Slutbetyg, examen och individuell studieplan inom vuxenutbildning

Vad gäller för slutbetyg, individuell studieplan, examen och om kurser som inte får ingå i examen inom vuxenutbildning och motsvarande? Här beskrivs kortfattat vad som gäller.

Varje elev ska ha en individuell studieplan

Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Om utbildningsmålet för en elev i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en gymnasieexamen, ska det i planen anges vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Den individuella studieplanen ska tas fram tillsammans med eleven som också ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar.

Det är hemkommunen som ansvarar för att det tas fram en individuell studieplan i anslutning till antagningen och planen ska revideras när det behövs.

Individuell studieplanen inom kommunal vuxenutbildning

Bestämmelser om individuell studieplan och rätt till studie- och yrkesvägledning, validering och prövning

Bestämmelser om den individuella studieplanen finns i skollagen (2010:800), i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning samt i förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen.

20 kap. 8 § skollagen

2 kap. 16 § förordning om vuxenutbildning

Förstärkt rätt till studie- och yrkesvägledning

I skollagen (2010:800) regleras elevers rätt till studie- och yrkesvägledning. Elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. (2 kap. 29 § skollagen). Skolverket har tagit fram allmänna råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning. De allmänna råden med kommentarer fungerar som ett stöd för planering och genomförande av studie- och yrkesvägledning.

Gå till Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

Validering

En elev inom vuxenutbildning kan få sina redan tillägnade kunskaper och kompetenser bedömda genom validering. Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar och behov. En elev som genomgått en validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen. Den som har genomgått en validering ska kunna få ett intyg.

Mer om validering

Prövning

En person som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser inom kommunal vuxenutbildning som det sätts betyg på, inklusive utbildning i svenska för invandrare (sfi), och i gymnasiearbetet.

Mer om prövning

Bestämmelser om den individuella studieplanen finns i skollagen (2010:800), i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning samt i förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen.

20 kap. 8 § skollagen

2 kap. 16 § förordning om vuxenutbildning

Förstärkt rätt till studie- och yrkesvägledning

I skollagen (2010:800) regleras elevers rätt till studie- och yrkesvägledning. Elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. (2 kap. 29 § skollagen). Skolverket har tagit fram allmänna råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning. De allmänna råden med kommentarer fungerar som ett stöd för planering och genomförande av studie- och yrkesvägledning.

Gå till Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

Validering

En elev inom vuxenutbildning kan få sina redan tillägnade kunskaper och kompetenser bedömda genom validering. Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar och behov. En elev som genomgått en validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen. Den som har genomgått en validering ska kunna få ett intyg.

Mer om validering

Prövning

En person som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser inom kommunal vuxenutbildning som det sätts betyg på, inklusive utbildning i svenska för invandrare (sfi), och i gymnasiearbetet.

Mer om prövning

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. Gymnasieexamen ska vara inriktad mot ett nationellt program. Reglerna för vad en gymnasieexamen från komvux kan innehålla skiljer sig dock från gymnasieskolan.

Utbildningens innehåll är inte styrt på samma sätt som i gymnasieskolan. Vilka specifika kurser eleven måste ha med sig från exempelvis en utbildning som till huvudsak motsvarar ekonomiprogrammet är inte specificerat utöver de krav som ställs i 4 kap. 15 § förordningen om vuxenutbildning för en högskoleförberedande examen. Det är elevens mål med studierna som måste beaktas vid planeringen av studierna. Är elevens mål att studera på högskolan kan exempelvis den särskilda behörigheten vara vägledande för vilka kurser som eleven behöver ha med sig utöver de krav som ställs i förordningen om vuxenutbildning. Ett godkänt gymnasiearbete behövs för att en examen ska kunna utfärdas.

Verktyg för att planera examen från komvux

Yrkesexamen

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

1. svenska eller svenska som andraspråk kursen 1,
2. engelska kursen 5,
3. matematik kursen 1 a, och
4. gymnasiearbetet.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg

 • på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
 • som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.


I en yrkesexamen ska eleven ha betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap. Kurserna ska bestå av 50 poäng i varje ämne. Dessa kurser krävs för en examen. Om en elev har med sig fler än 50 gymnasiepoäng i något av dessa ämnen, eftersom eleven t.ex. tidigare har studerat på ett högskoleförberedande program, kan eleven ändå använda dessa poäng i sin examen. De gymnasiepoäng som överstiger 50 poäng i respektive ämne kan ingå i den del av utbildningen som utgörs av valfria kurser.

Förutom de kurser som anges som obligatoriska för en yrkesexamen ska en yrkesexamen innehålla betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. En yrkesexamen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng. 600 gymnasiepoäng i en yrkesexamen utgörs av gymnasiegemensamma kurser. De valfria kurserna får som mest omfatta mindre än hälften av de återstående 1 800 gymnasiepoängen. Det vill säga som mest 899 gymnasiepoäng.

Betyg på gy11-kurser som inte längre får ges inom gymnasieskolan eller komvux på grund av att kursen inte längre är gällande får ingå i en gymnasieexamen i komvux. Kursen kan då enligt Skolverkets bedömning räknas som programinriktad kurs från det gymnasieprogram kursen ingick i när den var gällande och som gymnasieexamen i komvux ska motsvara. För en yrkesexamen i komvux kan då kursens poäng räknas till den övervägande del av 1 800 poäng från ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan.

Bestämmelser om yrkesexamen inom komvux

En yrkesexamen ska omfatta de kurser som framgår av 4 kap. 14§ i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

En yrkesexamen ska även innehålla betyg på ett godkänt gymnasiearbete. Av 2 kap. 3 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

En yrkesexamen ska omfatta de kurser som framgår av 4 kap. 14§ i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

En yrkesexamen ska även innehålla betyg på ett godkänt gymnasiearbete. Av 2 kap. 3 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Högskoleförberedande examen

En gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6,
3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och
4. gymnasiearbetet.

En sådan gymnasieexamen ska även, utöver det som framgår ovan punkterna 1-4, innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i förekommande fall matematik (se rubrik nedan) i den omfattning som framgår av bilaga 2 till skollagen (2010:800) när det gäller det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi. Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår i det nationella programmet.

Betyg på gy11-kurser som inte längre får ges i gymnasieskolan eller inom komvux på grund av att de inte längre är gällande får ingå i en gymnasieexamen i komvux. Kursen kan då enligt Skolverkets bedömning räknas som programinriktad kurs från det gymnasieprogram i gymnasieskolan kursen ingick i när den var gällande och som gymnasieexamen i komvux ska motsvara. För en högskoleförberedande examen kan då kursens poäng räknas till den övervägande del av poäng från ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Matematik

Enligt de krav som ställs för en högskoleförberedande examen i 4 kap. 15 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ett godkänt betyg på den inledande kursen i matematik 1 b eller 1 c ingå (dvs. 100 poäng) samt, för vissa program, ytterligare matematik i den omfattning som framgår nedan när det gäller det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar:

 • Ekonomi - och samhällsvetenskapsprogrammet, 100 poäng
 • Naturvetenskaps - och teknikprogrammet, 200 poäng
 • Estetiska och humanistiska programmet, 0 poäng

Bestämmelser om högskoleförberedande examen inom komvux

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen ska omfatta de kurser som framgår av 4 kap. 15 § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Av 4 kap. 16 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3 eller 15 § första stycket 3, de inledande kurserna som är specificerade för respektive examen.Av 2 kap. 3 § förordningen (2011:1108) framgår att med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna ska framgå av den individuella studieplanen. Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen ska omfatta de kurser som framgår av 4 kap. 15 § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Av 4 kap. 16 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3 eller 15 § första stycket 3, de inledande kurserna som är specificerade för respektive examen.Av 2 kap. 3 § förordningen (2011:1108) framgår att med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna ska framgå av den individuella studieplanen. Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar.

Kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå och kurser som inte får ingå i en gymnasieexamen

Det finns ett antal ämnen eller kurser på gymnasial nivå som antingen bara kan erbjudas inom gymnasieskolan eller bara inom kommunal vuxenutbildning. En elev som har läst kurser inom gymnasieskolan, men som inte har tagit ut en gymnasieexamen, kan välja att slutföra sin utbildning via den kommunala vuxenutbildningen.

Dokumentet nedan listar kurser som inte kan ingå i en gymnasieexamen från antingen komvux eller gymnasieskolan. Listan tar även upp kurser som inte kan läsas vid antingen komvux eller gymnasieskolan. Listan ger inte en heltäckande bild av kursutbudet och ska därför ses som ett komplement till sökfunktionen för ämnes- och kursplaner på gymnasial nivå inom komvux.

Listan innehåller inte uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i en gymnasieexamen, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.

Kurser som inte får ges och/eller inte får ingå i en examen på komvux, gymnasial nivåExcel (excel, 24 kB)

Kurser som får ingå i gymnasieexamen beror på när den utfärdades

Regelverket kring vilka kurser som får ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildning har ändrats flera gånger. Vilka kurser som får ingå i gymnasieexamen avgörs av när gymnasieexamen utfärdades:

Gymnasieexamen utfärdad 1 jan 2017

I en gymnasieexamen utfärdad från den 1 januari 2017 får alla kurser från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ingå samt betyg från gymnasieskola med undantag av idrott och hälsa 1.

För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset eller gymnasiesärskolebeviset.

Betyg på en delkurs får fortsatt inte ingå.

I en gymnasieexamen utfärdad från den 1 januari 2017 får alla kurser från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ingå samt betyg från gymnasieskola med undantag av idrott och hälsa 1.

För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset eller gymnasiesärskolebeviset.

Betyg på en delkurs får fortsatt inte ingå.

Gymnasieexamen utfärdad 24 november 2015 – 1 jan 2017

För gymnasieexamen som utfärdas från den 24 november 2015 finns inte längre en begränsning till att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå. Det innebär att även betyg på kurser som endast får ges inom vissa utbildningar i gymnasieskolan och betyg på kurser i ämnet Idrott och hälsa får ingå.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

För gymnasieexamen som utfärdas från den 24 november 2015 finns inte längre en begränsning till att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå. Det innebär att även betyg på kurser som endast får ges inom vissa utbildningar i gymnasieskolan och betyg på kurser i ämnet Idrott och hälsa får ingå.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Gymnasieexamen utfärdad 27 oktober 2015 – 23 november 2015

Under perioden kan betyg på alla kurser, förutom betyg inom ämnet Idrott och hälsa, ingå i en gymnasieexamen från komvux. Följande kurser ingår i ämnet Idrott och hälsa:

 • Idrott och hälsa 1
 • Idrott och hälsa 1 – specialisering
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 2 – specialisering.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Under perioden kan betyg på alla kurser, förutom betyg inom ämnet Idrott och hälsa, ingå i en gymnasieexamen från komvux. Följande kurser ingår i ämnet Idrott och hälsa:

 • Idrott och hälsa 1
 • Idrott och hälsa 1 – specialisering
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 2 – specialisering.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Gymnasieexamen utfärdad före 27 oktober 2015

För de som har fått sin gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning före den 27 oktober 2015 gäller tidigare bestämmelser om att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå i en gymnasieexamen. Det innebär att betyg på kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå, inte heller får ingå i en sådan gymnasieexamen.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

För de som har fått sin gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning före den 27 oktober 2015 gäller tidigare bestämmelser om att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå i en gymnasieexamen. Det innebär att betyg på kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå, inte heller får ingå i en sådan gymnasieexamen.

Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.

Betyg på en delkurs får inte ingå.

Kurser som inte får ingå i ett gymnasiesärskolebevis från särvux

Det finns ett antal ämnen eller kurser på gymnasial nivå som antingen bara kan erbjudas inom gymnasiesärskolan eller inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Nedan listas kurser som inte får ingå i ett gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Listan innehåller inte uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i ett gymnasiesärskolebevis, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.

 • Idrott och hälsa 1
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 3 - vald idrott
 • Specialidrott 1
 • Specialidrott 2
 • Specialidrott 3
 • Tränings- och tävlingslära 1
 • Tränings- och tävlingslära 2

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:151) om utformningen av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Gymnasieexamen för den som tidigare fått slutbetyg

En elev som redan har en gymnasieexamen har rätt att få en yrkesexamen utfärdad, så länge det inte är samma innehåll som den tidigare examen. Det är däremot inte möjligt att utfärda en högskoleförberedande examen till någon som redan har en gymnasieexamen.
En gymnasieexamen ska inte utfärdas till någon som har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt program eller motsvarande.
Det finns dock undantag, till exempel den som har fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller ett individuellt program.

Bestämmelser om gymnasieexamen

Bestämmelser om gymnasieexamen, se punkt 7 övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen.
Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. En förutsättning för detta är att ett eller flera av betygen inte kan omvandlas enligt motsvarandelistan. Eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. Eleven behöver även uppfylla de villkor som ställs i den tidigare förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Källa: SFS 2021:244

Förordning (2021:244) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Beslut kan komma att senareläggas gällande kraven för grundläggande behörighet för personer som har slutbetyg men inte grundläggande behörighet och därmed behöver komplettera, UHR.länk till annan webbplats

Slutbetyg för den som tidigare fått slutbetyg

Skolverket bedömer även att de elever som fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande utfärdat efter den 1 januari 2010 har möjlighet att senast den 1 juli 2025 få ett nytt slutbetyg från kommunal vuxenutbildning, om villkoren för ett slutbetyg enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning är uppfyllda och nödvändiga kompletteringar har gjorts. Om ett sådant slutbetyg utfärdas kan dock inte en gymnasieexamen utfärdas.

Bestämmelser om slutbetyg

Bestämmelser om slutbetyg, se 4 kapitlet 13 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux förlängs till 1 juli 2025

När det nuvarande gymnasiesystemet infördes 2012 inom komvux blev utgångspunkten att gymnasieexamen skulle utfärdas. Det fanns dock övergångsbestämmelser till den nuvarande förordningen om vuxenutbildningen som gjorde att slutbetyg kunde utfärdas i vissa fall för person med äldre betyg.

Nu har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, till 1 juli 2025.

Källor: Punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, SFS 2016:1052 och SFS 2021:244

När det nuvarande gymnasiesystemet infördes 2012 inom komvux blev utgångspunkten att gymnasieexamen skulle utfärdas. Det fanns dock övergångsbestämmelser till den nuvarande förordningen om vuxenutbildningen som gjorde att slutbetyg kunde utfärdas i vissa fall för person med äldre betyg.

Nu har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, till 1 juli 2025.

Källor: Punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, SFS 2016:1052 och SFS 2021:244

Betyg från innan 1 juli 2012 och behöver examen?

Vad ska man göra om man har betyg som är satta innan den 1 juli 2012 och behöver gymnasieexamen?

I vissa fall kan betyg på äldre kurser omvandlas till kurser som ges i nuvarande system. Vilka kurser det är går att se med hjälp av motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196). I så fall kan dessa kurser efter omvandling tas med i en gymnasieexamen. Om det därefter saknas betyg på kurser för att uppnå kraven för yrkesexamen eller högskoleförberedande examen finns möjligheten att genomgå prövning i en eller flera kurser samt gymnasiearbete.

Det går också att ansöka om att få läsa en kurs eller att få göra ett gymnasiearbete. För att vara behörig till en utbildning på komvux gymnasial krävs att man:

 • är bosatt i landet,
 • saknar kunskaperna som utbildningen syftar till att ge,
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, samt
 • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Motsvarandelistan: www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/motsvarandelistanlänk till annan webbplats

Mer om prövning: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-av-elevers-kunskaper#provninginomvuxenutbildninglänk till annan webbplats

Mer om antagning till komvux gymnasial nivå: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-nivalänk till annan webbplats

Vad ska man göra om man har betyg som är satta innan den 1 juli 2012 och behöver gymnasieexamen?

I vissa fall kan betyg på äldre kurser omvandlas till kurser som ges i nuvarande system. Vilka kurser det är går att se med hjälp av motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196). I så fall kan dessa kurser efter omvandling tas med i en gymnasieexamen. Om det därefter saknas betyg på kurser för att uppnå kraven för yrkesexamen eller högskoleförberedande examen finns möjligheten att genomgå prövning i en eller flera kurser samt gymnasiearbete.

Det går också att ansöka om att få läsa en kurs eller att få göra ett gymnasiearbete. För att vara behörig till en utbildning på komvux gymnasial krävs att man:

 • är bosatt i landet,
 • saknar kunskaperna som utbildningen syftar till att ge,
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, samt
 • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Motsvarandelistan: www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/motsvarandelistanlänk till annan webbplats

Mer om prövning: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-av-elevers-kunskaper#provninginomvuxenutbildninglänk till annan webbplats

Mer om antagning till komvux gymnasial nivå: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-nivalänk till annan webbplats

Kan rektor utfärda slutbetyg efter 1 juli 2025?

Kan rektor utfärda ett slutbetyg efter 1 juli 2025 om man har samtliga betyg klara innan det datumet?

Nej, slutbetyg måste i sin helhet vara utfärdade senast 1 juli 2025. Det är alltså inte möjligt för rektor att vänta med att formellt utfärda betygshandlingen tills efter detta datum även om samtliga betyg som planeras utgöra slutbetyget är satta innan.

Källor: Punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, SFS 2016:1052 och och SFS 2021:244

Kan rektor utfärda ett slutbetyg efter 1 juli 2025 om man har samtliga betyg klara innan det datumet?

Nej, slutbetyg måste i sin helhet vara utfärdade senast 1 juli 2025. Det är alltså inte möjligt för rektor att vänta med att formellt utfärda betygshandlingen tills efter detta datum även om samtliga betyg som planeras utgöra slutbetyget är satta innan.

Källor: Punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, SFS 2016:1052 och och SFS 2021:244

Slutbetyg och grundläggande och särskild behörighet

Slutbetyg, grundläggande och särskild behörighet till universitets- och högskolestudier

Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på vilken betygshandling personen har samt när den har utfärdats. Detta påverkar också hur man kan komplettera med betyg för att uppnå grundläggande behörighet.

Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som är ansvarig myndighet att svara på frågor om grundläggande behörighet och särskild behörighet till fortsatta studier på högre nivå.

Läs mer om krav för behörighet på studera.nulänk till annan webbplats

Läs mer om betyg och behörighet på antagning.selänk till annan webbplats

Slutbetyg, grundläggande och särskild behörighet till universitets- och högskolestudier

Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på vilken betygshandling personen har samt när den har utfärdats. Detta påverkar också hur man kan komplettera med betyg för att uppnå grundläggande behörighet.

Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som är ansvarig myndighet att svara på frågor om grundläggande behörighet och särskild behörighet till fortsatta studier på högre nivå.

Läs mer om krav för behörighet på studera.nulänk till annan webbplats

Läs mer om betyg och behörighet på antagning.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 22 april 2021

Innehåll på denna sida

  Relaterat