Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) gälla om en garanti för tidiga stödinsatser. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid.

Konferenser om garantin

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till konferenser för att ge information och inspiration inför införandet av garantin samt möjlighet till erfarenhetsutbyte. Syftet med konferenserna är att alla som påverkas av garantin ska känna sig väl förberedda inför arbetet på skolorna.
Konferenserna är kostnadsfria.

Konferenserna vänder sig till dig som är förskollärare och lärare i förskoleklass, lärare i årskurs 1-3, speciallärare, specialpedagog, skolbibliotekarie, rektor och huvudman.

OBS! Samtliga konferenser är nu fullbelagda, men det går bra att sätta upp sig på väntelista. Vi tittar även på möjligheten att anordna ytterligare konferenser under vår/höst, mer information kommer.

Välj mellan följande orter och datum för konferenserna:
25 mars Stockholm Arlanda - Clarion Hotel Arlanda
26 mars Stockholm Arlanda - Clarion Hotel Arlanda
27 mars Göteborg - Elite Park Hotel Avenue
28 mars Göteborg - Elite Park Hotel Avenue
1 april Malmö - Malmö Börshus
2 april Malmö - Malmö Börshus
4 april Umeå - Umeå Folkets hus
8 april Stockholm - Clarion Hotel Stockholm (Skanstull)
9 april Stockholm - Clarion Hotel Stockholm (Skanstull)

En del av programmet består av valbara seminarier som är riktade till olika målgrupper.

Titta på programmet härPDF (pdf, 177 kB)

Delar av innehållet på konferensen kommer att filmas

För dig som inte har möjlighet att delta vid konferensen eller för dig som vill förmedla innehåll om garantin till dina kollegor så kommer vi att filma de föreläsningar som ger en grundläggande kunskap om garantin och det stöd vi kan erbjuda. Filmerna publiceras här under april.

Vad innebär garantin för tidiga stödinsatser?

Redan i förskoleklass ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas med hjälp av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial, Hitta språket och Hitta matematiken. Liknande obligatoriska material finns sedan tidigare för att följa elevers kunskapsutveckling i årskurs 1 (Nationella bedömningsstöd i taluppfattning samt i läs- och skrivutveckling), i årskurs 3 samt i årskurs 4 i specialskolan (nationella prov).

Om läraren eller förskolläraren vid användningen av dessa material ser att en elev visar indikation på att inte nå kunskapskraven ska följande göras:

  • En särskild bedömning ska genomföras och stödinsatser sättas in vid behov.
  • I slutet av förskoleklassen och lågstadiet ska stödinsatserna följas upp och därefter ska resultatet av uppföljningen överföras till mottagande lärare, det vill säga den som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.
  • Planering och uppföljning av extra anpassningar samt den särskilda bedömningen genomförs som huvudregel i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

Läs mer om obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd:

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Bedömningsstöd i taluppfattning

Ansvaret för garantins uppfyllande

Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att de extra anpassningar som planerats också har genomförts och följts upp för att säkerställa att de gett resultat.

Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin.

Läs regeringens proposition (2017/18:195) härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att stödja verksamheterna att få förutsättningar att uppfylla garantin har Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fått ett gemensamt uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser samt stöd för implementeringen.

Målgrupperna för de olika insatserna är förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer som arbetar i förskoleklass eller i lågstadiet i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer.

Förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet kommer erbjudas kompetensutveckling i språk och kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer samt elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning. De ska bland annat få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Genom att erbjuda stöd till såväl huvudmän, rektorer och lärare skapas förutsättningar att eleverna tidigt får den ledning och stimulans som de behöver. Insatserna ska genomföras 2018-2020.

Senast uppdaterad 21 februari 2019