Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla kriterier för bedömning av kunskaper i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här får du stöd i det arbetet. 

Film: Minnen från ett klassrum (01:35 min)

En liten film tillägnad alla er som bidrar till att de yngsta får rätt stöd i rätt tid. Du som arbetar i skolan gör ett fantastiskt arbete för att tidigt fånga upp och stödja eleverna. Ett arbete som är helt avgörande för många barn och unga.

Momenten i garantin

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med en garanti för tidiga stödinsatser är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande, och att stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt och utformas efter varje elevs behov. Målet är att fler elever ska nå en fullständig grundskoleutbildning.

För att uppfylla garantin ska de här momenten i rubrikerna nedan genomföras.

Cirkel som anger de olika stegen i garantin för tidiga stödinsatser

Obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial

Elevers kunskapsutveckling ska följas och främjas systematiskt i förskoleklass och lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning ska nationella material användas. Det är obligatoriskt att genomföra:

 • kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken på höstterminen i förskoleklass
 • bedömningsstöd på höst- och vårtermin i åk 1
 • nationella prov på vårterminen i åk 3 (åk 4 i specialskolan)

Särskild bedömning i samråd

Om läraren, genom de obligatoriska materialen, observerar indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande, görs en särskild bedömning av elevens kunskaps-utveckling i samråd med specialpedagogisk kompetens. Så fort man befarar att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller ska extra anpassningar sättas in skyndsamt. Eventuellt görs en anmälan till rektor om att eleven kan vara i behov av särskilt stöd.

Undervisning och stödinsatser

De obligatoriska materialen visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Denna kunskap fungerar som underlag för läraren vid planering och genomförande av undervisning. På så sätt kan undervisningen utformas efter elevers behov.

 • Eventuella stödinsatser planeras gemensamt av läraren och personal med specialpedagogisk kompetens.
 • Extra anpassningar genomförs inom ordinarie undervisning.
 • Uppföljning sker kontinuerligt under hela året i förskoleklass och under hela lågstadiet för att säkerställa att stödinsatserna stödjer eleven i sitt lärande.

Uppföljning och överlämning i samråd

I slutet av förskoleklass respektive lågstadiet ska läraren tillsammans med personal med specialpedagogisk kompetens följa upp det stöd som eleven fått. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till mottagande lärare.

Stöd för genomförandet av garantin

För att ge skolorna stöd i att uppfylla garantin erbjuder Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten olika former av stöd för att planera och organisera arbetet med garantin.

Målgrupperna för stöden är:

 • lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet
 • speciallärare, specialpedagoger
 • rektorer som arbetar i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer.

Interaktiv bild med allt stöd- och kompetensutvecklingsmaterial samlat

Bilden visar en översikt av det stödmaterial som finns för garantin för tidiga stödinsatser.

Vår interaktiva PDF visar allt stöd- och kompetensutvecklingsmaterial som rör garantin för tidiga stödinsatser. Här får du överblick, inspiration och vägledning och vi hoppas att det kan underlätta i planeringen och arbetet för att uppfylla garantin.
Ladda ned PDF:en och klicka dig direkt till material, kurser, filmer och poddar.

Interaktiv bild: Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens samlade stöd kring garantin - med länkar Pdf, 155 kB.

Rekommendationer gällande arbetet med garantin för tidiga stödinsatser

Skolverkets rekommendationer ger stöd för hur skolor kan arbeta med garantin för tidiga stödinsatser och syftar till att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Rekommendationerna vänder sig till alla inom skolan som berörs av arbetet med garantin, det vill säga huvudmannen (här lyfts skolchefens roll tydligt fram), rektorn, lärarna (här ingår förskollärarna som undervisar i förskoleklass), den samlade elevhälsan (här ingår personalen med specialpedagogisk kompetens, kuratorerna, skolsköterskorna, psykologerna och skolläkarna) och den övriga skolpersonalen (här ingår till exempel personalen i fritidshem, elevassistenterna och skolbibliotekarierna).

Skolverkets rekommendationer

 • är ett konkret och praktiknära stöd som beskriver hur skolorna kan arbeta för att uppfylla garantin
 • uppmuntrar en gemensam praktik att tillämpa i arbetet
 • vägleder kring arbetet med att uppmärksamma och bedöma elevernas behov av stöd och att anpassa undervisningen
 • vägleder kring att garantin är en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet

Här ser du rekommendationerna i tabellformat, som gör det möjlig att parallellt följa och tydligare se kopplingen mellan huvudmannens, rektorns och de övriga professionernas ansvar och roller i arbetet med garantin.

Rekommendationerna om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet - i tabellformat Pdf, 118 kB.

Stöd för rektor och huvudman

Huvudmannen ansvarar för att det finns organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas. I det systematiska kvalitetsarbetet kan de nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, de nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och de nationella proven i årskurs 3 ingå. Materialen kan då bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Organisera för arbete med garantin för tidiga stödinsatser

Organisera för arbete med garantin för tidiga insatser

I det här materialet får du som är rektor stöd i att leda och organisera arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Du kan använda materialet på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande, till exempel på huvudmannanivå.

Organisera arbetet med de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Här får du som är huvudman, rektor, lärare, elevhälsopersonal och övrig skolpersonal stöd till fördjupad kunskap om de reviderade allmänna råden och nya "Kommentarer till Skolverkets allmänna råd för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram". Materialet inspirerar till kollegialt lärande med reflektion och dialog om vad arbetet med stödinsatser innebär för den egna verksamheten.

Organisera arbetet med de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Stöd för lärare, förskollärare, specialpedagog och speciallärare

De stödmaterial, webbkurser och andra material som finns här vänder sig i första hand till lärare, förskollärare, specialpedagog och speciallärare. Flera av materialen är dock även tänkta att ge stöd och vägledning för rektor och huvudman.

Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling

Bilden ovan visar en digital dialogduk med filmer och diskussionsfrågor som hjälper dig och dina kollegor i arbetet med att tidigt fånga och kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling i förskoleklass och lågstadiet. Innehållet som bilden visar hittar du på sidan Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling i F - åk 3

Dialogduken vänder sig till förskollärare i förskoleklass, lärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare och specialpedagoger.

Systematik för tidiga stödinsatser

Systematik för tidiga stödinsatser är ett studiepaket som handlar om hur ni på er skola kan utveckla systematik i ert arbete med garantin för tidiga stödinsatser.

Studiepaket Systematik för tidiga stödinsatser Länk till annan webbplats.

Studiepaketet vänder sig till alla som arbetar med undervisning och tidiga stödinsatser i förskoleklass samt i lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Ni kan till exempel vara förskollärare, lärare, speciallärare eller specialpedagoger.

Studiepaketet kan med fördel användas som ett underlag för kollegialt lärande men fungerar även enskilt.

Innehåll

 • Varje del av studiepaketet innehåller filmer med forskare samt filmer med lärare, specialpedagoger och rektorer som ger exempel från olika skolors vardagsnära arbete.
 • Fyra ljudfiler löper som en röd tråd genom materialet och innehållet tar avstamp i hur ni kan använda verktyg och metoder från forskning i ert arbete med att skapa en systematik i arbetet med undervisning och stödinsatser för att möta alla elevers behov och förutsättningar. Hur man som lärare kan tänka som en forskare men handla som en praktiker.

Varje film och ljudfil följs av frågor att reflektera kring. När ni har tagit del av alla fyra delar får ni möjlighet att diskutera hur det fortsatta arbetet med garantin kan se ut på er skola.

Innehållet i studiepaketet berör stödinsatser som kan genomföras inom den ordinarie undervisningen i form av extra anpassningar. Det finns dock inget hinder att använda delar av materialet som inspiration i arbetet med särskilt stöd. Materialet tar avstamp i den egna undervisningen och skolans breda uppdrag, det vill säga kunskapsuppdraget, det kompensatoriska uppdraget och övriga delar av skolans uppdrag. I materialet sammanlänkas arbetet med garantin med skolans övriga arbete med stödinsatser i den ordinarie undervisningen.

