Förskolans och skolans arbete mot våldsbejakande extremism

Ni som arbetar i förskolan och skolan har en roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism. Det kan till exempel handla om att arbeta med demokrati och värdegrundsfrågor och att stötta barn som riskerar att fara illa.

Två elever håller om varandra när de går i en skolkorridor

Materialet är framtaget för förskola, grundskola och gymnasiet men kan även användas för vuxenutbildningen.

Många verksamheter gör redan insatser för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism och att barn och elever far illa. Här kan ni läsa om hur ni kan bedriva arbetet systematiskt. Med systematik menar vi att ni

 • analyserar nuläget för att se om ni behöver förbättra något och vad i så fall
 • planerar insatser
 • genomför insatser
 • utvärderar insatserna gentemot målen i utbildningen.
Konkreta tips

Reflektera över ert arbete

Ni kan motverka våldsbejakande extremism på olika sätt och vara ett stöd för barn och elever som är i, eller har befunnit sig, i miljöer med våldsbejakande extremism. Här är frågor som ni kan ställa er för att få en bild av hur väl ert arbete fungerar.

Har ni ett systematiskt och aktivt arbete med

 • att främja närvaron skolan
 • förskolans och skolans värdegrund och demokrati, där det ingår att ge utrymme för kontroversiella frågor
 • att stötta barn och elever som far illa eller riskerar att fara illa
 • att främja barns och elevers hälsa?

Stötta barn och elever som har farit illa eller riskerar att göra det

Barn och elever som vistats i våldsamma miljöer kan ha utsatts för svåra påfrestningar och kan därför bära med sig traumatiska upplevelser som påverkar deras hälsa och lärande negativt. Det kan till exempel handla om barn och elever som befunnit sig i IS-kontrollerade områden. Dessa barn och elever behöver olika insatser från elevhälsan och stöd från er. Rädda Barnen erbjuder i samarbete med Skolverket en utbildning för all skolpersonal. Genom den får ni kunskap om­­ hur ni kan stötta barn och elever med traumatiska upplevelser.

Stöd i arbetet med barn som har farit illa:

För att ni ska kunna ge anpassat stöd till barn och elever som riskerar att fara illa behöver ni samarbeta med experter inom elevhälsan. Involvera socialtjänsten, polisen, barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen efter behov.

Det är barnets och elevens behov som styr hur ni ska utforma stödet och ni har alltid ett fortsatt ansvar även om andra aktörer gör stödinsatser. Rektor ansvarar för att ni i tid identifierar och utreder vilket stöd ett barn eller en elev behöver. Ha en nära samverkan med vårdnadshavarna och låt barnet eller eleven vara delaktig i åtgärderna.

Ni ska alltid anmäla till socialtjänsten om det finns en oro för att ett barn eller en elev under 18 år far illa. Om ni misstänker att ett barn eller en elev har begått brott eller kommer att begå brott måste rektorn i varje enskilt fall bedöma om det ska göras en polisanmälan.

Stöd i arbetet med barn som riskerar att fara illa:

Förebygg våldsbejakande extremism hos elever

Främja närvaro

En trygg skola förmedlar inte bara kunskaper till barn och elever. Ni kan, bland annat genom att få elever att lyckas i skolan och att stötta de elever som riskerar att fara illa, bidra till ett fungerande vuxenliv och förebygga utanförskap. Ni har också en möjlighet att tillsammans med elever skapa respekt för samhällets grundläggande demokratiska värden. Det är en anledning till varför det är så viktigt att eleverna är närvarande i skolan.

Här finns stöd för arbetet att främja närvaro och minska frånvaro:
Främja närvaro och minska frånvaro

Arbeta med skolans värdegrund

Ni kan motverka att eleverna dras till våldsbejakande extremism genom att låta värdegrunden genomsyra er verksamhet. Det handlar till exempel om att främja ett skolklimat där alla elever känner sig trygga och respekterade. Ni behöver arbeta aktivt med elevernas delaktighet och inflytande. Ni behöver också systematiskt arbeta mot alla slags kränkningar och diskriminering. När värdegrundsarbetet sker dagligen tillsammans med kunskapsuppdraget kan ni tillsammans med era elever ha meningsfulla samtal om vad värdegrunden innebär.

Eleverna utvecklar sin demokratiska kompetens tillsammans med andra och därför kan öppna samtal vara viktiga för att motverka till exempel rasistiska och antidemokratiska åsikter. Skolan behöver vara en plats för samtal, saklighet och kritiska reflektioner i en trygg och öppen miljö.

Dina elever behöver få utrymme att

 • reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde
 • träna sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning
 • i olika sammanhang utveckla sin förmåga till kritisk reflektion och källkritik.

Då och då kommer det upp frågor i skolan som väcker starka känslor eller som upplevs som skrämmande av både er och era elever. Ni måste kunna hantera dessa frågor eftersom eleverna behöver få möjligheter att diskutera även sådant som uppfattas som kontroversiellt.

Ni ska bemöta elever som ger uttryck för till exempel rasism och antidemokratiska åsikter som strider mot skolans värdegrund. Däremot kan ni inte tvinga en elev att ändra sin åsikt eller berätta varifrån åsikten kommer. I vissa situationer har ni både en rätt och en skyldighet att avbryta en elev. Det är om eleven säger saker som innebär så kallat yttrandefrihetsbrott. Exempel på det är förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp. Är det fråga om kränkande behandling eller trakasserier så behöver skolan utreda det och vidta åtgärder.

Här finns exempel på stöd för ert arbete med värdegrundsfrågor och kritisk användning av internet:

Ha en bra dialog med vårdnadshavare

Bygg upp en bra relation med vårdnadshavarna. Ni kan till exempel bjuda in vårdnadshavarna i olika sammanhang på förskolan och skolan. Det kan handla om att informera om vad ni ska lära ut och att prata om värdegrundsarbetet.

Det kan hända att vårdnadshavarna är tveksamma till delar av vad deras barn lär sig i förskolan och skolan, till exempel med hänvisning till trosuppfattning eller politisk ideologi. Red ut missförstånd och ta itu med problem innan de växer sig större.

Ansvar

Regler och ansvar

Hot och våld hör inte hemma på förskolan och skolan och ni ska motverka det på olika sätt:

 • Ni ska förebygga, hindra och utreda kränkande behandling och trakasserier.
 • Hot och våld kan vara brott enligt brottsbalken. Rektor får bedöma om skolan ska göra en polisanmälan.
 • Verksamheten ska ha en krisplan för att hantera allvarliga hot om våld, som exempelvis väpnat våld. Det är viktigt att ni och eleverna följer planen.

Som anställda i förskola och skola är ni skyldiga att stå upp för de mänskliga rättigheter och demokratiska principer som det svenska samhället vilar på. Dessutom ska ni aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Läs om vad skolans regelverk säger om våldsbejakande extremism:

Mer om vad som gäller i olika i frågor som kan ha betydelse i arbetet att motverka våldsbejakande extremism:

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 20 oktober 2020