Elever som har det svårt hemma

Många elever har det svårt hemma vilket påverkar skolresultaten. Det här underlaget underlättar för dig och dina kollegor att ge elever med svårigheter hemma bättre förutsättningar att nå målen i skolan.

två elever går i skolkorridoren och håller om varandra

Materialet kan passa dig som möter elever som har det svårt hemma. Det kan hjälpa dig och dina kollegor att stötta eleverna för att de lättare ska nå målen i skolan. Materialet tar cirka sju timmar att arbeta igenom. Underlaget har utformats för att passa det kollegiala lärandet. Vi rekommenderar att du använder materialet tillsammans med dina kolleger.

Forskning visar att många elever någon gång under uppväxten har allvarliga problem hemma. Dessa elever löper en nästan dubbelt så stor risk att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. Risken för allvarlig psykisk och fysisk ohälsa ökar också, liksom risken för ett ekonomiskt beroende av samhället.

Genom att se elevernas behov kan skolan bidra till att eleverna mår bättre och uppnår kunskapsmålen. På så sätt förebygger skolan senare svårigheter. Skolor som har handlingsplaner är bättre på att uppmärksamma barn som växer upp med missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.

Konkreta tips

Barn som anhöriga

Socialstyrelsen använder begreppet ”barn som anhöriga”, vilket avser barn som har en förälder eller annan vuxen i familjen med allvarlig sjukdom, missbruk eller andra allvarliga svårigheter.

Skolverket har tagit fram detta material i samarbete med Socialstyrelsen - Titta på filmerna och läs utdragen från Socialstyrelsens skriftliga stödmaterial. Samtala och behandla frågorna under respektive rubrik.

Underlaget är framtaget för rektorer, pedagoger och elevhälsan i alla skolformer utom förskolan.

Barn som anhöriga, på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av:

Film ett ger en överblick över vilka slags svårigheter elever kan leva med:

Film om att ha föräldrar med olika allvarliga svårigheter (tid 08:00 ) Länk till annan webbplats.

Film två ger en inblick i hur en förälders missbruk påverkar en högstadieelevs koncentrationsförmåga och ansvarstagande:

Film om att ha en missbrukande mamma (tid 09:00) Länk till annan webbplats.

I den tredje filmen får vi ta del av två unga kvinnors syn på hur det var att växa upp med missbruk och sjukdom i familjen och hur skolan hjälpte dem:

Filmen med Jenny och Jessica (tid 13:00) Länk till annan webbplats.

I den fjärde filmen samtalar representanter för elevhälsan och en skolledare om hur skolan kan hjälpa elever med stora svårigheter hemma:

Barn som anhöriga (tid 14:00) Länk till annan webbplats.

Hur skolan bättre kan stödja barn som har det svårt

Diskutera:

 • Vad tänker ni om det som Jenny och Jessica säger i den tredje filmen om skolans betydelse?
 • Vad känner ni igen om er egen och skolans roll att stödja dessa elever utifrån vad elevhälsoteamet säger i den fjärde filmen?
 • Hur kan ni ge elever med stora svårigheter hemma stöd för deras lärande och en stimulerande samvaro i skolan?
 • Hur kan ni erbjuda dem en verksamhet som präglas av goda relationer, rutiner, överblickbarhet och förutsägbarhet?
 • Hur kan ni främja deras kamratrelationer och få dem att känna sig inkluderade i en trygg gemenskap?

Uppmärksamma elever med svårigheter i er skola

Kartlägg:

 • Hur ser det ut hos er med det stöd ni kan ge dessa elever och vad mer behövs?
 • Hur uppmärksammas elever och deras behov i undervisningssituationen, i utvecklingssamtal, hälsosamtal och i övrigt?
 • Vad säger eleverna själva, kommer de till tals om vilket stöd de önskar och på vilket sätt?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
 • Vilka samarbetar ni med utanför skolan i de här frågorna och hur fungerar samarbetet?

Stöd till elever med svårigheter hemma

Reflektera:

 • Från vilka dokument på er skola kan ni utgå i arbete med dessa elever och vad saknas?
 • Vad behöver utvecklas?
 • Vad finns det för tankar om svårigheter och möjligheter i arbetet?
 • Vilken förbättringspotential kan ni se?
 • Finns det behov av kompetensutveckling, inom vilka områden?
 • Finns det något att förbättra i samarbetet med de olika parterna?

Ge era elever bättre förutsättningar

Planera för fortsättningen:

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Saknas handlingsplaner och rutiner och behöver sådana i så fall utarbetas?
 • Hur kan ni arbeta vidare tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan utvecklingsarbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Till exempel inom pedagogiskt utvecklingsarbete, värdegrundsarbete samt inom elevhälsans utvecklingsarbete?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan ni sprida era erfarenheter kring detta till andra?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 05 september 2023