Kompetens och fortbildning

Säkra din behörighet och vässa din kompetens utifrån behoven på just din skola. Vi har runt hundra kurser och utbildningar som du kan välja mellan.

Skolpersonal under utbildning

Gör en analys av behoven

Ta reda på vilken typ av kompetensutveckling ni behöver utifrån era lokala behov. Med verktyget BRUK kan du självskatta kvaliteten i verksamheten. Du kan också använda Skolinspektionens verktyg för att analysera behoven:

Gör en analys av behoven med BRUK

Kolla din skola (Skolinspektionen)

Säkra din behörighet

Din undervisning är nyckeln till att varje elev ska kunna nå målen i skolan. Därför är det viktigt att du har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter. Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Lärarlyftet för lärare

Du som arbetar som lärare ska enligt skollagen ha rätt behörighet. Vi erbjuder kurser till dig som idag redan har en lärarexamen och är behörig i många ämnen, men som inte är det i alla ämnen du undervisar i. Du som vill delta ansöker själv viawww.antagning.se. Det krävs rektorns godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som lärare med en behörighetsgivande examen. 

Kurser för lärare

Lärarlyftet för fritidspedagoger

Fritidspedagoger kan läsa kurser i praktisk-estetiska ämnen. Du som vill delta ansöker själv viawww.antagning.se. Det krävs rektorns godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som fritidspedagog med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Kurser för fritidspedagoger

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Det går även att läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Du som vill delta ansöker själv viawww.antagning.se. Det krävs rektorns godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som lärare i särskolan med en förskollärar- eller lärarexamen som ger behörighet inom den skolform du arbetar. 

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet Statsbidrag för kompetensutvecklingen

Bli stärkt i din roll som skolledare

Genom vår befattningsutbildning får du bra förutsättningar för att leda och styra din verksamhet. Kompetenta ledare gynnar också skolans kvalitet i kommunen eller den fristående skolan. Efter befattningsutbildningen kan rektorer fördjupa sig ytterligare i pedagogiskt ledarskap.

Rektorsprogrammet

Befattningsutbildning som syftar till ett professionellt skolledarskap. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap.

För vem?

Skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för nyanställda rektorer. Är du nyanställd rektor måste du påbörja utbildningen inom ett år efter att du fått tjänsten. Rektorsprogrammet

Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Vi erbjuder en ettårig riktad fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer. Den är på 7,5 högskolepoäng och är på avancerad akademisk nivå. Huvudman gör anmälan.

För vem?

Rektorer som gått rektorsprogrammet eller motsvarande och arbetat minst ett år som rektor.

Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Pedagogiskt ledarskap för förskolechefer

Fortbildningen ger förskolechefer en möjlighet att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Den är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer. Huvudman gör anmälan.

För vem?

Förskolechefer som arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller minst tjugofem procent under två år.

Pedagogiskt ledarskap för förskolechefer

Förskolechefen har det övergripande ansvaret att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet. Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig i det arbetet. Kursen anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Läs mer om kursen och om hur huvudmannen anordnar tillsammans med ett lärosäte

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för dig som huvudman eller skolledare som har identifierat digitalisering som ett utvecklingsområde. Leda digitalisering är också ett processtöd för skolledare och huvudmän för att inventera den egna verksamheten samtidigt som det ger ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå.

För vem?

Huvudman och rektor

Leda digitalisering

Bygg på din kompetens

Du utbildar morgondagens och dagens vuxna och din insats gör skillnad för många. Din kompetens är avgörande för att alla barn och elever ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Utifrån era lokala behov erbjuder vi långsiktig och flexibel kompetensutveckling.

Apl-handledarutbildning

Utbildningen är webbaserad och förbereder dig att handleda elever på en arbetsplats. Du får fördjupa dina kunskaper om vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan och du får utvecklas i din roll som handledare. När du har genomfört utbildningen har din arbetsplats möjlighet att få extra statsbidrag för handledning av lärling från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

För vem?

Utbildningen är öppen för alla, men riktar sig i första hand till handledare som tar emot elever i apl (inklusive lärling) och alla i skolan med ansvar för apl.

