Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
217 träffar
 • ANDT(S) Alkohol

  Materialet om alkohol består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör alkohol. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

 • ANDT(S) Dopning

  Materialet om dopning består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör dopning. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

 • ANDT(S) Narkotika

 • ANDT(S) Spel om pengar

  Materialet om spel om pengar består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör spel om pengar. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

 • ANDT(S) Tobak

  Materialet om tobak består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör tobak. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

 • Apl under coronapandemin

  I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det kan gå att skjuta fram apl i tid eller genomföra utbildningen på annan plats.

 • Arbeta formativt med öppna laborationer

  ”Fungerar verkligen antirynkkräm?” När eleverna ställer egna frågor och söker svar genom att planera och genomföra öppna laborationer kan de se nyttan med kemi. Men de behöver en hel del hjälp på vägen.

 • Arbeta förebyggande i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet under covid-19 pandemin

  För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid 19 pandemin

  För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

  För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta med entreprenörskap i grundskolan

  Entreprenörskap i grundskolan innebär att du som lärare planerar och genomför elevaktiv undervisning där eleverna tränar på att lösa problem på kreativa sätt, att pröva och ompröva sina idéer och ta dem till handling. Detta förbereder dem både för arbetslivet och skapar möjligheter för att vara en aktiv samhällsmedborgare.

 • Arbeta med skolans värdegrund

  När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd. Det här materialet visar hur kunskaper och värden hänger ihop.

 • Arbeta som förstelärare och lektor

  Att som förstelärare eller lektor driva kollegialt lärande på skolan är en tydlig framgångsfaktor för lokal skolutveckling. På denna sida lyfts fler möjligheter med karriärlärare fram. Här finns även filmer och poddar, samt viktiga satsningar som du kan ha nytta av.

 • Att ge lärare kompetensutveckling och stöd är viktigt för studieron

  Ett tydligt ledarskap i klassrummet främjar studiero. Därför kan kompetensutveckling i ledarskap vara viktigt för att säkerställa studiero. Här finns förslag på hur rektorer kan skapa förutsättningar för det.

 • Att göra elever delaktiga i arbetet med ordningsregler kan främja studiero

  Ordningsreglerna är en viktig del i arbetet med att främja studiero. För att reglerna ska bli meningsfulla för eleverna ska eleverna vara med i att utarbeta dem. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd i grundskole- och gymnasieutbildning

  Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

 • Barns integritet i förskolan

  Alla barn i förskolan ska få utveckla sin identitet och känna sig trygga i den. De ska också få möjlighet att utveckla en medvetenhet om sin kroppsliga och personliga integritet. Här finns förslag på hur du kan arbeta för att stärka barnens integritet i förskolan.

 • Bedömning och betygssättning – podcast och diskussionsfrågor

  Att samarbeta kring frågor om bedömning och betygssättning har visat sig vara ett betydelsefullt redskap för ökad likvärdighet. Lyssna på ett eller flera avsnitt i vår podcastserie om bedömning och betyg och diskutera med dina kollegor.

 • Betyg och bedömning på distans

  Här får du vägledning om hur du kan tänka kring bedömning inför betygsättning när undervisningen sker på distans på grund av coronapandemin.

 • Bidra till språkutveckling hela dagen

  Vikten av att hitta språket och bidra till språkutveckling under hela dagen handlar om betydelsen av att kartläggning präglas av lyhördhet för elevernas olika erfarenheter, behov och intressen och att eleverna ges möjlighet att få visa sitt kunnande på olika sätt och i olika situationer. Innehållet tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket.

 • Biologi: Att arbeta med kontroversiella frågor

  Det här stödet bygger på Europarådets material "Undervisa om kontroversiella frågor" och det riktar sig till dig som är lärare i biologi.

 • BRUK – verktyg för självskattning

  Bruk är ett verktyg för självskattning som kan användas i kvalitetsarbetet. Självskattningen ger insikt om vilken grad av måluppfyllelse och vilka kvaliteter verksamheterna har i förhållande till de nationella styrdokumenten.

 • Concept cartoons i matematik

  Här har vi samlat concept cartoons i matematik för grundskolan årskurs 1–9. Med tecknade bilder kan du väcka elevernas intresse, skapa diskussioner och stimulera elevernas matematiska resonemang.

 • Concept cartoons i naturvetenskap

  Med concept cartoons eller begreppsbubblor får du igång elevernas diskussioner om naturvetenskapliga fenomen och sammanhang. Här har vi samlat allt material med concept cartoons inom naturvetenskap för grundskolan.

 • Delaktighet – rättighet och möjlighet för flerspråkiga elevers vårdnadshavare

  Vårdnadshavares delaktighet i sina barns skolgång har stor betydelse för elevernas lärande, kunskaps- och identitetsutveckling. Samtidigt visar forskning på att flerspråkiga elevers vårdnadshavare inte får möjlighet till fullgod delaktighet, oftast på grund av språkbarriärer och olika förhållningssätt från såväl lärares som vårdnadshavares sida.

 • Den pedagogiska miljön i förskoleklass

  Beroende på elevers behov behöver den pedagogiska miljön formas och omformas. Det kan handla om aspekter som ljud, visuella intryck eller möjlighet till avskildhet men också om att skapa en socialt inkluderande miljö.

 • Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling i F-åk 3

  Dialogduken hjälper dig och dina kollegor i arbetet med att tidigt fånga och kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling i förskoleklassen och lågstadiet. Den kan också bidra till att ni utvecklar en samsyn om vad tidiga stödinsatser kan innebära. Dialogduken vänder sig till dig som är förskollärare i förskoleklass, lärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare och specialpedagog.

 • Digital kompetens i fritidshemmet

  Här hittar du som arbetar i fritidshemmet stöd och inspiration för arbete med digital kompetens. Materialet innehåller exempel från olika verksamheter och tillhörande diskussionsfrågor.

 • Digital kompetens i musikämnet

  Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera musiklärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Digital kompetens och bild

  Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera bildlärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Digital kompetens och samhällskunskap

  Barn och elever behöver utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar både individen och samhället. Det kan ämnet samhällskunskap bidra till.

 • Digital kompetens och slöjd

  Att använda digitala verktyg och digital teknik i slöjdundervisningen ger nya möjligheter. Här ser du vilka förändringarna i kursplanen är, och hur du kan arbeta för att höja den digitala kompetensen hos eleverna i slöjden.

 • Digitala resurser i studiehandledning på modersmål

  Du som är studiehandledare har ett viktigt uppdrag i att stötta flerspråkiga elever på deras starkaste språk. Det är av avgörande betydelse för elevernas skolframgång när de kan använda sitt starkaste språk för att lära och visa sina kunskaper. I en allt mer digitaliserad skola kan webbresurser, digitala enheter, funktioner i mjukvaror och appar fungera som stöd för att stärka och utveckla elevernas språk och kunskaper.

 • Digitala verktyg och viktiga iakttagelser i idrott och hälsa

  Det här material riktar sig till dig som är intresserad av hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning. Innehållet utgår även från de viktigaste iakttagelserna i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9. Genom egna reflektioner utifrån praktiknära exempel och forskning kan du skapa en lokal utvecklingsplan.

 • Digitalisering i förskolan - för dig som rektor

  I det här utbildningspaketet får du som rektor ett exempel på hur du kan organisera och anpassa implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen för din verksamhet med hjälp av ett urval av vårt stöd. Det tar ca 75 minuter att genomföra uppgifterna.

 • Diskussionsfrågor om pandemin för elever på gymnasiet

  Barn och unga drabbas av lindrigare symptom vid covid-19 men alla – även barn och unga – bör följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Har dina elever koll på dem?

 • Diskussionsunderlag för arbete med bedömningsstödet Bygga svenska

  Det här diskussionsunderlaget vänder sig till lärare som undervisar nyanlända, både på grundläggande nivå (steg 1–3 i Bygga svenska) och avancerad nivå (steg 4–5 i Bygga svenska). Diskussionsunderlaget kan även användas på gymnasiet.

 • Distansundervisning för nyanlända och elever på introduktionsprogram och vuxenutbildning

  Distansundervisning kan innebära många utmaningar för elever som kan lite eller ingen svenska eller som är ovana vid digitala verktyg.

 • Dokumentation i förskolan

  Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder.

 • Ekosystemtjänster och hållbarhet

  Det vi konsumerar och äter är en del av vattnets och varornas kretslopp. I de här övningarna får eleverna reflektera över olika ekosystemtjänster och vårt förhållande till djur och natur.

 • Elevens tid på apl

  Apl är en del av yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. 

 • Elever som har det svårt hemma

  Många elever har det svårt hemma vilket påverkar skolresultaten. Det här underlaget underlättar för dig och dina kollegor att ge elever med svårigheter hemma bättre förutsättningar att nå målen i skolan.

 • Elevers inflytande och delaktighet i undervisningen kan främja studiero

  När ni gör elever delaktiga i undervisningen ökar deras motivation att lära sig. Det är därför en viktig del i arbetet för att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Ett lärande kollegium

  Att byta erfarenheter och lära tillsammans i arbetslaget kan vara en grund för att utveckla och skapa en likvärdig utbildning för eleverna. Här får du träffa en rektor och några samtalsledare som berättar om sina erfarenheter och tankar kring ett lärande kollegium.

 • Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

  Lärare i alla språk och modersmål – utom svenska som modersmål – inom alla skolformer kan varje år ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Nu finns även Inspirationspriset, för dig som inspirerats av tidigare års språkprojekt.

 • Europeiska språkportfolion

  Med hjälp av Europeisk språkportfolio får både lärare och elever syn på elevernas kunskaper i olika språk. Då är det lättare att fokusera på vad man kan och sätta upp mål för sitt lärande.

 • Examensmålen i fokus och gymnasiearbetet som kvitto

  Vinsterna när lärare går ihop och arbetar ämnesövergripande i sina klasser är många. Tillsammans kan ni ge eleverna rika möjligheter att se helheter och utveckla de förmågor som anges i examensmålen. De blir väl förberedda inför gymnasiearbetet i trean.

 • Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin

  Många upplever att det är en utmaning att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets råd. Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd behöver särskilt uppmärksammas när undervisningen ställer om till fjärr- eller distansundervisning. Pandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare och skolor bör därför tänka på hur stödet bäst kan ges.

 • Flerspråkig utveckling

  Få kunskap om hur den flerspråkiga förmågan utvecklas samt skillnader mellan en- och flerspråkig utveckling. Innehållet fördjupar dina kunskaper i hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov. Materialet tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket.

 • Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

  Att nyanlända elever får använda alla sina språk som resurs är en grund för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ta del av artiklar om till exempel translanguaging, interkulturalitet och praktiska exempel från olika verksamheter i form av text och film.

 • Forskning om Lärlingsutbildning

  Här kan du läsa två forskningsrapporter om lärlingsutbildning. Lärlingscentrum på Skolverket har genomdrivit ett forskningsprojekt tillsammans med Stockholms universitet, för att ta reda på mera fakta om lärlingsutbildning.

 • Fritidshemmets samverkan med hem och vårdnadshavare

  Fritidshemmet har, liksom förskoleklassen och skolan, ett kompensatoriskt uppdrag som innebär en strävan efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utgångspunkten är att familjebakgrund eller vilken skola elever går i inte ska ha betydelse för deras framtid och livschanser.

 • Främja barns och elevers hälsa

  Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barn och elevers välbefinnande. Alla inom verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas.

 • Främja närvaro och förebygga frånvaro

  Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet.

 • Främja studiero genom att motverka kränkande behandling och diskriminering

  När skolan motverkar kränkande behandling och diskriminering ökar elevernas trygghet. Det är en viktig del för arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta. Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

 • Främja studiero genom samarbete mellan lärare och elevhälsan

  Att främja hälsa och förebygga ohälsa hos elever är viktigt för att säkerställa studiero. Rektor behöver därför skapa möjligheter för samverkan mellan elevhälsa och lärare. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Främlingsfientlighet och rasism i vardagen

  Om rasistiska och främlingsfientliga uttryck förekommer i vardagsarbetet på skolan är det viktigt att personal markerar att detta inte är förenligt med skolans värdegrund. Det kan också behövas omedelbara åtgärder för att skydda enskilda elever i dessa situationer.

 • Främlingsfientlighet – läget på vår skola

  Skolan behöver undersöka sin verksamhet på olika sätt för att kunna främja en trygg och stimulerande studiemiljö samt förebygga och motverka kränkningar och ogynnsamma strukturer.

 • Främlingsfientlighet – teori och regelverk

  Skolan ska aktivt motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 • Få stöd att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling

  Barns och elevers språkutveckling är grunden för allt lärande i förskolan och skolan. Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förs­kolor och skolor.

 • Fördjupande texter centrala innehållet i teknik

  Här följer flera texter till stöd för dig som lärare vid planering och genomförande av arbetsområden i teknik. Texterna behandlar någon eller några av innehållspunkterna i det centrala innehållet.

 • Förebygga fusk och plagiering

  Plagiering och andra former av fusk upptäcks då och då ute på skolorna. Digitala verktyg kan underlätta kontrollen av inlämnade texter men ersätter inte lärarens granskning.

 • Förhållningssätt till samverkan med föräldrar

  Isärhållande och partnerskap är två olika principer för relationen mellan hem och skola som finns beskrivet på olika sätt i forskningen. Principerna har också stöd i skolans styrdokument.

 • Förhållningssätt till undervisning och kartläggning

  Fördjupa dig i undervisningens utgångspunkter, lärande och bedömning i ett flerspråkigt perspektiv. Få kunskaper i hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov. Materialet ingår i det samlade stödmaterialet för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass som tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket. 

 • Förskolans och skolans arbete mot våldsbejakande extremism

  Ni som arbetar i förskolan och skolan har en roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism. Det kan till exempel handla om att arbeta med demokrati och värdegrundsfrågor och att stötta barn som riskerar att fara illa.

 • Förskoleklassens uppdrag

  Enligt skollagen och barnkonventionen ska barnets bästa vara utgångspunkten för all verksamhet.

 • Föräldramöten som dialog och kunskapsutveckling

  Ta del av hur två olika skolor har arbetat med ökad samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Arbetet har lett till berikande ömsesidiga kontakter och kommunikationskanaler.

 • Föräldrars livserfarenheter som resurs i flerspråkiga skolor

  När skolan tar tillvara nyanlända elevers föräldrars livserfarenheter i undervisningen ökar möjligheterna för ett tillitsfullt samarbete mellan hem och skola.

 • Föräldrasamverkan - ömsesidighet, dialog och erkännande

  Samarbete med föräldrar och vårdnadshavare utifrån ett interkulturellt förhållningssätt präglas av nyfikenhet på andra. Lärarna har en interkulturell kompetens - en medvetenhet om att olika sociala koder, fördomar och skilda uppfattningar om undervisning och uppfostran, kan komplicera samarbetet med föräldrar.

 • Föräldrasamverkan i mellanrummet

  I dag präglas samhället av globalisering och mobilitet vilket innebär att allt fler elever och deras föräldrar har erfarenheter som skiljer sig från många lärares. Detta ställer stora krav på lärares förmåga att skapa väl fungerande kommunikation mellan skolan och elevernas hem, och då särskilt med deras föräldrar. 

 • Ge studiehandledning på modersmål inom komvux

  Du får exempel på samtalsformer som kan vara till hjälp i arbetet med att kartlägga elevers erfarenheter och behov, stödja lärandet och utvärdera utbildningen. Materialet riktar sig främst till studiehandledare inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, samt yrkesutbildning.

 • Gemensam europeisk referensram för språk, Gers

  Den europeiska referensramen, GERS, är ett stöd för alla som undervisar i språk och bedömer språkinlärning. Den används i arbetet med undervisning, kursplaner, läroplaner och examina i hela Europa.

 • Geografiska fältstudier och GIS i undervisningen

  Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje.

 • Glasögonbågar, teknik i årskurs 4–6

  I arbetsområdet Glasögonbågar får eleverna utforska tekniska lösningar i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

 • Goda relationer mellan elever främjar trygghet och studiero

  När eleverna känner gemenskap med varandra ökar chanserna till att de vågar samarbeta och göra sina röster hörda. Ett gott samarbete och en trygg lärmiljö kan främja studieron. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Grannspråk: övningar i danska och norska

  Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet. Flera av dem passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass. Många av övningarna kan genomföras under en lektion på 60 minuter.

 • Guide för källkritik för lärare

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

 • Handleda elever i informationssökning

  Det är skillnad mellan att söka kortfattade fakta på fritiden och att söka information inför ett större skolarbete. Elever behöver få undervisning i informationssökning för att kunna söka på ett mer kvalificerat sätt.

 • Historia: Att arbeta med kontroversiella frågor

  Det här stödet bygger på Europarådets material ”Undervisa om kontroversiella frågor” och det riktar sig till dig som är lärare i historia. Du och ditt arbetslag kan använda stödet när ni diskuterar hur kontroversiella frågor kan användas i undervisningen – dels för att möta historieämnets syfte och centrala innehåll, dels för att utveckla elevernas demokratiska kompetenser.

 • Hur bra är kvaliteten på er prao?

  Gör en självskattning! Här finns två olika varianter av ett självskattningsverktyg, som hjälper er att få syn på er organisation av prao och hur ni kan utveckla den.

 • Hälsofrämjande skolutveckling

  Lärande och hälsa går hand i hand. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Här kan du läsa mer om Skolverkets olika stöd för hälsofrämjande skolutveckling. 

 • Hållbar utveckling på tekniskt inriktade yrkesprogram

  Eleverna på tekniskt inriktade yrkesprogram får lära sig om hållbar utveckling ur perspektiv som är specifika för respektive yrken. Här får du förslag på hur eleverna kan utveckla och omsätta dessa kunskaper i praktisk handling.

 • Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan

  Förskolan ska bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro. Här finns förslag på hur du kan arbeta med hållbarhet, hälsa och välbefinnande tillsammans med barnen.

 • Högläsning och samtal om text i förskolan

  Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Här får du förslag på hur du kan arbeta med högläsning, samtal om text och ordna läsvänliga miljöer på din förskola.

 • Inred ett rymdrum i förskolan

  Låt barnen utforska tekniken i fri lek och med experiment. I det här exemplet har några förskollärare har inrett ett ”rymdrum” och låtit barnen styra på vilket sätt de vill använda rummet.

 • Inspirationsfilmer för naturvetenskap och teknik i förskolan

  Möt förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. Ibland handlar det om vardagssituationer men oftast är det situationer som planerats av förskollärare och arbetslag.

 • Interaktion – tala, samtala och föra dialog

  Materialet handlar om hur elever får lära språk genom att interagera med andra elever, med lärare och med personer utanför klassrummet. Innehållet tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket.

 • Interaktiv läsning av olika typer av texter

  ”Interaktiv läsning av olika typer av texter” handlar om hur lärare och elever tillsammans engagerar sig i och interagerar med texter genom att tänka om det de ser och hör och skapar mening. Innehållet ingår i det samlade stödmaterialet för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass som tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket.

 • Introduktion för förskollärare som saknar behörighet, samt barnskötare och annan personal i förskolan

  Materialet fokuserar på centrala delar av förskolläraruppdraget och ger en grundläggande orientering i förskolans uppdrag och styrdokument.

 • Introduktion för obehöriga lärare i skolan

  Materialet fokuserar på centrala delar av läraruppdraget och ger dig en grundläggande orientering om skolans uppdrag och styrdokument.

 • Jämställdhet i apl

  Här får du tips och idéer om hur du kan arbeta för att öka jämställdheten under det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön.

 • Jämställdhet i förskolan

  Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Här finns förslag på hur du kan arbeta aktivt med ett jämställt förhållningssätt på din förskola.

 • Jämställdhet i skolan

  Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan.

 • Koll på främlingsfientlighet och intolerans

  Skolan ska motverka alla former av diskriminering och kränkningar. Främlingsfientlighet, rasism och intolerans kan leda till att elever utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och åtgärda risker för diskriminering och hinder för allas lika rättigheter och möjligheter på din skola.

 • Koll på kompetens

  Detta självvärderingsverktyg är ett stöd för att främja och underlätta huvudmäns och rektorers arbete med kompetensförsörjning. Verktyget är tänkt att ge stöd i frågor som rör ansvar och strategier för att hantera den rådande situationen med brist på behöriga lärare och förskollärare.

 • Koll på lärares avlastningsbehov

  Innan ni påbörjar arbetet med att inventera lärares avlastningsbehov behöver ni göra en del förarbete. Med det här enkla verktyget kan ni snabbt få grepp om vad ni behöver tänka på inför inventering av lärares avlastningsbehov.

 • Koll på samverkan med hem och vårdnadshavare

  Skolan behöver se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig. Självskattningsverktyget ger dig koll på skolans uppdrag att fortlöpande informera vårdnadshavaren om elevens utveckling.

 • Koll på sexuella trakasserier

  Alla elever har rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att motverka sexuella trakasserier.

 • Koll på studiero

  Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att främja studiero och en trygg skolmiljö.

 • Kom igång med programmering

  Det här är ett upplägg med övningar för att komma igång och arbeta med programmering i skolan. Innehållet kommer från en workshop som Skolverket och Kodcentrum genomförde under SETT-mässorna i april och oktober 2018.

 • Komma igång med Bygga svenska

  Det här materialet riktar sig till dig som har i uppdrag att introducera bedömningssstödet Bygga svenska, eller börja använda Bygga svenska på egen hand.

 • Kontextrika problem

  Ett bra sätt att lära sig nya regler och samband inom fysik är att diskutera tillsammans med andra. Gruppdiskussioner med fokus på verklighetsanknutna kontextrika problem är ett relativt enkelt sätt att åstadkomma sådana lärande samtal.

 • Kontroversiella frågor

  Frågor som väcker starka känslor kommer ofta upp och skapar spänningar i klassrummet. Nu finns stöd för såväl lärare som rektorer i att hantera denna viktiga del i skolans demokratiska uppdrag.

 • Kretslopp och näringskedjor

  För många elever är det viktigt att de får upptäcka hur de själva och deras vardag i förlängningen är kopplade till olika skeenden i naturen, att deras liv hänger samman med ett större system. Här hittar du flera övningar om ekosystemtjänster och kretslopp.

 • Krisberedskap i samverkan med hemmen

  Rektor och lärare kan skapa en mental förberedelse för när skolan hamnar i kriser, där information till föräldrar och vårdnadshavare kan ha en avgörande betydelse för elevens skolgång. I kristider ställs alla processer på sin spets – mönstren blir tydligare och behovet av strukturer ökar.

 • Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola

  SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling arbetar på uppdrag av Skolverket för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.

 • Källkritik för elever i årskurs 7–9

  När digitala medier blir allt vanligare både i undervisningen och under elevernas fritid är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Materialet ger inspiration till lärare och skolbibliotekarier i arbetet med källkritik i årskurs 7–9.

 • Källkritik för yngre elever

  Det är viktigt att eleverna utvecklar sin källkritiska förmåga och att det sker redan under de tidiga skolåren. I det här materialet finns inspiration till arbetet med källkritik i årskurs F-6.

 • Källkritik i gymnasieskolan

  Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i gymnasieskolan.

 • Leda och organisera digitalisering

  Ett tydligt och strukturerat ledarskap är en framgångsfaktor när det handlar om skolans digitalisering liksom i andra utvecklingsprojekt. Digitalisering är mer än datorer och plattor, det handlar om att förändra arbetssätt. Här får du höra en skolchef, en rektor och en it-strateg dela med sig av sina erfarenheter av att leda och organisera för digitalisering.

