Ensamkommandes utbildning

Ensamkommande barn och ungdomar är en del av Sveriges nyanlända elever. De har kommit till Sverige utan sällskap av någon legal vårdnadshavare och är alla under 18 år. De kan ha kommit i sällskap med ett syskon, någon anhörig eller någon annan person, eller helt ensamma.

Konkreta tips

Grundskola och gymnasieskola - förutsättningar och samverkan

Det är inte enbart att språket är nytt och att skolmiljön är ny som påverkar de ensamkommandes skolsituation. Lärandet och måendet går hand i hand. Skolan har goda möjligheter att vara den plats där barn som flytt kan lära sig, få ett sammanhang och känna sig inkluderad, samt få stöd att kunna må bra i sin vardag. (BRIS 2018)

Socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola behöver utgå från det enskilda ensamkommande barnets särskilda behov utifrån att barnet är separerat från sin familj, kan ha traumatiska erfarenheter från hemlandet och från flykten.

Bland annat handlar det om att vara särskilt uppmärksam på:
• barnets fysiska och psykiska hälsa
• lämpliga placeringsformer
• utsatthet såsom barnäktenskap, människohandel och exploatering samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

För skolan är det även viktigt att tänka på att ha ett gott samarbete med god man och boendet. De kan finnas på olika adresser och ha olika ansvarsområden.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga.

Boendet ansvarar för att stötta och motivera barnet för att skolarbete och fritidsaktiviteter med mera ska fungera.

Socialtjänsten kan också utse en kontaktperson som hjälper barnet om inte personal på boendet har möjlighet att göra det, till exempel vid fritidsaktiviteter och läkarbesök.

God man, ensamkommande barn | SKR Länk till annan webbplats.

Ensamkommande barn och unga – Kunskapsguiden Länk till annan webbplats.

Ensamkommande barn och ungdomar kan även behöva mer studie- och yrkesvägledning och ett utökat stöd från elevhälsan.

Den individuella studieplanen

När det gäller utbildning för nyanlända elever, både på högstadiet och i gymnasieskolan, är den individuella studieplanen ett särskilt viktigt dokument. Studieplanen ska ange elevens mål med utbildningen och en plan för vägen dit. Eleven får en karta att orientera sig med, läraren och rektorn får ett arbetsredskap att planera utifrån och ett resultatunderlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att ta med information från elevernas individuella studieplaner i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kan man ta reda på behov, planera utifrån behov, följ upp att behoven tillgodoses och följa upp att personalen har den kompetens som behövs för att kunna tillgodose elevernas behov.

Skollagen reglerar inte längden på utbildningen på introduktionsprogrammen. Istället är det elevens mål med utbildningen och huvudmannens plan för utbildning som är centrala i planeringen av både innehåll och längd. Elever kan ha olika behov av tid att nå sina mål med utbildningen.

Många ensamkommande elever byter skola och, eller hemkommun. För att elevens utbildning ska kunna fortsätta och inte behöva börja om från början efter en flytt är det viktigt att elevens individuella studieplan är tydligt skriven och följer med till den nya skolan. Hemkommunen bör säkerställa att nyanlända barn och ungdomar i kommunen så snart som möjligt kommer i kontakt med och får information om skolväsendet.

Eleven ska ha en mentor

Varje elev i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska från och med den 1 juli 2019 ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska särskilt uppmärksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt informera berörd skolpersonal.

För mer information om nyanlända elever inom de olika skolformerna:

Organisera mottagande och utbildning av nyanlända elever i grundskolan - Skolverket

Organisera mottagande och utbildning av nyanlända elever i gymnasieskolan - Skolverket Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Komvux har en heterogen målgrupp och eleverna har olika behov, förutsättningar och mål med sina studier. Många elever inom komvux är nyanlända och har ett annat modersmål eller förstaspråk än svenska. Nyanlända och flerspråkiga elever kan till exempel ha behov av att kombinera studier i sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå med andra kurser inom komvux, till exempel orienteringskurser eller kurser på gymnasial nivå. Studierna ska läggas upp utifrån den enskilde individens behov, förutsättningar och mål med sina studier. Varje elev ska ha en individuell studieplan där individens utbildningsmål och planerad omfattning av studierna ska finnas med.

Individuell studieplan i vuxenutbildningen

Utbildning för nyanlända vuxna Länk till annan webbplats.

Komvux består av fem skolformsdelar:

  • komvux på grundläggande nivå
  • komvux på gymnasial nivå
  • komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå
  • komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
  • komvux i svenska för invandrare (sfi).

