stockholms kommun

Hjulsta grundskola F - 9, Husbygårdsskolan och Akalla grundskola.

Strängnäs kommun

Karinslundsskolan, Paulinska skolan, Stallarholmsskolan och Åkerskolan.

Strömsunds kommun

Centralskolan Hoting, Fjällsjöskolan, Frostviksskolan och Vattudalsskolan.

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Fryshusets Gymnasium

Sundsvalls kommun

Hagaskolan 7 - 9, Nivrenaskolan 7 - 9 och Sundsvalls gymnasiesärskola Hedbergska 4.

Säters kommun

Södertälje kommun

Blommans förskola, Lina grundskola F - 9, Lärkans förskola, Odalens förskola, Ronnaskolan F - 9, Rösberga förskolecenter, Skeppets förskola, Torekällgymnasiet och Täljegymnasiet.

Sölvesborgs kommun

Bokelundsskola H, Mjällbyskola H och Mjällbyskola LM.

T

Tanums kommun

Tanumskolan 4-6 och 7-9, Tanums gymnasium, Hamburgsundskolan 6-9.

Thoréngruppen AB

Tibro kommun

Nybroskolan grundskola och grundsärskola.

Tierps kommun

Örbyhus skola och Bruksskolan

Tranemo kommun

Tranängsskolan 7 - 9 och Tranängsskolan grundsärskola.

Trollhättans kommun

Frälsegårdsskolan F - 6, Kronans skola F - 6, Kronans skola 7 - 9, Lextorpsskolan F - 6, Sylteskolan F - 6, Sylteskolan 7 - 9, Fölets förskola, Blåvingens förskola, Myrtuvans förskola, Vällingklockans förskola och Tistelångens förskola.

Töreboda kommun

U

Uddevalla kommun

Ramnerödsskolan, Västerskolan 4 - 7 och 8 - 9 samt Norgårdenskolan 7-9.

Uppvidinge kommun

V

Vetlanda kommun

Vingåkers kommun

Slottsskolan F - 6 och 7 - 9.

Vimmerby kommun

Väringaskolan, Sigtuna

Värnamo kommun

Finnvedens gymnasium 1, 2 och 4.

Västerås kommun

Växjö kommun

Braås skola F - 9, Lammhults skola F - 9 och Söraby skola F - 6.

W

-

X

-

Y

-

Z

-

Å

-

Ä

Älmhults kommun

Haganässkolan 1, Gemöskolan, Linnéskolan 1 och 2, Haganässkolan 2 och 3.


Ö

Örebro kommun

Almgårdens förskola, Apelgårdens förskola, Förskolan Musikanten, Mellringeskolan F - 6, Nybackens förskola, Vivallaskolan F - 3, Vivallaskolan 4 - 6, Västra Engelbrektsskolan F - 6, Västra Engelbrektsskolan 7 - 9 och Ökna förskola.

Östersunds kommun

Körfältsskolan, Parkskolan 1-2 och Torvallaskolan.

Senast uppdaterad 07 november 2018