Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Rätt stöd i rätt tid!

Bildsymbol Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser.

Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver utifrån deras olika förutsättningar och behov. Den 1 juli 2019 trädde en förstärkning av skollagen i kraft. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska uppfylla de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskolan) i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig utbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Svensk skola har under lång tid satt in stöd för sent. Med läsa-skriva-räkna-garantin ges lärarna konkreta verktyg för att mer likvärdigt sätta in stöd. Våra yngsta elever ska få rätt stödinsatser i rätt tid.

Utbildningsminister Anna Ekström

Film: Två rektorer resonerar om de obligatoriska kartläggningsmaterialen för förskoleklass. (tid: 5.08)

Bakgrund till garantin

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för utbildningen. Enligt skollagen (2010:800) ska hänsyn tas till elevers olika behov och eleverna ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling och utbildningen ska vara likvärdig.

Det finns flera orsaker till införandet av en garanti för tidiga stödinsatser, vilka nämns i förarbetena till lagändringen. En orsak är att svenska elevers resultat i internationella undersökningar som TIMMS, PIRLS och PISA har sjunkit under flera år. Även om resultaten de senaste åren visar att utvecklingen går i positiv riktning menar regeringen att det behövs fler insatser som kan förbättra kunskapsnivån i den svenska skolan. En annan orsak är att de nationella proven i årskurs 3 pekar på att en relativt stor andel inte når kravnivåerna per delprov i svenska eller svenska som andraspråk och matematik.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Skolans arbete med extra anpassningar” 2016 visar att extra anpassningar och särskilt stöd ofta sätts in för sent och inte är utformat utifrån elevers behov i tillräckligt hög utsträckning. Enligt Skolverkets statistik är andelen elever med åtgärdsprogram störst i årskurs 9. Betygsstatistiken visar att en stor andel (15,6 procent, Skolverkets statistik 2018) av de elever som lämnar grundskolan inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Om stöd sätts in tidigare och utformas efter elevers behov ökar möjligheterna för att stödet blir mer effektivt och för att fler elever uppfyller kunskapskraven.

FILM: Utbildningsminister Anna Ekström berättar om Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser och de nya bestämmelserna som gäller från 1 juli 2019. (tid: 6:53)

Obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

Kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken, utgivna 2019, är obligatoriska att använda i förskoleklass från och med 1 juli 2019. Kartläggningen ska genomföras under höstterminen.

Läs mer om kartläggningsmaterialen här:

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

FILM: Så kan du använda det obligatoriska kartläggningsmaterialet (tid: 8:17)

Nationella bedömningsstöd i årskurs 1

Bedömningsstöden i läs– och skrivutveckling och taluppfattning är obligatoriska att använda i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd, utgivna 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Bedömningsstöden ska användas under höst- och vårtermin.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Bedömningsstöd i taluppfattning

Nationella prov i årskurs 3

Nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik är obligatoriska att använda i årskurs 3 respektive årskurs 4 för specialskolan. Nationella proven ska genomföras under vårterminen.

Nationella prov

Vad ingår i garantin?

Modell över processen för garantin för tidiga stödinsatser.

I förskoleklass

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska att använda. De genomförs på höstterminen i grupp, i ordinarie undervisning. Kartläggningsmaterialen genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom kartläggningsmaterialen kan läraren i förskoleklass få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i kartläggningsmaterialen.

Om det genom användning av kartläggningsmaterialen, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd behöver göras. Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås anges i kartläggningsmaterialen.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva. I slutet av förskoleklass följer läraren upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen överlämnas till mottagande lärare.

I årskurs 1

I årskurs 1 används bedömningsstöden i taluppfattning och läs- och skrivutveckling. De genomförs både under höst- och vårterminen. Bedömningsstöden genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom bedömningsstöden kan läraren få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer anges i bedömningsstöden.

Om det genom användning av bedömningsstöden, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd behöver göras. Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås anges i bedömningsstöden.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva.

I årskurs 2 och 3

I årskurs 2 finns inget nationellt obligatoriskt bedömningsstöd. Läraren följer elevernas lärande kontinuerligt och rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd fortlöper.

I årskurs 3 genomförs nationella proven i matematik och svenska. Det sker under en fastställd provperiod på vårterminen.

Genom nationella proven kan läraren få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer anges i nationella proven från och med vårterminen 2020.

Om det genom användning av nationella proven, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som ska uppnås sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd behöver göras. Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås anges i nationella proven från och med vårterminen 2020.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva. I slutet av årskurs 3 följer läraren upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen överlämnas till mottagande lärare.

Flicka läser en bok.

Frågor och svar om garantin för tidigt stöd

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om garantins genomförande, om kartläggningsmaterialen, centrala begrepp, ansvaret för garantins uppfyllande och vilket stöd Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge.

Frågor och svar om garantin

Att uppfylla garantin

Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser handlar om att garantera att stödinsatser sätts in i rätt tid. Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att skolan har:

  • genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven
  • gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras
  • planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder
  • följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat,
  • överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs

Läs regeringens proposition (2017/18:195) här:  

Regeringens proposition (2017/18:195) för Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatserlänk till annan webbplats

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen som ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas.