 • Ledarskap som främjar studiero

  Ett tydligt ledarskap i klassrummet främjar studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Lek i förskoleklass

  I läroplanen lyfts skapande och undersökande arbete samt lek fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har lärande lek stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

 • Lekplatsen, teknik i årskurs 1–3

  I arbetsområdet Lekplatsen får eleverna utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

 • Lektionsmaterial för prao

  Alla vinner på prao! Det här materialet hjälper dig som lärare att förbereda eleverna inför sin praoperiod.

 • Litteracitet för vuxna

  Materialet består av fristående webbtexter och ett antal filmer, samt en kunskapsöversikt. Använd materialet för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling.

 • Livets molekyler och mekanismer

  Livets molekyler är ett material som låter dina elever möta aktuell forskning inom biokemi. Här får du förslag på hur du kan lägga upp undervisningen kring ett rollspel där eleverna får diskutera forskningens värde för individ och samhälle.

 • Lärmiljöer i förskoleklass

  Miljön kan organiseras och utformas så att den är stimulerande och kan förändras och anpassas utifrån elevgruppens och verksamhetens behov.

 • Läxor

  Det är upp till lärare och rektorer om de vill arbeta med läxor som en del i undervisningen. Om man väljer att ge läxor behöver uppgifterna förberedas, förklaras och följas upp.

 • Mat i förskolan och skolan

  Maten i förskolan och grundskolan ska vara näringsriktig och kostnadsfri. När maten och ätandet är lustfyllt är det mer troligt att maten hamnar i magen och ger ork att leka och lära.

 • Material för att undervisa om nationella minoriteter

  Här finns material och lektionsförslag till dig som ska undervisa om de nationella minoriteterna.

 • Mer rörelse i skolan

  Barn och unga mår bra av att röra på sig. Här hittar du inspiration och stöd när du vill arbeta med att få in mer rörelse under elevernas hela skoldag. Inspirationsmaterialet innehåller film, bildreportage och diskussionsfrågor. Ta del av materialet direkt på den här sidan eller ladda ner det som en powerpoint-presentation.

 • Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

  Vid undervisning på distans eller med en stor del frånvarande elever, är det extra viktigt att hålla kontakt med de elever som riskerar att hoppa av skolan. Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

 • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

  Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Motverka sexuella trakasserier

  Du som arbetar i skolan har stor betydelse för eleverna. Var med och skapa en skola fri från sexuella trakasserier och kränkande behandling. En skola där alla elever mår bra, lär och utvecklas. På den här sidan har vi samlat stöd till dig. Du gör skillnad!

 • Möta barns och elevers oro

  Fråga, lyssna och ge sakliga svar. Här får du stöd i hur skolan kan arbeta för att möta upp barnens och elevernas behov under coronapandemin.

 • Nationella centra för naturvetenskap och teknik

  Nationella resurscentra i naturvetenskap och teknik är en resurs för lärare. Här presenteras kort de fem centren.

 • Naturens nytta och glädje

  Naturen ger oss glädje och avkoppling, men också varor och energi från olika ekosystemtjänster. Genom upplevelser och övningar får eleverna lära sig om naturen, allemansrätten och näringskedjor.

 • Obruten skolgång för placerade barn

  Barn och unga i samhällsvård har rätt till samma skolgång som alla barn och unga. När en placering innebär skolbyte får barn och unga inte alltid en obruten skolgång. Använd SAMS eller SiSam, som ger stöd för samverkan mellan skola och socialtjänst för att placerade barn och unga ska få kontinuitet i skolgången och en bättre skolförankring.

 • Om ekosystemtjänster – Hur går det runt?

  Naturens ekosystemtjänster är avgörande för allt liv. Det här materialet handlar om näringskedjor, varornas kretslopp och hur det hänger samman med vår vardagskonsumtion. Övningen finns i tre versioner anpassade för grundskolans årskurser i biologi.

 • Ordförrådets betydelse för språk-, läs- och skrivutveckling

  Få kunskap om hur viktigt ett väl utvecklat ordförråd är för att lära sig läsa och skriva. Innehållet tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket. Materialet fördjupar dina kunskaper i hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov.

 • Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero

  Syftet med ordningsregler är att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. De är därför en viktig del i arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Organisera arbetet med garantin för tidiga stödinsatser

  Materialet på den här sidan ger dig som är rektor stöd i att leda och organisera arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Du kan använda materialet på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande, till exempel på huvudmannanivå. Ta del av materialet direkt här på sidan eller ladda ner pdf:en där alla frågeställningar som hör till filmen finns samlade. Organisera arbetet med garantin - pdf Till din hjälp finns också en överskådlig presentation för visning på storbildsskärm. Organisera arbetet med garantin - presentation

 • Organisera distansundervisning för lärare och elever

  Just nu får många högstadieelever och gymnasieelever undervisning på distans på grund av coronapandemin. Här finns stöd för att organisera och genomföra distansundervisningen.

 • Organisera för skolbibliotek i undervisningen

  Rektor har ansvaret för att skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Här finns exempel på hur det kan gå till i praktiken.

 • Organisera för studiehandledning inom komvux

  Innehållet beskriver studiehandledning ur ett rättighetsperspektiv utifrån behov hos elever och lärare. Du får exempel från olika verksamheter som beskriver förutsättningar samt samverkan och organisation. Materialet riktar sig till huvudman, rektor och utbildningsledare inom vuxenutbildningen.

 • Organisera förskolan under coronapandemin

  Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen och följa de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur förskolor kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för barn och personal.

 • Organisera samverkan mellan skola och kulturskola

  Få klarhet i vad en huvudman eller kulturskolechef bör tänka på vid samverkan där barn och ungas rätt till kultur vägs in.

 • Organisera studiehandledning

  Ta del av exempel på hur några kommuner har utvecklat organisatoriska lösningar för framgångsrik studiehandledning. Dessutom får du en kort beskrivning av ansvarsfördelningen kring studiehandledning på modersmål.

 • Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön för bättre studiero

  Lärmiljön kan påverka både elevers lärande och lärarens tid till undervisning. Tydliga ramar och instruktioner i undervisningen kan främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Pedagogik i förskoleklass

  Materialet vänder sig främst till lärare och förskollärare i förskoleklass. Det kan även vara användbart för förskollärare i förskolan, samt lärare i fritidshem och grundskolans lägre årskurser.

 • Planera för individanpassning och extra anpassningar inom vuxenutbildningen

  Vuxenutbildningen ska ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt. Elever som är i behov av stöd behöver bli uppmärksammade och personalen behöver samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande.

 • Prao - så funkar det!

  Här finns tre förklarande filmer om prao, som du kan använda i arbetet.

 • Programmering i teknikämnet

  I fem filmer får du som är tekniklärare i grundskolans årskurs 4-9 tips på uppgifter i programmering att använda i undervisningen. Uppgifterna kopplar ihop programmering med annat centralt innehåll i teknikämnet.

 • Prövning vid distansundervisning

  Här får du vägledning om hur du kan tänka när du genomför en prövning för att bedöma en elevs kunskaper inför betygssättning, när undervisningen sker på distans på grund av coronapandemin.

 • Religion: Att arbeta med kontroversiella frågor

  Det här stödet bygger på Europarådets material ”Undervisa om kontroversiella frågor” och riktar sig till dig som är lärare i religion. Du och ditt arbetslag kan använda stödet när ni diskuterar hur kontroversiella frågor kan användas i undervisningen – dels för att möta religionsämnets syfte och centrala innehåll, dels för att utveckla elevernas demokratiska kompetenser.

 • Resurser för undervisning i källkritik

  Här får du idéer och inspiration till skolans diskussioner om källkritik på nätet. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.

 • Resurser för undervisning i modersmål

  Här hittar du digitala resurser, material och inspiration för att undervisa elever i modersmål.

 • Samarbeta kring studiehandledning inom komvux

  Innehållet kan fungera som samtalsunderlag för arbetslag som vill utveckla arbetet med studiehandledning inom vuxenutbildningen. Materialet beskriver hur studiehandledare och lärare tillsammans kan planera för att stödja elevers lärande inom sfi, vid yrkesutbildningar och på grundläggande och gymnasial nivå.

 • Samarbete för framgångsrik studiehandledning

  Innehållet vänder sig till lärare och studiehandledare på modersmål. Du får exempel på hur lärare och studiehandledare kan dra nytta av sina olika kompetenser i samarbete kring studiehandledning. Du får även kunskap om hur man kan ta vara på studiehandledarens flerkulturella och interkulturella kompetens.

 • Samhällskunskap: Att arbeta med kontroversiella frågor

  Det här stödet bygger på Europarådets material ”Undervisa om kontroversiella frågor” och riktar sig till dig som är lärare i samhällskunskap. Du och ditt arbetslag kan använda stödet när ni diskuterar hur kontroversiella frågor kan användas i undervisningen – dels för att möta ämnets syfte och centrala innehåll, dels för att utveckla elevernas demokratiska kompetenser.

 • Samverkan med föräldrar och vårdnadshavare - en teoretisk modell

  I flera skolor tycks det saknas gemensamma och uttalade förhållningssätt som hjälper lärare att möta föräldrar på ett samstämmigt sätt. Elevens lärande underlättas om vårdnadshavarens och skolans metoder är samstämmiga.

 • Samverkansformer och öppna kommunikationskanaler

  Det kan vara en utmaning för skolans medarbetare att finna samverkansformer som omfattar alla vårdnadshavare. Formerna behöver upplevas av vårdnadshavarna som viktiga forum för information och delaktighet i frågor som rör barnets skolgång.

 • Science center

  Ett science center är ett komplement till skolans teoretiska undervisning inom naturvetenskap och teknik. Science center stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen. Här finns länkar till ett antal science center i Sverige.

 • Sex och samlevnad

  Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och ämnen.

 • Sex och samlevnad i undervisningen

  Hur kan jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer integreras i undervisningen? Med hjälp av våra filmer kan du och kollegorna fördjupa er i frågorna.

 • Simuleringar och virtuella laborationer för naturvetenskaplig undervisning på distans

  I en simulering kan man använda autentiska data och interagera vilket gör att man kan utforska hur system påverkas i olika situationer. Elever får då möjlighet att laborera virtuellt via datorn istället för i labbsalen på skolan.

 • Skolans ansvar för barn som far illa

  Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera aktörer samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det. Ibland behövs en anmälan till socialtjänsten.

 • Skolans arbete med barn och elever som har skyddad identitet

   Att leva gömd och under hot för med sig mycket oro. Här finns stöd för hur ni i förskola och skola kan organisera verksamheten så att den blir så trygg som möjligt för barn och elever med skyddad identitet.

 • Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

  Närvaro i skolan är viktigt för ungas hälsa. Därför är den samlade bedömningen att grund- och gymnasieskolor ska vara öppna under pandemin. Under rådande omständigheter bör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är fortfarande lika viktigt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 • Skolans arbete med papperslösa elever

  Det är vanligt att papperslösa elever är oroliga för att bli upptäckta och utvisade och därför är det extra viktigt med en trygg skolgång. Här finns stöd för hur ni i skolan kan arbeta med elever som vistas i landet utan tillstånd.

 • Skolbibliotekarie och lärare i samverkan

  Skolbibliotekarie och lärare är två yrken som kan komplettera varandra. På så sätt blir skolbiblioteket en viktig del av undervisningen. Här presenteras några exempel på samarbeten.

 • Skolledning och rektors arbete med ANDT(S)

  För skolledning och rektor finns information om lagar, styrdokument och kvalitetssäkringsarbete som rör ANDT(S). Här finns även hänvisningar till andra samhällsaktörer som är aktuella i sammanhanget.

 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i studiehandledning

  Innehållet tar bland annat upp komplexiteten i att arbeta med studiehandledning och hur det kan påverka studiehandledarens arbetssätt. Vidare får du konkreta exempel på hur studiehandledare kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och hur transspråkande kan bli en del i detta arbetssätt.

