Från ansökan tills du får ett beslut

Här kan du läsa om vad som händer efter att du har skickat in din ansökan.

Skolverket kontaktar dig via din digitala brevlåda

Bekräftelse, information i ditt ärende och beslut skickar vi i första hand till din digitala brevlåda och i andra hand hem till dig. Exempel på digitala brevlådor är Kivra och Min myndighetspost. En digital brevlåda är alltså enda sättet att ta emot information och beslut från Skolverket i digital form. Om du inte har en kan du skaffa en på DIGG - Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Digital post för dig som privatperson, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

När får jag ett beslut?

Om du har en utländsk utbildning är handläggningstiden oftast cirka 12–16 veckor. Hur lång tid det tar beror på vilken utbildning du har, vilka behörigheter du ansökt om och om Universitets- och högskolerådet behöver kontakta myndigheter i det land du utbildade dig i.

Om det tar längre tid än 6 månader för oss att handlägga din ansökan kan du begära att få ett beslut. Det måste du göra via mejl eller post. Du har rätt att göra en sådan begäran och få den prövad en gång. Vi gör en bedömning av din begäran inom 4 veckor.

Vad händer efter jag skickat in min ansökan?

1. Vi registrerar och kontrollerar din ansökan

När du skickar in din ansökan registrerar Skolverket den så fort vi kan men det kan ta en vecka innan den registreras.

När vi registrerar din ansökan skickar vi ut information till dig. I informationen finns ditt ärendenummer, ett försättsblad och information om betalning.

Vi kontrollerar att du har skickat in alla handlingar och att de uppfyller de krav som finns. Om vi upptäcker att något saknas kontaktar vi dig.

När din ansökan är komplett skickar vi den till Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning.

Skolverket arkiverar dina handlingar.

2. UHR bedömer din utländska utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer om din utbildning är en utbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Den utländska utbildningen måste motsvara en svensk utbildning. UHR kan också kontakta universitetet där du utbildade dig.

UHR skickar sin bedömning av din utbildning till Skolverket. Skolverket informerar dig om din utbildning motsvarar en svensk utbildning eller om du behöver komplettera din ansökan.

Om du skickar in fler utländska handlingar, innan Skolverket har fattat ett beslut, skickar Skolverket dem till UHR för bedömning. Det innebär att det kan ta längre tid att handlägga din ansökan.

3. Vi gör en samlad bedömning av din ansökan

Skolverket gör en samlad bedömning av UHR:s yttrande om din utländska utbildning och av dina svenska meriter. Skolverket kontaktar dig om du behöver skicka in fler uppgifter eller handlingar.

4. Vi fattar ett beslut

Vi fattar ett beslut och skickar det till dig.

Om Skolverket ber dig komplettera din ansökan

Om det är något som fattas i din ansökan kontaktar vi dig.

Du har två veckor på dig att skicka in en komplettering med de handlingar som krävs. Skolverket fattar inte beslut i ditt ärende före det datum som står i kompletteringen. Om du inte hinner skicka in handlingarna i rätt tid kan vi förlänga tiden. Då behöver du kontakta oss. Om du inte har fler handlingar att komplettera med, behöver du inte göra någonting.

Skicka dina handlingar hit

Du kan skicka dina handlingar med vårt kompletteringsformulär eller med vanlig post. Skicka in dina handlingar som pdf.

Kompletteringsformulär Länk till annan webbplats.

Vanlig post:

Skolverket
Box 758
981 27 Kiruna

Om du själv vill komplettera din ansökan

Du kan själv skicka in handlingar till oss efter att du har ansökt, så länge vi inte har fattat ett beslut. Tänk på att du inte ska göra en ny ansökan.

Skicka dina handlingar hit

Du kan skicka dina handlingar med vårt kompletteringsformulär eller med vanlig post.

  • När du använder vårt kompletteringsformulär behöver du ange ditt ärendenummer. Skicka in dina handlingar som pdf.
  • Om du skickar in handlingarna med post – använd försättsbladet du fått från Skolverket. Försättsbladet måste ligga överst bland dina handlingar.

Kompletteringsformulär Länk till annan webbplats.

Vanlig post:

Skolverket
Box 758
981 27 Kiruna

Vad händer efter beslutet?

När vi har fattat ett beslut skickar vi det till dig.

Om du får legitimation

När du har fått din legitimation registrerar vi dina behörigheter i lärar- och förskollärarregistret.

Om du inte får legitimation

Om du inte får en legitimation kan det bero på att du inte har en utbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Det kan också bero på att din utbildning som lärare inte uppfyller alla krav för att få legitimation. Med utbildning som lärare, förskollärare och fritidspedagog menar Skolverket en utbildning med pedagogisk inriktning som förbereder för läraryrket i utbildningslandet.

Om du inte har fått behörighet i något eller några av de ämnen som ingår i din utbildning beror det på att något saknades i din utbildning.

Om du har en utbildning från EU, EES eller Schweiz gör Skolverket en bedömning av dina yrkeskvalifikationer när vi bedömer om du kan få legitimation.

Skolverket kan erkänna dina yrkeskvalifikationer som lärare eller förskollärare, men ändå inte ge dig legitimation. Detta gör vi om din utbildning inte uppfyller alla krav för att du ska kunna få legitimation. Du får då ett Beslut om legitimation och yrkeskvalifikationer med villkor.

I beslutet kommer det att stå att du behöver göra vissa kompensationsåtgärder för att din utbildning inte uppfyller alla krav. Det kan handla om att läsa kompletterande högskolestudier, visa att du har arbetat som lärare (en så kallad anpassningsperiod) eller göra ett lämplighetsprov.

Lämplighetsprov, Stockholms universitets webbplats Länk till annan webbplats.

När du har gjort din kompensationsåtgärd behöver du skicka in intyg till Skolverket som visar att du gjort det. Du skickar intygen via mejl.

Om din utbildning inte uppfyller alla krav för att du ska få legitimation som lärare eller förskollärare fattar Skolverket beslut om att avslå din ansökan. Då kommer det att stå i beslutet vad du behöver göra för att komplettera din utbildning. Det kan handla om att läsa kompletterande högskolestudier eller visa att du har arbetat som lärare.

När du har gjort din komplettering behöver du ansöka om legitimation igen och göra en ny ansökan. Tillsammans med din ansökan ska du skicka in intyg över dina studier eller intyg att du har arbetat som lärare. De handlingar du skickat in tillsammans med din tidigare ansökan behöver du inte skicka in igen.

Om du vill komplettera din utbildning med studier i Sverige

Om du vill komplettera din utbildning med studier kan du kontakta utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV). De erbjuder kompletterande utbildning för personer som har en utländsk utbildning som lärare eller förskollärare. Du kan också kontakta studievägledningen vid ett universitet eller en högskola som erbjuder lärar- eller förskollärarutbildningar. Universitetet eller högskolan kan bedöma om du kan tillgodoräkna dig något av dina utländska studier.

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV), studera.nu Länk till annan webbplats.

Sök efter utbildningar, studera.nu Länk till annan webbplats.

Så här överklagar du

Om du tycker att Skolverket har fattat fel beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in senast tre veckor efter att du har tagit emot beslutet. Du överklagar genom att skriva till Skolverket och motivera varför du inte är nöjd med beslutet. Överklagan ska innehålla

  • ditt ärendenummer
  • hur du tycker att beslutet borde ändras
  • varför du tycker att beslutet borde ändras.

Om du överklagar beslutet prövar Skolverket först om vi kan ändra beslutet. Skolverket lämnar alltid över ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Skicka eller lämna in överklagan till:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Du kan också mejla.

E-post: skolverket@skolverket.se

Register över legitimerade lärare och förskollärare

Skolverket har ett register över alla legitimerade lärare och förskollärare. Registret används av huvudmän, rektorer och Skolinspektionen för att ta reda på om en lärare eller förskollärare har legitimation och behörighet.

Begär utdrag ur lärar- och förskollärarregistret

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida