Arbeta med skolans värdegrund

När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd. Det här materialet visar hur kunskaper och värden hänger ihop.

Färjestadens grundskola
Konkreta tips

Underlaget ger dig och dina kollegor möjligheten att tillsammans med barn och elever tolka och omsätta värdegrunden i vardagen. På så sätt uppfylls styrdokumentens mål. Materialet har utformats för att passa det kollegiala lärandet. Vi rekommenderar att du tar dig an underlaget tillsammans med dina kollegor. Materialet tar cirka sju timmar att arbeta igenom.

Arbetsmaterialet vänder sig till personal i förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, fritidshem, sameskola, specialskola, grundsär- och gymnasiesärskola.

elever i klassrummet

Uppdraget om värdegrunden

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.

Styrdokumenten för utbildningen påverkas även av svensk och internationell rätt. Genom diskrimineringslagen förstärks skolväsendets ansvar att aktivt arbeta för att upptäcka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering. Principen ur Barnkonventionen om barnets bästa och barnets rätt att uttrycka åsikter i alla frågor som rör barnet är också vägledande och finns med som utgångspunkt i skollagen. Dessutom är Barnkonventionen sedan 1 januari 2020 lag i Sverige.

Om Barnkonventionen

Forskning

Arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn och elever löpande tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla styrdokumentens mål.

Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då minskar också utrymmet för kritisk reflektion, vilken är en viktig förmåga för att kunna verka aktivt i demokratin.

Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen.

Forskningsrapporter

Värdegrund och demokrati

Material:

Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik.

I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min)länk till annan webbplats

Film: Skolans värdegrund (tid 05:42 min.)

Max Entin är lärare och illustratör. Hans bilder om skolan är tecknade med udd. Tillsammans kan man utifrån bilderna diskutera de värden som skolans värdegrund omfattar.

Max Entins illustrationer (PDF 548 kB)PDF (pdf, 548 kB)

I ”Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati och värdegrund” från 2012 beskrivs några identifierade utmaningar med arbetet. Läs sammanfattningen på sidorna 6-10.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati och värdegrund från 2012länk till annan webbplats

Rapporten ovan finns också presenterad i form av ett webbinarium. De inledande 30 minuterna sammanfattar resultatet. Skolinspektionens webbinarium om granskningenlänk till annan webbplats

Värderingar och mänskliga rättigheter

Diskutera:

I filmen berättar personal från förskola och skola vad de menar att skolans värdegrund är. Hur skulle ni själva svara på frågan?

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor – dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Men vad lägger ni in för betydelse i dessa ord? Använd illustrationerna och diskutera vilka eller vilket värde de olika bilderna kan sägas belysa.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning konstaterar att arbetet med värdegrunden sker i olika spår som är alltför skilda från varandra. Arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering är ett spår. Delaktighet och inflytande ett annat. Medborgarfostrande inslag i undervisningen ett tredje, och så vidare. Hur genomförs arbetet med skolans värdegrund hos er? När jobbar ni med den? Vad gör ni då? Hur arbetar ni med delaktighet och inflytande, kränkande behandling och demokratin som kunskapsområde? Vilka fördelar finns det med att se arbetet som en sammanhållen helhet? Försök att vara konkreta.

Kvalitetsgranskningen visar också på några andra utmaningar, till exempel:

 • Arbetet med skolans värdegrund alltför ofta hamnar på några eldsjälar trots att ansvaret är all personals.
 • En bristande samsyn kring skolans värdegrund gör att man tar den lite för given.
 • Ansvaret för värderingar riskerar skjutas över på vårdnadshavarna.
 • Värdegrundsarbetet förminskas till projekt och temadagar och inte blir en del av det löpande arbetet.

Känner ni igen någon av dessa utmaningar hos er? På vilket vis kommer de till uttryck?

Hur ser er värdegrund ut?

Kartlägg:

Här ges förslag på en uppgift. Bestäm tillsammans hur ni ska genomföra den. Bestäm ett datum för när detta moment ska vara genomfört och planera in nästa möte.

Skolans och förskolans värdegrund är

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet
 • solidaritet mellan människor.

Pröva att hitta konkreta exempel på situationer där ni arbetar med skolans värdegrund. Leta i undervisningen och utanför. Var finns, syns och prövas de värden som utgör skolans värdegrund? Använd gärna de tre perspektiven (om, genom och för) när ni samlar in era exempel. Perspektiven finns med i filmen.

Tre cirklar överlappar varandra: Lära OM, Lära GENOM, Lära FÖR

Ni kan också välja att göra uppgiften tillsammans med barn och elever. Rita upp ringarna med perspektiven (om, genom och för) på tavlan. Tillsammans placerar ni då ut de konkreta exemplen i ringarna.

Lära om: barn och elever utvecklar kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati i arbetet med värdegrunden. Till exempel kunskaper om hur demokrati fungerar.

Lära för: barn och elever utvecklar förmågor som behövs för att aktivt kunna medverka i demokratin. Till exempel att öva en källkritisk förmåga.

Lära genom: Värdegrundsarbetet sker också genom de demokratiska arbetsformer som ska råda i verksamheterna. Till exempel genom att arbeta med trygghet och trivsel i verksamheten.

Att arbeta med kunskaper och värden

Reflektera:

När ni återsamlats efter att ha genomfört uppgiften redovisar alla hur det gått. Rita upp ringarna med perspektiven om, genom och för på tavlan. Tillsammans placerar ni ut de konkreta exemplen i ringarna och diskuterar frågorna nedan.

Vad gjorde ni?

 • Hur fungerade genomförandet?
 • Vad var lätt? Vad var svårt?

Hur blev det?

 • Blev det som ni förväntat er? Varför? Varför inte?
 • Om barn och elever var med, vilka blev deras reaktioner?

Analysera

 • Materialet vill bidra till ökad samsyn om hur kunskaper och värden hänger ihop. Hur har arbetet med materialet påverkat er gemensamma syn på ert arbete med skolans värdegrund? Vilka lärdomar har ni dragit?
 • Hur påverkar arbetet med skolans värdegrund barns och elevers möjligheter att lära och utvecklas hos er?

Framtidens värdegrundsarbete

Planera för fortsättningen:

Nya kunskaper och perspektiv kan användas för att få ihop och stärka ert arbete med hela skolans uppdrag om kunskaper och värden.

 • Har ni tillräcklig kunskap och information om hur ni arbetar med värdegrunden och vilka resultat det leder till eller behöver ni ta reda på mer?
 • Planering för framtiden:
 • Hur kan ni få värdegrundsarbetet och kunskapsuppdraget att integreras, så de inte uppfattas som två skilda spår? Hur vill ni att det ska synas?
 • Vad kan ni göra för att bidra till att all personal i verksamheterna tydligt gestaltar de värden värdegrunden omfattar?
 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet? Var ska ni börja? Vilka konkreta mål och kriterier ska arbetet ha?
 • Vad tar ni med er av detta till utvecklingsområden som till exempel arbetet mot kränkande behandling, utvecklingsarbete i ämnena, elevhälsoarbetet eller barns och elevers delaktighet och inflytande?
 • Hur kan barn och elever involveras i arbetet?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras utvecklingsarbetet på olika nivåer? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När?

Hur kan ni sprida era erfarenheter av detta till andra - kolleger, arbetslag, enheter, verksamheter?

Senast uppdaterad 13 april 2021