 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen

  Följande fyra exempel belyser undervisning i olika ämnen och visar på olika sätt hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genomförs i vuxenutbildningen.

 • Språkutmärkelsen CertiLingua

  CertiLingua är en europeisk språkutmärkelse som gymnasieelever kan få när de avslutar sina studier. Utmärkelsen kan de använda som en merit vid studier och anställningar.

 • Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv

  Hur kan elevers läsintresse stimuleras? Varför är det viktigt? Hur ser skillnaderna mellan flickors och pojkars läsning ut, och hur kan dessa skillnader utjämnas? Det här materialet vänder sig till dig som vill ha svar på dessa frågor.

 • Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

  Alla elever har rätt till kontinuerlig vägledning för att välja utbildning och yrkesinriktning.

 • Studie- och yrkesvägledning på distans

  E-vägledning - utmaning eller möjlighet? Se föreläsningen från april 2020 för att utveckla din kunskap om vägledning på distans. Webbinariet arrangerades i samverkan med Högskolan Väst.

 • Studiehandledning på modersmålet i praktiken

  Ta del av en modell för studiehandledning på modersmålet som innehåller teoretiska perspektiv på språk och lärande. Tillsammans med samtalsunderlaget kan modellen fungera som stöd för studiehandledare, samt vid organisering, planering, genomförande och uppföljning av studiehandledning på modersmålet.

 • Styr- och reglerteknik i årskurs 7–9

  Styr- och reglersystem handlar om att påverka omgivningen och förekommer nästan överallt i samhället. Denna påverkan kan vara antingen direkt i ett styrsystem eller indirekt via ett automatiskt reglersystem.

 • Stöd för dig som undervisar i moderna språk

  Här hittar du stöd för din språkundervisning i form av poddar och webbinarium.

 • Säkerhet på nätet

  Alla elever ska känna att de är trygga i skolan. Lärare och annan skolpersonal ska arbeta förebyggande för att eleverna ska få en god studiemiljö. I det arbetet bör frågor om nätet och sociala medier ingå, eftersom dessa är en stor del av elevernas skolvardag och fritid. På den här sidan ger vi några förslag på hur skolan kan stärka elevers säkerhet på nätet.

 • Särskilt begåvade elever

  Har du en elev som resonerar och associerar med en skärpa och hastighet som sticker ut? Forskare och lärare ger dig stöd och inspiration för att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

 • Så använder ni kurs- och ämnesplanerna

  Den här sidan riktar sig till er som är lärare i de obligatoriska skolformerna eller i moderna språk, matematik eller engelska på gymnasial nivå. Här hittar ni material för att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de ändrade kurs- och ämnesplanerna.

 • Så ersätter du prao

  Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Om dina elever inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats ska din skola erbjuda alternativ. Här hittar du råd och stöd.

 • Så väljer och värderar du digitala lärresurser

  Utbudet av lärresurser har ökat i och med digitaliseringen. Det är i sak något positivt då det innebär ökade möjligheter till en varierad undervisning. Men ett större utbud kan även innebära att arbetet med att välja och värdera lärresurser blir mer komplext och tidskrävande. Att du som lärare reflekterar över valet av lärresurser både enskilt och kollegialt kan bidra positivt till utveckling av undervisningen och elevernas lärande.

 • Ta loss, sätta fast, sammanfoga i förskolan

  Spontan lek behöver tas till vara. I förskolan kan du skapa en miljö där barnen får tillfällen att utforska tekniska lösningar och sätta ord på det som utmanar dem och gör dem nyfikna.

 • Teknik i grundsärskolan

  I ämnet teknik i grundsärskolan får eleverna utveckla sin förmåga att reflektera över vardagens tekniska lösningar och nyttan med teknik. Här berättar två lärare om hur de planerar sin undervisning.

 • Tidig läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever

  Fördjupa dina kunskaper om möjligheter och utmaningar när det gäller den tidiga läs- och skrivutvecklingen i ett flerspråkigt perspektiv. Ta del av hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov. Innehållet tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket.

 • Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever är viktigt för studiero

  Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever ökar elevernas trygghet och motivation. Det är därför en viktig del för arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Undersökning av trafiksignalsystem

  I arbetsområdet Trafiksignalsystem får eleverna i årskurs 7–9 utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

 • Undersökningar av tekniska lösningar

  Genom att undersöka tekniken i vardagen får eleverna i grundskolan verktyg att förstå tekniska lösningar som omger dem. Det här materialet ger dig stöd i arbetet och exempel på elevarbeten.

 • Undervisa i nationella minoritetsspråk

  Här hittar du bland annat kostnadsfria läromedel och webbresurser för din undervisning.

 • Undervisa nyanlända elever

  Ämneslärarnas kompetens i att undervisa nyanlända elever är en avgörande faktor för skolframgång. Samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare ökar förutsättningarna för elevens möjlighet att prestera väl.

 • Undervisa om den nationella minoriteten romer

  Här hittar du fakta om romer som kan användas i undervisning om romerna som nationell minoritet, deras historia och om romsk kultur.

 • Undervisning i förskolan

  Begreppet undervisning har förts in i förskolans reviderade läroplan, Lpfö 18. Trots att begreppet är nytt i förskolan så är själva företeelsen inte ny. Förskolan har förmodligen bedrivit undervisning sedan de första förskolorna etablerades i Sverige under 1800-talet.

 • Undervisning i förskolan - för dig som rektor

  I det här sammansatta utbildningspaketet får du som rektor ett exempel på hur du kan organisera och anpassa implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen för din verksamhet med hjälp av ett urval av Skolverkets samlade stöd. Det tar ca 90 minuter att genomföra uppgifterna.

 • Undervisning i förskoleklass

  Utbildningen inom hela skolväsendet ska främja en livslång lust att lära. Alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen.

 • Undervisning i nordiska språk

  Här finns förslag på resurser till dig som undervisar i nordiska språk. Resurserna har fokus på förståelse mellan grannspråken norska, danska och svenska.

