Samverkan för bästa skola

Här hittar du information om, och exempel på hur vi arbetar med riktade insatser inom Samverkan för bästa skola tillsammans med utvalda huvudmän, förskolor och skolor.

Bild på fyra glada elever på en skolgård. Eleverna tittar rakt in i kameran.
Konkreta tips

Samverkan i kort version

 • Vi väljer ut och erbjuder stöd till huvudmän vars skolor har låga kunskapsresultat och som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand.
 • Vi väljer även ut och erbjuder stöd till förskolor med svåra förutsättningar.
 • Vårt uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och huvudmannen (kommunen eller förskolans/skolans styrelse om det är en fristående förskola/skola) i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter sina specifika mål och behov.

Under tre år erbjuder vi utvalda huvudmän personlig kontakt och stöd genom samverkan för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Arbetet utgår från olika dialogmetoder och stöd som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Under de första terminerna stödjer vi huvudmannen och de utvalda verksamheterna med att beskriva och analysera sin verksamhet. Även barn och elever ska få möjlighet att tycka till. Under arbetet utformas en nulägesanalys och en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen utformar verksamheterna mål för förbättringsarbetet.

Skolverket och lärosäten samverkar kring att ge verksamheterna förbättringsstöd i sin verksamhetsutveckling utifrån identifierade behov. Förbättringsstödet utformas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Konkreta tips

Samverkan steg för steg

Erbjudande om att delta i Samverkan för bästa skola

Vi väljer ut och erbjuder stöd till huvudmän vars skolor har låga kunskapsresultat och som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Vi väljer även ut och erbjuder stöd till förskolor med svåra förutsättningar. Endast de huvudmän som får ett erbjudande om att delta kan medverka i Samverkan för bästa skola.

Huvudmannen beslutar om att delta

När huvudmannen har beslutat att delta, beslutar Skolverket om stöd och tecknar en överenskommelse (ÖK1) med huvudmannen om ansvar och roller. Överenskommelsen omfattar samverkan med Skolverket under nulägesanalysfasen och framtagandet av åtgärdsplan. Skolverket tilldelar huvudmannen medel till att täcka en del av kostnader för arbetet under denna första fas.

Överenskommelse 1 (ÖK 1)

I överenskommelsen anges

 • under vilken tidsperiod som arbetet med nulägesanalysen och framtagandet av åtgärdsplanen ska genomföras,
 • vilka ansvar och åtaganden Skolverket och huvudmannen har,
 • Skolverkets finansiering av insatser och utbetalning av bidrag under nulägesanalysfasen,
 • hur huvudmannen ska redovisa och återbetala oförbrukade medel,
 • vad som sker vid brister och återkrav,
 • och vilka utvärderingar huvudmannen åtar sig att genomföra samt vad som gäller vid ändringar och tillägg.

Delaktighet

Samverkan med Skolverket sker via utsedda analysgrupper vilka representerar de olika verksamheterna som deltar från huvudmannen. Deltagarna i gruppen på förvaltningsnivå utses av förvaltnings/styrelsenivå eller motsvarande. Deltagarna i grupperna på verksamhetsnivå utses av respektive rektor. Analysgrupperna är centrala för att skapa delaktighet i verksamheterna under arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan.

Grupperna träffar Skolverkets processtödjare cirka var tredje vecka under ungefär tre timmar per tillfälle. Processtödjarna kommer att utgöra analysgruppens personliga kontakt med Skolverket under samverkansperioden. Mellan mötena med Skolverket planerar, genomför och följer grupperna upp arbetet lokalt så att övriga pedagoger är delaktiga i samverkan.

Arbetet börjar med en nulägesanalys

Under första delen av samverkan stödjer Skolverkets processtödjare förskolorna, skolorna och huvudmännen i att undersöka och analysera sin verksamhet i en nulägesanalys. Modellen för nulägesanalysen som vi använder är även ett sätt att arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet. Syftet är att analysarbetet i förlängningen bidrar till att resultaten och likvärdigheten ökar.

Skolans nulägesanalys

I nulägesanalysen för skolan analyseras olika resultat och andra underlag för att identifiera problem som är kopplade till elevernas resultat och måluppfyllelse samt orsakerna till problemen. Orsaker kan till exempel handla om hur verksamheten är organiserad, hur undervisningen ser ut eller hur olika beslutsnivåer följer upp och analyserar data.

Förskolans nulägesanalys

I nulägesanalysen för förskolan analyseras dokumentation av verksamheten och andra underlag för att identifiera problem som är kopplade till måluppfyllelsen samt orsakerna till problemen. Orsaker kan till exempel handla om undervisningen och andra processer samt de förutsättningar som förskolan har för att driva sin verksamhet.