Studiepaketet innehåller fyra moment

Studiepaketet innehåller fyra moment som bygger på varandra och de kan ses som en cyklisk modell av ett systematiskt arbetssätt. Varje moment innehåller tre eller fyra delar.

I samarbete med SPSM

Studiepaketet Systematik för tidiga stödinsatser har tagits fram i ett samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Studiepaketet följer Specialpedagogiska skolmyndighetens modell för stödmaterial. Du hittar materialet på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida. Observera att målgrupper för studiepaketet är lärare i förskoleklass, lågstadielärare, speciallärare och specialpedagoger.

Moment 1 Systematik i arbetet med tidiga stödinsatser

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker- 1
 • Del 2 Elevers rätt till utbildning och stöd
 • Del 3 Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen
 • Del 4 Systematik i arbetet- exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion

Moment 2 Uppmärksamma och förstå elevers behov

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-2
 • Del 2 Att förstå elevers olikheter och att uppmärksamma behov
 • Del 3 Att förstå elevers behov - exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Moment 3 Forma undervisningen utifrån elevernas behov

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-3
 • Del 2 Planering av stödinsatser
 • Del 3 Planera undervisning och stödinsatser - exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Moment 4 Att pröva och ompröva tillsammans

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-4
 • Del 2 Samarbete och kommunikation för elevernas bästa
 • Del 3 Förutsättningar för och teorier om ett framgångsrikt arbete- exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Avslutning- Framgångsfaktorer

 • Självskattning, diskussionsunderlag, framåtsyftande reflektioner

Att planera, bedöma och ge återkoppling - stöd för undervisning

Att planera, bedöma och ge återkoppling

Stödmaterial som stöttar lärare i arbetet med pedagogisk bedömning och utveckling av undervisning. Materialet vänder sig till lärare verksamma i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Guide till stödmaterial i matematikdidaktik Fårskurs 3

Här får du exempel på det stöd som kan användas när kartläggning respektive bedömningsstöd är genomförda och ni har analyserat vad undervisningen bör fokusera på. Guiden vägleder till val av modul eller delar i en modul på Lärportalen eller val av webbkurs på Skolverkets utbildningsplattform.

Guide till Skolverkets stödmaterial i matematikdidaktik F–åk 3 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Modulen Taluppfattning och tals användning för Fåk 3

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling.

Taluppfattning och tals användning F–åk 3 Länk till annan webbplats.

Modulen Problemlösning för F–åk 3

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen genom problemlösning kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling.

Problemlösning F–åk 3 Länk till annan webbplats.

Nya Språket lyfter

Det här bedömningsstödet ger lärare i årskurs 1-6 stöd i att följa elevers lärande i svenska och svenska som andraspråk. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen och kan användas i samarbete med modersmålslärare.

Ladda ner som pdf eller beställ: Nya språket lyfter

Podd om kartläggningen i förskoleklass (tid28:15)

Den här podden vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och till dig som är rektor eller huvudman med ansvar för förskoleklassen. Den är uppbyggd som ett samtal mellan en förskollärare och en forskare med inriktning på förskoleklassen.

Transkribering: Podd om kartläggningen i förskoleklass – garantin för tidiga stödinsatser Pdf, 150 kB.

Skolverkets uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

Skolverkets egen uppföljning visar att materialen är uppskattade av många lärare. Materialen ses som ett viktigt verktyg för en likvärdig bedömning eftersom alla elever kartläggs och bedöms utifrån samma material. Samtidigt upplever lärare att genomförandet tar tid. De menar därför att det är viktigt att få stöd, tid och förutsättningar av skolledningen för att kunna använda materialen på bästa sätt.

Uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

Stödmaterial för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Handskrivna skyltar fram en kaffeservis

Stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Det här är ett stöd som används när det behöver göras anpassningar i genomförandet av det nationella obligatoriska kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Det vänder sig till lärare i förskoleklass som undervisar elever som är nya i det svenska språket och/eller elever som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling i svenska. Stödet är frivilligt att använda.

Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass Länk till annan webbplats.

Podd: Kymlingeskolans arbete med kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass – ett pilotprojekt (Tid: 26:31)

Lyssna till en biträdande rektor, en modersmålschef och en lärare i förskoleklass om hur de arbetade med det kompletterande stödet för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass på Kymlingeskolan, Sundbybergs stad.

Stödet används för att vid behov göra anpassningar i samband med genomförandet av det obligatoriska kartläggningsmaterialet. I det här pilotprojektet läste man in och använde stödet först efter den obligatoriska kartläggningen.

Jag känner ju i dag att jag har fått fler kollegor på jobbet genom att vi kan jobba tillsammans för de här eleverna som har extra utmaningar.
Elevernas självkänsla har stärkts. Vi har fått kunskap om elevernas behov och hur de fungerar och vad de mår bäst av. Inför årskurs ett så känner specialläraren till våra elever, de vet vilka utmaningar de har och kan sätta igång med arbetet direkt.

Jessica, lärare i förskoleklass, i podden.


Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

Den här kursen ger lärare och förskollärare i förskoleklass möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om vad garantin kan innebära i praktiken, om kunskapsbedömning, planering, genomförande och uppföljning av tidiga stödinsatser.

Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

Film: Vad får du möta i kursen Följa och främja lärande i förskoleklass? - kort inspirationsfilm (01:09 min)

Webbkursen Undervisning i förskoleklass

Webbkursen Undervisning i förskoleklass

Webbkursen finns på Skolverkets utbildningsplattform. Webbkursen fördjupar kunskaperna om den tidiga läs-, skriv- och matematikundervisningen och ger inspiration till fortsatt arbete med estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt. Här finns även visst stöd till rektorer.

Film: Vad får du möta i kursen Undervisning i förskoleklass? - kort inspirationsfilm (01:06 min)


Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger specialpedagogisk rådgivning som bland annat handlar om att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. SPSM erbjuder också specialpedagogisk utredning för vissa funktionsnedsättningar, som kan vara en del av rektors utredning av behov av särskilt stöd.

På SPSM:s webbplats finns studiepaket för kompetensutveckling och information om läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och språkstörning, med råd för undervisningen och förslag på läromedel. Myndigheten erbjuder också ett stöd för det specialpedagogiska arbetet inom garantin för tidiga stödinsatser. SPSM:s podd Lika värde har flera avsnitt med ämnen kopplade till garantin.

Garantin för tidigt stöd, SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skolinspektionens uppföljning av garantin i förskoleklass

Skolinspektionen granskade arbetet med garantin för tidiga stödinsatser på 30 skolor under 2020. Här är en summering av vad som utmärkte de skolor som hade ett välfungerande arbete med garantin i förskoleklass:

 • Tydlig organisation – lärare och specialpedagog vet vem som gör vad.
 • Särskild bedömning görs i samråd med specialpedagogisk kompetens.
 • Dokumentation används för att planera undervisning.
 • En anpassning av undervisningen görs utifrån kartläggningen.
 • Stöd fokuserar på att utveckla både språk och matematik.
 • Undervisningen utvecklas på gruppnivå.

I den här filmen sammanfattar projektledare Ylva Gunnars resultatet av granskningen.

Se film om arbetet med tidiga stödinsatser i förskoleklass (Skolinspektionen) Länk till annan webbplats.

Varför finns en garanti?

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever förutsättningar att nå de nationella kriterierna för bedömning av kunskaper och målen för utbildningen. Enligt skollagen (2010:800) ska hänsyn tas till elevers olika behov och eleverna ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling och utbildningen ska vara likvärdig.

