Statistik om grundskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om grundskolan. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under respektive länkrubrik i menyn. Du hittar även uppgifter om grundskolan i databaserna SIRIS och Jämförelsetal. Grundskolans statistik omfattar uppgifter om Skolor och elever, Personal, Kostnader, Betyg i årskurs 6 och 9 samt Provresultat.

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka efter flera år med små elevkullar. Läsåret 2016/17 gick nästan 1 024 000 elever i grundskolan, en ökning med drygt 38 000 elever sedan föregående läsår.

Läsåret 2016/17 fanns det 4 007 kommunala skolenheter, 5 sameskoleenheter och 820 fristående skolenheter och 14 internationella skolenheter på grundskolenivå. Majoriteten av grundskolans elever går i kommunala skolor.

Personal

I grundskolan finns över 90 000 tjänstgörande lärare. Nio av tio har en pedagogisk högskoleexamen. Det går omkring 12 elever per lärare i grundskolan. Kommunala skolor har en något högre lärartäthet jämfört med fristående skolor.

Resultat

Det genomsnittliga meritvärdet har successivt ökat från 201,2 till 214,8 under perioden 1998-2014. Föräldrars utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som påverkar resultaten mest. I genomsnitt kan det skilja 60-70 meritpoäng mellan elever med föräldrar vars högsta utbildning är grundskola med elever med minst en högskoleutbildad förälder.

Senast granskad: 2017-08-24
Innehållsansvar: Avdelningen för analys