Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Redan i förskoleklass ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas med hjälp av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial, Hitta språket och Hitta matematiken. Liknande obligatoriska material finns sedan tidigare för att följa elevers kunskapsutveckling i årskurs 1 (Nationella bedömningsstöd i taluppfattning samt i läs- och skrivutveckling), i årskurs 3 samt i årskurs 4 i specialskolan (nationella prov).

Om läraren eller förskolläraren vid användningen av dessa material ser att en elev visar indikation på att inte nå kunskapskraven ska följande göras:

  • En särskild bedömning ska genomföras och stödinsatser sättas in vid behov.
  • I slutet av förskoleklassen och lågstadiet ska stödinsatserna följas upp och därefter ska resultatet av uppföljningen överföras till mottagande lärare, det vill säga den som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.
  • Planering och uppföljning av extra anpassningar samt den särskilda bedömningen genomförs som huvudregel i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

Läs mer om obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd:

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Bedömningsstöd i taluppfattning

Ansvaret för garantins uppfyllande

Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att de extra anpassningar som planerats också har genomförts och följts upp för att säkerställa att de gett resultat.

Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin.

Läs regeringens proposition (2017/18:195) härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att stödja verksamheterna att få förutsättningar att uppfylla garantin har Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fått ett gemensamt uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser samt stöd för implementeringen.

Målgrupperna för de olika insatserna är förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer som arbetar i förskoleklass eller i lågstadiet i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer.

Förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet kommer erbjudas kompetensutveckling i språk och kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer samt elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning. De ska bland annat få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Genom att erbjuda stöd till såväl huvudmän, rektorer och lärare skapas förutsättningar att eleverna tidigt får den ledning och stimulans som de behöver. Insatserna ska genomföras 2018-2020.

Senast uppdaterad 07 november 2018