Sedan 2019 gäller garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskolan) i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig grundskoleutbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Film: Tidigare utbildningsminister Anna Ekström berättar om Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser (06:53 min)

Obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov

" "

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

Kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken, utgivna 2019, är obligatoriska att använda i förskoleklass från och med 1 juli 2019. Kartläggningen ska genomföras under höstterminen.

Läs mer om kartläggningsmaterialen här:

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

""

Nationella bedömningsstöd i åk 1

Bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och taluppfattning är obligatoriska att använda i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd, utgivna 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Bedömningsstöden ska användas under höst- och vårtermin.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Nationella prov i åk 3

Nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik är obligatoriska att använda i årskurs 3 respektive årskurs 4 för specialskolan. Nationella proven ska genomföras under vårterminen.

Nationella prov

Vad ingår i garantin?

Modell över processen för garantin för tidiga stödinsatser.

I förskoleklass

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska att använda. De genomförs på höstterminen i grupp, i ordinarie undervisning. Kartläggningsmaterialen genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom kartläggningsmaterialen kan läraren i förskoleklass få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i kartläggningsmaterialen.

Om det genom användning av kartläggningsmaterialen, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare ska uppnås sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då gäller regleringen om anmälan till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd dokumenteras i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare ska uppnås anges i kartläggningsmaterialen.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva. I slutet av förskoleklass följer läraren upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen överlämnas till mottagande lärare.

Podd: Kartläggningen i förskoleklass (tid: 28:15)

Lyssna till Helena Ackesjö, docent och fil doktor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Jessica Ekberg, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet och tidigare förskollärare, i samtal om kartläggningen i förskoleklass. Hur använder man resultatet av kartläggningen i sin fortsatta planering av undervisningen? När är det bäst att starta kartläggningen? Hur kan man tänka kring organisationen runt kartläggningen? Diskussionen lyfter också frågor om bedömning och stödinsatser i allmänhet.

Skolverkets egen uppföljning av obligatoriska kartläggnings-material i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

Uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

I årskurs 1

I årskurs 1 används bedömningsstöden i taluppfattning och läs- och skrivutveckling. De genomförs både under höst- och vårterminen. Bedömningsstöden genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom bedömningsstöden kan läraren få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer anges i bedömningsstöden.

Om det genom användning av bedömningsstöden, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare ska uppfyllas sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då gäller regleringen om anmälan till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd dokumenteras i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare ska uppfyllas anges i bedömningsstöden.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva.

Flicka läser en bok.

I årskurs 2 och 3

I årskurs 2 finns inget nationellt obligatoriskt bedömningsstöd. Läraren följer elevernas lärande kontinuerligt och rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd fortlöper.

I årskurs 3 genomförs nationella proven i matematik och svenska. Det sker under en fastställd provperiod på vårterminen.

Genom nationella proven kan läraren få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer anges i nationella proven.

Om det genom användning av nationella proven, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som ska uppfyllas sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då gäller regleringen om anmälan till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd dokumenteras i åtgärdsprogram Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som ska uppfyllas anges i nationella proven.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva. I slutet av årskurs 3 följer läraren upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen överlämnas till mottagande lärare.

Att uppfylla garantin

Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser handlar om att garantera att stödinsatser sätts in i rätt tid. Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att skolan har:

 • genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven
 • gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras
 • planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder
 • följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat,
 • överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs

Regeringens proposition (2017/18:195) för Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser Länk till annan webbplats.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen som ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas.

De aktuella nationella kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken ska användas i förskoleklass. I årskurs 1 ska de aktuella nationella bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och taluppfattning användas.

Enligt skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar som reglerar skolan, vilket betyder att huvudmannen även ansvarar för att garantin för tidiga stödinsatser genomförs i enlighet med reglerna.

Huvudmannen ska även på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. De nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och nationella proven i årskurs 3 kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialen kan därmed bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Senast uppdaterad 21 juli 2023