 • Undervisning med digitala verktyg

  Att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande innebär att ha kompetens att välja verktyg utifrån vad som bäst gagnar elevernas lärande, analoga som digitala, vid varje enskilt lärtillfälle. Här får du se ett exempel på en undervisningssituation där analoga och digitala verktyg används parallellt.

 • Universums utveckling och struktur

  Universums utveckling och struktur är en del av det centrala innehållet i gymnasiekursen fysik 2 och även i kursen naturkunskap 2. Här hittar du sju uppgifter av problemlösande karaktär att prova i undervisningen.

 • Uppföranderätten i skolan

  Det behövs alltid tillstånd att framföra en teaterpjäs eller musikal som skyddas av upphovsrätten. Upphovsrätten för ett verk gäller fram till att upphovspersonen har varit död i 70 år. Detta gäller även för översättningar, dramatiseringar och liknande.

 • Upphovsrätten för bilder i skola

  När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom Skolkopieringsavtalet. Den här guiden reder ut vad lärare och elever får göra med stöd av det avtalet.

 • Upphovsrätten för film, radio & tv-program i skolan

  När du använder radio, tv och film i undervisningen måste du följa vissa regler. De gäller oavsett om materialet tillhandahålls i analog form eller via nätet.

 • Upphovsrätten för musik i skolan

  När du och dina elever skapar egen musik bestämmer ni själva hur ni vill använda det ni skapat. För att använda och spela andra personers musik måste ni följa vissa regler. Den här guiden reder ut hur upphovsrätt för musik fungerar i skolan.

 • Upphovsrätten för texter i skolan

  Den här guiden reder ut vad lärare och elever får göra med andras texter med stöd av Skolkopieringsavtalet.

 • Utforska balans i förskolan

  Barnen undersöker spontant underlaget och den egna kroppens förutsättningar för att balansera på olika material. I leken och i samspel med vuxna får barnen olika erfarenheter av balans, jämvikt och tyngdpunkt.

 • Utforska ljud i förskolan

  Barn utforskar ljud i vardagen på olika sätt. Barns erfarenheter och olika sätt att hantera, förstå och att uttrycka sig kan bli en start för arbete med fokus på ljud som fysikaliskt fenomen.

 • Utforska lutande plan i förskolan

  Barnen har redan flera olika erfarenheter av lutande plan och friktion. Lyssna till barnen under leken och ta reda på vad som intresserar dem, vilka strategier de använder och vilka erfarenheter de har.

 • Utgå från elevers erfarenheter och förkunskaper

  Ta del av hur dina flerspråkiga elever utifrån sina förutsättningar kan få möjlighet att uttrycka sina tankar och kunskaper på flera språk. Innehållet tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket. Materialet fördjupar dina kunskaper i hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov.

 • Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

  Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Vi delar ut en utmärkelse till förskolor, skolor och vuxenutbildningar som jobbar aktivt med frågor som rör hållbarhet.

 • Uttrycksformer för upptäckare - förskolan

  När barnen får kommunicera sina upplevelser om naturen och tekniken på olika sätt utvecklar de både språket och förståelsen. Här hittar du några exempel på uttrycksformer.

 • Uttrycksformer för upptäckare - grundskolan

  Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för naturvetenskap och teknik fördjupar lärandet. Här hittar du många spännande texttyper och genrer som kan inspirera eleverna till att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap.

 • Uttrycksformer för upptäckare - gymnasieskolan

  Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling. Här hittar du förslag på hur du kan variera olika språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter, texttyper och redovisningsformer. 

 • Utveckling och bedömning av språk i meningsfulla sammanhang

  Innehållet handlar om hur undervisningen i förskoleklass behöver bygga på ett språkutvecklande arbetssätt som tar hänsyn till heterogeniteten i gruppen. Materialet vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket. Innehållet fördjupar dina kunskaper i hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov.

 • Utvecklingssamtal på distans

  Skolan ska bjuda in till utvecklingssamtal minst en gång per termin. Läsåret 2020/2021 är inget undantag, men det kan vara lämpligt att bjuda in till videosamtal. Några saker är viktiga att tänka på när du planerar och har samtalen på distans.

 • Vad är matlagning?

  Vid matlagning och bakning använder man värme, kyla, syror, baser med mera för att påverka proteiner, fetter och kolhydrater. Råvarorna blir maträtter och bakverk. Här får du inspiration till praktisk naturkunskap i skolköket.

 • Valkompetens inför gymnasievalet

  Tillsammans kan vi stötta elever att göra val baserade på både hjärna och hjärta. Den här filmen innehåller information för elever och föräldrar om hur man kan tänka när man ska välja till gymnasieskolan.

 • Väck läslusten inför läslovet

  Läslovet kan vara ett tillfälle för elever att hitta sin läslust, genom att läsa på egen hand eller delta i planerade läsaktiviteter. Här finns tips på hur du kan hjälpa dina elever att hitta läslusten – året runt.

 • Vägledning av nyanlända i skolan

  Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och om språkliga asymmetrier.

 • Värdegrundsarbete viktigt för studiero

  Elever som känner sig trygga och inkluderade har en mer positiv bild av skolan. Därför är värdegrundsarbetet viktigt för att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta. Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

 • Värdera nyheter i medieflödet

  Idag sker en stor del av nyhetskonsumtionen på nätet och för ungdomar i flödet på sociala medier. Här får du som lärare förslag på diskussionsfrågor om hur man kan värdera nyheter på nätet.

 • Åtgärder mot kränkande behandling

  Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling.

 • Öka studieron med tillgänglig undervisning

  När ni anpassar instruktioner, arbetsuppgifter och verktyg efter elevernas olika förutsättningar får de större möjlighet att följa med i undervisningen. Detta kan öka studieron. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Öppna laborationer – öppna sinnen

  Alla varianter av laborationer, från slutna till helöppna, har någon fördel. Det visar forskningen om frihetsgrader. Här hittar du 15 laborationer där eleverna får utveckla sin förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer.

 • Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

  Genom samverkan och bra rutiner kan barn och elever ges en trygg och bra övergång mellan och inom olika skolformer.

 • Övergångar till och från förskoleklass

  Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen.