Organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Apl är en del av yrkesutbildningen och är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde.

Roller och ansvar vid apl

Huvudmannen

Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för det arbetsplatsförlagda lärandet, apl, och att apl ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen ansvarar för att:

 • skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet 
 • kvalitetssäkra apl utifrån skolans och myndigheters regelverk.

Gymnasieförordningen 4 kap 12 §, Förordning om vuxenutbildning 2 kap 27 §, Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 4 kap 8 §.

Rektor

Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras.

Gymnasieförordningen 4 kap 12 §, Förordning om vuxenutbildning 2 kap 27 §, Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 4 kap 8 §.

Rektor bör se till att det finns rutiner för bedömning av det arbetsplatsförlagda lärandet och möjliggöra för lärare att ha kontakt med eleven och handledaren under apl.

Film om rektorns ansvar vid apl

Betygssättande lärare

Den betygssättande läraren har ett helhetsansvar för elevens lärande under apl utifrån målen för utbildningen. Läraren behöver följa och stödja elevens kunskapsutveckling, samt bedöma och betygssätta kunskaperna utifrån de nationella kunskapskraven.

Film om bedömning under apl

Eleverna

Eleverna ska ges inflytande över sin utbildning och stimuleras att ta ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Handledare på arbetsplatsen

Handledarens roll är att handleda eleven i att succesivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet.

Lokala programråd och yrkesråd

Lokala programråd inom gymnasieskolan och yrkesråd inom regionalt yrkesvux är forum för samverkan om yrkesutbildning och apl.

Gymnasieförordningen 1 kap 8 §, Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Film om hur skolan kan arbeta med lokala programråd

Kvalitetssäkra apl

Det arbetsplatsförlagda lärandet, apl, behöver kvalitetssäkras så att varje elev garanteras en utbildning som uppfyller kraven enligt styrdokumenten. Det gäller bland annat krav på lärande, en trygg och säker arbetsmiljö och handledare som är kunniga och lämpliga för sitt uppdrag.

Kännetecken på kvalitet i apl:

 • Handledare som är väl insatta i sina uppdrag
 • Elevens arbetsuppgifter i apl utgår från de nationella målen för utbildningen
 • Eleven är väl förberedd och vet vad som förväntas
 • Arbetsplatsen är lämplig utifrån förväntat lärande, arbetsmiljö och värdegrund
 • Läraren och skolan har rutiner för planering, genomförande och uppföljning
 • Läraren har tid att planera, stödja och följa upp elevens apl
 • Samverkan mellan skola och arbetsliv för att planera, genomföra och följa upp apl

Apl i det systematiska kvalitetsarbetet

Apl ska ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete vilket bygger på att skolan har rutiner för att planera, följa upp och utvärdera sitt eget arbete samt ta tillvara resultaten för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet.

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Arbetsmiljöregler vid apl

Skolan måste säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö och uppfyller gällande krav. För minderåriga finns särskilda regler. Se Skolverkets film om vad som det gemensamma ansvaret för skolan och arbetsgivaren vid elevens apl innebär.

Lathund om apl

Lathunden ger dig information och praktiska tips om hur du planerar, genomför och följer upp apl. I lathunden kan du enkelt hitta just det område du behöver veta mer om kring apl. Den finns även som pdf att skriva ut.

Lathund om aplPDF (pdf, 183 kB)

Skolverkets erbjuder tjänster för att stärka och kvalitetssäkra arbetet med apl

Nationella apl-utvecklare stödjer skolor i det systematiska utvecklingsarbetet

Nationella apl-utvecklare kan bokas av skolledare. De nationella apl-utvecklarna ger stöd i det systematiska utvecklingsarbetet kring apl med betoning på samverkan mellan skola och arbetsplats.
Mer om nationella apl-utvecklare och hur du kan boka tjänsten

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Deltagarna i utbildningen får kompetens i att:

 • tillämpa systematiskt kvalitetsarbete
 • bedöma elevernas prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
 • kartlägga arbetsplatser för kvalitetssäkringen av elevens apl
 • förbättra samverkan mellan skola och arbetsplats samt lokala programråd

Mer om apl-utvecklarutbildning och anmälan för lärare

Skolverkets apl-handledarutbildning

Utbildningen är webbaserad och vänder sig till handledare som tar emot elever i apl (inklusive lärling) och alla i skolan som arbetar med apl. Den är också värdefull för elever som förberedelse inför apl. Utbildningen är gratis och öppen för alla.
Mer om apl-handledarutbildningen och anmälan

Film om de tre tjänsterna Skolverket erbjuder