Huvudmannens nulägesanalys

I nulägesanalysen för huvudmannen analyseras förskolors och skolors resultat och måluppfyllelse. Detta görs i syfte att identifiera vilka orsaker till problem som går att spåra till huvudmannens arbetsprocesser. Orsaker kan till exempel handla om hur huvudmannens arbetsprocesser och organisation för stöd och styrning påverkar förskolor och skolors resultat.

Från nulägesanalys via åtgärdsplan till överenskommelse 2

Utifrån nulägesanalysen utformas en åtgärdsplan med utvecklingsområden för förbättringsarbetet. Inom utvecklingsområdet formulerar verksamheterna vilken/vilka insatser verksamheterna behöver genomföra för att åtgärda orsakerna som är identifierade i nulägesanalysen.

Problemen som är identifierade i nulägesanalysen är utgångspunkten i skapandet av åtgärdsplanen. I åtgärdsplanen formuleras vilka förväntade effekter man vill se i förhållande till nationella mål när insatserna har åtgärdat orsakerna.

Huvudmannen prioriterar tillsammans med Skolverkets processtödjare och med stöd av lärosäten vilka insatser i form av förbättringsstöd som behöver genomföras för att nå målen i åtgärdsplanen. Skolverket beslutar om vilka av de framtagna insatserna som finansieras av Skolverket. Därefter upprättas en överenskommelse (ÖK 2) mellan Skolverket och huvudmannen som pågår under hela samverkansperioden.

I överenskommelsen anges under vilken tidsperiod som insatserna ska genomföras.

I överenskommelsen anges även

 • I vilken mån Skolverket finansierar insatserna,
 • villkor för hur eventuella tilldelade medel ska användas och utbetalningar av bidrag,
 • hur huvudmannen ska delredovisa, slutredovisa samt återbetalning av oförbrukade medel,
 • vad som sker vid brister och återkrav,
 • och vilka utvärderingar huvudmannen åtar sig att genomföra samt vad som gäller vid ändringar och tillägg.

Från överenskommelse 2 till insatser i form av förbättringsstöd

Verksamheterna får stöd i förbättringsarbetet genom insatser som utgår från de mål som är identifierade i åtgärdsplanen. Insatserna utgår från vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Det genomförs ofta i form av förbättringsstöd från ett lärosäte eller genom något av Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram.

Uppföljning under genomförandet av insatser

Under genomförandet av insatserna följer huvudmannen tillsammans med Skolverkets processtödjare regelbundet upp hur utvecklingen mot de identifierade målen i verksamheternas åtgärdsplaner går. Uppföljningen sker varje termin i form av möten och skriftliga delredovisningar samt en slutredovisning efter avslutad samverkan.

Forskning och fördjupning

Lista på skolor och förskolor som vi samarbetar eller har samarbetat med

Se karta med markerade huvudmän sorterade på urvalsomgång

Ladda ner karta (senast uppdaterad i augusti 2023) Pdf, 750 kB.

Reportage och intervjuer med medverkande i Samverkan för bästa skola

Skolformer/verksamheter som kan beröras hos utvalda huvudmän

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Fritidshem
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola

Konferenser och seminarier under samverkansperioden

Under samverkansperioden skapas möjlighet för ett erfarenhetslärande i form av utbyte mellan deltagande huvudmän i samma urval, samt föreläsningar som bygger på vetenskaplig grund. Till konferensen och seminarierna bjuder vi in enskilda och kommunala huvudmän exempelvis politiker, styrelseledamöter, tjänstemän eller motsvarande samt skolledare på de utvalda förskolorna och skolorna.

Upptaktskonferens

I början av samverkan arrangerar vi en upptaktskonferens. Syftet med konferensen är att lägga grunden för ett långsiktigt förbättringsarbete genom att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete och om vikten av ett fungerande samspel inom och mellan styrkedjans olika delar. Målet är att deltagarna ska få ökade kunskaper om att följa upp, analysera och utveckla verksamheten utifrån nationella mål.

Uppföljningsseminarium

I mitten av samverkan arrangerar vi ett uppföljningsseminarium. Syftet med seminariet är att dela lärande exempel på verksamhetsförbättring, belysa framgångsfaktorer och svårigheter samt hur dessa har hanterats. Målet är att deltagarna ska få nya insikter och lärdomar för det egna förbättringsarbetet och synliggöra den egna processen.

Avslutnings- och framtidsseminarium

I slutet av samverkan arrangerar vi ett avslutnings- och framtidsseminarium. Syftet med seminariet är att synliggöra effekter på resultat i förhållande till de nationella målen och dela lärdomar samt lägga grunden för långsiktighet och fortsatt arbete samt fokusera på huvudmannens uppdrag och ansvar i det långsiktigt hållbara förbättringsarbetet.

Mer om processen

Baspresentation om Samverkan för bästa skola Pdf, 2 MB.

Mall för nulägesanalys förskola Word, 484 kB.

Mall för nulägesanalys skola Word, 160 kB.

Mall för nulägesanalys huvudman Word, 220 kB.

Mall för åtgärdsplan Word, 2 MB.

Mall för delredovisning Word, 2 MB.

Mall för slutredovisning Word, 2 MB.

Ansvar

Roller och ansvar inom Samverkan för bästa skola

Huvudman äger processen under samverkansperioden, ansvarar för att förankra arbetet i organisationen och skapa förutsättningar för delaktighet i arbetets genomförande.

Rektor ansvarar för att arbetet förankras på förskolan/skolan och skapar förutsättningar för delaktighet i arbetets genomförande

Analysgruppen driver tillsammans med rektor/förvaltningschef eller motsvarande processen under nulägesanalysen och under formuleringen av åtgärdsplanen med kollegor på förskolan/skolan.

Lärare, förskollärare, övriga medarbetare är delaktiga i processen under samverkansperioden och skapar förutsättningar för barns och elevers delaktighet.

Skolverket stödjer arbetet under samverkansperioden, bidrar och utgår från beprövad erfarenhet vetenskapligt perspektiv, ekonomiskt stöd.

Skolverkets processtödjare stödjer huvudmannens grupper under samverkansperioden med två personliga kontakter. Dessa kontakter kallar vi processtödjare.

Lärosäten bidrar med vetenskapligt perspektiv och genomför förbättringsstödet i form av insatser enligt överenskommelser.

Forskning och fördjupning

Vill du veta mer om förbättringskapacitet och utbildningskvalitet?

Läs artikeln "Förbättringskapacitet och utbildningskvalitet som skolledares angelägenhet". Länk till annan webbplats.

Regeringsuppdraget

På Regeringskansliets webbplats finns hela regeringsuppdraget beskrivet gällande Samverkan för bästa skola.

Besök regeringen.se Länk till annan webbplats.

Så utvärderar vi Samverkan för bästa skola

Skolverkets utvärdering av Samverkan för bästa skola

Skolverket har genomfört en utvärdering av Samverkan för bästa skola. I utvärderingen har vi följt de huvudmän och skolenheter som Skolverket valde ut 2017 i deras deltagande i insatsen under tre år.

Syftet med utvärderingen är dels att undersöka och bedöma hur genomförandet av Samverkan för bästa skola har fungerat i praktiken. Dessutom undersöker och bedömer utvärderingen utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet hos de berörda huvudmännen och skolenheterna.

Vi utvärderar genomförandet och Skolverkets stöd

I utvärderingen följer vi de aktuella huvudmännen och skolenheternas arbete under samverkansperioden. Vi undersöker med både enkäter och intervjuer hur de uppfattar olika stadier av vårt samarbete inom Samverkan för bästa skola. Detta gör vi för att identifiera eventuella behov av förändringar och förbättringar i Skolverkets stöd men också för att fånga upp kortsiktiga effekter av den samverkan som sker mellan Skolverket och de berörda huvudmännen och skolenheterna.

Vi utvärderar huvudmännens och skolenheternas utveckling

Efter att huvudmännen och skolenheterna har avslutat sitt deltagande i Samverkan för bästa skola har vi utvärderat hur de aktuella huvudmännens och skolornas verksamheter har förändrats. Vi har undersökt hur utvecklingen av deras systematiska kvalitetsarbete har sett ut och hur de arbetar med utveckling efter att Samverkan för bästa skola har avslutats. Vi undersöker detta både genom enkäter och intervjuer med företrädare för huvudmännen och skolenheterna.

Underlaget vi har fått från processutvärderingen stödjer Skolverket i att utveckla och förbättra stödet till huvudmän och skolenheter som deltar i Samverkan för bästa skola.

Rapporten från utvärderingen färdigställdes 2022 och överlämnades till Utbildningsdepartementet. Skolverket arbetar nu med att ta fram en plan för fortsatt utvärdering av arbete och resultat inom Samverkan för bästa skola.

Skolverkets rapport Utvärdering av Samverkan för bästa skola 2022 Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad 24 augusti 2023