Karriärtjänster för lärare

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskolan. Förstelärare och lektor måste ha lärarlegitimation.

Lärare med elev

Så ansöker du till en karriärtjänst

Det är din huvudman som ansvarar för rekrytering och tillsättning av karriärtjänster. Om du vill ansöka om att bli förstelärare eller lektor är det alltså din huvudman du ska vända dig till. Karriärtjänster kan utlysas när som helst under året.

Vad krävs för att bli förstelärare eller lektor?

För att bli förstelärare eller lektor måste du ha vissa kvalifikationer. De är specificerade i förordningen för statsbidraget. Utöver dem kan huvudmannen sätta upp egna krav på kvalifikationer.

En förstelärare:

  • är legitimerad lärare
  • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
  • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
  • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

En lektor:

  • är legitimerad lärare
  • har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
  • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Du måste ha lärarlegitimation

Förstelärare och lektorer måste ha en lärarlegitimation utfärdad av Skolverket, oavsett vilken skolform läraren undervisar i. Kravet på lärarlegitimation gäller även för lärare som undervisar i förskoleklass och på gymnasiets yrkesprogram. Förskollärarlegitimation är inte giltigt för att bli förstelärare eller lektor. Undantag från kravet på legitimation finns endast för lärare som undervisar på engelska i ämnen som inte är språkundervisning.

Så mycket lönehöjning har du rätt till

Huvudmannen får statsbidrag för att betala ut i minst 5 000 kr mer i lön per månad till varje förstelärare och 10 000 kr till varje lektor. Om din huvudman utser flera förstelärare har denne möjlighet att ge er olika lönehöjning, så länge snittet per månad är 5 000 kr mer för varje förstelärare respektive 10 000 kr för varje lektor. Om du arbetar mindre än heltid minskas statsbidraget i motsvarande grad, vilket kan påverka din lön.

Om du nyanställs hos huvudmannen i samband med din förstelärar- eller lektorstjänst har du rätt till minst 5 000 kronor respektive 10 000 kronor mer i månaden än medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen.

Vad gör en karriärlärare?

En lärare med karriärtjänst ska huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Det innebär minst 50 procent av arbetstiden. I övrigt är det huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll.

Tjänsterna ska vara lokalt utformade och anpassade efter de förutsättningar och utvecklingsområden som huvudmannen har. Därför arbetar förstelärare och lektorer med varierande uppgifter runtom i landet.

I vår rapport ”Vad gör försteläraren?” framkommer att de flesta lärare har utvecklingsuppdrag. I den kan du läsa mer om vilka arbetsuppgifter och uppdrag förstelärare och lektorer kan ha.

Hur fördelas tjänsterna mellan skolor och områden?

Eftersom det är huvudmannen som har huvudansvar för tillsättning och utformning av karriärtjänster bestämmer de också var tjänsterna ska finnas. Alla huvudmän gör olika, fördelningen kan till exempel baseras på skolstorlek, geografisk spridning eller särskilda behov. I vissa kommuner finns det speciella förstelärartjänster, öronmärkta för skolor i områden definierade som utanförskapsområden.

Kontakt

Frågor: karriartjanster@skolverket.se

Senast granskad: 2014-09-30
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten