Statistik i tabeller

Här hittar du Skolverkets statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå. Uppgifterna publiceras per verksamhets- och skolform och redovisas i tabeller.

Varje år samlas uppgifter in om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Så snart statistiken är klar publiceras den i tabeller på nationell nivå. Uppgifter på läns-, kommun- och skolenhetsnivå publiceras också oftast samtidigt i våra databaser.

Skolverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skolväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

När kommer statistiken?

Datum för publicering nästkommande år fastställs i november innevarande år. Uppgifterna presenteras i publiceringsplanen på vår webbplats och i publiceringskalendern hos SCB. I kalendern hos SCB hittar du också uppgifter om andra statistikansvariga myndigheters statistikpublicering.

Senast granskad: 2016-07-08
Innehållsansvar: Avdelningen för analys