De nationella kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken, utgivna 2019, ska användas i förskoleklass. I årskurs 1 ska de nationella bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och taluppfattning, utgivna 2019, användas.

Enligt skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar som reglerar skolan, vilket betyder att huvudmannen även ansvarar för att garantin för tidiga stödinsatser genomförs i enlighet med reglerna.

Huvudmannen ska även på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. De nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och nationella proven i årskurs 3 kan ingå systematiska kvalitetsarbetet. Materialen kan därmed bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Kompetensutveckling och stödmaterial för genomförandet av garantin

För att ge skolorna stöd i att uppfylla garantin kommer Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten att genomföra insatser för att implementera garantin och erbjuda kompetensutveckling. Målgrupperna för insatserna är lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare, specialpedagoger och rektorer som arbetar i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer. Genom kompetensutveckling kommer lärarna och förskollärarna bland annat att få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Insatserna kommer att innehålla

  • språk och kommunikation
  • matematiska resonemang och uttrycksformer
  • elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning.

Kompetensutveckling och stödmaterial som erbjuds under 2019

Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

Syftet med kursen är att lärare och förskollärare i förskoleklass ska ges möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om vad garantin kan innebära i praktiken, om kunskapsbedömning, planering, genomförande och uppföljning av tidiga stödinsatser.

Webbkursen består av fem avsnitt och omfattar ca 10-12 timmar.

Gå till webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

FILM: vad får du möta i kursen Följa och främja lärande i förskoleklass?
(Tid: 1:09 min)

Webbkursen Undervisning i förskoleklass

Webbkursen Undervisning i förskoleklass publiceras i december 2019 på Skolverkets utbildningsplattform. Syftet med kursen är att lärare och förskollärare i förskoleklass ska ges möjlighet att utveckla en fördjupad kompetens i hur undervisning kan organiseras så att den möter alla elevers behov. Det gäller elever som behöver stöd, de som behöver extra utmaningar, flerspråkiga elever och elever som är nya i svenska språket. Kursen är tänkt att inspirera till fortsatt arbete med estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt. Kursen innehåller även visst stöd till rektorer. Webbkursen omfattar ca 20 timmar.

Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Syftet med stödmaterialet Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv är att inspirera och stödja lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet samt skolbibliotekarier att stimulera elevers läsintresse ur ett jämställdhetsperspektiv. Materialet kan även vara användbart för lärare i fritidshem och modersmålslärare. Stödmaterialet omfattar ca 12 timmar.

Stödmaterialet Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Pojkar tittar på böcker.

Stödmaterial för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Ett nytt webbaserat stödmaterial om undervisning för flerspråkiga elever i förskoleklass publiceras i december 2019. Materialet kommer att vara undervisningsnära och handla om hur lärare, efter genomförd obligatorisk kartläggning och bedömning, kan utforma sin fortsatta undervisning för att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever och elever med ett annat modersmål än svenska som nyligen anlänt till Sverige.

Nya Språket lyfter

Det befintliga bedömningsstödet Nya Språket lyfter finns publicerat på Skolverkets webbplats. Syftet med bedömningsstödet är att ge lärare i årskurs 1-6 stöd i att följa elevers lärande i svenska och svenska som andraspråk. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen och kan användas i samarbete med modersmålslärare.

Ladda ner som pdf eller beställ: Nya språket lyfter

Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogisk rådgivning, som bland annat handlar om att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. SPSM erbjuder också specialpedagogisk utredning för vissa funktionsnedsättningar, som kan vara en del av rektors utredning av behov av särskilt stöd.

På SPSMs webbplats finns information om språkstörning och tips för undervisning och förslag på läromedel. Har du frågor finns tjänsten Fråga en rådgivare.

Under hösten 2019 kommer myndigheten att publicera ett kompetensutvecklingsmaterial om språkstörning. Fler kompetensutvecklingsinsatser kommer att tas fram under 2019-2020, bland annat ett om matematiksvårigheter.

Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

SPSMs tidning Lika värde nr 2 2019 - tema tidigt stöd generellt, med artikel om garantin för tidiga stödinsatserlänk till annan webbplats

Presentationer och filmer från konferensen "Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser"

Här kan du titta på samtliga presentationer från den konferens som genomfördes under våren 2019.

Läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser: grundinformation och stödPDF (pdf, 3 MB)
Stimulera läslust ur ett jämställdhetsperspektivPDF (pdf, 491 kB)
Planera och organisera för garantinPDF (pdf, 653 kB)
Rätt stöd i rätt tidPDF (pdf, 1 MB)
Samråd kring tidiga stödinsatserPDF (pdf, 1 MB)
Att utmana till matematiskt tänkandePDF (pdf, 613 kB)
Utveckla elevers nyfikenhet i matematikPDF (pdf, 2 MB)
Kartläggningsmaterialet - en naturlig del av undervisningenPDF (pdf, 921 kB)
Bedömning - ett redskap för att öka likvärdighetenPDF (pdf, 1 MB)

Här kan du se filmer från konferensen:

FILM: Om garantins bakgrund, syfte och utformning. (tid: 13:11)

 
FILM: Obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov.

(tid: 25:51)


FILM: Stöd från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (tid: 13:16)

Senast uppdaterad 15 oktober 2019