Statistik om förskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om förskolan. Under länkrubrikerna Barn och grupper, Personal och Kostnader i vänstermenyn redovisas statistiken i tabeller på nationell nivå. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Sedan hösten 2014 samlas uppgifter om barn och personal i förskolan in på individnivå, istället för som tidigare på gruppnivå. Förändringarna bedöms ha flera positiva effekter för statistikens kvalitet och för uppgiftslämnarna.

Hösten 2017 fomms 9 800 förskoleenheter, 72 procent av dessa drivs av kommunal huvudman. Antalet inskrivna barn har ökat sedan förra året och nu är nästan 510 000 barn inskrivna i förskolan. Andelen nyinvandrade och barn med okänd bakgrund motsvarar närmare 5 procent av de inskrivna barnen. Av landets alla barn i åldern 1–5 år är 84 procent inskrivna i förskola. Störst deltagande finns bland 4- och 5-åringarna.

Av alla årsarbetare i förskolan har 40 procent förskollärarexamen 2017 vilket är en ökning med 1 procentenhet från föregående år. Samtidigt har andelen årsarbetare som helt saknar en utbildning för arbete med barn ökat och motsvarar hösten 2017 nästan 30 procent. Det råder skillnader mellan kommunala och fristående förskolor när det gäller andelen årsarbetare med förskollärarexamen. I kommunala förskolor har 43 procent av årsarbetarna förskollärarexamen. Motsvarande siffra för de fristående förskolorna är 29 procent.

Barngruppernas storlek har minskat sedan föregående år och i genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 15,3 barn. Barngrupperna i kommunala förskolor är fortsatt något mindre än barngrupperna i fristående förskolor.

Genomsnittlig gruppstorlek och personaltäthet i förskolan 1985-2017

Tabell över barngruppernas storlek och lärartäthet under åren 1985 till 2017.

Senast granskad: 2018-04-25
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten