Ändring i skollagen – rätt att fortsätta på introduktionsprogram efter flytt

Från och med 1 november 2017 ändras 17 kap. 15 § skollagen så att det blir tydligare vilken rätt en elev har att gå klart en utbildning på introduktionsprogram efter att eleven flyttat till en annan kommun.

Vad gäller för en elev som går ett introduktionsprogram?

En elev har rätt att gå klart sin utbildning på det introduktionsprogram som eleven börjat på eller på något annat introduktionsprogram hos en viss huvudman.

Har en elev rätt att gå klart sin utbildning även om eleven flyttar till en annan kommun?

Eleven har rätt att gå klart introduktionsprogrammet som den påbörjat eller på något annat nytt introduktionsprogram. Denna rätt gäller i första hand hos den nya hemkommunen, eftersom det bara är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda alla behöriga ungdomar introduktionsprogram.

Vilken utbildningsplan gäller för eleven?

Det är utbildningsplanen hos den nya huvudmannen som gäller för elevens fortsatta utbildning.

Kan eleven välja att gå klart sin utbildning hos en huvudman för en fristående skola?

Eleven kan i vissa fall gå klart sin utbildning hos en huvudman för en fristående skola. Det gäller huvudmän för fristående skolor som anordnar:

  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ

När är en huvudman för en fristående skola skyldig att ta emot en elev?

När elevens hemkommun och huvudmannen för den fristående skolan är överens om det bidrag som kommunen ska betala för utbildningen.

Vad gäller för huvudmän för fristående skolor och programinriktat individuellt val?

Då måste huvudmän för fristående skolor ta emot alla elever som har rätt att gå utbildningen och som det finns plats för. Detta gäller dock inte en elev i behov av särskilt stöd, om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven i form av tilläggsbelopp.

Måste huvudmän för fristående skolor ta emot elever till sina preparandutbildningar?

Huvudmän för fristående skolor är inte skyldiga att ta emot elever till sina preparandutbildningar.

17 kap. 15 § skollagen

Rätten att fullfölja utbildningen

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde när utbildningen inleddes eller på ett annat introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan.

En elev som flyttar till en annan kommun har rätt att fullfölja utbildningen på ett påbörjat introduktionsprogram eller på ett annat introduktionsprogram hos den nya hemkommunen enligt den nya kommunala huvudmannens utbildningsplan. Under de förutsättningar som anges i 29 och 30 §§ har eleven rätt att fullfölja utbildningen hos en huvudman för en fristående gymnasieskola enligt den huvudmannens utbildningsplan.

Om en elev har medgett att huvudmannens utbildningsplan ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen.

Rätten att fullfölja utbildningen gäller även efter ett studieuppehåll på högst ett år för studier utomlands. Lag (2017:892).

Senast granskad: 2017-11-06
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation