Statistik om förskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om förskolan. Under länkrubrikerna Barn och grupper, Personal och Kostnader i vänstermenyn redovisas statistiken i tabeller på nationell nivå. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Från och med hösten 2014 samlas uppgifter om barn och personal i förskola in på individnivå från varje huvudman.

Av alla årsarbetare i förskolan hade 39 procent förskollärarexamen 2016 vilket är en nedgång med 3 procentenheter från föregående år. Det är 28 procent som saknar utbildning för arbete med barn. I kommunala förskolor är den andelen 25 procent och i fristående förskolor 40 procent.

Under den senaste tioårsperioden har personaltätheten varit stabil. I genomsnitt hade varje barngrupp i förskolan 15,9 barn 2016 vilket är en minskning med 0,8 barn per avdelning jämfört med 2015.

Genomsnittlig gruppstorlek och personaltäthet i förskolan 1985-2016

Senast granskad: 2017-04-25
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten