Statistik om grundskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om grundskolan. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under respektive länkrubrik i menyn. Du hittar även uppgifter om grundskolan i databaserna SIRIS och Jämförelsetal. Grundskolans statistik omfattar uppgifter om Skolor och elever, Personal, Kostnader, Betyg i årskurs 6 och 9 samt Provresultat.

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka efter flera år med små elevkullar. Läsåret 2015/16 gick över 985 000 elever i grundskolan, en ökning med drygt 36 000 elever sedan föregående läsår.

Läsåret 2015/16 fanns det 4 012 kommunala skolenheter, 5 sameskoleenheter och 827 fristående skolenheter på grundskolenivå. Majoriteten av grundskolans elever går i kommunala skolor.

Personal

I grundskolan finns över 90 000 tjänstgörande lärare. Nio av tio har en pedagogisk högskoleexamen. Det går omkring 12 elever per lärare i grundskolan. Kommunala skolor har en något högre lärartäthet jämfört med fristående skolor.

Resultat

Jämfört med våren 2015 har andelen som är behöriga till nationella program sjunkit med 2,5 procentenheter, från 85,6 till 83,1 procent. En uppdelning utifrån elevernas bakgrund visar att den lägre andelen behöriga endast gäller elever med ”okänd bakgrund”, där bland annat elever som nyss kommit till Sverige och som saknar personnummer återfinns. Inom andra elevgrupper har andelen behöriga ökat något jämfört med 2015. Om gruppen elever med okänd bakgrund inte räknas med så har behörigheten till gymnasieskolan ökat från 86,4 till 87,3 procent.

Senast granskad: 2016-09-29
Innehållsansvar: Avdelningen för analys