Statistik om grundskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om grundskolan. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under respektive länkrubrik i menyn. Du hittar även uppgifter om grundskolan i databaserna SIRIS och Jämförelsetal. Grundskolans statistik omfattar uppgifter om Skolor och elever, Personal, Kostnader, Betyg i årskurs 6 och 9 samt Provresultat.

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka efter flera år med små elevkullar. Läsåret 2017/18 går nästan 1 050 000 elever i grundskolan, en ökning med drygt 26 000 elever sedan föregående läsår.

Läsåret 2017/18 fanns det 3 990 kommunala skolenheter, 5 sameskoleenheter, 820 fristående och 16 internationella skolenheter på grundskolenivå. Majoriteten, knappt 85 procent av alla grundskolans elever, går i kommunala skolor.

Personal

I grundskolan finns drygt 100 000 tjänstgörande lärare. Nästan åtta av tio av dessa har en pedagogisk högskoleexamen. Det går omkring 12 elever per årsarbetande lärare i grundskolan. Kommunala skolor har en något högre lärartäthet jämfört med fristående skolor.

Resultat

För andra läsåret i rad sjunker det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet har sjunkit från 217,1 till 215,7 poäng under den här perioden. Föräldrars utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som påverkar resultaten mest. I genomsnitt kan det skilja ungefär 68-91 meritpoäng mellan elever med föräldrar vars högsta utbildning är grundskola med elever med minst en högskoleutbildad förälder. Storleksskillnaden beror på längden av den eftergymnasiala utbildningen, där elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning om minst tre år i genomsnitt har det högsta meritvärdet.

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för analys