Heltidsstudier och individuell studieplan inom komvux

Heltidsstudier inom komvux innebär att eleven har studier som sin huvudsakliga sysselsättning under den planerade studietiden. Varje elev i komvux ska ha en individuell studieplan. I planen ska studieomfattningen anges och där bör det framgå om eleven läser på heltid eller deltid.

Ansvaret för att en elevs individuella studieplan upprättas

Det är hemkommunen som ansvarar för att den individuella studieplanen upprättas. Elevens hemkommun är i regel den kommun där eleven är folkbokförd. Rektorn för utbildningen ansvarar för att planen revideras vid behov och att hemkommunen informeras om eventuella revideringar.

Stödinsatser som kan vara aktuella för elever inom komvux

Utbildningen ska anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar. I samband med att den individuella studieplanen upprättas behöver därför även en bedömning göras av elevens behov av stöd för att klara sina studier. Det kan handla om exempelvis språkstöd, studiehandledning på modersmål eller specialpedagogiskt stöd.

Beräkning av en elevs studieomfattning på grundläggande eller gymnasial nivå inom komvux

Inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå samt komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, används verksamhetspoäng som ett mått på studieomfattningen eller valideringen. För en veckas heltidsstudier beräknas 20 verksamhetspoäng. Det innebär att en elev bör kunna genomföra en 100-poängskurs på fem veckor som heltidsstudier. Det finns ingen relation mellan verksamhetspoäng och antal undervisningstimmar.

Beräkning en elevs studieomfattning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Inom komvux i sfi används inte verksamhetspoäng och heltidsbegreppet är inte reglerat. För den som har rätt att delta i sfi ska utbildningen i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan (dvs. minst 60 timmar under en fyraveckorsperiod). Sfi ska kunna kombineras med andra aktiviteter och med studier i andra skolformsdelar. Vad som bedöms vara heltidsstudier för en sfi-elev behöver utgå från elevens behov och förutsättningar samt från planeringen i den individuella studieplanen.

Komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Kommunerna ska erbjuda utbildning i komvux på gymnasial nivå och och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. De ska också informera om och aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. Utbildningen på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan respektive anpassade gymnasieskolan ska ge.

Rätt till, behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå

Vem som är behörig att delta i komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Information och en bild över antagningsprocessen för komvux på gymnasial nivå

Sammanhållen yrkesutbildning på gymnasial nivå

Det finns vissa bestämmelser om sammanhållen yrkesutbildning inom komvux. En elev som har genomgått en kombination av nationella kurser i ämnen relevanta för ett yrkesområde (sammanhållen yrkesutbildning) ska få ett utdrag ur betygskatalogen om den vill. Då ska det även finnas en bilaga, där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

4 kapitlet 12 § tredje stycket förordning om vuxenutbildning

Utbildningen varierar i kommunerna

Utöver dessa bestämmelser finns även viss reglering om sammanhållna yrkesutbildningar i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

Där framgår att för att få lyfta statsbidrag inom regionalt yrkesvux, så ska de samverkande kommunerna erbjuda kombinationer av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde (sammanhållna yrkesutbildningar).
I skolförfattningarna finns inga uppställda krav på vare sig omfattning eller specifikt innehåll, utöver det som framgår av definitionerna ovan. Det är huvudmannen (kommunen) som beslutar om vilken utbildning som ska anordnas. Utbildningen varierar därför i kommunerna, både till innehåll och omfattning. Det är hemkommunen som ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev.

Skolverket har tagit fram förslag på sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket) som kan användas inom komvux eller inom introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. Dessa är endast förslag. Skolverkets framtagna yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som ska öka individens möjligheter för tillträde till arbetsmarknaden. Paketen kan också ligga till grund för vidare studier. Huvudmännen kan inrätta lokala eller regionala sammanhållna yrkesutbildningar som inte är desamma som Skolverkets framtagna yrkespaket.

Anordna utbildning inom regionalt yrkesvux
Yrkespaket inom komvux på gymnasial nivå och i gymnasieskolan

Konkreta tips

Det är skolans styrdokument som gäller vid planering och genomförande av utbildning. Skolverket svarar på frågor om, samt redogör för skolväsendets regleringar och kan inte svara för annan lagstiftning.
Det är Migrationsverket som bedömer vem som har rätt till uppehållstillstånd i Sverige, till exempel uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 09 augusti 2023

Innehåll på denna sida