Statistik om gymnasieskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolan. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under respektive rubrik i vänstermenyn. Du hittar även uppgifter om gymnasieskolan i databaserna SIRIS och Jämförelsetal. Gymnasieskolans statistik omfattar uppgifter om Skolor och elever, Personal, Kostnader, Betyg och studieresultat samt Provresultat.

Antalet elever i gymnasieskolan varierar mellan åren prarallellt med förändringen av antalet ungdomar i gymnasieålder.

Läsåret 2015/16 går cirka 323 100 elever i gymnasieskolan. I jämförelse med föregående läsår är det 500 färre elever vilket innebär en minskning på mindre än en halv procent. Nedan redovisas utvecklingen av antal elever i gymnasieskolan från och med läsåret 1996/97 och fram till 2015/16, samt prognos fram till 2023/24. Enligt prognosen kommer elevminskningen i gymnasieskolan stanna upp efter 2015/16 och därefter förväntas elevantalet istället öka något. Skolverkets prognos utgår ifrån att ungdomar i aktuell ålder har liknande studiemönster, studieår i gymnasieskolan och övergång från grundskolan.

Antal elever i gymnasieskolan läsåren 1996/97 till 2015/16 med prognos för läsåren 2016/17 till 2023/24.

Antal elever i gymnasieskolan läsåren 1996/97 till 2015/16 med prognos för läsåren 2016/17 till 2023

Senast granskad: 2016-07-08
Innehållsansvar: Avdelningen för analys