Apl-handledarutbildning

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Genom utbildningen får du kunskaper om hur du kan utveckla dina elevers apl och driva skolans systematiska utvecklingsarbete om apl samt byta erfarenheter med kollegor.

För vem?

Yrkeslärare eller apl-ansvarig

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Bedömning och betyg

Kursen ger dig möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du får redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du får också resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt.

För vem?

Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildning

Webbkurs om bedömning och betyg

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Här får du möjlighet att diskutera vad elevinflytande är och kan vara i undervisningen, varför det är viktigt och hur det kan gestalta sig. Du får du ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete. Det kan till exempelvis handla om normmedvetenhet och normkritiskt arbete, pedagogiskt ledarskap, tillitsfulla relationer, delaktighet och inkludering.

För vem?

Delaktighet och inflytande: Lärare i grund- och gymnasieskola.

Likabehandling: All personal som arbetar i skolan

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Digitalisering

Här får du som deltagare ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande. Du får en möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor. Du får också arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning.

För vem?

Lärare i grund- och gymnasieskola

Digitalisering

Förskolekurser i kommunen

Gå högskolekurser som ger bättre förutsättningar att nå målen i förskolans läroplan. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket valt ut och kommer överens om ett upplägg.

För vem?

Det finns kurser för förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Förskolekurser i kommunen

Läslyftet

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik som syftar till att utvecklar din undervisning. Du lär dig av och med dina kollegor, med stöd av en handledare, lokalt på din arbetsplats. Insatsen organiseras av rektor eller förskolechef och huvudmän kan söka statsbidrag för att frigöra tid för handledare.

För vem?

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Material till förskolan kommer att finnas på Läs- och skrivportalen hösten 2016 men förskolan kan inte få statsbidrag.

Läslyftet

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik som syftar till att utveckla din undervisning. Du lär dig av och med dina kollegor, med stöd av en handledare, lokalt på din arbetsplats. Insatsen organiseras av rektor eller förskolechef.

För vem?

Lärare som arbetar i
  • grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
  • Lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass

Matematiklyftet

Minoritetsspråk

Om du vill arbeta som lärare i någon av de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib kan du utbilda dig på distans. Kommunen anmäler deltagare.

För vem?

Du som vill arbeta som lärare i modersmål

Utbildning i minoritetsspråk

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet. Kursen är verksamhetsnära och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Anmälan av tre-sex deltagare görs av rektor eller förskolechef.

För vem?

Lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning genom kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik. Du och dina kollegor diskuterar, med stöd av en handledare,  undervisningssituationer och didaktiska frågor utifrån innehållet på lärportalen för naturvetenskap och teknik. Insatsen organiseras av rektor och genomförs lokalt på din skola.

För vem?

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Naturvetenskap och teknik

Nyanlända elevers lärande

Genom kurserna och utbildningarna får du kunskap om att ta emot nyanlända elever, kartlägga deras kunskaper samt planera och genomföra undervisningen. Du får kunskap om vad som gynnar nyanlända elevers kunskapsutveckling och vilka samarbetsformer på skolan stödjer detta. 

För vem?

Det finns kurser och utbildningar för lärare och skolledare. En del vänder sig till all personal.

Kurser och utbildningar för lärare och annan personal Kurser och utbildningar för skolledare

Specialpedagogik

Bygg på din specialpedagogiska kompetens tillsammans med dina kollegor med stöd av handledare. Materialet på webben presenteras i så kallade moduler som liknar de som finns i Skolverkets satsningar Matematiklyftet och Läslyftet. Huvudmannen kan ansöka om statsbidrag för utbildningen.

För vem?

Legitimerade lärare i grundskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem samt sameskolan. Handledarna kan arbeta inom alla skolformer och även på huvudmannanivå.

Specialpedagogik Statsbidrag för kompetensutvecklingen

Språk-, läs- och skrivutveckling

Genom utbildningen lär du dig hur du kan bygga en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare, men huvudmän som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att prioriteras.

För vem?

Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Studie- och yrkesvägledning

Genom kurserna får du kunskap om hur du kan utveckla studie- och yrkesvägledningen för elever.

För vem?

Studie- och yrkesvägledare, lärare och chefer. Vissa kurser är till för personallag.

Studie- och yrkesvägledning

Senast granskad: 2017-03-29